ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________
Obecná rada a komisie:
  (2018 - 2022)

  Obecná rada v Kálnici nie je zriadená.

Komisie

Postavenie komisie:
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva (ďalej len „OcZ“). Plnia úlohy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií schválenom obecným zastupiteľstvom.

Komisie sú zložené z poslancov, z obyvateľov obce a odborníkov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva , volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo, ktoré môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť a taktiež na ustanovujúcom zasadnutí schváli počet komisií.

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií.


Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kálnici::

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávnych záležitostí:
 • Ing. arch. Ján Krchnavý - predseda
 • Ing. Dušan Bednárik
 • Milan Borcovan
 • Anna Krchnavá
 • Ingl. Mário Pečit

- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie:
 • Sylvia Bolechová - predseda
 • Oľga Dovinová
 • Ing. Ján Krchnavý č. 305
 • Ing. Silvia Pavlechová
 • Ing. Lucia Šusteková
    Zápisnica - zasadnutie komisie, 13.12.2021
    Zápisnica - zasadnutie komisie, 16.11.2021
    Zápisnica - zasadnutie komisie, 13.10.2020
    Zápisnica - zasadnutie komisie, 10.06.2020
    Zápisnica - zasadnutie komisie, 19.05.2020


- Komisia sociálna a bytová:
 • MUDr. Lenka Benáková - predseda
 • Mgr. Danka Badžgoňová
 • MDDr. Matúš Gašpar
 • Ľubica Záhumenská

- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou:
 • Ľuboslav Batka – predseda
 • Miloš Valovič
 • Mgr. Martina Striežencová
 • Nikola Lendacká
 • Marek Jamrich
 • Žaneta Potočková

- Zbor pre občianske záležitosti:
 • Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce - predseda a sobášiaca
 • Ľuboslav Batka - zástupca pre sobášne obrady
 • Mgr. Ružena Bandurová, Anna Juríková - vedenie občianskeho pohrebu
 • Ing. Katarína Filipová
 • Blažena Šicková
 • Ľubica Záhumenská

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
 • Sylvia Bolechová - predseda
 • Miloš Valovič - člen komisie
 • Milan Borcovan - člen komisie

ÚSTAVNÝ ZÁKON č.357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

V súlade s novelou ústavného zákona 357/2004 Z.z. platnou od 1.1.2020, verejní funkcionári podávajú oznámenia na tlačivách, ktoré sú prílohou tohto zákona.

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)Zápisnica zo zasadnutia komisie 11.6.2020.pdf
Zápisnica zo zasadnutia komisie 11.5.2021.pdf
Zápisnica zo zasadnutia komisie 16.5.2022.pdf

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov Mgr.Poluchová 2019.pdf
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov Mgr.Poluchová 2020.pdf
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet.pomerov Mgr.Poluchová 2021.pdf
Predchádzajúce Rady obce:
2014-2018
 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk