ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Aktuality v obci - rok 2017

 31.12.2017 • Silvester 2017
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na "Silvester u nás", 31.12.2017, 20.00 hod. Čaká Ťa netradičný, ale super zábavný večer. Prines si svoje pohostenie a zahraj si spolu s nami spoločenské hry.
Tešíme sa!


 31.12.2017 • Silvestrovská diskotéka
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici Vás pozýva na Silvestrovskú diskotéku do kultúrneho domu. Začiatok o 20:00, vstupné 2€, deti do 15r. zadarmo. Prineste si so sebou všetko, čo skonzumujete. Usporiadatelia (kultúrna komisia) sa tešia na Vašu účasť! Privítajme spoločne nový rok 2018!


 26.12.2017 • Štefanská zábava
TJ Zavažan Kálnica poriada v KD Kálnica dňa 26.12.2017 o 19,00 hodine tradičnú Štefanskú zábavu.
Do tanca hrá skupina DUO SONET. Vstupné 5€.
Srdečne Vás pozývajú usporiadatelia!


 25.-26.12.2017 • Zábavné sviatky u Potočka
Pohostinstvo Potoček Vás pozýva na "Zábavné sviatky u Potočka".
Šachový turnaj - 25.12.2017 – 15.00 hod.
Turnaj v stolnom futbale - 26.12.2017 – 16.00 hod.
Bližšie info v pohostinstve Potoček, tel.č. 0908 764 498


 17.12.2017 • Beseda s Petrom Ondrejovičom
Pozývame Vás na Exotické predvianočné premietanie a besedu s cestovateľom Petrom Ondrejovičom z Beckova, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2017 t.j. v nedeľu o 16:00 hod. v KD Kálnica.
Obec Kálnica & Miestny odbor Matice slovenskej.


 12.12.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2017, t.j. v utorok, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2018 - 2020.
  4. Rozpočet obce Kálnica na r. 2018 - 2020.
  5. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2009 o výške mesačného príspevku na stravu v školskej jedálni.
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018.
  7. Správa o hospodárení v obecných lesoch v r. 2017.
  8. Odkúpenie pozemku pod čerpacou stanicou.
  9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.
  10. Interpelácie poslancov.
  11. Rôzne: a/ žiadosť ZŠ s MŠ Kálnica o finančný príspevok
V Kálnici, 6.12.2017
Ing. Ján Krchnavý, v.r.
starosta obce


 09.12.2017 • Vianočný koncert
Obec Kálnica Vás pozýva na vianočný koncert,
ktorý bude dňa 9.12.2017 o 15:00 v KD Kálnica.
Vstup voľný.


 08.12.2017 • Vianočné trhy s Mikulášom
Vianočné trhy s Mikulášom, piatok 8.12.2017 o 16.30 hod., KD Kálnica.
Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ, predaj vianočných darčekov, pohostenie pre deti, vianočný punč pre dospelých. Za Vašu podporu Vám ďakujú Kálnické mamičky. Výťažok z predaja výrobkov bude venovaný deťom zo ZŠ a MŠ.
Každý rok sa u nás zastaví Mikuláš, aby obdaroval deti, ktoré celý rok poslúchali. Aj tento rok nás navštívi 8.12. o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Kálnici. My deti materskej a základnej školy ho privítame pekným vystúpením, ktoré sa bude niesť v duchu prichádzajúcich Vianoc, ale aj v duchu osláv, 105.výročia vzniku základnej školy a 50. výročia vzniku materskej školy v Kálnici. Príďte to osláviť spolu s nami. Budeme sa tešiť.


 Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Igor Jelínek, bytom Estónska 30, PSČ 821 06 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 36 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), na pozemku parc.č. 4251/2, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 24.11.2017.


 Knižná búdka - "Ďakujem, sused"
Ako sa používa? Požičaj si knihu, prečítaj, vráť, alebo vymeň za inú, prípadne doplň búdku ďalšími knihami.
Knižná búdka sa nachádza v miestnom parku J.M.Hurbana. Zriadila ju na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej Obec Kálnica a zhotovil ju pán Milan Valovič. Je domovom pre knihy, ktoré sa už j doma nepotrebujú, ale môžu urobiť ešte radosť inému. V prípade, že ďalšie donesené knihy sa do búdky nezmestia, bude možné v blízkej dobe tieto knihy doniesť do pripravovanej skrinky v podchode miestneho múzea, odkiaľ budú príležitostne do knižnej búdky v parku doplňované.
Kontakt a informácie: Ing. Miroslav Borcovan, 0905536255


 27.-28.11.2017 • Oznámenie - odstávka vody
Oznamujeme občanom bývajúcich v časti Zápotočie, Popolka a Horný koniec (od Jednoty smerom k ihrisku), že v pondelok i v utorok t.j. 27. a 28. novembra v čase od 9.00 hod , na nevyhnutnú dobu bude vykonaná odstávka vody z verejného vodovodu. Odstavenie vody v uvedených častiach sa musí vykonať z dôvodu opráv porúch, na prípojkách.
Ing. Miroslav Borcovan


 10.11.2017 • Lampiónový sprievod
ZŠ a MŠ Vás pozývajú na Lampiónový sprievod, dňa 10.11.2017 o 17.00 hod. Stretneme sa v miestnom parku, lampióny si prineste so sebou. Všetci ste vítaní !


  04.11.2017 • Voľby do orgánov samosprávneho kraja
(20.08.2017) Obec Kálnica v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných 4. novembra 2017, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:ocu@kalnica.sk


 28.10.2017 • Zábavné hody u Potočka
Pokiaľ zdravie slúži, tak si treba užiť. Zábavné hody u Potočka, 28.10.2017 o 20.00 hod., vstup 1€. Živá Country hudba. Príď si zaspomínať na nášho večného maskota Kálnice Adolfa - Dolina Klinčúcha
28.-29.10.2017 Výstava fotografií z neviazanej minulosti nášho spoluobčana


 20.10.2017 • Zber elektroodpadu
Obec Kálnica oznamuje občanom, že dňa 20. októbra 2017, v piatok, sa uskutoční zber elektroodpadu. Nepotrebné elektrické spotrebiče a prístroje vyložte pre bránu domu v piatok po 7.00 hod., odkiaľ budú pracovníkmi obce odvezené.


 18.10.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu s výškou maximálneho spolufinancovania.
  4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ Kálnica.
  5. Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.6.2017.
  6. VZN o zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku.
  7. Príprava II. ročníka Behu oslobodenia.
  8. Rekonštrukcia osvetlenia prísalia KD.
  9. Interpelácie poslancov.
  10. Rôzne:
      a/ žiadosti o finančný príspevok ZŠ s MŠ Kálnica
      b/ príprava vydania Kálnických ozvien
      c/ schválenie zástupcu starostu.


  15.10.2017 • Voľný nájomný byt
Obec Kálnica oznamuje, že od 1. novembra 2017 sa v nájomnom bytovom dome č.d. 143 uvoľnil trojizbový byt č. 6. Záujemcovia o prenájom bytu môžu svoje žiadosti, spolu s prílohami podľa VZN č. 2-2011/Z o podmienkach prideľovania nájomných bytov, posielať na OcÚ Kálnica do 15.10.2017.
starosta


  Výmena vodomerov
(30.09.2017) Obec Kálnica oznamuje, že od 30. septembra 2017, sa začína uskutočňovať výmena vodomerov. Preto žiadame občanov, aby si vyčistili a sprístupnili vodomerné šachty. Šachta musí byť čistá s pripraveným rebríkom. Nakoľko akcia potrvá dlhšiu dobu, môže byť sprevádzaná i krátkodobým odstavením vody. Žiadame občanov o trpezlivosť a ústretovosť pri celej akcii.


 07.10.2017 • Guláš Októberfest
Pohostinstvo Potoček poriada Gulášoktóberfest, dňa 7.októbra 2017.
Začiatok varenia o 10,00 hod. a vyhlásenie gulášmajstra o 16,00 hod. Degustačný vstup 2,50€. Ľudová hudba FS Máj, DJ hudba, guláš, kálnické štrúdle vo vanilkovom kúpeli... Tešíme sa na Vás!


 23.09.2017 • Zájazd na remeselno-folklórny festival
23.9.2017, Autobusový zájazd na tradičný remeselno - folklórny festival, Sekulské hody. Odchod o 8.00 hod. zo všetkých zastávok v Kálnici. Čaká na Vás dobrá hudba a dobré jedlo. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Potočkovej alebo pani Pečitovej. Cena 10 € na osobu + uvítací drink.


  Oznam
Nakoľko je veľké sucho a voda nestačí dotekať do vodovodného systému, obec vyhlasuje, až do odvolania, absolútny zákaz napúšťania bazénov a polievania z obecného vodovodu. Kto tento zákaz poruší, bude dočasne odpojený od vody. Opakovane vyzývame občanov na maximálne šetrenie pitnou vodou, aby sa ňou neplytvalo, aby sa nestalo, že vody nebude vôbec. V prípade, že sa ešte viac zníži prítok vody do systému, obec bude nútená, po častiach, na nevyhnutný čas, pristúpiť k regulácii vody do domácností.
starosta


 16.09.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 16.septembra, t.j. v sobotu od 11:50 do 12:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 07.09.2017 • Verejné zhromaždenie
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici, v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvoláva VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2017 o 18.00 hod. v  kultúrnom dome v Kálnici.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Súčasná situácia v zásobovaní pitnou vodou a návrh na riešenie.
3. Diskusia.
4. Záver.


 02.09.2017 • Svinsky dobrá Sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva Svinsky dobrú Sobotu dňa 2.9.2017 o 17.00 hod. Do 31.8. si môžeš predplatiť svoju obžerskú porciu v hodnote 10€ na osobu. Všetky konzumné lístky sú zlosovateľné a traja z Vás vyhrajú pekné vecné ceny.


 01.09.2017 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel a Miestna organizácia Matice slovenskej už tradične, organizuje dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame.


 26.08.2017 • 73. výročie SNP
Pri príležitosti 73. výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční dňa 26. augusta 2017, v sobotu, o 17.30 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené.


 23.08.2017 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Doloženie dokladov k hospodáreniu ZŠ s MŠ za rok 2016, zabezpečenie školského roka 2017/2018.
  4. Protest prokurátora proti VZN „O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“.
  5. VZN o zásobovaní pitnou vodou v čase jej nedostatku.
  6. Klimatizácia kancelárie obecného úradu.
  7. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
  8. Rekonštrukcia osvetlenia prísalia KD.
  9. Interpelácie poslancov.
  10. Rôzne:
    a/ podnet od občanov,
    b/ Vatra SNP – 26.8.2017 o 17.00 hod.,
    c/ Hviezdicový výstup k dvojkrížu 2017.
  starosta      

  Oznam
Ohlasovaná porucha na vodovodnej sieti v časti obce Zápotočie, sa bude opravovať vo štvrtok 10.8.2017. Prerušená dodávka vody bude od 8.00 hod. na dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy.
starosta


  Oznam
Dňa 9.8.2017, t.j. v stredu, od 9.00 hod., bude prerušená dodávka pitnej vody v časti obce Podbulová, z dôvodu odstraňovania poruchy na dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy. Porucha na vodovodnej sieti bola zistená aj v časti obce Zápotočie. Bude odstránená po ukončení opravy v časti obce Podbulová. Hodina odstávky v Zápotočí bude oznámená zajtra v priebehu dňa.
starosta


  Oznam
Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Krchnavý a Ing. Borcovan sa dňa 18.07.2017 zúčastnili rokovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. Cieľom konania bolo prejednanie súčasnej situácie v zásobovaní obce pitnou vodou pri dodržaní požadovanej j kvality.
Na základe opakovaných, viacnásobných kontrolných meraní a výsledkov z odobraných vzoriek bolo skonštatované, že voda vo verejnej sieti a i voda po odpustení z vodovodných kohútikov spĺňa požiadavky na pitnú vodu a je zdravotne nezávadná. Zakalenie vody v domácnostiach, ktoré nás ešte trápi, vzniká ako dôsledok rozvírenia a rozpúšťania usadenín v kovových potrubiach domácností, zmizne po odpustení určitého množstva vody, čo je dlhodobejší problém. Z toho dôvodu doporučujeme pre pitné účely, nechať vodu najprv odtiecť a využiť iným spôsobom, až po vyčírení bežne používať. Zároveň, vzhľadom k mimoriadne bezzrážkovému teplému počasiu i dlhodobému poklesu výdatnosti vodných zdrojov Klokočovka a Stoky, v snahe zabezpečiť dostatok vody pre celú obec, vyzývame občanov, i naďalej k jej úspornému využívaniu. Veríme, že spoločným úsilím a vzájomným pochopením sa nám tento závažný problém podarí vyriešiť.


 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Štefan Dolinský, bytom Kubranská 256/147, PSČ 911 01 Trenčín, a Ján Ondruška, bytom Horné Ozorovce 249, PSČ 957 03 Bánovce nad Bebravou, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Čerešňa (Cerasus Mill), na pozemku parc.č. 132/3, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 17.07.2017.


 • Žiadosť finančne prispieť na detské ihrisko
TJ Zavažan Kálnica, sa obracia na širokú verejnosť so žiadosťou finančne prispieť na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli TJ Zavažan. Našim cieľom je dobudovanie športového areálu pre všetky vekové kategórie, počínajúc najmenšími deťmi až po seniorov. V priestore pri novom multifunkčnom ihrisku chceme umiestniť pre deti od 1 do 10 rokov pieskovisko, húpačky, hojdačky, šmýkačku, preliezky, ktoré by im umožnili v sprievode svojich rodičov tráviť voľné chvíle v tichom a bezpečnom prostredí. Samozrejme všetko je závislé od finančných prostriedkov. Preto i touto cestou chceme osloviť a poprosiť úspešných podnikateľov v našej obci o pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní tejto verejno-prospešnej akcie. Je možnosť poukázať určitú finančnú čiastku priamo na účet TJ Zavažan Kálnica, prípadne po predchádzajúcej konzultácií s TJ i samostatne zakúpiť niektorú časť detského ihriska. Ďakujem za akúkoľvek pomoc. Viac info v tomto dokumente.
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan


 08.07.2017 • Gazdovská Sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica Vás pozýva na Gazdovskú Sobotu dňa 8.7.2017 o 14.00 hod. Gazdovské súťaže pre deti aj dospelých, držková polievka, klobáska, šúľance, bryndzové halušky od našich gazdiniek a ďalšie špeciality. Terchovská muzika SOKOLIE, sestry Matákové známe z RTVS "Zem spieva".


 24.06.2017 • TJ Zavažan, 70.výročie založenia TJ
V sobotu, 24.júna 2017 sa v areáli TJ Zavažan uskutoční športovo-zábavné popoludnie, poriadané pri príležitosti 70.výročia založenia TJ Zavažan Kálnica, za účasti priateľov z družobnej TJ Družstevník Popovice z Českej republiky.

11,30 - 13,00 Privítanie priateľov z Popovíc na OcÚ s občerstvením.
13,00 - 14,00 Prehliadka izby tradícií a presun na ihrisko TJ
14,00 - 14,30 Oficiálne otvorenie, príhovor predsedu TJ, starostu a hostí
14,40 - 15,00 Kultúrna vložka I.časť - Holky z Popovíc
15,00 - 16,30 Stolnotenisový zápas Kálnica - Popovice (v KD)
15,00 - 16,30 Futbalový zápas "Starí páni" Kálnica - Popovice
16,40 - 17,00 Kultúrna vložka II.časť - Holky z Popovíc
17,00 - 19,00 Futbalový zápas "Muži" Kálnica - Popovice
19,30 - 19,50 Vyhodnotenie športového dňa
20,00 Tanečná zábava v areáli: Rockové kapely z Popovíc a Kálnice
21,30 Zapálenie Jánskej vatry - občerstvenie: guláš, živánska, pivo, kofola...
Vstup voľný, príďte sa zabaviť !


 21.06.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016
  4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
  5. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne: a/ účasť OcZ na oslavách 70. výročia vzniku TJ Zavažan Kálnica.
  starosta      

 17.06.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 17.júna, t.j. v sobotu od 11:00 do 11:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 16.06.2017 • odstávka vody
Oznamujeme občanom, že v priebehu piatka – 16.6.2017, bude v čase od 9.00 hod., na nevyhnutne potrebný čas, prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu údržby vodovodnej siete. Preto, občania, urobte si potrebnú zásobu vody.

 26.-28.05.2017 • BIKEFEST
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 7. ročník BIRELL BIKEFEST 2017 sa uskutoční posledný májový víkend, od piatka 26. mája do nedele 28. mája tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Môžete sa tešiť až na viac ako 400 testovacích bicyklov, 50 vystavovateľov, 11 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť. Festival potrvá celé 3 dni Aj tento rok sme si pripravili niekoľko noviniek, aby ste si festival mohli vychutnať naplno. Najväčšou z nich, ktorá poteší každého namotivovaného bikera, ktorý sa už BIKEFESTu nevie dočkať, je štart festivalu už v piatok od rána. Birell BikeFest sa stáva plnohodnotným 3-dňovým festivalom, so všetkým čo k tomu patrí. Naplánujte si preto čím skôr dovolenku a voľno si vezmite radšej aj v pondelok po BIKEFESTe. Od 26. do 28. mája sa vidíme v bikeparku Kálnica! Viac info na bikefest.sk (Organizujú: Sportmedia a Bikepark Kálnica).


 23.05.2017 • Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 23. mája 2017, v utorok, sa uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad vyložte ráno pred bránu domu, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený. Zberajú sa všetky domáce elektrospotrebiče – kompletné, ako: chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a betérie...


 17.05.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 17.mája 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce.
  4. Správa o hospodárení v obecných lesoch za rok 2016.
  5. Správa o vykonanej kontrole v ZŠ s MŠ Kálnica.
  6. Správa o vývoji dlhu obce.
  7. Interpelácie poslancov.
  8. Rôzne.
  starosta      

 09.-12.05.2017 • Zápis do materskej školy
Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 9.5. do 12.5.2017 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v budove materskej školy. V prípade otázok môžu rodičia volať na tel.č. 032/7798821 alebo 0911 961 476. Ďakujem. s pozdravom Mgr.Roháčková


 07.05.2017 • ANABEL, funky & soul night
Anabela Mollová s jej kapelou ANABEL Vás pozývajú na ich koncert, ktorý bude plný Funky, Soulu, RnB hudby a skvelej energie. 7. máj, 17:00, Kultúrny Dom Kálnica. Vstupenka vpredpredaji 5€, na mieste 7€. Lístky sa dajú kúpiť na tel.:+421908764498 alebo na OcÚ Kálnica. - videopozvánka


 08.04.2017 • Beh oslobodenia
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Obce Kálnica a Kočovce Vás pozývajú na preteky v behu k pamätníku padlých rumunských vojakov, ktoré sa budú konať dňa 8.4.2017 so štartom v Kálnici. Viac informáci v časti "Beh oslobodenia" alebo v dokumente: propozície.


 05.04.2017 • Zápis do 1.ročníka, ZŠ Kálnica
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica, týmto pozýva deti predškolského veku so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 5.4.2017 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v základnej škole. Je potrebné si priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 16€ na pomôcky do 1. ročníka, pri zdravotnom postihnutí dieťaťa aj správu od lekára. Účasť oboch rodičov nutná! Tešíme sa na Vás!


 02.04.2017 • Veľkonočné podujatie
Kálnické mamičky Vás pozývajú na Veľkonočné podujatie.
Program: 15.00: ZŠ-MŠ - Tradičné vynášanie Moreny a vítanie jari. Trasa pochodu bude viesť od miestneho parku smerom k dolnému mostu.
16,00: prísalie KD – tvorivá dielnička pred deti, veľkonočná chalúpka, pletenie korbáčov, výstava fotografií z minulosti našich poľovníkov, živé zajačiky, výstava vypreparovaných zvieratiek z našich lesov, ale aj z Afriky.
Pre účastníkov bude pripravený čaj a malé pohostenie


 01.04.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 1.apríla, t.j. v sobotu od 11:00 do 11:20 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 29.03.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 29.marca 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Príprava vydania Kálnických ozvien.
  4. Schválenie zmluvy na konzultačno-poradenskú činnosť.
  5. Interpelácie poslancov.
  6. Rôzne.
  starosta      

 23.03.2017 • Deň otvorených dverí, ZŠ Kálnica
Srdečne pozývame rodičov predškolákov na Deň otvorených dverí dňa 23.3.2017 od 8,00 hod. do 16,00 hod., kde sa môžu oboznámiť s prevádzkou a výchovno-vzdelávacou činnosťou našej základnej školy.
Riaditeľstvo a Rada školy pri ZŠ s MŠ Kálnica


 18.03.2017 • Odhalenie pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici, pozývajú občanov i širokú verejnosť na spomienkovú slávnosť pri príležitosti celonárodných osláv 200.výročia narodenia J.M.Hurbana, spojenú s Odhalením pamätníka Jozefa Miloslava Hurbana v miestnom parku J.M. Hurbana, ktorá sa uskutoční dňa 18.marca 2017 t.j. v sobotu, o 15.30 hod, po príchode účastníkov z turistického pochodu po modrej značke z Beckova do Kálnice, po Hurbanovom chodníku. Odchod záujemcov o turistický pochod a zastavenia sa na obľúbených miestach J. M.Hurbana, na ktorý pozývame širokú verejnosť, je z Beckova, spred Evanjelickej fary 18.3.2017 o 14.00 hod, s predpokladaným príchodom do Kálnice o 15.30 hod.
Ing.Miroslav Borcovan, predseda MO MS V Kálnici


 11.03.2017 • Túra na Zbojnícky kopec
Turistický oddiel pri TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na otvorenie turistickej tohtoročnej sezóny - túrou na Zbojnícky kopec, dňa 11.marca 2017. Zraz je pred Pohostinstvom Potoček o 9:00 hod. Bude aj opekačka, tak si prineste niečo na ražeň! V prípade zlého počasia sa akcia nekoná.


 Oznam
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečuje p. Haviernik, číslo telefónu: 0944 130 549.


 Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Obec Beckov, PSČ 916 38 Beckov, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), na pozemku parc.č. 5093/2, v k.ú. Beckov podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 06.02.2017.


 25.02.2017 • KÁLNICKÁ PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA
Obecný úrad v Kálnici Vás srdečne pozýva na pravú domácu zabíjačku.
Kedy: 25.februára 2017 v sobotu od 12:00 hod.
Kde: Kultúrny dom v Kálnici
Príďte ochutnať, všetci ste vítaní !


 20.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 20.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 18.02.2017 • Fašiangový sprievod
Pohostinstvo Potoček organizuje Fašiangový sprievod po našej dedine, dňa 18.2.2016 o 13,00 od Pohostinstva Potoček, cez Záhumnie, po hlavnej ceste, Zápotočie až na horný koniec. Po sprievode voľná zábava v Pohostinstve Potoček.


ň
 17.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 17.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 14.02.2017 • Odstávka elektrickej energie
Dňa 14.februára bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa týchto oznamov.


 11.02.2017 • Výročná schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Kálnici, pozýva svojich členov i sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11.2.2017 o 16.00 hod v Kultúrnom dome v Kálnici.


 01.02.2017 • zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa 1.februára 2017, t.j. v stredu, o 17.00 hod. v kancelárii starostu v Kálnici.
  Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Rozpočet obce na r. 2017-2019.
  4. Správa hlavnej kontrolórky obce o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z.
  5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
  6. Organizačné zabezpečenie obecnej zabíjačky.
  7. Beh oslobodenia obce 2017.
  8. Interpelácie poslancov.
  9. Rôzne:
        a) spoločné uvítanie detí,
        b) dodatok VZN o financovaní školy,
        c) informácia o oslavách 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.
  starosta      

 26.01.2017 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 26.januára, t.j. vo štvrtok od 17:45 do 18:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 21.01.2017 • Hasičský ples
DHZ Kálnica poriada 21.1.2017 tradičný už 7. hasičský ples. Bude pre Vás pripravená bohatá tombola. V cene lístka je welcome drink, večera, víno, káva a do rána zabíjačkový švédsky stôl. O zábavu sa postará hudobná skupina KB Band a tanečná skupina Bailadora Dance Group. Predaj vstupeniek tel. 0905427183. Tešíme sa na Vašu účasť.


 14.01.2017 • Poľovnícky ples
Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na POĽOVNÍCKY PLES dňa 14.1.2017 o 19:00 hod. do kultúrneho domu v Kálnici. Do tanca hrá hudobná skupina RYTMUS.
V cene vstupenky: poľovnícka večera z diviny, víno, privítací prípitok, malé občerstvenie. Vstupenka je zlosovateľná. Ďalej bude pre Vás pripravený aj poľovnícky guláš. Tešíme sa na vašu účasť !
Objednávanie vstupeniek na tel.čísle 0903 653 520. Cena vstupenky: 18€


  • Vianočný a novoročný pozdrav
„Želám všetkým prežitie krásnych vianočných sviatkov, naplnených láskou, pokojom a úprimnosťou. Všetko najlepšie v nastávajúcom roku 2017, pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov."
Ing. Ján Krchnavý, starosta obce 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk