ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 23.01.2017

Poľovnícky ples, 14.1.2017
________________________

Foto - pridané 4.12.2016

Vianočný koncert, Lieskované, 3.12.2016
________________________

Foto - pridané 4.12.2016

Mikuláš, trhy a 110.výročie založenia Ochotníckeho divadla, 2.12.2016
________________________

Foto - pridané 2.12.2016

Členská schôdza Klubu dôchodcov
KD Kálnica, 25.11.2016
________________________

Foto - pridané 13.11.2016

Posedenie dôchodcov,
KD Kálnica, 12.11.2016
________________________

Foto - pridané 03.11.2016

Divadelné predstavenie,
KD Kálnica, 29.10.2016
________________________

Foto - pridané 01.11.2016

Výstava ovocia a zeleniny
KD Kálnica, 29.10.2016
________________________

Foto - pridané 16.10.2016

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Zemianskom Podhradí
8.10.2016
________________________

Foto - pridané 4.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2016
________________________
Nájdi výraz:
Úradná tabuľa:


rok 2017

19.09.2017 • Vývoz žúmp
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečujú:
    p.Haviernik, telefón: 0944 130 549
    p.Mozola, telefón: 0905 528 676
    AQUA – Kubiš s.r.o., telefón: 032/771 0379, 0905 743 673


rok 2016

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska na území obce Kálnica.

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kálnica.

06.03.2016 • Výsledky volieb
Ako hlasovali naši občania vo Voľbách do Národnej rady SR, 5.marca 2016.

01.03.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Peter Maňo, bytom Kálnica č. 24, PSČ 916 37, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 3 ks dub, 9 ks smrek, na pozemku parc.č. 4362 v k.ú. Kálnica podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 01.03.2016.


rok 2015

19.12.2015 • Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KÁLNICA. Nadobúda účinnosť od 1.1.2016

19.11.2015 • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 10.02.2016. Výzva.pdf

02.11.2015Schválený program rozvoja obce 2015-2023

19.10.2015 • Kalendár vývozu odpadu na obdobie: november 2015 - apríl 2016.xls

23.02.2015 • Výsledky referenda, konaného 7.februára 2015rok 2014

16.11.2014 • Voľby do orgánov samosprávy obce
- súhrn z volieb a informácie o voľbách do orgánov samosprávy
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce v našej obci, 15.11.2014
- kandidáti pre voľby starostu obce Kálnica
- kandidáti pre voľby poslancov obecného obce Kálnica

23.8.2014Oznámenie o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa §346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, uznesením 183-2014/Z zo dňa 15.8.2014 pre volebné obdobie 2014-2018 určilo:
a) jeden volebný obvod
b) starosta bude vykonávať funkciu na úväzok 1,0 - tak ako doposiaľ
c) obecné zastupiteľstvo bude mať 9 poslancov - tak ako doposiaľ


23.8.2014Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kálnica, podľa §16, odst.9, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov. Počet obyvateľov obce Kálnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 je k 21.8.2014: 1017.

30.6.2014 • Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži.
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce obchodnou verejnou súťažou č. 03/2014
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku obce

26.5.2014Výsledky volieb do EP v Obci Kálnica zo dňa 24.5.2014

16.3.2014 • Výsledky volieb, oficiálne výsledky 1. kola prezidentských volieb v Obci Kálnica
staršieZmeny a doplnky č.1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Kálnica

Notárska zápisnica
Verejná obchodná súťaž

Rozhodnutie o zákaze kladenia ohňov

Kontaktné telefónne číslo pre informácie o úradoch štátnej správy.

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, o počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27. novembra 2010

Počet obyvateľov obce Kálnica k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania str1. , str2.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania a obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Protest proti rozhodnutiu Ministerstvu životného prostredia SR o predľžení lehoty prieskumného územia Kálnica -Selec/a>

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o elektrickú prípojku v Krajnej doline

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ Združenie obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec, n.o. so sídlom v Kálnici.

ZMENY A DOPLNKY čís.1/2009 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ Kálnica   Mapa

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008

PHSR obce Kálnica

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Denná vývarovňa Kálnica - Jedálny lístok - 16.2.2009 - 20.2.2009

Výzva Západoslovenskej energetiky na odstránenie a okliesnenie stromov

Vyplácanie peňažných príspevkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009

Cenník cestovného prímestskej dopravy platný od 1.9.2008

Výberové konanie na voľné miesta v štátnej službe - hasič (0,02 MB)

Program hosp. a soc. rozvoja mikroregiónu Beckov-Zelená voda-Bezovec (0,9 MB)

PHSR-príloha 1 a 2-Faktory rozvoja a Disparity, Priority, Opatrenia, Aktivity (51 KB)

PHSR - príloha 3 - 13 - Projektové zámery (116 KB)

PHSR - príloha 14 a 15 - Finančná tabuľka mikroregiónu (45 KB)

Všeobecné informácie k zavedeniu eura (48 KB)

Suma daňového bonusu na dieťa je od júla 2008 zvýšená na 582 Sk (25 KB) 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk