ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Výstavba 8 - bytovej jednotky:


30.3.2011 - Žiadosť o nájomný byt

Upozornenie

Obec Kálnica získala dotáciu na rozvoj bývania na výstavbu nájomných bytov vo vlastníctve obce s podporou štátu.
V nájomnom dome bude päť bytov trojizbových s rozlohou 68,60 m2 a dva dvojizbové byty s rozlohou 63,14 m2.
Predpoklad ukončenia výstavby týchto bytov je september – október tohto roku.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na prednostnom uspokojení občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce. Nakoľko registrujeme zvýšený záujem občanov z okolitých obcí a obec má záujem uprednostniť občanov Kálnice, žiadame občanov, ktorí majú záujem, aby sa prihlásili na Obecnom úrade, najneskôr do 30. 4. 2011.
Byty zatiaľ nie sú pridelené a ešte je možné získať byt.
Obec pri prideľovaní a nájme bytov sa bude riadiť zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zo dňa 26. 10. 2010, ktorý je účinný od 1. 1. 2011.

Žiadosť o nájomný byt


Zásady prideľovania nájomných bytov

VZN č. 1/2010 – Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom

Pôdorysy podlaží

   Pôdorys prízemia
   Pôdorys 1. poschodia
   Pôdorys podkrovia

Pre prezeranie PDF dokumentov musíte mať nainštalovaný Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť z tejto adresy.
Pohľad z výšky

Pohľad západný

Pohľad južný

Miestnosti


20.5.2010 - Výzva na podávanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

Vážení spoluobčania!
V týchto dňoch podpíšeme zmluvu o zabezpečení výstavby 8 bytovej jednotky. Predpokladá sa jej dokončenie v budúcom roku. Z toho dôvodu vyzývame záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu v bytovke, aby si podali písomnú žiadosť na Obecný úrad v Kálnici. Pri rozhodovaní sa bude prihliadať i na čas podania žiadosti.


30.4.2010 - Informácia o zabezpečení investičnej výstavby.

Máme prísľub na poskytnutie dotácie i úveru na výstavbu 8 b.j. ešte v tomto roku. Je predpoklad započatia prác, po podpise zmluvy s ministerstvom výstavby, v júni 2010. Zmluva na dotáciu sa na ministerstve pripravuje k podpisu.

Predpokladom výstavby 8 b.j., ak celoobecná kanalizácia nebude v najbližšej dobe realizovaná, je vybudovanie čističky v „Sklepárovci“, ktorá je projekčne už pripravená.

15.1.2010 - Zabezpečenie výstavby bytového domu – 8 b.j. v Kálnici, stavebný dozor, úverové zabezpečenie.

P. starosta oboznámil s podmienkami výstavby bytového domu – 8 b.j. a jej úverového zabezpečenia s tým, že doporučil uzatvoriť úverovú zábezpeku v Dexia banka Slovensko, a.s. Vzhľadom k čerpaniu úveru, doporučil úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/10.

Za stavebný dozor doporučil Ing. Jaroslava Foltína, ktorý má skúsenosti a dozoruje viacej bytových domov v našom regióne.

Uznesenie č. 223 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu a prijalo nasledovné uznesenie

A/ S ú h l a s í :
 • a/ s podmienkami vyplývajúcimi z § 5 citovaného výnosu, ktoré vydalo Ministerstvo výstavby reg. rozvoja v Bratislave

 • b/ že dňa 22.12.2009 sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Kálnici výberové konanie s otváraním obálok podprahovej zákazky v súlade s § 99 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na výstavbu „Bytového domu v Kálnici“ a otváranie obálok zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 o verejnom obstarávaní na výstavbu „SO 02 spevnených plôch a komunikácie v Kálnici“ Úspešným uchádzačom predmetných zákaziek sa stala stavebná firma STAVOKOMPLET, spol. s.r.o. Stará Turá.

B/ S c h v a ľ u j e:
 • a/ výstavbu nájomného „Bytového domu v Kálnici“ s počtom bytov 8, na pozemkoch parcelných čísiel 173, 174, 175/1, 182, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie č. A/2009/0138-2/Če zo dňa 23.11.2009

 • b/ výstavbu technickej vybavenosti pre objekt „SO 02 spevnené plochy a komunikácie“ k výstavbe nájomného 8 bytového domu v Kálnici, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. A/2009/01338-1/Če zo dňa 23.11.2009, na parc. č. 182, 175/1, 174, 173

 • c/ zaslanie žiadosti o úver na Štátny fond rozvoja bývania v Bratislave pre nájomný bytový dom v Kálnici, na obdobie 30 rokov s 1% úrokom v sume 351 996,77 €.

 • d/ zaslanie žiadosti na získanie dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave na nájomný bytový dom a na technickú vybavenosť pre stavebný objekt „Spevnené plochy a komunikácie v Kálnici“ v sume 8 688 €

 • e/ schvaľuje VZN č. 1/2010 k nájomným bytom „ Bytový dom v Kálnici“

 • f/ schvaľuje Ing. Jaroslava Foltína pre výkon stavebného dozoru pre stavbu „Bytový dom a SO 02 spevnené plochy a komunikácie v Kálnici“.

 • g/ vybavenie bankovej záruky v DEXII Banke Slovensko, ako zábezpeky úveru zo ŠFRB.

C/ S ú h l a s í:
 • a/ so zriadením záložného práva na Bytový dom v Kálnici, po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bytový dom“ v prospech Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja SR v Bratislave

 • b/ so zriadením záložného práva na Bytový dom, po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bytový dom“ v prospech ŠFRB

 • c/ s premietnutím podmienok poskytovania podpory podľa § 10 zákona č. 349/2007 Z.z. do zmluvy so ŠFRB o poskytnutí podpory

 • d/ vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 vyčleniť čiastku cca 6 816 € na splácanie úveru

 • e/ vo výdavkovej časti rozpočtu počas zmluvného vzťahu vyčleniť 12 násobok mesačnej splátky úveru

 • f/ vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 vyčleniť prostriedky na dofinancovanie infraštruktúry v sume cca 15 000 €.

D/ P o v e r u j e :

Starostu obce Ing. Miroslava Borcovana

 • a/ predložením žiadosti na ŠFRB o úver pre nájomný Bytový dom v Kálnici v sume cca 351 996,77 €

 • b/ predložením žiadosti na MVRR-SR o dotáciu:
  • - na nájomný „Bytový dom v Kálnici“ vo výške 85 290 €
  • - na technickú vybavenosť k nájomnému Bytovému domu v Kálnici v sume 8 688 € s tým že obec má zabezpečené v rozpočte obce vlastné zdroje pre rok 2010 – 15 000 € a pre rok 2011 – 21 830 €.
E/ P r e h l a s u j e:

že v prípade poskytnutia dotácie z MV RR-SR, obec oznámi túto skutočnosť Štátnemu fondu rozvoja bývania s priznanou výškou dotácie.

VZN č. 1/2010 – Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom – schválenie.

P. starosta predložil návrh VZN č. 1/2010- Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom a skonštatoval, že k nemu doposiaľ, v zákonnej lehote, neboli vznesené žiadne pripomienky. Doporučuje návrh VZN schváliť.


Schválenie zmluvy za spracovanie projektovej dokumentácie ČOV k bytovému domu.

Pán starosta predložil zmluvu za vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia a ČOV pre Bytový dom – 8 b.j. Kálnica“, ktorá bude slúžiť pre odkanalizovanie i súčasných bytoviek pri KD, a Pohostinstva Potoček. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jaroslav Konečný Stavikon Piešťany.

Uznesenie č. 227 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmluvu za vypracovanie projektovej dokumentácie

 • s ú h l a s í so zmluvou i s cenou za zhotovenie diela vo výške 1.356,60 € vrátane DHP.
 • p o v e r u j e starostu obce ďalším konaním pre zabezpečenie vodoprávneho povolenia na jej výstavbu.

11.12.2009 - Ustanovenie Výberovej komisie na otváranie obálok pre výber firmy na výstavbu 8 b.j.

Pán starosta doporučil ustanoviť komisiu na Výberové konanie a otváranie obálok pre výber firmy na výstavbu 8 b.j., ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2009 na OcÚ Kálnica

Uznesenie č. 221-2009/Z

Obecné zastupiteľstvo

 • u s t a n o v u j e Ing. Jána Foltýna ako odborne spôsobilú osobu, Annu Krchnavú, Dušana Filipa i Ing. Jána Krchnavého za členov výberovej komisie na otváranie obálok a pre výber firmy na výstavbu 8 b.j.

30.9.2010 - Informácia o stavebnej pripravenosti 8.b.j.

Pán starosta informoval, že je spracovaný projekt pre stavebné povolenie výstavby 8 – b.j. Predpokladá sa jej odkanalizovanie do už vyprojektovanej celoobecnej kanalizácie. Vzhľadom k jej možnosti realizácie, pripraví sa i možnosť odkanalizovania do novovybudovanej čističky odpadových vôd, ktorá bude umiestnená v dolnej časti „Sklepárovca“. Do nej bude odvedené odkanalizovanie i zo stávajúcich bytoviek. K tomu treba ešte dať spracovať projekt pre vodoprávne povolenie a zabezpečiť búracie povolenia na ešte stojace stavby /r-kt.modlitebnica a časť múzea/. Výstavba by sa mala realizovať na jar budúceho roku s podporou štátneho fondu rozvoja bývania, o ktorú požiadame.

29.4.2009 - Informácia o možnostiach realizácie výstavby 8 b.j. a obecných nájomných bytov

Predmetom informácie Ing. Petra Nedbala – generálneho riaditeľa BYVYSERV a.s. bolo oboznámenie OcZ s možnosťami výstavby obecných nájomných bytov formou úveru zo ŠFRB a s ďalšími podmienkami pre vydanie stavebného povolenia. Pre úspešnosť v úverovom konaní je potrebné mať právoplatné stavebné povolenie a včas podať žiadosť vopred schválenú OcZ s následným výberovým konaním na dodávateľa stavby. Podľa doterajších skúseností z výstavby bytov uvedenou firmou v cca 30 obciach a postavených cca 600 bytov, nebol problém byty obsadiť zvlášť mladými rodinami. Nevidí veľký problém pokračovania vo výstavbe i kálnickej 8-bytovky po prekonaní problému okolo čističky odpadových vôd.

 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk