ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
27.11.2022
________________________


Posedenie seniorov,
18.11.2022
________________________


Spomienka na ukončenie vojny
11.11.2022
________________________


Futbalový turnaj U11
05.11.2022
________________________


Futbalové hody
29.10.2022
________________________


Slovácke hody, Popovice
1.10.2022
________________________


Výstup k Dvojkrížu
1.9.2022
________________________


Výlet do Klíže
3.8.2022
________________________


Baškatour 2022
21.7.2022
________________________


75.výročie TJ Zavažan
25.6.2022
________________________


BIKEFEST
3.-5.6.2022
________________________


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________Téma:
Ako ďalej s pitnou vodou?


26.10.2021 - Protokoly z merania vody
Protokol 132092 o skúške, Kálnica - vodojem 27.09.2022.pdf
Protokol 11941 o skúške, Kálnica - RD 305 27.09.2022.pdf
Protokol 11940 o skúške, Kálnica - RD 38 27.09.2022.pdf


29.09.2022 - Protokoly z merania vody
Protokol 023185 o skúške, Kálnica - pekáreň 20.07.2022.pdf


20.07.2022 - Protokoly z merania vody
Protokol 023185 o skúške, Kálnica - pekáreň 20.07.2022.pdf


26.04.2022 - Protokoly z merania vody
Protokol 014678 o skúške, Kálnica - Stoky, 26.04.2022.pdf
Protokol 015619 o skúške, Kálnica - vodojem, 26.04.2022.pdf


23.11.2021 - RNDr.Ján Bulko - príhovor.
Príhovor k stavu pitnej vody od pána RNDr.Jána Bulka.jpg


20.10.2021 - Protokoly z merania vody
Protokol 030361 o skúške, Kálnica - RD 38, 27.09.2021.pdf
Protokol 030360 o skúške, Kálnica - RD 305, 27.09.2021.pdf
Protokol 030359 o skúške, Kálnica - vodojem, 27.09.2021.pdf


06.10.2021 - Protokoly z merania vody
Protokol 018400 o skúške, Kálnica - Stoky 14.06.2021.pdf
Protokol 018402 o skúške, Kálnica - Materská škola 14.06.2021.pdf
Protokol 019505 o skúške, Kálnica - OcÚ, 14.06.2021
Protokol 022825 o skúške, Kálnica - pekáreň 14.06.2021.pdf


30.06.2021 - Protokoly z merania vody
Protokol 012704-02 o skúške, Kálnica - vodojem 27.04.2021.pdf


30.04.2021 - Protokoly z merania vody
Protokol 6292 o skúške, Kálnica - vodojem 05.03.2021.pdf
Protokol 3458 o skúške, Kálnica - Materská škola 08.02.2021.pdf
Protokol 3457 o skúške, Kálnica - vodojem 08.02.2021.pdf
Protokol 6567 o skúške, Kálnica - OcÚ 02.02.2021.pdf


27.01.2021 - Protokoly z merania vody
Protokol 76232 o skúške, Kálnica - vodojem 10.12.2020.pdf
Protokol 76231 o skúške, Kálnica - Stoky 10.12.2020.pdf
Protokol 67875 o skúške, Kálnica - č.d.391 09.11.2020.pdf
Protokol 67874 o skúške, Kálnica - vodojem 09.11.2020.pdf
Protokol 67873 o skúške, Kálnica - Stoky 09.11.2020.pdf


15.10.2020 - Protokol z merania vody
Protokoly skúšok vody: RD 45, RD 192 - 21.9.2020.pdf


05.08.2020 - Protokol z merania vody
Protokol 35566/2020, pekáreň - 15.6.2020.pdf


15.07.2020 - Protokoly z merania vody
Protokol 6446/2020 o skúške - 26.5.2020.pdf
Protokol 30602/2020 o skúške - 26.5.2020.pdf
Protokol 22262/2020 o skúške - 20.4.2020.pdf


28.05.2020 - Protokoly z merania vody
Protokol 22263/2020 o skúške - 20.4.2020.pdf
Protokol 2909/2020 o skúške - 24.3.2020.pdf
Protokol 17393/2020 o skúške - 24.3.2020.pdf
Protokol 11013/2020 o skúške - 24.2.2020.pdf
Protokol 1525/2020 o skúške - 24.2.2020.pdf


18.03.2020 - Výsledky merania vody
Výsledky meraní - vodojem 24.2.2020.pdf
Výsledky meraní - OÚ Kálnica - umývadlo 24.2.2020.pdf


19.12.2019 - Výsledky merania vody
Výsledky meraní - č.d.391 - 2019/11.pdf
Výsledky meraní - stoky - 2019/11.pdf
Výsledky meraní - vodojem - 2019/11.pdf


29.10.2019 - Program monitorovania vody
Program monitorovania vody - 2019/05.pdf


27.10.2019 - Výsledky meraní vody
Výsledky meraní - č.d.64 - 2019/09.pdf
Výsledky meraní - č.d.193 - 2019/09.pdf
Výsledky meraní - vodojem - 2019/09.pdf


18.09.2019 - Výsledky meraní vody
Výsledky meraní - materská škôla - 2019/06.pdf
Výsledky meraní - zdroj 1 - 2019/06.pdf
Výsledky meraní - pekáreň - 2019/06.pdf


14.08.2019 - Výsledky meraní vody
Výsledky meraní - vodojem 2019/06.pdf


13.01.2019 - Voda nad zlato

Pod týmto názvom som si prečítal článok, ktorý dokumentuje nepriaznivý vývoj v zabezpečovaní pitnej vody na svete i dôsledky, z toho pre ľudstvo, vyplývajúce do budúcnosti. Zdôrazňuje sa v ňom dôležitosť dostatku pitnej vody pre život na tejto planéte i to, že ľudstvo bude síce vedieť riešiť potrebu surovín, energie, ale limitujúcim pre jeho život bude práve pitná voda, ktorej hodnota bude neustále stúpať. A nie zlato a drahé suroviny, ale prístup k nej v budúcnosti, bude i zdrojom svetových konfliktov.
I v našej obci sme, v predchádzajúcom roku 2017, čiastočne pocítili , čo znamená, i keď len krátkodobý, výpadok dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. Zažili sme i problémy, ktoré následne tento stav v reakciách ľudí na tento stav vyvolal. Vraví sa, že všetko zlé, je i na niečo dobré. Od tejto doby sa v zabezpečení dostatku pitnej vody veľa zmenilo v dobrom, ale i v zlom slova zmysle. Vzniknutá nepriaznivá situácia vyvolala rad opatrení a technických úprav na verejnom vodovode s cieľom zlepšiť čistotu vody, spoľahlivosť jeho prevádzky i vytvoriť systém včasného varovania vznikajúcej nepriaznivej situácie. V snahe o dosiahnutie tohto cieľa, vykonala sa rozsiahla modernizácia elektrických rozvádzačov i elektroinštalácie v objektoch verejného vodovodu v Stokoch, čerpacej stanici a hlavne na vodojeme. Zakúpili sa náhradné ponorné čerpadlá a zreparovali sa stabilné čerpadlá čerpacej stanice, vytvoril sa nový ovládací systém regulácie doplňovania vodojemu. A čo je hlavné, nainštaloval sa moderný systém včasného varovanie pomocou mobilnej siete. Vymenili sa vodomery v termíne ich platnosti overenia, pričom sa odstránili i zistené poruchy na vodovodnej sieti a prípojkách, čím sa obmedzili straty vody. V Stokoch sa nainštaloval filtračný systém, ktorý bude možné podľa potreby využiť. Uvedené opatrenia prispejú k vyššej spoľahlivosti prevádzky verejného vodovodu za predpokladu, že nedôjde k náhlemu a nárazovému zvýšeniu spotreby vody v dôsledku napúšťaniu bazénov, polievaniu trávnikov tak, ako sme tomu boli svedkami v máji 2017.
Problémom je ešte skutočnosť, ktorú sme ovplyvniť nedokázali, že v dôsledku slabej zrážkovej činnosti, hladina vody vo vodnom zdroji Klokočovka neustále klesá a v súčasnosti, oproti odtokovej odbernej rúre, už klesla o viac ako 2,5 m. V studni dosahuje hladina vody len cca 60 cm od dna a praktický ako zdroj vody nie je využiteľná. Nádej, ktorú sme mali ešte v máji 2018, na základe čerpacej skúšky spočívajúcu v možnosti čerpania Klokočovky pomocou benzínového čerpadla v čase nedostatku vody, sa ukázala, v dôsledku takéhoto poklesu hladiny, ako nereálna. V tejto situácii sa ocitlo už viacej obcí i nášho kraja, ktorých vodné zdroje čerpajú vodu z povrchových vrstiev pôdy.
Ako z uvedeného vyplýva, všetku vodu do obce získavame už len zo Stokov. I tu výdatnosť pôvodného zdroja za sledované obdobie od jeho zachytenia /2,7-3,0 l/s-1/, poklesla tiež na polovicu /1,3- 1,5 l s-1/, ale v súčasnosti, pokiaľ nie sú náhle výkyvy v odbere, ešte pre našu obec postačuje. Zábezpekou potreby vody bude doplnkové využitie vody z vrtu, o čom prebieha konanie. Jej kvalita, i vďaka zrealizovaným technickým opatreniam, je už veľmi dobrá. Svedčia o tom i priložené laboratórne rozbory, ktoré uvádzam v prílohe. Predpokladáme, že sa konečne zlepšila i kvalita na prípojkách, kde dochádzalo ku kaleniu a rozpúšťaniu usadených sedimentov v dôsledku zmeny kyslosti dodávanej vody. Preukázalo sa, že intenzita zakalenia závisela na množstve odobranej vody, druhu a veku potrubia prípojky, čo bolo i príčinou nespokojnosti občanov. Potvrdila sa i dôležitosť zásobovania občanov vodou z vodovodu v tom, že kvalita vody v studniach v obci, zistená viacerými rozbormi vody zo studní občanov, je zlá, jej znečistenie vo viacerých prípadoch je vysoké a na pitné účely nevhodné. Preto pre zabezpečenie spoľahlivosti vodovodného systému a na zabezpečenie kvality vody, i napriek mnohým pripomienkam občanov, vykonalo sa veľmi veľa. K úspešnej realizácii opatrení veľmi napomohla ochota i odbornosť pána Vilka Uhlíka, Ing. Petra Uhlíka a podľa potreby i Milana Valoviča, pracovníka obce, za čo im patrí úprimné poďakovanie a uznanie. Uznanie patrí i Ing. Jánovi Krchnavému, vtedajšiemu starostovi obce, ktorý nielen pre realizáciu týchto finančne náročných uvedených opatrení vytváral predpoklady, ale i osobne sa na nich zúčastňoval.
Na prahu nového roku 2019 si želám, aby opatrenia a zlepšenia, ktoré sme doposiaľ spoločne zrealizovali, napomohli k zaisteniu dostatku kvalitnej vody pre celú obec. Aby sa pokračovalo podľa odporučenia RNDr. Vladimíra Dovinu a ďalších odborníkov, v hľadaní možnosti zriadenia nového vodného zdroja, prostredníctvom hĺbkového vrtu na Klokočovke, kde je predpoklad využitia zásob vody z hlbších krasových vrstiev a možnosť jeho napojenia na jestvujúci vodovodný systém. Ja osobne, v dôsledku úrazu na nohe, z 1.júna minulého roku na vodojeme a následnej trombóze, mám trvalé zdravotné následky a obmedzenú pohyblivosť. Preto s aktívnou manuálnou prácou okolo zabezpečovania dostatku vody ešte aj v novom roku 2019, som skončil. Verím však, že v tejto životne dôležitej potrebe sa bude úspešne pokračovať, k čomu, ak to bude potrebné, rád radou i naďalej pomôžem.

Fotografie:
Vilko Uhlík, Ing. Miroslav Borcovan
a Ing. Peter Uhlík v Stokoch
Milan Valovič pri čistení šachty


Príloha: aktuálny rozbor vody zo zdroja Stoky a z vodojemu.
Ing. Miroslav Borcovan03.06.2018 - Vieme zabezpečiť potrebné množstvo vody už i z Klokočovky

V nadväznosti na článok "Čo nového vo vodnom hospodárstve" zverejnenom v Kálnických ozvenách, môžeme oznámiť verejnosti, že v prípade hroziaceho nedostatku pitnej vody vieme zabezpečiť potrebné množstvo vody už i z Klokočovky. Prieskumom, meraním a čerpacím pokusom sme si predbežne overili, že i napriek 1m poklesu jej hladiny, reálne môžme z nej odčerpávať vodu pomocou benzínového čerpadla do vodovodného systému v množstve do 2 l/s-1 čo predstavuje cca 180 m3, denne. Množstvo prekračujúce spolu so Stokmi maximálnu minuloročnú spotrebu obce. Krátkodobým 1/2 denným prevádzkovým čerpacím pokusom uskutočnenom 30. mája 2018 s už nainštalovanou /uvedenou technológiou/, došlo síce k ďalšiemu zníženiu hladiny o 50 cm, ale prítok vody sa už vyrovnal odberu vody, čo je nádejné zistenie. Do budúcnosti.
Ing. Miroslav Borcovan


10.05.2018 - Téma pitná voda + jej rozbor na bytovke č.144

V uplynulých dňoch sme uskutočnili nezávislý prútikársky prieskum vodného zdroja Klokočovka i opakovaný čerpací pokus z nej. Prieskumom bolo zistené, že smerom k jestvujúcej záchytnej studni ide pomerne silný vodný tok v hĺbke cca 6-8m so šírkou cca 2m. Steny záchytnej studne sú prerastené na určitých miestach korienkami mohutného topoľa rastúceho v blízkosti studne, ktoré mohli narušiť i stenu záchytnej studne, čím sa znížila i jej hladina a môže dochádzať k úniku vody z nej do okolia. Domnienka je, že možno upchal i prívodné zberné kanáliky čo možno spôsobilo i odklon pôvodného prítoku do studne ktorá je už za hranicou životnosti. Je to len predpoklad, ktorý sa v priebehu mája pokúsime overiť prieskumným vrtom. Ďalej skúška ukázala, že je možné i Klokočovku využiť v prípade nadmernej spotreby vody v obci pomocou čerpadla a elektrickej centrály a tak zabezpečiť pre obec plynulé a neprerušované zásobovanie pitnou vodou. Je to ale zložitá problematika, ktorú verím že v blízkej budúcnosti úspešne doriešime.
Vzorka č.d.144
Ing. Miroslav Borcovan27.4.2018 - Upozornenie k možnému zakaleniu vody

  V súvislosti so zvýšeným odberom pitnej vody z obecného vodovodu môže dochádzať k rôznemu prechodnému zakaleniu vody na odberných domových prípojkách. Súvisí to so zvýšením rýchlosti prúdenia vody v potrubí a nedá sa tomu zabrániť, čo nám potvrdili i pracovníci Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Verím, že i tento zvýšený odber zvládneme a situácia z minulého roku by sa už zopakovať nemala.
  Pre informáciu uvádzam, že v dôsledku zvýšených aprílových teplôt, suchu i začatiu jarných prác na záhradách, spotreba vody v obci sa zvýšila z priemernej dennej spotreby v zimných a jarných mesiacoch v množstve 115m3 na 195 m3 v súčasnosti, čo predstavuje zvýšenie o takmer 70% a je predpoklad ešte vyššej spotreby nad 200m3 ak nenaprší. Všetku vodu zabezpečujeme len zo Stokov, kde máme ešte určitú rezervu. Z Klokočovky vodu zatiaľ ešte nevieme získať, nakoľko hladina vody je už 70 cm nižšie, ako je odberná hrana vodovodného systému. Hľadáme a overujeme možnosť prípadného odberu i z tohto zdroja a jeho revitalizácie v prípade nevyhnutnej potreby. Pre zabezpečenie dostatku vody pre obec robíme, čo je v našich možnostiach preto žiadame i o trpezlivosť a pochopenie situácie i zo strany občanov.
  V prípade, že vyskytnú sa nejaké nepredvídané problémy, prípadne budeme musieť vykonať určité nevyhnutné opatrenia, budeme sa snažiť o nich informovať na internete, SMS správou i pod samostatnou vodárenskou znelkou miestnym rozhlasom z Obecného úradu.
  V súčasnosti do obecnej vodovodnej siete je dodávaná voda len zo Stokov a má nasledovné zloženie: Viď prílohu
V týchto dňoch boli odobrané ďalšie 3 vzorky ktorých výsledok po rozbore zverejníme.

Vzorka Stoky.pdf
Vzorka MŠ a č.422.pdf
Ing. Miroslav Borcovan8.3.2018 - Výsledok rozboru pitnej vody na prípojke č.d.111, zo dňa 9.2.2018

Aktuálny výsledok rozboru pitnej vody z verejného vodovodu.
  Na základe pripomienky odberateľa z domovej prípojky domu č. 111, že voda z verejného vodovodu je závadná, so značným bakteriologickým znečistením, požiadala obec po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne o zaradenie kontrolného odberu na uvedenej prípojke do Programu prevádzkovej kontroly kvality vody v roku 2018, čo bolo i odsúhlasené.
  V rámci tohto programu bol dňa 9.2.2018, vykonaný odborný odber vzorky v kuchyni predmetného domu a akreditovaným skúšobným laboratóriom EUROFINS BELNOVAMAN s.r.o v Piešťanoch, bol vykonaný rozbor odobranej vody. Výsledok uvedený v protokole č.12976/2018 ktorý tvorí prílohu tejto aktualizácie jednoznačne potvrdzuje nezávadnosť dodávanej vody z verejného vodovodu aj na citovanej prípojke.
  V tejto súvislosti znovu chcem pripomenúť, že pokiaľ má niekto k problematike zabezpečenia nielen množstva, ale hlavne kvality dodávanej vody nejasnosti, alebo dotaz, rád mu zodpoviem v snahe vzniknutý problém riešiť a tak predísť prípadným komplikáciám.
Prílohy:
Výsledky meraní.pdf
Protokol o skúške.pdf
Ing. Miroslav Borcovan26.2.2018 - Čo nového vo vodnom hospodárstve obce?

  Otázka, ktorá pred príchodom jarných mesiacov zaujíma zrejme všetkých odberateľov pitnej vody v našej obci. A je potrebné na ňu i zodpovedať. Predovšetkým stabilizovala sa spotreba pitnej vody v obci na súčasných 120 m3 denne, čo na obyvateľa / 1031 obyvateľov /predstavuje 116 l vody denne. Toto množstvo zatiaľ stačí pokryť produkcia vodného zdroja Stoky. Stabilizovala sa i kvalita a čistota dodávanej vody nielen v hlavnom rozvodnom systéme, ale i na prípojkách, kde doposiaľ bola prezentovaná kalná a znečistená voda u odberateľa. čo dokumentuje, že dodávaná voda / až na mierne zvýšený obsah Fe / je v poriadku. Obrovský kus práce i finančných prostriedkov sa venoval kompletnej modernizácii vodárenskej a zabezpečovacej technológie v snahe zvýšiť spoľahlivosť vodárenského systému vrátane výmeny väčšiny vodomerov. Tieto náklady predstavujú viacročné finančné zaťaženie, ktoré súčasná nízka naša cena vody / 0,55 eur za 1000 l / vyrovná až za viacročné obdobie.
  Problém, by mohol nastať pri mimoriadne zvýšenom odbere pitnej vody v letných mesiacoch, nakoľko hladina vody vo vodnom zdroji Klokočovka i v súčasnosti je cca 60 cm pod odbernou hranou, do vodovodného systému stále netečie a pri ďalšom nedostatku zrážok od ktorých výdatnosť zdrojov je závislá už by produkcia zo Stokov bez využitia vrtov nepostačovala.
  Riešenie ako sme i prezentovali na verejnom zhromaždení sme videli v zriadení špeciálnej filtračnej stanice , pracujúcej na základe odporúčaní odborníkov na úpravu vody na základe tzv . reverznej osmôzy a filtrácii cez špeciálnu náplň. Jej umiestnenie o objekte čerpacej stanice sme považovali za ideálne a praktický takmer okamžite po dodávke zariadenia riešiteľné. Jasný bol aj možný dodávateľ zariadenia. I cena cca 12.000 Eur bola aj keď nie lacná, ale prijateľná, schválená i Obecným zastupiteľstvom. Predpokladali sme, že jej nainštalovaním bude možné využiť i produkciu vody v prípade potreby i z prieskumného vrtu / majúceho vyšší obsah síranov/,na čom sa pracuje, čím by problém dostatku vody bol vyriešený. Pri ďalších konaniach v januári 2018, o dodávke filtračného systému sa, ale ukázalo, že netreba upravovať všetku vyprodukovanú vodu prechádzajúcu cez čerpaciu stanicu, ale je potrebné upraviť len vodu z prieskumného vrtu č. 2 . majúcu vyšší obsah síranov / viď prílohu č. 1 / a úpravňu je potrebné zriadiť len pri prieskumnom vrte č.2, v Stokoch. Konkrétne už nimi navrhované zariadenie ktoré by sírany, ale aj iné soli a látky v pitnej vode potrebné by pri uvedenom princípe odstránilo, pracuje v určitom 20 hodinovom režime a ďalšie 4 hod sa automatický prečisťuje pričom , využíva vodu na prečistenie z vodného zdroja Stoky s ktorou sa následne mieša v určitom pomere. Táto preplachovaná voda odteká do odpadu, čím sa úmerne znižuje i využiteľnosť vodného zdroja Stoky. Naviac, cena tohto zariadenia i od iných dodavateľov je cca 28 až 30.000 Eur- t.j.veľmi vysoká. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 21.2.2018 po zvážení celého problému i finančnej situácie obce sa rozhodlo, ponuku pri tejto cene zatiaľ neschváliť. A čo ďalej? Riešenie by možné bolo vo využití a revitalizácii vodného zdroja Klokočovka , formou prečerpávania vody z jestvujúcej záchytnej studne do vodovodného systému zatiaľ pomocou elektrocentrály a čerpadla v čase zvýšenej potreby. V súčasnosti nie je nám známe, aké množstvo vody touto formou by sme mohli z vodného zdroja Klokočovka využiť, rozhodne sa o to, ale v priebehu marca pokúsime a pomocou čerpacej skúšky túto možnosť preveríme. V prípade kladného výsledku, trvalým riešením do budúcnosti bude perspektívne zriadenie el. prípojky v dľžke cca 1300 m s automatickým čerpaním do dopravného vodovodného systému k čerpacej stanici. Predpokladaným výsledkom by mohla byť voda v pôvodnej kvalite a zložení na akú sme boli zvyknutí v minulosti.
  Nie je to jednoduché rozhodnutie, vzhľadom k tomu, že na verejnom zhromaždení na základe vtedajších poznatkov a vzniknutej situácie sme si mysleli, že máme riešenie ktoré v priebehu 2- 3 mesiacov sa dá zrealizovať. Doba i odborné konzultácie s dodávateľmi systémov, ale predovšetkým i vzájomné konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva -hygieny, priniesli do nášho konania určitú opatrnosť. A každý zásah i opatrenie do systému verejného vodovodu podlieha schvaľovaciemu konaniu.
  Som presvedčený, že doterajším odstránením značných porúch i únikov vody ešte pred vodomermi na prípojkách, ktorým sme sa venovali, zlepšila sa i využiteľnosť vyprodukovanej pitnej vody. Môžu síce nastať ešte nepredvídateľné problémy ktoré, ale pri vzájomnom pochopení občanov, neplytvaní vodou i aktuálnou informovanosťou k spokojnosti občanov, spoločnými silami sa podarí zvládnuť. A o to sa pokúšame.
Ing. Miroslav Borcovan

Prílohy:
aktuálne rozbory vody
zaujímavý článok o vode12.12.2017 - Správa o stave zabezpečenia zásobovania pitnou vodou v obci.

(predložená pre Obecné zastupiteľstvo 12.12.2017)
Od verejného zhromaždenia občanov v septembri tohto roku zvolaného v dôsledku kritickej situácie v zásobovaní pitnou vodou, dosiahli sa nasledovné výsledky a vykonali sa i nasledovné opatrenia :
- bol ukončený dlhodobý potrebný čerpací pokus v Stokoch, v ktorom bola sledovaná výdatnosť a kvalita vody z 10 m prieskumného vrtu č.1 i z vrtu č.2 hlbokého 120 m. Potvrdilo sa, že pri nastavenom čerpaní vody z vrtu č.1 v množstve 0,40 l/s a z vrtu č.2 pri čerpaní 1,25 l/s, nedošlo k poklesu hladín vo vrtoch a toto množstvo môžeme považovať za minimálnu výdatnosť obidvoch zdrojov. Zároveň v týždenných intervaloch boli odoberané potrebné vzorky vody. Ukázalo sa, že vrt.č1 má lepšie kvalitatívne hygienické parametre ako výkonnejší vrt č.2. Má ale nízky obsah vápnika. Vrt č.2 má vyšší obsah Fe, vysoký obsah síranov, ale i vysoký obsah vápnika. Oproti vrtu č.1 je zásaditej povahy. Obidva vrty prekračujú súčasne povolenú hladinu alfa, čo súvisí už so samotnou lokalitou Stoky a jej zníženie bude predmetom ďalšieho riešenia. Zároveň bol sledovaný i samotný pôvodný zdroj Stoky, výdatnosť ktorého v súčasnosti je 1,3 l/s, s výbornou kvalitou vody, až na mierne prekročenie hladiny alfa. Potvrdila sa i mierna agresivita stokovej vody na železo. Ako z uvedeného vyplýva, perspektívna možná produkcia vody zo všetkých 3 zdrojov v Stokoch predstavuje cca 3 l /s X 86 m3 t.j. 256 m3 denne, čo by bolo pre našu obec dostačujúce množstvo. Podotýkam ,že súčasnú potrebu cca 125 m3 stačí vykrývať pôvodný zdroj Stoky. Nestačilo by to už v jarných a letných mesiacoch, kedy by sa havarijná situácia bez využitia vrtov, resp. Klokočovky, mohla zopakovať. Na základe týchto výsledkov RNDr. Vladimír Dovina vypracuje potrebné podklady pre ministerstvo. V spolupráci s Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva a Ing. Barančinom i s ďalšími odborníkmi hľadáme potrebné riešenie situácie, i opodstatnenosť vybudovania filtračnej kataloxovej stanice.
- môžeme skonštatovať, že situácia čo do množstva dodávanej vody sa už stabilizovala a nedochádza už k jej prerušovaniu. Zlepšila sa podstatne i čistota vody na prípojkách, v závislosti na odoberaných množstvách. Na niektorých starších prípojkách, s malým odberom, ešte kalná voda zvlášť na začiatku odberu stále tečie. Chce to zrejme ešte nejaký čas , kým sa prípojkové kovové potrubie dočistí od starších nánosov. Opakovanými odbermi z rozvodnej siete v obci sa dokázalo, že nami dodávaná voda vo verejnej sieti spĺňa potrebné požiadavky na pitnú vodu a je čistá.
- Zo zdroja Klokočovka stále nič netečie a hladina vody v studni ešte viac pod odtokovú rúru poklesla.
V súčasnosti je to už viac ako 50 cm. Takže i zásobovacie potrubie bolo doposiaľ prázdne. Dnes sa nám ho pomocou čerpadla z čerpacej stanice podarilo zavodniť tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Pre budúcnosť, vzhľadom k zásaditej povahe tohto zdroja, bude potrebné zvážiť možnosť jej využitia i dodatočným čerpaním, resp. zriadením nového vrtu v tejto lokalite, čo je podmienené zriadením elektrickej prípojky do tejto lokality, v dĺžke cca 1300 m.
- Vykonali sa potrebné technické opatrenia na zlepšenie nepriaznivej situácie v signalizácii nedostatku vody vo vodojeme a jej včasnému hláseniu zodpovedným osobám do mobilnéj siete. Staré poruchové rozvody v čerpacej stanici sa nahradili modernými súčasnými systémami a vo vodojeme vymenil sa kompletne celý rozvadzač i s nainštalovanými prvkami včasnej signalizácie vzniknutých problémov. - V rámci povinnej výmeny vodomerov, vymenilo sa a nahradilo viac ako 300 vodomerov vodomermi súčasnej generácie a vo výmene sa ešte pokračuje a vymenil sa i hlavný vodomer vo vodojeme.
- Pre zlepšenie informovanosti občanov bola zriadená rubrika na internetovej stránke obce i zverejnený článok v Kálnických ozvenách. O prípadoch nevyhnutnej odstávky časti obce v dôsledku opráv na prípojkách občania prostredníctvom miestneho rozhlasu sú včas informovaní. Záverom môžeme skonštatovať, že situácia v dodávke i kvalite pitnej vody i v informovanosti občanov sa podstatne zlepšila.

Ing. Miroslav Borcovan8.11.2017 - Ako ďalej s pitnou vodou?

    Po hektických horúcich letných mesiacoch, ktoré nás poznačili doposiaľ nepoznaným problémom v našej obci, problémom kvality i dostatku pitnej vody, situácia sa sčasti už ukľudnila. Aj keď nie sme zo súčasným stavom spokojní, nakoľko na viacerých prípojkách ešte tečie kalná voda. Ovplyvňuje to viacero činiteľov z ktorých časť ešte nepoznáme . Súvisí to zrejme i s množstvom odobranej vody a vekom prípojky, ktorá sa používaním časom, postupne čistí. Nielen, že znížila sa spotreba pitnej vody na súčasnú dennú spotrebu cca 125 m3, oproti dvojnásobku t.j. 250 m3 v máji a na začiatku letného obdobia, ale došlo i ku zmenšeniu stupňa zákalu na jednotlivých prípojkách u občanov.
    Potvrdzuje sa, že zmena zloženia vody, nastala v dôsledku zníženia až úplného výpadku vodného zdroja Klokočovka i zníženia výdatnosti zo zdroja Stoky.
Táto zmena, zapríčinila rozpúšťanie doterajších dlhoročných usadenín v potrubiach i armatúrach a hlavne na prípojkách, čo spôsobilo i zakalenie vody. Zakalenie je rôznej intenzity, v závislosti na množstve usadenín na jednotlivých prípojkách a mieste odberu. Zaujímavá bola tá skutočnosť, že na hlavnom vodovodnom rade ktorý je z plastových rúr, bola voda relatívne čistá. Nasvedčuje tomu i tá skutočnosť, že na nových plastových prípojkách zakalenie bolo menšie, alebo takmer nepostrehnuteľné. Zakaleniu napomohlo v negatívnom zmysle i odpúšťanie vody z hydrantov vodovodnej siete, v snahe odpustiť kalnú vodu a usadeniny v nej. Z uvedeného je zrejmé, že sa postupne znižoval podiel zásaditej vody z Klokočovky a zvyšovalo sa zastúpenie kyslejšej vody zo Stokov. Je potrebné zdôrazniť, že od polovice septembra 2017 až doposiaľ, nám z vodného zdroja Klokočovka do vodovodného systému už netečie nič a hladina v ňom je stále cca 30 cm pod odbernou rúrou. Dôležité je, že v tomto období i vplyvom zníženého odberu a odstránenia viacerých závažných porúch, vody je relatívne dosť. V budúcom roku, ak by Klokočovka neobnovila svoju výdatnosť a odber vody by sa primerane zvýšil, keby sme nenašli riešenie, mohla by sa kritická situácia zopakovať. Riešenie problému nie je jednoduché ani jednoznačné a má svoje vážne úskalia i pochybnosti.
    Na verejnom zhromaždení 7.9.2017, sme boli presvedčení, že nainštalovaním filtračného zariadenia do čerpacej stanice, ktoré obsahuje špeciálnu náplň Katex cez ktorú voda bude pretekať problém so zákalom sa vyrieši.
Riešenie rýchle a technicky po dodaní zariadenia i okamžite realizovateľné. Po finančnej stránke, cca 11.000 Eur, síce pomerne náročné, ale vzhľadom k dôležitosti zabezpečenia kvalitnej vody bez zákalu bolo zastupiteľstvom urýchlene odsúhlasené. Do dnešného dňa sme ho ale nedokázali zrealizovať. Možno si mnohí z Vás položia oprávnenú otázku prečo sa tak neurobilo, keď to bolo odsúhlasené. Dôvodov je niekoľko. Hlavná príčina doterajšej neinštalácie bola v tom, že zariadenie je zahraničnej výroby a pre jeho použitie na Slovensku nebolo certifikované Hlavným hygienikom SR a doposiaľ ani na Slovensku ani v Čechách na verejnom vodovode nebolo použité. Každý zásah i inštaláciu zariadení na úpravu vody vo verejnom vodovode nám v zmysle zákona musí odsúhlasiť a povoliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, čo sa zatiaľ nestalo. Dôvodom bola ich pochybnosť a opatrnosť v tom, že toto zariadenie nebolo certifikované v SR, nepoznali vstupné ani výstupné parametre zariadenia, ktoré nevedel v tejto dobe ani distribútor zariadenia poskytnúť a hlavne obava, aby takto upravená voda nestratila určité potrebné látky, ktoré sú v pitnej vode potrebné. To znamená, že ide o to, aby sme nevyrobili využitím tohto zariadenia inertnú vodu, ktorú do vodovodnej siete nemôžeme dodávať. Aj v tejto veci nastal časom určitý posun, keď v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie Hlavného hygienika o jeho certifikácii pre využitie aj na verejnom vodovode. Taktiež distribútor je ochotný, ale za finančnú úhradu do 1000 Eur vykonať prevádzkový pokus na čerpacej stanici o čom v súčasnosti jednáme. Problém sme konzultovali i s ďalšími odborníkmi na úpravu vody dňa 24.10.2017 po predchádzajúcom konaní na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Trenčíne. Po podrobnom prekonzultovaní problému za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nám bol zdôraznený poznatok, že problém so zákalom navrhované zariadenie nemusí vyriešiť i preto, že zmena zloženia vody môže byť zapríčinená poklesom výdatnosti vodného zdroja Stoky, čoho dôsledkom môže byť i zmena jeho vlastností, čo je potrebné ešte overiť. Zároveň bolo zdôraznená nevyhnutnosť rozbormi z usadenín zistiť pravú príčinu kalenia vody čo je nielen finančne náročná, ale i dlhotrvajúca záležitosť.
    Pre zabezpečenie dostatku pitnej vody, je našou maximálnou snahou urýchliť možnosť využitia výdatnosti 2 nových vrtov v Stokoch,
čím by sa problém dostatku vody vyriešil. Nie je to jednoduché a podlieha to celému radu potrebných opatrení. V súčasnosti na nich opakovane vykonávame dlhodobú čerpaciu skúšku a pravidelne odoberáme vzorky na zistenie jej kvality. Po jej ukončení náš rodák, hydrogeológ a oprávnená osoba RNDr. Vladimír Dovina,CSc, zabezpečí ďalšie legislatívne kroky potrebné k ich trvalému využitiu. Zároveň zvažujeme i možnosť ďalšieho využitia Klokočovky i pri jej zníženom stave čerpaním, čo je podmienené zabezpečením el. energie na zdroji Klokočovka, ktorú tam zatiaľ nemáme.
    Ako z uvedeného je zrejmé, Obec Kálnica ako prevádzkovateľ i správca vodovodu sa intenzívne problematikou zabezpečenia dostatku pitnej vody, ako najdôležitejšej tekutiny pre život, zodpovedne a neodkladne zaoberá a problém rieši. Sme si vedomí, že mnohé nejasnosti a dohady medzi občanmi i ich oprávnená nespokojnosť, vznikajú hlavne z ich neinformovanosti k danej situácii. Je preto našou snahou tento problém napraviť a na stránke obce o postupe v riešení a dosiahnutých výsledkoch podávať aktuálne informácie. Prípadné otázky k tejto problematike i rád osobne, prípadne E-mailom odpoviem. Chce to len trocha trpezlivosti a vzájomného porozumenia.

    Osobne verím, že problém kvality vody i jej dostatku, sa nám v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, k spokojnosti občanov, podarí v dohľadnej dobe vyriešiť.


Ing. Miroslav Borcovan, odborne spôsobilá osoba na prevádzku verejného vodovodu.
tel.0905 536 255, mail:miroslav.borcovan@gmail.com
V Kálnici, 8.11.2017


_________________________________________________________________________- fotogaléria z verejného zhromaždenia ohľadom pitnej vody
7.9.2017 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk