ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________
Obecné zastupiteľstvo:
  (2018 - 2022)

  Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
  Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

  Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica má 9 poslancov. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
  Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.Poslanci OcZ:
  • Ľuboslav Batka
  • MUDr. Lenka Benáková
  • Sylvia Bolechová
  • Milan Borcovan
  • Anna Krchnavá
  • Ing. arch. Ján Krchnavý
  • Žaneta Potočková
  • Miloš Valovič
  • Ing. Ján Krchnavý

  • Ing. Milan Ďuriš (vzdal sa mandátu 5.2.2020)

Starostka: Mgr. Iveta Poluchová
Zástupca starostky: Sylvia Bolechová

Rokovací poriadok.

Zásady odmeňovania poslancov.


Rozdelenie poslaneckých obvodov r. 2018 - 2022:
Č.obv. Poslanec Číslo domu
1. Ing. Ján Krchnavý 1-31, 393-400
2. MUDr. Lenka Benáková

32-71, 435, 438-441, 443, 444, 436, 448-451, 453-455, 457, 468, 469, 475, 476, 478
3. Žaneta Potočková 333-392, 434, 467
4. Milan Borcovan 101, 102, 108-123, 125-158, 323-332
5. Ľuboslav Batka 72-100, 103-107, 124, 143, 144, 431, 437, 471, 472, 473,
6. Ing. arch. Ján Krchnavý 159-179, 216-252
7. Miloš Valovič 180-215, 417, 418, 419, 422, 426, 427, 433, 465
8. Anna Krchnavá 253-279, 308-322
9. Sylvia Bolechová 280-307, 401-416, 466


Predchádzajúce Obecné zastupiteľstvá:
2014-2018


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk