ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________
Nájdi výraz:
Cintoríny:
Podrobnú mapu cintorínov Slovenska vrátane obce Kálnica s vyhľadávaním podľa mena, priezviska, a so zobrazovaním fotografií hrobov, nájdete na stránke
http://www.cemeterysk.sk

Cintorínsky poriadok a povinnosti pre občanov z neho vyplývajúce

     Vstupom do Európskej únie /EÚ/ dochádza i k úprave noriem a zákonov tak, aby v rámci EÚ zásady a pravidlá v nich uvedené, platili postupne jednotne na celom území EÚ. Tieto zmeny dotýkajú sa priamo i každodenného života občanov a obec prispôsobuje ich na svoje miestne špecifické podmienky. Zapracováva ich do všeobecne záväzných nariadení /VZN/, ktoré sú záväzné pre územie a občanov konkrétnej obce.

     Týmto spôsobom bol vypracovaný i nový „Cintorínsky poriadok obce Kálnica", ktorý po schválení Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva v Trenčíne, nadobudne účinnosť v našej obci a bude zverejnený i na cintoríne. S neho vyplývajú nasledovné podstatné zmeny a povinnosti:

  • pohrebné služby a prevoz zosnulého môže vykonávať len osoba alebo organizácia ktorá má na to odbornú spôsobilosť, na túto činnosť má platné živnostenské oprávnenie a s obcou Kálnica má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní týchto služieb. Dôležité je vedieť pri zabezpečovaní pohrebu, že :

  • prevoz zosnulého do domu smútku z územia mimo obce Kálnica / z Domu smútku v Novom Meste nad Váhom, alebo Trenčína/, pre našu obec zabezpečuje Pohrebná služba Nové Mesto nad Váhom./tel. 7712254 /

  • prevoz zosnulého v obci zabezpečuje Ivan Psotný / tel.. 0903849940/ ktorý na požiadanie pozostalých, zabezpečí i ostatné služby súvisiace s pohrebom t.j., predaj rakvy, vencov, výkop hrobu, pochovanie práce a úpravu hrobu.
  • stavebné a kamenárske sa môžu vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného ohlásenia a súhlasu Obecného úradu i zaplatení vratnej zálohy a 20 ,-€. Ohlásenie je potrebné vykonať v dostatočnom časovom predstihu, s uvedením termínu vykonania prác.

  • užívanie hrobového miesta je možné len za podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku za prenájom hrobového miesta. Zmluva sa uzatvára so žijúcimi osobami ktoré preberajú na seba zodpovednosť o starostlivosť o hrobové miesto. Tieto zmluvy sa budú uzatvárať na základe výzvy obecného úradu v termíne, ktorý bude oznámený občanom vo výzve tak, aby do 30.6.2010 boli uzatvorené.

     Kapacita nášho cintorína je priestorovo obmedzená a veľmi ťažko v budúcnosti sa bude dať rozšíriť a preto treba začať s šetrením miesta na cintoríne. Je veľa neudržiavaných starých hrobov, ktoré treba využiť k ďalšiemu pochovávaniu. Treba si uvedomiť, že za tieto hrobové miesta nie je zaplatený ani ten minimálny poplatok a 0,66 € na obdobie 10 rokov a mimo obce sa o ne nikto už nestará. Ich zoznam bol a bude uvedený na cintorínskej tabuli.

  • Obec musi zabezpečiť triedenie cintorínskeho odpadu tak, aby zatiaľ sklo a plasty sa vytrieďovali do označených menších kuka nádob a nehádzali sa do väčších kontajnerov. Vence a kvetiny je treba vhadzovať do väčších kontajnerov ktoré sú umiestnené pri dolnej bráne. Dôležité je aby sa sklo ani rozbité poháre nenechávali v okolí hrobu nakoľko nielenže poškodzujú kosačku, ale je to veľmi nebezpečné pre možnosť úrazu pracovníkov obsluhujúcich kosačku.

  • Stavebný odpad je zakázané vhadzovať do kontajnerov. Môže sa uložiť len na určené miesto na cintoríne po zaplatení poplatku a 10.- €, alebo firma vykonávajúca stavebnú úpravu si ho z cintorína do 3 dní po začatí úpravy odvezie bezo zbytku.

     Do kontajnerov na cintoríne patri len odpad z cintorína. Pri tejto príležitosti žiadam spoluobčanov, aby odpad nehádzali do potoka, plastové fľaše nenechávali pri vodovodnom kohútiku a na plote i handry nevešali po tujach. Robí to zlý dojem a s pracovníkmi obce to musíme stále upratovať. Čistota, poriadok a upravenosť cintorína je vizitkou všetkých nás je prejavom úcty k zosnulým.

  • Vstup na náš cintorín nie je zatiaľ časovo obmedzený, nezamyká sa, ale bránu je potrebné za sebou zatvárať, čo sa často nerešpektuje. Som rád, že na našom cintoríne nevyskytujú sa prejavy vandalizmu a preto ani prístup naň zvlášť neobmedzujeme.

  • V súvislosti s uvedenými opatreniami musíme postupne zabezpečiť i samotnú úpravu domu smútku.

     Verím, že spoločným úsilím a rešpektovaním uvedeného, prispejeme všetci k zachovaniu čistoty, poriadku , dôstojnosti u úcty k tomuto posvätnému miestu kálnickej zeme, miestu posledného odpočinku.

     Tých občanov ktorí tieto zásady budú porušovať nielen, že budeme postihovať blokovou pokutou do 20,- €, ale vyhlásime ich aj v miestnom rozhlase. Verím, že to nebude potrebné.

V Kálnici 23.10.2009

Ing. Miroslav Borcovan


UPOZORNENIE !!!

Cintorínsky odpad do smetných kontajnerov a nádob sa ukladá už len vytriedený. Je prísne zakázané odpad z cintorína vhadzovať ku potoku.

Stavebné úpravy hrobu sa môžu vykonávať len na základe písomnej žiadosti podanej na OcÚ Kálnica, ktorú podáva zodpovedná osoba za hrob vopred. V nej upresní číslo hrobu, dáta o zosnulom, rozsah a predbežný termín úpravy hrobu a zaplatí vratnú zálohu. Až po zložení zálohy a vydaní súhlasu obce je možné robiť stavebné úpravy hrobu. Po ich ukončení a skontrolovaní starostom obce je možné zálohu vrátiť.

V prípade zanechania odpadu zo stavebnej činnosti záloha sa kráti, alebo nevracia.

Nedodržanie povinností a opatrení sa postihuje finančne i verejne.
 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk