ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________
Obecné zastupiteľstvo:
  (2018 - 2022)

  Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
  Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

  Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica má 9 poslancov. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
  Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.Poslanci OcZ:
 • Ľuboslav Batka
 • MUDr. Lenka Benáková
 • Sylvia Bolechová
 • Milan Borcovan
 • Ing. arch. Ján Krchnavý
 • Žaneta Potočková
 • Miloš Valovič
 • Ing. Ján Krchnavý
 • Jaroslav Šustek

 • Ing. Milan Ďuriš (vzdal sa mandátu 5.2.2020)
 • Anna Krchnavá (vzdala sa mandátu 8.11.2021)

Starostka: Mgr. Iveta Poluchová
Zástupca starostky: Sylvia Bolechová

Rokovací poriadok.

Zásady odmeňovania poslancov.


Rozdelenie poslaneckých obvodov r. 2018 - 2022:
Č.obv. Poslanec Číslo domu
1. Ing. Ján Krchnavý 1-31, 393-400
2. MUDr. Lenka Benáková

32-71, 435, 438-441, 443, 444, 436, 448-451, 453-455, 457, 468, 469, 475, 476, 478
3. Žaneta Potočková 333-392, 434, 467
4. Milan Borcovan 101, 102, 108-123, 125-158, 323-332
5. Ľuboslav Batka 72-100, 103-107, 124, 143, 144, 431, 437, 471, 472, 473,
6. Ing. arch. Ján Krchnavý 159-179, 216-252
7. Miloš Valovič 180-215, 417, 418, 419, 422, 426, 427, 433, 465
8. Jaroslav Šustek 253-279, 308-322
9. Sylvia Bolechová 280-307, 401-416, 466


Predchádzajúce Obecné zastupiteľstvá:
2014-2018


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk