ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Všeobecné záväzné nariadenia obce:


Ako pripomienkovať VZN obce? - Usmernenie na pripomienkovanie VZN obce.pdf


Návrh VZN 3/2022
o organizácii miestneho referenda v obci Kálnica

Návrh VZN 2/2022
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica

Návrh VZN 1/2022
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených Obcou Kálnica.

Návrh Dodatku č. 1/2021 k VZN 4/2015
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kálnica.

Návrh - VZN 2/2021
o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica.

Návrh VZN 1/2021 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Kálnica.

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2020
o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kálnica
      - príloha č.1 VZN 1/2020 - cenník
      - príloha č.2 VZN 1/2020 - vzor zmluvy - nájom
      - príloha č.3 VZN 1/2020 - výkop hrobu
      - príloha č.4 VZN 1/2020 - kamenárske práce

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2019
o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom.

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kálnica.

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016
o prevádzkovaní multifunkčného čihriska na území obce Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016).

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016).

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016).

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2013
VZN ktorým sa ustanovujú podmienky a podrobnosti o chove, držaní a vodení psov na území obce Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 30.8.2013).

Všeobecne záväzné nariadenie 8/2012
VZN ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 14.5.2012).

Všeobecne záväzné nariadenie 5/2011
VZN ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou (nadobúda účinnosť dňa 12.9.2011).

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2011
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 12.9.2011).

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2011
VZN o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách (nadobúda účinnosť dňa 13.6.2011).

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2011
VZN o podmienkach pridelovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (nadobúda účinnosť dňa 13.6.2011).

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2010
VZN poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu na území obce (nadobúda účinnosť dňa 15.1.2011).

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2008
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v Obci Kálnica (nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009).


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk