ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Dianie v obci - rok 2020

 20.07.2020 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 20.júla, t.j. v pondelok od 16:50 do 17:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 19.07.2020 • TJ Zavažan, priateľský zápas
17:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Jednota Hrachovište 3:3
Príďte povzbudiť našich futbalistov.


 12.07.2020 • TJ Zavažan, priateľský zápas
11:00 TJ Zavažan U9 - Štefanov U9 (NEHRALO SA)


 17.06.2020 • Obecná knižnica opäť otvorená
Obecná knižnica v Kálnici je opäť otvorená od 17.6.2020. Návštevníci sa musia riadiť týmito uvedenými zásadami.


 30.06.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 30.6.2020 (t.j. v utorok) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.
  5. Správa nezávislého audítora za rok 2019.
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu , vyjadrenie finančnej komisie.
  7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019.
  8. Potreba zabezpečenia zisťovania údajov o prítoku a odtoku vody dataloggerom – schválenie.
  9. Zistenie podmienok TVK – návrh predsedov komisií.
  10. Informácia o prejednanej cene – pozemok pod cintorín – návrh na schválenie kúpy pozemku.
  11. Žiadosť o úľavu na nájomnom v súvislosti s coronavírusom.
  12. Informácia – oznámenie o dražbe s.č. 69 a s tým súvisiaci sociálny problém nájomníkov.
  13. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o schválenie návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v rámci stavby „TN-Kálnica, výmena TS0026-002,VNK,TS,NNK“.
  14. Došlá a odoslaná pošta. (Námietka voči Uzneseniu č. 115-2020-Z, Rozhodnutie o schválení žiadosti Wifi pre Teba, ponuka ČSOB, pripravovaná výzva IROP – voda...)
  15. Diskusia.
  16. Ukončenie, záver.

  Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. (voči ostatným kolegom a hosťom v dostatočne vhodnejšom čase ako dňa 24.6.2020). Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine

Upozorňujem na dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 26.6.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 27.05.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 27.5.2020 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu - z dôvodu hygienických a protiepidemiologických opatrení v súvislosti s Covid-19. V prípade návštevy verejnosťou – táto bude mať vyhradené priestory prísalia a vstupnej chodby pred veľkou sálou.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Prezentácia k ponuke AED (automatický externý defibrilátor).
  4. Správa hlavnej kontrolórky – kontrola celkového dlhu obce k 1.1.2020.
  5. Správa hlavnej kontrolórky – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a následné zúčtovanie.
  6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kálnica – schválenie.
  7. Odkúpenie pozemku pod čerpaciu stanicu ku kanalizácii – schválenie.
  8. Správa kultúrnej komisie k 2. polroku 2020.
  9. „Stála etnografická výstava“ – riešenie havarijného stavu budovy a určenie statusu.
  10. Informácia k plánovaným investičným a neinvestičným výdavkom v súvislosti s Covid-19.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.

Potrebné materiály boli a budú poslancom zaslané . Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 21.5.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 21.05.2020 • Pouličné osvetlenie
Vážení občania, aktuálne technické problémy s pouličným osvetlením, jeho náhodné spustenia resp. výpadky sa snažíme čím skôr opraviť.


 04. - 31.05.2020 • MŠ Kálnica, termín žiadostí o prijatie detí
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30.apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať v Kálnici od 4.mája 2020 do 31. mája 2020 s tým, že rodičia si môžu prísť po zápisný lístok každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod.do budovy ZŠ.
- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
 • prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


 •  09.05.2020 • Beh oslobodenia, ZRUŠENÉ !!
  Vzhľadom na závažnosť situácie nákazy koronavírusom a rešpektujúc pokyny Ústredného krízového štábu SR oznamujeme priaznivcom pripravovaného Behu oslobodenia, že tento ročník je napokon zrušený.

  Ďakujeme za porozumenie.
  Obec Kálnica


   29.04.2020 • Zber elektroodpadu po obci
  Oznamujeme občanom, že dňa 29.apríla, t.j. v stredu cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku. Prosíme občanov, aby vyložili odpad pred dom až v stredu ráno do 8.00 hod. pre prípadné odcudzenie inými osobami.


   25.04.2020 • Výkup papiera
  Oznamujeme občanom, že dňa 25.apríla, t.j. v sobotu od 10:20 do 10:50 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku. Prosíme, aby občania dodržiavali minimálny odstup 2m medzi sebou a povinnosť je mať rúško a rukavice.


   17.04.2020 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční podľa § 150 ods. 8 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení zákona č. 56/2020 v dňoch 15. až 17. apríla 2020 bez účastí detí. Bližšie informácie TU. Informácie dostanú rodičia aj poštou.


   08.04.2020 • POĎAKOVANIE
  V núdzi, poznáš charakter človeka.
  Súčasná pandémia corona choroby preveruje nielen disciplínu a uvedomelosť ľudí, ale aj ich charakter a ochotu pomôcť v kritickej chvíli. A kritická chvíľa nastala i v nemocniciach ktoré pri riešení a zvládaní pandémie pocítili nielen nedostatok zdravotníckeho materiálu, ale hlavne ochranných rúšok pre personál i pacientov nemocnice.
  Krásnym príkladom nezištnej aktuálnej pomoci, v zmysle cenného výroku, v núdzi poznáš charakter človeka, bolo ušitie 200 kvalitných ochranných rúšok a ich nezištné darovanie Trenčianskej nemocnici sestrami Ivetkou Hladkou a Erikou Solovicovou- Hladkou z našej obce. Reagovali tak na výzvu nemocnice. Patrí im za to veľké a srdečné poďakovanie. I toto je krásny a vzácny príklad vzájomnej spolupatričnosti a ľudského pochopenia. Príklad hodný nasledovania.
  manželia Bôžikovci


   04.04.2020 • 75.výročie oslobodenia obce
  Dnes 4.4.2020 sa mal konať Beh oslobodenia – pri príležitosti spomienky na ukončenie 2. svetovej vojny, na oslobodenie obce rumunskými vojakmi a na ich obete. Vzhľadom na situáciu, ktorá pred nás postavila skúšku výdrže, sa samozrejme nekonajú a tak skoro nebudú konať žiadne spoločenské podujatia.
  Avšak NEZABUDLI SME. V tejto ťažkej situácii máme šťastie, že naša budúcnosť záleží na zodpovednom správaní každého z nás. Nestojí a nepadá na ťažkej výzbroji ani vojenskej stratégii. Závisí od vzájomnej spolupatričnosti, dobrých skutkoch a disciplíne. Spomeňme si na to, keď pôjdeme okolo Trojkríža na križovatke. Myšlienka často znamená viac ako záhaľa kvetov a fanfáry.


   25.03.2020 • POĎAKOVANIE
  Vážení spoluobčania, tak sa nám podarilo za pomoci šikovných žien za krátky čas ušiť 1000 rúšok pre obyvateľov Kálnice. Poďakovanie patrí samozrejme všetkým, kto sa čo i len malou troškou na tejto pomoci spolupodieľali. Avšak moja nesmierna úcta a vďačnosť patrí tým starším ženám, ktoré vzhľadom na svoj vek či zdravotný stav vôbec neváhali sa prihlásiť jedna za druhou a ponúkať svoju pomoc so šitím rúšok - až som nestíhala dvíhať telefón či zberať rúška po obci...
  Poďakovanie patrí i tým, ktorí sa nám starajú o zásoby potravín, chleba – predajni COOP Jednota, potraviny Anka i pekáreň pani Starčevičovej. I pracovníčkam pošty – hoci to majú sťažené – snažia sa v rámci možností pracovať.
  Želajme si, aby sme túto skúšku, ktorá na nás všetkých prišla, zvládli. A taktiež vyslovujem veľké želanie i pre našu pani doktorku – MUDr. Lenku Benákovú – aby to spolu s ostatnými „prvými v línii“ vydržala!
  Rešpektujme, prosím, všetky nariadenia a buďme zodpovední.
  Kompletné poďakovanie TU


    • Mudr.Benáková
  Žiadam a vyzývam všetkých pacientov, aby kontroly, vyšetrenia a tiež plánované kontroly, ak to nieje nevyhnutné, odložili na neskôr, rovnako, podľa možnosti, konzultovali lekára telefonicky aj ohľadom zdravotného stavu a aj predpisu liekov elektronicky a osobnú návštevu zvážili len naozaj v súrnych prípadoch. Ďakujem za pochopenie.


    • UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH
  Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: x10 Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom. Ďakujeme za porozumenie.


    • OZNAM
  Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o mimoriadnej situácii a z dôvodu eliminovania a šírenia pandémie koronavírusu, Riaditeľstvá základnej školy a materskej školy v Kálnici a v Beckove oznamujú rodičom detí, že školy a škôlky budú zatvorené od 13. marca 2020 (od piatku) na dobu minimálne 14 dní.


   26.03.2020 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ Z MŠ KÁLNICA!
  Milí rodičia, nakoľko sme sa už dlhší čas nevideli a nikto z nás nevie dokedy bude tento stav trvať, ponúkame Vám možnosť vypracovávať so svojimi deťmi doma pracovné zošity, ktoré majú detičky z veľkej triedy v materskej škole. Ak máte záujem, môžete si ich vyzdvihnúť priamo v MŠ a to v dňoch 27. a 30. 3. 2020 v čase od 15:00h do 17:00h. Jednotlivé pracovné listy v zošitoch majú jednoduché a zrozumiteľné zadania. Prosím dodržujte hygienické nariadenia a do MŠ prichádzajte iba s ochranným rúškom. Dvere budú zamknuté, zvoňte ! Verím, že táto pre všetkých zložitá situácia čoskoro pominie a že sa všetci opäť stretneme na pôde našej MŠ. Prajem Vám veľa trpezlivosti, sily a v zdraví prežité dni tohto náročného obdobia s tými, ktorí sú pre nás najdôležitejší, našimi deťmi. Odkaz pre vaše :) naše detičky: Chýbate nám Slniečka a Včielky, tešíme sa na Vás!
  Oznam sa týka detí predškolskej triedy...
  S pozdravom a želaním všetkého dobrého kolektív MŠ.


   19.03.2020 • Dnešné oznámenia
  1. Vedúca Pošty v Kálnici oznamuje, že dnes 19.3.2020 je pošta zatvorená a v piatok 20.3.2020, t.j. zajtra bude otvorená v čase od 7,30 – 9,00 hodiny. Na budúci týždeň budú tiež stránkové hodiny upravené, o čom bude pošta občanov informovať.

  2. Dôležité upozornenie: Nakoľko už príživníci zneužívajú vzniknutú situáciu so šíriacim sa ochorením a majú rôzne premyslené spôsoby klamania , hlavne starších občanov – že im idú zdravotníci merať teplotu a podobne – prosím, neotvárajte neznámym osobám! O všetkých dôležitých a potrebných informáciách Vás oboznamujeme a budeme to robiť naďalej a ak by ste niečomu nerozumeli, obracajte sa telefonicky buď na pani doktorku alebo na obec. Krízový štáb situáciu s obcou neustále monitoruje.

  3. Ako sme už avizovali, Obec pre Vás za pomoci našich krajčírok zabezpečuje ochranné rúška k viacnásobnému použitiu, za čo im patrí veľké poďakovanie. Dnes sme začali s postupnou distribúciou do domácností počnúc od najstarších obyvateľov a potom postupne i ostatným rodinám i s deťmi. Odporúčania: rúška môžete prať v rukách pri vyšších teplotách a z obidvoch strán je potrebné ho vyžehliť (zničí to vírus) . Zároveň Vás chceme znovu i touto cestou požiadať:
  - Nepodceňujme vážnosť situácie
  - Používajme ochranné rúška pri návšteve obchodu, pošty, pri cestovaní – hneď ako vyjdeme z domu
  - Je potrebné obmedziť kontakt s okolím na čo najmenšiu mieru
  - Dezinfikovať povrchy, napríklad kľučky na dverách, mobily a podobne
  - Dôsledne umývať ruky a dbať na hygienu

  Ak by v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu prišlo k zhoršeniu situácie, obec zabezpečí pre osamelých seniorov, odkázaných na pomoc druhých, donášku potravín a sčasti i liekov. Občania môžu požiadať o pomoc prostredníctvom obecného úradu (032/7798832), svojich poslancov alebo priamo u starostky obce (0915/114847).
  Spoločne to zvládneme!
  Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
  starostka obce a predseda krízového štábu

    16.3.2020 • Posledné zbohom
  Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel po ťažkej chorobe pán Jozef BENÁK – ktorý bol starostom obce Hrádok 31 rokov (v období 1971 – 2002). Nakoľko je situácia v súvislosti so šírením Koronavírusu COVID-19 akútna, posledná rozlúčka sa uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny. Česť jeho pamiatke!


    • Materská škola
  Vážení rodičia! Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kálnica oznamuje, že z dôvodu veľkej chorobnosti bude materská škola od 25.2.2020 zatvorená. Vyučovanie sa začne v pondelok,t.j. 2.3.2020. Za pochopenie ďakujeme.


   29.02.2020 • Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 hod v Kultúrnom dome v Kálnici. Ďaľšie informáciie TU


   28.02.2020 • Zhromaždenie obyvateľov obce
  Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás srdečne pozývajú na zhromaždenie obyvateľov obce na deň 28.2.2020 (t.j. v piatok) o 17,30 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

  Program:
    1. Otvorenie, privítanie.
    2. Počiatočný stav pri prevzatí funkcie – oboznámenie.
    3. Činnosť počas prvého roka – aktuálny stav.
    4. Priority do ďalšieho obdobia.
    5. Diskusia, návrhy od obyvateľov.
    6. Ukončenie, záver.
  V Kálnici, 24.2.2020
  Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
  starostka obce


   25.02.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. – mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 25.2.2020 (t.j. v utorok) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

  Program:
    1. Otvorenie zasadnutia.
    2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
    3. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka.
    4. Doplnenie člena do finančnej komisie.
    5. „Wifi pre Teba“ – prezentácia projektu.
    6. Pozvanie na plánované zhromaždenie obyvateľov dňa 28.2.020 o 17,30 hodine v kultúrnom dome.
    7. Ukončenie, záver
  V Kálnici, 24.2.2020
  Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
  starostka obce


   15.02.2020 • Tradičná obecná zabíjačka
  Obec Kálnica Vás pozýva na Tradičnú obecnú zabíjačku 15.2.2020 o 13.00 hod v prísalí kultúrneho domu. Ochutnávka a predaj výborných domácich zabíjačkových špecialít podľa receptu pána D. Lintnera. Porcie na priamu konzumáciu, ale aj balíčky na predaj. Domáce údené klobásy podľa receptu pána M.Pavelku.
  A nezabudli sme ani na tých najmenších. Všetky detičky v sprievode svojich rodičov sú srdečne vítané! Príďte sa predviesť vo svojich maskách a kostýmoch od 13.00. Výroba škrabošiek, maľovanie na tvár, sprievod v maskách obcou (podľa počasia), Detské DISCO, na každé dieťa čaká sladká odmena od pani starostky. Rodiča sú zodpovední za svoje deti! Tešíme sa na Vás!


   06.02.2020 • Vývoz plastov
  Oznamujeme občanom, že dňa 6.2.2020, t.j. vo štvrtok, sa uskutoční vývoz plastov.


   05.02.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 5.2.2020 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

  Program:
    1. Otvorenie, zahájenie.
    2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
    3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
    4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
    5. Informácia o inflácii za rok 2019.
    6. Harmonogram vývozu odpadov + kalendár – informácia .
    7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020.
    8. Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020.
    9. Organizačno-technické zabezpečenie:
      a) Fašiangy
      b) Beh oslobodenia
    10. Návrh doplnenia členov do komisie pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou.
    11. Diskusia.
    12. Ukončenie, záver.
  V Kálnici, 2.2.2020
  Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
  starostka obce


   04.02.2020 • Zvýšené hladiny potokov
  Vážení občania, zvýšenú hladinu vody v potokoch s hasičským zborom sledujeme.


   26.01.2020 • Divadelné predstavenie
  Vážení cezpolní hostjé a práteljé domáci. My, Kálnickí ochotníci Vás zaséjk srdečne pozývame dna 26.1.2020 o 15 hodine do KD v Kálnici na naše už tretjé divallo „Richtárkine novoročné koláče“ (autorská hra) Dobrovoľné vstupné. Tešíme sa na Vás!
  Vážení návštevníci divadelného podujatia, taktiež sa môžete tešiť na vystúpenie speváckej skupiny Šípkari, básničky detí, výstavu kálnického kroja, fotografie a pre Vašu dobrú náladu bude k dispozícii stánok s chutnou medovinou.


   18.01.2020 • Poľovnícky ples
  Poľovnícke združenie Kálnica Vás srdečne pozýva na 32. Poľovnícky ples, dňa 18.1.2020 od 19:00 v KD Kálnica. Do tanca hrá skupina Rytmus. V cene lístka je večera z diviny, uvítací drink, vývorné víno, káva, sladké a slané občerstvenie a zlosovateľná vstupenka. Ďalej bude pre Vás pripravený tradičný poľovnícky guláš a bohotá tombola. Tešíme sa na vašu účasť. Vstupné 20€. Objednávanie vstupeniek na: 0903 653 520, 0903 717 138.


   16.01.2020 • Výkup papiera
  Oznamujeme občanom, že dňa 16.januára, t.j. vo štvrtok od 16:40 do 17:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


   15.01.2020 • Vývoz komunálneho odpadu
  Obec Kálnica oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu - smetných nádob sa uskutoční v stredu 15.1.2020.


   09.01.2020 • Vývoz plastov
  Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční vo štvrtok dňa 9.1.2020.


   14.02.2020 • Kúpele v regióne
  Možnosť kúpeľného pobytu našich občanov - viac info v časti neplatená reklama.


   

  © Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
  Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk