ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________


Hasičský ples, 13.1.2018
________________________


Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________


Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________


Vianočný koncert
09.12.2017
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________


Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________


Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________


Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________


Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________


Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________


Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________


Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________
Nájdi výraz:
Výstavba 8 - bytovej jednotky:


30.3.2011 - Žiadosť o nájomný byt

Upozornenie

Obec Kálnica získala dotáciu na rozvoj bývania na výstavbu nájomných bytov vo vlastníctve obce s podporou štátu.
V nájomnom dome bude päť bytov trojizbových s rozlohou 68,60 m2 a dva dvojizbové byty s rozlohou 63,14 m2.
Predpoklad ukončenia výstavby týchto bytov je september – október tohto roku.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na prednostnom uspokojení občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce. Nakoľko registrujeme zvýšený záujem občanov z okolitých obcí a obec má záujem uprednostniť občanov Kálnice, žiadame občanov, ktorí majú záujem, aby sa prihlásili na Obecnom úrade, najneskôr do 30. 4. 2011.
Byty zatiaľ nie sú pridelené a ešte je možné získať byt.
Obec pri prideľovaní a nájme bytov sa bude riadiť zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zo dňa 26. 10. 2010, ktorý je účinný od 1. 1. 2011.

Žiadosť o nájomný byt


Zásady prideľovania nájomných bytov

VZN č. 1/2010 – Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom

Pôdorysy podlaží

   Pôdorys prízemia
   Pôdorys 1. poschodia
   Pôdorys podkrovia

Pre prezeranie PDF dokumentov musíte mať nainštalovaný Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť z tejto adresy.
Pohľad z výšky

Pohľad západný

Pohľad južný

Miestnosti


20.5.2010 - Výzva na podávanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

Vážení spoluobčania!
V týchto dňoch podpíšeme zmluvu o zabezpečení výstavby 8 bytovej jednotky. Predpokladá sa jej dokončenie v budúcom roku. Z toho dôvodu vyzývame záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu v bytovke, aby si podali písomnú žiadosť na Obecný úrad v Kálnici. Pri rozhodovaní sa bude prihliadať i na čas podania žiadosti.


30.4.2010 - Informácia o zabezpečení investičnej výstavby.

Máme prísľub na poskytnutie dotácie i úveru na výstavbu 8 b.j. ešte v tomto roku. Je predpoklad započatia prác, po podpise zmluvy s ministerstvom výstavby, v júni 2010. Zmluva na dotáciu sa na ministerstve pripravuje k podpisu.

Predpokladom výstavby 8 b.j., ak celoobecná kanalizácia nebude v najbližšej dobe realizovaná, je vybudovanie čističky v „Sklepárovci“, ktorá je projekčne už pripravená.

15.1.2010 - Zabezpečenie výstavby bytového domu – 8 b.j. v Kálnici, stavebný dozor, úverové zabezpečenie.

P. starosta oboznámil s podmienkami výstavby bytového domu – 8 b.j. a jej úverového zabezpečenia s tým, že doporučil uzatvoriť úverovú zábezpeku v Dexia banka Slovensko, a.s. Vzhľadom k čerpaniu úveru, doporučil úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/10.

Za stavebný dozor doporučil Ing. Jaroslava Foltína, ktorý má skúsenosti a dozoruje viacej bytových domov v našom regióne.

Uznesenie č. 223 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu a prijalo nasledovné uznesenie

A/ S ú h l a s í :
 • a/ s podmienkami vyplývajúcimi z § 5 citovaného výnosu, ktoré vydalo Ministerstvo výstavby reg. rozvoja v Bratislave

 • b/ že dňa 22.12.2009 sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Kálnici výberové konanie s otváraním obálok podprahovej zákazky v súlade s § 99 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na výstavbu „Bytového domu v Kálnici“ a otváranie obálok zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 o verejnom obstarávaní na výstavbu „SO 02 spevnených plôch a komunikácie v Kálnici“ Úspešným uchádzačom predmetných zákaziek sa stala stavebná firma STAVOKOMPLET, spol. s.r.o. Stará Turá.

B/ S c h v a ľ u j e:
 • a/ výstavbu nájomného „Bytového domu v Kálnici“ s počtom bytov 8, na pozemkoch parcelných čísiel 173, 174, 175/1, 182, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie č. A/2009/0138-2/Če zo dňa 23.11.2009

 • b/ výstavbu technickej vybavenosti pre objekt „SO 02 spevnené plochy a komunikácie“ k výstavbe nájomného 8 bytového domu v Kálnici, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. A/2009/01338-1/Če zo dňa 23.11.2009, na parc. č. 182, 175/1, 174, 173

 • c/ zaslanie žiadosti o úver na Štátny fond rozvoja bývania v Bratislave pre nájomný bytový dom v Kálnici, na obdobie 30 rokov s 1% úrokom v sume 351 996,77 €.

 • d/ zaslanie žiadosti na získanie dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave na nájomný bytový dom a na technickú vybavenosť pre stavebný objekt „Spevnené plochy a komunikácie v Kálnici“ v sume 8 688 €

 • e/ schvaľuje VZN č. 1/2010 k nájomným bytom „ Bytový dom v Kálnici“

 • f/ schvaľuje Ing. Jaroslava Foltína pre výkon stavebného dozoru pre stavbu „Bytový dom a SO 02 spevnené plochy a komunikácie v Kálnici“.

 • g/ vybavenie bankovej záruky v DEXII Banke Slovensko, ako zábezpeky úveru zo ŠFRB.

C/ S ú h l a s í:
 • a/ so zriadením záložného práva na Bytový dom v Kálnici, po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bytový dom“ v prospech Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja SR v Bratislave

 • b/ so zriadením záložného práva na Bytový dom, po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bytový dom“ v prospech ŠFRB

 • c/ s premietnutím podmienok poskytovania podpory podľa § 10 zákona č. 349/2007 Z.z. do zmluvy so ŠFRB o poskytnutí podpory

 • d/ vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 vyčleniť čiastku cca 6 816 € na splácanie úveru

 • e/ vo výdavkovej časti rozpočtu počas zmluvného vzťahu vyčleniť 12 násobok mesačnej splátky úveru

 • f/ vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 vyčleniť prostriedky na dofinancovanie infraštruktúry v sume cca 15 000 €.

D/ P o v e r u j e :

Starostu obce Ing. Miroslava Borcovana

 • a/ predložením žiadosti na ŠFRB o úver pre nájomný Bytový dom v Kálnici v sume cca 351 996,77 €

 • b/ predložením žiadosti na MVRR-SR o dotáciu:
  • - na nájomný „Bytový dom v Kálnici“ vo výške 85 290 €
  • - na technickú vybavenosť k nájomnému Bytovému domu v Kálnici v sume 8 688 € s tým že obec má zabezpečené v rozpočte obce vlastné zdroje pre rok 2010 – 15 000 € a pre rok 2011 – 21 830 €.
E/ P r e h l a s u j e:

že v prípade poskytnutia dotácie z MV RR-SR, obec oznámi túto skutočnosť Štátnemu fondu rozvoja bývania s priznanou výškou dotácie.

VZN č. 1/2010 – Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom – schválenie.

P. starosta predložil návrh VZN č. 1/2010- Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom a skonštatoval, že k nemu doposiaľ, v zákonnej lehote, neboli vznesené žiadne pripomienky. Doporučuje návrh VZN schváliť.


Schválenie zmluvy za spracovanie projektovej dokumentácie ČOV k bytovému domu.

Pán starosta predložil zmluvu za vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia a ČOV pre Bytový dom – 8 b.j. Kálnica“, ktorá bude slúžiť pre odkanalizovanie i súčasných bytoviek pri KD, a Pohostinstva Potoček. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jaroslav Konečný Stavikon Piešťany.

Uznesenie č. 227 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmluvu za vypracovanie projektovej dokumentácie

 • s ú h l a s í so zmluvou i s cenou za zhotovenie diela vo výške 1.356,60 € vrátane DHP.
 • p o v e r u j e starostu obce ďalším konaním pre zabezpečenie vodoprávneho povolenia na jej výstavbu.

11.12.2009 - Ustanovenie Výberovej komisie na otváranie obálok pre výber firmy na výstavbu 8 b.j.

Pán starosta doporučil ustanoviť komisiu na Výberové konanie a otváranie obálok pre výber firmy na výstavbu 8 b.j., ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2009 na OcÚ Kálnica

Uznesenie č. 221-2009/Z

Obecné zastupiteľstvo

 • u s t a n o v u j e Ing. Jána Foltýna ako odborne spôsobilú osobu, Annu Krchnavú, Dušana Filipa i Ing. Jána Krchnavého za členov výberovej komisie na otváranie obálok a pre výber firmy na výstavbu 8 b.j.

30.9.2010 - Informácia o stavebnej pripravenosti 8.b.j.

Pán starosta informoval, že je spracovaný projekt pre stavebné povolenie výstavby 8 – b.j. Predpokladá sa jej odkanalizovanie do už vyprojektovanej celoobecnej kanalizácie. Vzhľadom k jej možnosti realizácie, pripraví sa i možnosť odkanalizovania do novovybudovanej čističky odpadových vôd, ktorá bude umiestnená v dolnej časti „Sklepárovca“. Do nej bude odvedené odkanalizovanie i zo stávajúcich bytoviek. K tomu treba ešte dať spracovať projekt pre vodoprávne povolenie a zabezpečiť búracie povolenia na ešte stojace stavby /r-kt.modlitebnica a časť múzea/. Výstavba by sa mala realizovať na jar budúceho roku s podporou štátneho fondu rozvoja bývania, o ktorú požiadame.

29.4.2009 - Informácia o možnostiach realizácie výstavby 8 b.j. a obecných nájomných bytov

Predmetom informácie Ing. Petra Nedbala – generálneho riaditeľa BYVYSERV a.s. bolo oboznámenie OcZ s možnosťami výstavby obecných nájomných bytov formou úveru zo ŠFRB a s ďalšími podmienkami pre vydanie stavebného povolenia. Pre úspešnosť v úverovom konaní je potrebné mať právoplatné stavebné povolenie a včas podať žiadosť vopred schválenú OcZ s následným výberovým konaním na dodávateľa stavby. Podľa doterajších skúseností z výstavby bytov uvedenou firmou v cca 30 obciach a postavených cca 600 bytov, nebol problém byty obsadiť zvlášť mladými rodinami. Nevidí veľký problém pokračovania vo výstavbe i kálnickej 8-bytovky po prekonaní problému okolo čističky odpadových vôd.

 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk