ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________
Nájdi výraz:
Úradná tabuľa:


rok 2018

02.01.2018 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Anna Krchnavá, bytom PSČ 916 37 Kálnica č. 131, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 53 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), 7 ks Smrekovec ( Larix Mill), 5 ks Topoľ osikový (P. tremula L.), 5 ks Vŕba (Salix L.) na pozemku parc. reg. „E“ č. 3086 a parc. č. 3087, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Správne konanie začalo dňa 2.1.2017.


rok 2017

28.11.2017 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie o začatí správneho konania – výrub drevín.
   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
   Žiadateľ: Igor Jelínek, bytom Estónska 30, PSČ 821 06 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – 36 ks Jelša lepkavá (A. gulatinosa (L.) Gaertn), na pozemku parc.č. 4251/2, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
   Správne konanie začalo dňa 24.11.2017.

19.09.2017 • Vývoz žúmp
  Na základe dohody s obcou Kálnica, vývoz žúmp zabezpečujú:
    p.Haviernik, telefón: 0944 130 549
    p.Mozola, telefón: 0905 528 676
    AQUA – Kubiš s.r.o., telefón: 032/771 0379, 0905 743 673

02.08.2017 • Elektronická pošta
    V snahe o rozšírenie informovanosti občanov pripravujeme zavedenie novej možnosti poskytovania dôležitých informácií prostredníctvom hromadných e-mailových správ. Žiadame záujemcov o tento spôsob získavania informácií, aby nahlásili na obecný úrad svoje e-mailové adresy, na ktoré požadujú informácie posielať.
E-mailová adresa obecného úradu:ocu@kalnica.sk
starostarok 2016

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska na území obce Kálnica.

24.07.2016 • Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kálnica.

06.03.2016 • Výsledky volieb
Ako hlasovali naši občania vo Voľbách do Národnej rady SR, 5.marca 2016.

01.03.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín
    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: obec.kalnica@naex.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Peter Maňo, bytom Kálnica č. 24, PSČ 916 37, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 3 ks dub, 9 ks smrek, na pozemku parc.č. 4362 v k.ú. Kálnica podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 01.03.2016.


rok 2015

19.12.2015 • Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KÁLNICA. Nadobúda účinnosť od 1.1.2016

19.11.2015 • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 10.02.2016. Výzva.pdf

02.11.2015Schválený program rozvoja obce 2015-2023

19.10.2015 • Kalendár vývozu odpadu na obdobie: november 2015 - apríl 2016.xls

23.02.2015 • Výsledky referenda, konaného 7.februára 2015rok 2014

16.11.2014 • Voľby do orgánov samosprávy obce
- súhrn z volieb a informácie o voľbách do orgánov samosprávy
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce v našej obci, 15.11.2014
- kandidáti pre voľby starostu obce Kálnica
- kandidáti pre voľby poslancov obecného obce Kálnica

23.8.2014Oznámenie o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici podľa §346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, uznesením 183-2014/Z zo dňa 15.8.2014 pre volebné obdobie 2014-2018 určilo:
a) jeden volebný obvod
b) starosta bude vykonávať funkciu na úväzok 1,0 - tak ako doposiaľ
c) obecné zastupiteľstvo bude mať 9 poslancov - tak ako doposiaľ


23.8.2014Zverejnenie počtu obyvateľov obce Kálnica, podľa §16, odst.9, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov. Počet obyvateľov obce Kálnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 je k 21.8.2014: 1017.

30.6.2014 • Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži.
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce obchodnou verejnou súťažou č. 03/2014
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku obce

26.5.2014Výsledky volieb do EP v Obci Kálnica zo dňa 24.5.2014

16.3.2014 • Výsledky volieb, oficiálne výsledky 1. kola prezidentských volieb v Obci Kálnica
staršieZmeny a doplnky č.1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Kálnica

Notárska zápisnica
Verejná obchodná súťaž

Rozhodnutie o zákaze kladenia ohňov

Kontaktné telefónne číslo pre informácie o úradoch štátnej správy.

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov, určení úväzku starostu, o počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27. novembra 2010

Počet obyvateľov obce Kálnica k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania str1. , str2.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania a obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Protest proti rozhodnutiu Ministerstvu životného prostredia SR o predľžení lehoty prieskumného územia Kálnica -Selec/a>

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o elektrickú prípojku v Krajnej doline

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ Združenie obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec, n.o. so sídlom v Kálnici.

ZMENY A DOPLNKY čís.1/2009 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ Kálnica   Mapa

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008

PHSR obce Kálnica

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Denná vývarovňa Kálnica - Jedálny lístok - 16.2.2009 - 20.2.2009

Výzva Západoslovenskej energetiky na odstránenie a okliesnenie stromov

Vyplácanie peňažných príspevkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009

Cenník cestovného prímestskej dopravy platný od 1.9.2008

Výberové konanie na voľné miesta v štátnej službe - hasič (0,02 MB)

Program hosp. a soc. rozvoja mikroregiónu Beckov-Zelená voda-Bezovec (0,9 MB)

PHSR-príloha 1 a 2-Faktory rozvoja a Disparity, Priority, Opatrenia, Aktivity (51 KB)

PHSR - príloha 3 - 13 - Projektové zámery (116 KB)

PHSR - príloha 14 a 15 - Finančná tabuľka mikroregiónu (45 KB)

Všeobecné informácie k zavedeniu eura (48 KB)

Suma daňového bonusu na dieťa je od júla 2008 zvýšená na 582 Sk (25 KB) 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk