ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Úradná tabuľa:


rok 2022

14.06.2022 • Záverečný účet Obce Kálnica za rok 2021 – návrh
Záverečný účet Obce Kálnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

28.03.2022 • Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 - sumár


24.02.2022 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021.
Obec v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 57,64 %.


rok 2021

31.05.2021 • Zverejnenie finančného rozpočtu za rok 2020
Záverečný účet obce Kálnica za rok 202030.04.2021 • Verejná vyhláška
- Kolaudačné rozhodnutie - NN rozvody / 1
- Kolaudačné rozhodnutie - NN rozvody / 2


13.02.2021 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.
Obec v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 24,48 %.

rok 202023.11.2020 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks orech kráľovský (J. regia L.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1484, 1 ks breza ( Betula L.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 686/1, v k.ú. Beckov, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 23.11.2020. (zverejnené 23.11.2020)29.09.2020 • VZN č.1/2020 - návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kálnica č. 1/2020 - O prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kálnica.14.10.2020 • Chov ošípaných - registrácia
Informácia o povinnej registrácií ošípaných.pdf01.10.2020 • Plán udržateľnej mobility TSK
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.pdf29.09.2020 • VZN č.1/2020 - návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kálnica č. 1/2020
- O prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kálnica, návrh.18.05.2020 • Záverečný účet obce Kálnica
- Návrh záverečného účtu obce Kálnica za rok 2019.


19.02.2020 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019. Obec v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 20,46 %.


18.02.2020 • Vzdanie sa mandátu poslanca OcZ Kálnica Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.

rok 2019

29.11.2019 • Schválený rozpočet obce Kálnica
Vyvesené na obecnej tabuli dňa 16.12.2019.
- Schválený rozpočet obce 2020 - 2022
- Sumár rozpočtu obce 2020 - 2022


07.11.2019 • Voľby do Národnej rady SR
- Dokumenty a informácie k voľbám do NRSR, konaných 29.2.2020


16.10.2019 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Žiadateľ: Marek Miller, bytom Teplická 27/108, 921 01 Piešťany, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Borovica (Pinus L) na pozemku parc. reg. „C“ č. 246/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 07.10.2019


13.09.2019 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Žiadateľ: Zuzana Jamrichová, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 40, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Orech kráľovský (J. regia L) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1579/2, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 09.09.2019.27.05.2019 • Záverečný účet obce Kálnica
- Návrh záverečného účtu obce Kálnica za rok 2018.


27.05.2019 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019, Kálnica
- Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019 v Obci Kálnica


02.04.2019 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28.februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia za rok 2018 je 22,48 %.


16.03.2019 • Voľby prezidenta SR
Informácie pre voliča.pdf

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky.pdf

e-mailová adresa na doručenie oznámenia.doc
e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.doc


rok 2018

06.11.2018 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. Žiadateľ: Michaela Tisoňová a Kvetoslava Tisoňová, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 395, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Jedľa (Abies Mill.) na pozemku parc. reg. „C“ č. 1525/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 29.10.2018.


10.11.2018 • Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.
(zverejnené 23.07.2018)
- informácie pre voliča,
- zverejnenie počtu obyvateľov,
- oznámenie o určení počtu poslancov,
(zverejnené 30.08.2018)
- oznámenie o určení zapisovateľky,
- emailová adresa na doručenie oznámenia,
(zverejnené 11.09.2018)
- určenie volebného okrsku
(zverejnené 24.09.2018)
- kandidáti pre voľby starostu obce
- kandidáti pre voľby do Obecného zatupiteľstva02.08.2018 • Výberové konanie - riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou
Obec Kálnica - vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kálnica s predpokladaným nástupom 1.9.2018. Info: strana 1 a strana 2


02.01.2018 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Anna Krchnavá, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 131, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 53 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), 7 ks Smrekovec ( Larix Mill), 5 ks Topoľ osikový (P. tremula L.), 5 ks Vŕba (Salix L.) na pozemku parc. reg. „E“ č. 3086 a parc. č. 3087, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 2.1.2017.


rok 2017

28.11.2017 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Igor Jelínek, bytom Estónska 30, PSČ 821 06 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 36 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), na pozemku parc.č. 4251/2, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
   Správne konanie začalo dňa 24.11.2017.

19.09.2017 • Vývoz žúmp
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečujú:
    p.Haviernik, telefón: 0944 130 549
    p.Mozola, telefón: 0905 528 676
    AQUA – Kubiš s.r.o., telefón: 032/771 0379, 0905 743 673

02.08.2017 • Elektronická pošta
    V snahe o rozšírenie informovanosti občanov pripravujeme zavedenie novej možnosti poskytovania dôležitých informácií prostredníctvom hromadných e-mailových správ. Žiadame záujemcov o tento spôsob získavania informácií, aby nahlásili na obecný úrad svoje e-mailové adresy, na ktoré požadujú informácie posielať.
E-mailová adresa obecného úradu:ocu@kalnica.sk
starostarok 2016

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska na území obce Kálnica.

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kálnica.

06.03.2016 • Výsledky volieb
Ako hlasovali naši občania vo Voľbách do Národnej rady SR, 5.marca 2016.

01.03.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Peter Maňo, bytom Kálnica č. 24, PSČ 916 37, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 3 ks dub, 9 ks smrek, na pozemku parc.č. 4362 v k.ú. Kálnica podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 01.03.2016.


rok 2015

19.12.2015 • Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KÁLNICA. Nadobúda účinnosť od 1.1.2016

19.11.2015 • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 10.02.2016. Výzva.pdf

02.11.2015Schválený program rozvoja obce 2015-2023

19.10.2015 • Kalendár vývozu odpadu na obdobie: november 2015 - apríl 2016.xls

23.02.2015 • Výsledky referenda, konaného 7.februára 2015rok 2014

16.11.2014 • Voľby do orgánov samosprávy obce
- súhrn z volieb a informácie o voľbách do orgánov samosprávy
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce v našej obci, 15.11.2014
- kandidáti pre voľby starostu obce Kálnica
- kandidáti pre voľby poslancov obecného obce Kálnica

23.8.2014Oznámenie o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa §346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, uznesením 183-2014/Z zo dňa 15.8.2014 pre volebné obdobie 2014-2018 určilo:
a) jeden volebný obvod
b) starosta bude vykonávať funkciu na úväzok 1,0 - tak ako doposiaľ
c) obecné zastupiteľstvo bude mať 9 poslancov - tak ako doposiaľ


23.8.2014Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kálnica, podľa §16, odst.9, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov. Počet obyvateľov obce Kálnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 je k 21.8.2014: 1017.

30.6.2014 • Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži.
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce obchodnou verejnou súťažou č. 03/2014
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku obce

26.5.2014Výsledky volieb do EP v Obci Kálnica zo dňa 24.5.2014

16.3.2014 • Výsledky volieb, oficiálne výsledky 1. kola prezidentských volieb v Obci Kálnica
staršieZmeny a doplnky č.1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Kálnica

Notárska zápisnica
Verejná obchodná súťaž

Rozhodnutie o zákaze kladenia ohňov

Kontaktné telefónne číslo pre informácie o úradoch štátnej správy.

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, o počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27. novembra 2010

Počet obyvateľov obce Kálnica k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania str1. , str2.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania a obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Protest proti rozhodnutiu Ministerstvu životného prostredia SR o predľžení lehoty prieskumného územia Kálnica -Selec/a>

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o elektrickú prípojku v Krajnej doline

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ Združenie obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec, n.o. so sídlom v Kálnici.

ZMENY A DOPLNKY čís.1/2009 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ Kálnica   Mapa

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008

PHSR obce Kálnica

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Denná vývarovňa Kálnica - Jedálny lístok - 16.2.2009 - 20.2.2009

Výzva Západoslovenskej energetiky na odstránenie a okliesnenie stromov

Vyplácanie peňažných príspevkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009

Cenník cestovného prímestskej dopravy platný od 1.9.2008

Výberové konanie na voľné miesta v štátnej službe - hasič (0,02 MB)

Program hosp. a soc. rozvoja mikroregiónu Beckov-Zelená voda-Bezovec (0,9 MB)

PHSR-príloha 1 a 2-Faktory rozvoja a Disparity, Priority, Opatrenia, Aktivity (51 KB)

PHSR - príloha 3 - 13 - Projektové zámery (116 KB)

PHSR - príloha 14 a 15 - Finančná tabuľka mikroregiónu (45 KB)

Všeobecné informácie k zavedeniu eura (48 KB)

Suma daňového bonusu na dieťa je od júla 2008 zvýšená na 582 Sk (25 KB) 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk