ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Články / Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?
  30.4.2008 Budeme mať v Kálnici Park J. M. Hurbana?

   Dňa 27. 2. 2008 o 17.00 hod. sa v miestnom parku uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov OcZ, starostu, hlavnej kontrolórky, Tibora Urbana a Ing. Dušana Bednárika, aby rozhodli o postupnosti krokov pri jeho rekonštrukcii. Po zvážení všetkých možností bol doporučený nasledovný postup.
- Ing. Dušan Bednárik vypracuje len jednoduchý náčrt s rozpočtovými nákladmi, pre potrebu povolenia drobnej stavby úpravy parku s cieľom získať i finančnú dotáciu.
- Práce budú vykonané v réžii obce s vlastnými pracovníkmi, prípadne jednorazovými objednávkami pre potreby mechanizačných prác a ďalších odborných prác pri kladení dlažby chodníka a tvorbe parkovacieho priestoru zo zatrávňovacích tvárnic.
- Za návrh vhodnej zelene a jej výsadbu bude zodpovedný Tibor Urban.
- Prepojovací chodník cez park od školy ku cintorínu treba vyložiť zo zámkovej dlažby, resp. z betónových tvárnic s obrubníkmi.
- Východ z parku smerom na hlavnú cestu zabezpečiť zábradlím proti priamemu vybehnutiu detí na cestu.
- Živý plot pri ceste od cintorína zrušiť a zeminu vybrať pre podkladovú vrstvu parkoviska.
- Parkovisko pri cintoríne rozšíriť tak, aby vzniklo čo možno najviac parkovacích miest kolmo na miestnu komunikáciu – kde sa už nebude dať parkovať kolmo, parkovať v smere cesty.
- Plocha parkoviska bude spevnená zatrávňovacími tvárnicami.
- Parkovisko vytýčiť od betónového stĺpa trafostanice smerom na okraj plota z bielej tehly pri rodinnom dome. Tu vznikne potreba oporného betó- nového múra, aby nebol tlak plochy parkoviska na tehlový plot.
- Plochu pod parkoviskom spevniť z miestne dostupného tvrdého materiálu /lomový kameň, búračka základov a pod./, šikmo navŕšiť smerom od parku tak, aby sa po zavezení zeminou dala šikmina svahu vysadiť popínavou zeleňou.
- Po konečnej úprave od parkoviska vysadiť živý plot z hrabových sadeníc.
- Živý plot od hlavnej cesty zatiaľ ponechať z orgovánu.
- Vo vzdialenosti cca 50cm od pôvodného plotu vysadiť nový rad zo sadeníc hrabu v kombinácii s inou vždyzelenou drevinou.
- Až po vyrastení hrabového plota odstrániť pletivo i stĺpiky a hlboko zmladiť jestvujúci orgovánový plot.
- V časti od rodinného domu po prepojovací chodník končiaci schodík- mi na parkovisko, vytvoriť kvetinovú zónu zo vždyzelených okrasných kríkov a kvitnúcich kvetín.
- Plochu parku zatrávniť bez ďalších chodníkov s tým, že súčasné poškodené lavičky budú odstránené a nahradené novými v počte min. 5 ks, s vlastnosťou „ťažko odcudziteľné“ / ťažké/.
- V časti od križovatky odstrániť súčasný živý i oceľový plot a tento presunúť medzi betónové stĺpy elektrického vedenia a trafostanice z rov- nakých drevín ako ostatný živý plot.
- Dobetónovať rozširujúcu časť križovatky a vybudovať chodník pre chodcov povedľa trafostanice z rovnakého materiálu ako bude chodník cez park.
- Betónovú skruž, v ktorej sú uložené hlavné rozvodné ventily, po úprave preložiť mimo cestu a pri tejto úprave osadiť i nový protipožiarny hydrant.
- Po definitívnom ukončení všetkých prác pomenovať „Park J. M. Hurbana“.
Uvedené body poslúžia ako východiskový materiál pre projektanta, pri spracovávaní náčrtu rekonštrukcie parku a úpravy parkoviska pred cintorínom.
Dušan Filip
 
späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk