ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________


MDD
31.5.2019
________________________


BIKEFEST
24.-26.5.2019
________________________


Uvítanie detí
26.5.2019
________________________


Oprava strechy na čerpacej stanici
17.5.2019
________________________


Poľovnícky deň pre deti
17.5.2019
________________________


Deň matiek
12.5.2019
________________________


100 rokov od úmrtia M.R.Štefánika, účasť
členov MO MS Kálnica
4.5.2019
________________________


Majáles,
30.4.2019
________________________


Zájazd,
26.-28.4.2019
________________________


Veľkonočná nedeľa,
vynášanie Moreny,
14.4.2019
________________________


Návšteva z Beckova,
Hurbanovým chodníkom
13.4.2019
________________________


Úprava Sklepárovca
10.4.2019
________________________


Beh oslobodenia
6.4.2019
________________________


74.výročie oslobodenia obce
4.4.2019
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
30.3.2019
________________________


Sobáš, Rybároví
29.3.2019
________________________


Výstavba altánku
26.3.2019
________________________


Túra na Zbojnícky kopec
17.3.2019
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
8.3.2019
________________________


Fašiangy
1.-2.3.2019
________________________


Schôdza TJ Zavažan
16.2.2019
________________________


TJ Zavažan - Prípravka
2018/2019
________________________


Stolnotenisový oddiel
2018/2019
________________________


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________
Rekonštrukcia KD Kálnica:

Vizualizácie

#1

#2

#3

#4

Plány

#1

#2

#3

Pohľad vstupný

Pohľad bočný

30.4.2010 - Informácia o zabezpečení investičnej výstavby.

Práce na kultúrnom dome prebiehajú podľa harmonogramu. Priebežne sa musia riešiť problémy, ktoré sa pri rekonštrukcii nedali predpokladať pri spracovávaní projektu. Termín ukončenia rekonštrukcie by to nemalo ovplyvniť

11.3.2010 - Návrh na zmenu - zabezpečenie úverového krytia

Na základe nových skutočností ohľadom snahy o dokončenie prác na Kultúrnom dome v Kálnici najneskoršie do 31.8.2010 i v nadväznosti na prefinancovanie dotácie i vzniklých nákladov dodávateľskej firme v dvoch splátkach tohto roku je nevyhnutné zvýšiť úver na sumu plnú výšku nenávratného finančného príspevku t.j. 407.711 EUR. Tento úver, nakoľko je plne krytý z fondov EÚ, nezapočítava sa, v zmysle doplnku rozpočtových pravidiel do úverového zaťaženia obce.

Preto je nevyhnutné zabezpečiť úver v tejto výške, nakoľko úver vo výške 150.603,76 EUR, ktorý bol schválený uznesením č.232-2010/Z a je vo vybavovaní, by nám na zabezpečenie ukončenia a prefinancovania prác nepostačoval. Z toho dôvodu starosta požaduje schválenie nového uznesenia, v ktorom bude uvedená požadovaná výška /407.711 EUR/.

Uznesenie č. 239-2010/Z

Obecné zastupiteľstvo, na základe zmenených skutočností ohľadne snahy o včasné dokončenie prác na Kultúrnom dome v Kálnici do 31.8.2010:

 • r u š í svoje uznesenie č. 232-2010/Z zo dňa 19.2.2010 a podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, príslušných ustanovení Štatútu Obce Kálnica

 • s c h v a ľ u j e prijatie úveru vo výške 407.711 EUR zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu pre lepší kultúrny a spoločenský život v Kálnici, s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku: 407.711,15 EUR, slovom: štyristosedemtisícsedemstojedenásť eur a pätnásť eurocentov.

Obecné zastupiteľstvo zároveň

 • s c h v a ľ u j e vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru, alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.

19.2.2010 - Priebežná informácia o prácach na KD a schválenie preklenovacej úverovej linky – stanovisko hlavnej kontrolórky.

Pán starosta informoval, že systém financovania z dotačných zdrojov je taký, že obec musí dodávateľovi prác po vykonaní určitej etapy, tieto uhradiť z úveru, čo bude následne po odsúhlasení ministerstvom financií preplatené z dotácie. Vzhľadom k tomu, že bude potrebné toto previesť na trikrát, požiadal OcZ, aby schválilo žiadosť o úver vo výške 165.969,59 € /5 mil Sk/.

K predloženému návrhu pani hlavná kontrolórka upozornila na skutočnosť, že obec, podľa platných finančných predpisov o braní úveru, výškou svojich príjmov a rozpočtových možností, nespĺňa podmienky zobratia úveru v tejto výške. Upozorňuje, že obec si môže zobrať úver maximálne do výšky 60 % z bežných príjmov, t.j. 150.603,76 € /t.j. 4,537.088,90 Sk/.

Po diskusií poslancov s pánom starostom sa napokon odsúhlasil návrh p. hlavnej kontrolórky.

Uznesenie č. 232-2010/Z

Obecné zastupiteľstvo, podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, príslušných ustanovení Štatútu Obce Kálnica

 • s c h v a ľ u j e prijatie úveru vo výške 150.603,76 EUR zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu pre lepší kultúrny a spoločenský život v Kálnici, s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku: 407.711,15 EUR, slovom: štyristosedemtisícsedemstojedenásť eur a pätnásť eurocentov.
Obecné zastupiteľstvo zároveň
 • s c h v a ľ u j e vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru, alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Zmluva o dielo na zateplenie a úpravu KD: autorský dozor – Ing. Ján Miklánek, stavebný dozor – Ing. Dušan Bednárik

P. starosta predložil návrh na autorský a stavebný dozor na zateplenie a úpravu KD.

Uznesenie č. 235-2010/Z

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu pána starostu

 • s ú h l a s í - s uzatvorením Zmluvy o dielo s Ing. Jánom Miklánkom, ako autorský dozor počas rekonštrukcie kultúrneho domu v Kálnici.
 • s uzatvorením Zmluvy o dielo s Ing. Dušanom Bednárikom, ako stavebný dozor počas rekonštrukcie kultúrneho domu v Kálnici

15.1.2010 - Schválenie stavebného dozoru na zateplenie a rekonštrukciu KD

Pán starosta predložil návrh, aby stavebný dozor počas rekonštrukcie kultúrneho domu vykonával Ing. Dušan Bednárik s tým, že autorský dozor bude priebežne vykonávať spracovateľ technickej dokumentácie Ing. Ján Miklánek.

Uznesenie č. 225 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh p. starostu a

 • s c h v a ľ u j e Ing. Dušana Bednárika vykonávať stavebný dozor počas rekonštrukcie a zateplenia Kultúrneho domu v Kálnici.

16.12.2010 - Bližšie oboznámenie s rekonštrukčnými prácami a zateplením KD

Pán starosta uviedol, že po pridelení finančnej dotácie na rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho domu vo výške cca 415 tis. € / cca 12,5 mil. Sk / sa započalo s rekonštrukčnými prácami. Uviedol, že do konca februára, možno s malými obmedzeniami, sa ešte uskutočnia plánované akcie. V ostatnej časti roka, až do ukončenia prác, bude musieť byť prevádzka kultúrneho domu obmedzená.

Ďalej pán starosta uviedol, že sa jedná o práce ako:

 • výmena okien a zateplenia vonkajšieho plášťa stavby
 • tepelná izolácia stropov a zastrešenia
 • rozdelenie vnútorných priestorov KD na niekoľko samostatných častí
 • modernizácia a rozšírenie WC v prízemí so vstupom zo všetkých samostatných častí
 • plynofikácia s možnosťou samostatnej regulácie v jednotlivých častiach KD
 • úprava vonkajšej fasády a vstupu do budovy
 • vstup do „prísalia“ z bočnej časti od pekárne

V neposlednej rade sa bude jednať hlavne o estetiku, pestrosť a farebnosť stavby s vonkajšími úpravami zelene, chodníkov ako i s vytvorením cca 60 parkovacích miest s cieľom vytvorenia kultúrno-zábavného centra obce a širokého okolia na organizovanie reprezentačných akcí, čo môže byť pre obec i finančne zaujímavé.

2.3.2009 - Prejednanie návrhu projektu zateplenia kultúrneho domu a jeho drobných stavebných úprav vo vnútri KD.

Vstupnú informáciu potreby prevedenia uvedených prác predniesol p. starosta. Uviedol, že na realizáciu stavebných úprav po spracovaní a schválení projektovej dokumentácie sa bude naša obec uchádzať o získanie finančnej dotácie z Programu rozvoja vidieka a v prípade potreby nevylučuje i úver z banky.

Odborné zdôvodnenie jednotlivých zmien a úprav predložil spracovateľ projektu Ing.Ján Miklánek CSc.

Uviedol, že bude sa jednať hlavne o estetiku, pestrosť a farebnosť stavby s vonkajšími úpravami zelene, chodníkov ako i s vytvorením cca 60 parkovacích miest s cieľom vytvorenia kultúrno-zábavného centra obce a širokého okolia na organizovanie reprezentačných akcí, čo môže byť pre obec i finančne zaujímavé.

V prvej etape sa neuvažuje so zmenami v pivničných priestoroch kultúrneho domu a javiska, ale bude to najmä:

 • výmena okien a zateplenia vonkajšieho plášťa stavby
 • tepelná izolácia stropov a zastrešenia.
 • rozdelenie vnútorných priestorov KD na niekoľko samostatných častí
 • modernizácia a rozšírenie WC v prízemí so vstupom zo všetkých samostatných častí
 • plynofikácia s možnosťou samostatnj regulácie v jednotlivých častiach KD.
 • úprava vonkajšej fasády a vstupu do budovy
 • vstup do „prísalia“ z bočnej časti od pekárne
 • preloženie hlavného vchodu do centra priečelia budovy
 • vytvorenie oddychového priestoru po zateplení v súčasnej časti terasy po obvode budovy
 • zriadenie samostatného vstupu k internetovej rozvodni
 • umožnenie odvetrania pivničných priestorov
 • zamedzenie zaplavovania pivníc dobudovaním samostatného odvodnenia okolo kultúrneho domu so zaústením do dažďovej kanalizácie.

Po prednesenej informácií všetci prítomní prešli priestory KD a konkrétne na tvári miesta sa oboznámili s navrhovanými úpravami.

Uznesenie č. 171 -2009/Z

Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh projektu zateplenia a drobných stavebných úprav kultúrneho domu vypracovaný projektantom Ing. Jánom Miklánkom CSc. Po diskusií a doplnení niekoľkých úprav

 • s c h v a ľ u j e projekt zateplenia a drobných stavebných úprav kultúrneho domu.
 • d o p o r u č u j e p. starostovi pripraviť a predložiť žiadosť o finančnú dotáciu na realizáciu projektu z Fondu rozvoja vidieka.

30.4.2008 - Návrhy poslancov na zlepšenie využiteľnosti kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že

 • V kultúrnom dome má svoje sídlo Obecný úrad s knižnicou a sobášnou sieňou.
 • Okrem dotarajších aktivít využitia kultúrneho domu, t.j. organizovanie tanečných zábav – Poľovnícka,Štefánska, Fašiangová, Hodová, ale i iné príležitostné hudobné akcie, výročné schôdze lesných spoločností, spoločenských organizácií, príležitostných divadelných vystúpení, verejných zhromaždení občanov, príležitostných predajných akcí, zdravotníckych prednášok, odberov krvi, ale i rodinných akcií - v poslednom období však menej ako v minulosti – svadby, ale i na pohrebné kary, môžu byť tieto aktivity poriadané v príjemnešom prostredí.
 • K tomu by malo prispieť zateplenie plášťa budovy, zmodernizovanie a prerobenie kúrenia, sociálnych zariadení a celého objektu kultúrneho domu.
 • K rozšíreniu a skvalitneniu služieb v kultúrnom dome by mal prispieť i prenájom kuchyne a niektorých priľahlých častí KD za účelom zriadenia vývarovne stravy pre firmy, ale i občanov s perspektívou z zriadenia reštaurácie a rýchleho občerstvenia.
 • Tieto služby v KD by mali zvýšiť záujem o poriadanie stuškových večierkov pre školy, ale i pre okolité firmy na organizovanie spoločenských stretnutí zamestnancov pri rôznych príležitostiach.
 • Črtá sa možnosť rozšírenia knižnice s internetovým pripojením na cca 4-5 počitačov a tým i zatraktívniť prostredie pre mladšiu, ale i staršiu generáciu.
 • Kultúrny dom, po určitej modernizácií by mohol viac pritiahnuť mladú generáciu na spoločné stretávanie a organizovanie vlastných aktivít prípadným zriadením vlastného Klubu mládeže v pivničných priestoroch v bývalej stolnotenisovej herne a pod.

Ak budú v budúcnosti naplnené len tieto aktivity v príjemnom kultúrnom prostredí, možno zaniknú názory o nedostatočnej využiteľnosti kultúrneho domu.

 4???
 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk