ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

Kandidáti na funkciu starostu obce:
P.č. Počet
platných
hlasov
Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. 390 Ján Krchnavý, Ing. 56 r. technik Kálnica č. 422 SMER – SD
2. 196 Ján Kucharovič, Mgr. 48 r. nákupca Kálnica č. 97 SDKÚ - DS

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
P.č. Počet
platných
hlasov
Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. 392 Anna Krchnavá 50 r. úradníčka Kálnica č. 292 SMER – SD
2. 354 Lenka Benáková , MUDr. 42 r. lekár Kálnica č. 45 SDKÚ - DS
3. 346 Ingrid Ševčíková, RNDr. 51 r. biochemik Kálnica č. 295 SMER – SD
4. 315 Janka Bagová 47 r. učiteľka Kálnica č. 10 SMER -SD
5. 293 Milan Borcovan 36 r. technik Kálnica č. 326 SNS
6. 242 Ján Jamrich 68 r. stavebný techník Kálnica č. 40 SMER – SD
7. 235 Ján Valovič 56 r. brusič kovov Kálnica č. 119 SMER – SD
8. 217 Florián Zámečník, Ing. 63 r. predseda
poľnohospodárskeho
družstva
Kálnica č. 407 SDKÚ - DS
9. 211 Jaroslava Ďurcová, Mgr. 48 r. riaditeľka MŠ Kálnica č. 111 SNS
10. 205 Miloš Šagát 44 r. elektromechanik Kálnica č. 415 SDKÚ - DS
11. 204 Michal Feník, Mgr. 41 r. súkromný podnikateľ Kálnica č. 391 SDKÚ - DS
12. 198 Ján Krchnavý, Ing. arch. 34 r. architekt Kálnica č. 416 SDKÚ - DS
13. 192 Ivan Šicko, Ing. 36 r. samostatný technik Kálnica č. 60 SMER – SD
14. 185 Zuzana Škulcová 28 r. učiteľka Kálnica č. 232 SMER – SD
15. 166 Alexander Rabatin 59 r. živnostník Kálnica č. 93 SMER - SD
16. 151 Ján Kucharovič, Mgr. 48 r. nákupca Kálnica č. 97 SDKÚ - DS
17. 129 Tomáš Kukučka 28 r. živnostník Kálnica č. 84 SDKÚ - DS
18. 126 Katarína Harmadyová, Mgr. 27 r. verejný zdravotník Kálnica č. 404 SDKÚ - DS
19. 93 Jakub Kucharovič 20 r. študent Kálnica č. 97 SDKÚ - DS


Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 848
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 596
Počet odovzdaných obálok: 596
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 582
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby starostu obce: 586
Volebná účasť: 70,28 %

Kandidát na starostu obce č. 1
Ing. Ján KRCHNAVÝ

Vek: 57, rodinný stav: ženatý, deti: syn Branislav, vzdelanie: SVŠT strojnícka v Bratislave, povolanie: strojár

Čo je najdôležitejšie v mojom volebnom programe:

Za viac jako dvadsať rokov pôsobenia v obecnom zastupiteľstve som nadobudol množstvo skúseností v oblasti obecnej politiky, poznal úskalia a problémy spojené s riadením obce, jako aj spôsoby a možnosti ich riešenia. Poznám aj súčasnú zložitú situáciu vo financovaní aktivít obce. Dominantným zdrojom príjmovej časti rozpočtu obcí ako je naša je prísun finančných prostriedkov z výberu daní od štátu. Musíme preto veľmi starostlivo uvážiť jako ich použijeme.

Za hlavnú prioritu pre najbližšie roky považujem výstavbu osembytového domu, ktorá sa začína rozbiehať. Nevyhnutnou podmienkou jej budúceho prevádzkovania je vybudovanie čističky odpadových vôd, aby nenastali problémy s ich likvidáciou. Čistička, ktorej výstavba je v súčasnosti v štádiu prípravných prác, bude kapacitne dimenzovaná aj na likvidáciu odpadových vôd z kultúrneho domu a ostatných bytoviek, čo pomôže vyriešiť problémy s presakovaním zo žúmp všetkých troch bytoviek vedľa kultúrneho domu. K celkovému ukončeniu výstavby bude nevyhnutné porozmýšľať aj nad úpravou okolia bytovky tak, aby spĺňala všetky požiadavky na kvalitné bývanie a esteticky sa dotvoril sa vzhľad tejto časti obce. Problémov v obci, ktoré čakajú na riešenie, je viacero. Je potrebné vychádzať z reálnych možností a prednostne sa venovať problémom, ktoré občania považujú za najdôležitejšie. Medzi takéto nesporne patrí riešenie bytových otázok hlavne mladých rodín. Aby mali kde bývať, aby mladí ľudia v obci zostávali, aby si v nej budovali svoje domovy. Je stály záujem o výstavbu rodinných domov, nie je však dostatok stavebných pozemkov. Preto je naliehanou úlohou súčasnosti aj pre budúcnosť hľadať spôsob a možnosti na vytvorenie priestoru pre výstavbu. Treba zvážiť všetky možné alternatívy na vytvorenie buď úplne nových stavebných obvodov alebo riešenie hľadať v prestavbe starých domov takmer neobývaného stredu obce. Je to úloha vážna a je potrebné pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia využiť znalosti, um i praktické skúsenosti čo najširšieho okruhu odborníkov z oblasti stavebníctva, ako i z oblasti majetkovo-právnych vzťahov.

Keď sa nám podarí udržať v obci mladé rodiny, je predpoklad, že sa zvýši počet detí v materskej škole a následne na základnej škole. Dostatočný počet žiakov je dôležitou podmienkou udržania školy v našej obci. Za- chovanie školy, rozvoj a zvyšovanie kvality spolupráce zo základnou a materskou školou patrí medzi naše základné priority. Ďalším dlhodobým cieľom, zatiaľ nenaplneným, je vybudovanie kanalizácie v našej obci. Odkanalizovanie obce patrí dnes k základnej vybavenosti a aj v vzhľadom na vynaložené investície do projektovej prípravy a skutočnosť, že na výstavbu kanalizácie je vydané platné stavebné povolenie, budeme určite pokračovať v hľadaní možností na zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných pre realizáciu. Tejto problematike budeme venovať maximálnu pozornosť. Už dlhšie sa hovorí o potrebe prekrytia plochy pred domom smútku na cintoríne, aby účastníci smútočných obradov neboli vystavení nepriazni počasia. Chceme pripraviť projektové riešenie tak, aby prestrešenie bolo účelné a zároveň estetické, nenarúšalo celkový vzhľad cintorína s domom smútku. Aby náklady na jeho výstavbu neboli vysoké a mohli sme čo najskôr začať s realizáciou.

V predchádzajúcich riadkoch som uviedol najdôležitejšie problémy, ktoré sa budú musieť v našej obci v budúcich rokoch riešiť. Uvedomujem si, že je ešte veľa ďalších, ako napríklad zateplenie a strecha budovy MŠ, nutné opravy miestnych komunikácií a chodníkov. Sú to prirodzené požiadavky nás všetkých občanov našej obce. Nezabúdame na ne, budeme im venovať patričnú pozornosť a postupne v rámci možností riešiť.

Plne si uvedomujem mieru zodpovednosti, ktorú so sebou prináša práca vo vedení obce. Ak vo voľbách prejavíte svoju dôveru mne i našim poslancom, ubezpečujem Vás, že ju nesklameme. Svedomite si budeme plniť svoje úlohy a naplno pracovať v prospech rozvoja našej obce a pre skvalitnenie života všetkých jej občanov.

Kandidát na starostu obce č. 2
Mgr. Ján KUCHAROVIČ

Vek: 48 rokov, rodinný stav: ženatý, manželka Gabriela, deti: JUDr. Jana Kucharovičová, Bc. Ján Kucharovič, Jakub Kucharovič, vzdelanie: Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra, Vojenská akadémia SNP (štátne skúšky: pedagogika, psychológia, politológia), povolanie: nákupca

Doterajšie pracovné zaradenia: 1983 – 2007 profesionálny vojak (najvyššia dosiahnutá hodnosť - podplukovník): 1983 - 1995 Vojenská stredná škola a útvary v posádke Nové Mesto nad Váhom, 1995 – 2007 Ministerstvo obrany SR, 2004 - 2005 veliteľstvo divízie vojenskej misie Iracká sloboda, 2007 - Ministerstvo životného prostredia SR, 2009 - 2010 Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, pojednávajúci - priestupky

Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: medzinárodný kurz manažmentu, analytický kurz, kurz prvej pomoci, SAP R-3 účtovanie v systéme; Microsof office – Word, Excel, Power Point – ovládanie práce v programoch, Anglický jazyk, ruský jazyk – aktívne, nemecky, poľsky - čiastočne

Záujmová činnosť: V súčasnosti: poľovníctvo (člen Predstavenstva obvodnej poľovnej komory v Trenčíne, člen predstavenstva RgO SPZ Trenčín), mototuristika, kynológia; v minulosti: šport – basketbal, hádzaná, volejbal, karate, triatlon.

Vyznamenania: Medaila za službu vlasti, Medaila veliteľa MND CS, Medaila za službu v mierových misiách I. stupňa, Medaila Vojenského veterána, Medaila Riaditeľa VSS - 3. stupňa, Army Commendation Medal – Ministerstvo obrany USA, Strieborná Jánskeho plaketa, Bronzová medaila za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Návrh rozvojového programu obce Kálnica v rokoch 2011 – 2014 Mgr. Jána Kucharoviča, nezávislého kandidáta na funkciu starostu obce Kálnica kandidujúceho s podporou SDKÚ-DS.

Čo sme zdedili? Obec zadĺženú úverom.
Čo nás čaká v budúcnosti:
- splácanie rekonštrukcie kultúrneho domu;
- splácanie výstavby nájomného 8-bytového domu (351 996,77 eur);
- splatenie vyhotovenia technickej vybavenosti k nájomnému 8-bytovému domu (v roku 2010 - 15 tisíc eur a v roku 2011 - 21 830 eur).

V nasledujúcom volebnom období chcem nadviazať na všetko pozitívne, čo vykonali predchádzajúce obecné zastupiteľstvá v prospech našich obyvateľov. Investičné akcie v budúcom volebnom období sa budú odvíjať od platobnej schopnosť obce v uvedenom období. Zo zoznamu kandidátov, ktorý sme predložili našim občanom, vidieť, že sa opierame o našich úspešných spoluobčanov s pozitívnym zmýšľaním, ktorí hľadajú spôsoby, ako našu obec v budúcnosti všestranne povzniesť, ktorí zastupujú všetky vekové kategórie obyvateľov našej obce.

1. Verejnoprospešné stavby:
- dokončenie výstavby nájomného 8-bytového domu,
- vyhotovenia technickej vybavenosti k nájomnému 8-bytovému domu,
- vybudovanie čističky odpadových vôd v „Sklepárovci“,
- vybudovanie cestnej komunikácie Pod Bulovou a nahradenie panelovej cesty k Obecnému úradu,
- kanalizačné odvedenie prívalových vôd z priestoru „Seleckej“.
2. Životné prostredie:
- výstavba obecnej kanalizácie - aj s alternatívnou možnosťou,
- predchádzanie hrozbe povodní - iniciovanie u Povodia Váhu vyčistenie a úpravy koryta a brehov kálnických potokov,
- budovanie a úprava oáz zelene vo obci,
- pokračovanie v separovaní odpadu,
- dôraz na čistotu obce, údržbu zelene,
- vytvorenie nových stavebných obvodov pre výstavbu rodinných domov.
3. Sociálna a zdravotná oblasť:
- uvítanie novorodencov do života na Obecnom úrade,
- starostlivosť o starých ľudí, bezvládnych a ťažko zdravotne postihnutých (donáška obedov a nákupov),
- pomoc obyvateľom v nepriaznivej a krízovej sociálnej situácii;
- poskytovanie sociálneho poradenstva a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
4. Kultúra, vzdelávanie a šport:
- podpora a spolupráca so všetkými záujmovými organizáciami, spolkami a cirkvami v obci,
- oprava ihriska pri škole a jeho vybavenie,
- vyčlenenie miestnosti v priestore KD pre potreby organizácie dôchodcov s PC a internetom,
- zorganizovanie plaveckého výcviku pre žiakov ZŠ,
- vytvorenie športovo-relaxačného centra v priestore ihriska,
- radikálne zlepšenie úrovne spisovného jazyka v oficiálnych písomných výstupoch a hláseniach miestneho rozhlasu OcÚ.
5. Cestovný ruch, podnikanie, občianske spolunažívanie a propagácia obce:
- maximálne možné využitie priestoru sály KD – zábavné programy, stužkové slávnosti, podnikové akcie, výstavy;
- rozvoj spolupráce so Ski – Centrom v záujme ďalšej popularizácie a propagácie obce, vytvárania ďalších pracovných miest;
- propagácia a informovanie o aktivitách v obci v médiách;
- vedenie internetovej stránky obce, vydávanie Kálnických ozvien;
- komunikácia s občanmi, verejná kontrola financií;
- spolupráca s obcami v rámci regiónu.

Kandidáti na poslancov obecného
zastupiteľstva Obce Kálnica

č. 1 - Janka Bagová

Vek: 47 rokov, povolanie: učiteľka

Čo je najdôležitejšie v mojom volebnom programe?

Dlhé roky pracujem ako učiteľka materskej školy v Beckove a zároveň som poslankyňou OZ vo svojej rodnej obci. Za tri volebné obdobia som získala množstvo skúseností s prácou pre obec. Mám možnosť ako poslankyňa ovplyvňovať smerovanie našej obce v rozličných oblastiach jej pôsobnosti. Pri každom rozhodnutí beriem do úvahy budúcnosť svoju a predovšetkým budúcnosť našich detí a vnukov, pokračovateľov v nami začatej práci na rozvoji obce Kálnica.

Moje priority: zachovanie školy, vytvorenie pracovných príležitostí v obci a výstavba bytov pre mladých.

Vážení občania, voľte tých, ktorých prácu poznáte a môžete sa na nich spoľahnúť. Budúcnosť našich detí je vo vašich rukách!

č. 2 - MUDr. Lenka Benáková

Vek: 42 rokov, rodinný stav: vydatá, deti: synovia Andrej a Martin. Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovné zaradenie: praktický lekár pre dospelých. Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: MS Office, nemecký jazyk.

Záujmová činnosť: Práca v záhrade, cykloturistika, knihy a časopisy, pobyt v prírode, no hlavne podpora svojich talentovaných a úspešných synov, reprezentantov, športových nádejí našej republiky.

Čo by nemalo chýbať vo volebnom programe: Dobrý sociálny program zameraný na starostlivosť o starých ľudí, bezvládnych a ťažko zdravotne postihnutých, pomoc obyvateľom na pokraji núdze a sociálne odkázaným, pomoc obyvateľom nachádzajúcich sa v kritických životných situáciách.

Stručná charakteristika MUDr. Lenky Benákovej: Ako praktická lekárka pre dospelých v našej obci denne prichádza do kontaktu s našimi obyvateľmi, pozná ich radosti, ale aj starosti, snaží sa im pritom pomôcť pri prekonávaní ich problémov. V minulom volebnom období aktívne pracovala ako poslankyňa v rámci Obecného zastupiteľstva v sociálnej a zdravotnej komisii. Svoje doterajšie skúsenosti z práce v OZ chce zúročiť aj v práci nasledujúceho zastupiteľstva. Preto sa znovu uchádza o priazeň voličov v týchto komunálnych voľbách a kandiduje na post poslanca OZ s predpokladaným opätovným zaradením do sociálnej a zdravotnej komisie.

č. 3 - Milan Borcovan

Vek: 36 rokov, povolanie: kontrolór vo výrobe

Po absolvovaní SOU s maturitou v Novom Meste nad Váhom, už 13 rokov pracujem v Magne Slovteca s.r.o. v Novom Meste nad Váhom, kde v súčasnosti pracujem ako kontrolór vo výrobe. Moje predchádzajúce 10 ročné pracovné zaradenie ako nákupcu, umožnilo mi spoznať veľký počet ľudí i podnikov v okolí Nového Mesta nad Váhom a nadviazať veľa kontaktov s ľuďmi, na ktorých sa môžem obrátiť nielen s radou, ale i o pomoc v prípade potreby.

Z doterajšej poslaneckej práce spoznal som bližšie problematiku i možnosti, ktorú riešia poslanci Obecného zastupiteľstva, nielen ich právomoc, ale i zodpovednosť za rozvoj obce. Spoznal som i ťažkosti, s akými sa dennodenne stretával a ktoré musel prekonávať otec ako starosta obce, aby nielen presadil, ale i uviedol do života ciele, ktoré chcel dosiahnuť v prospech obce.

Ako poslanec bol som poverený starostlivosťou o rozvoj a zabezpečenie požiarnej ochrany v úzkej spolupráci s členmi Dobrovolného hasičského zboru v Kálnici a ako člen kultúrnej komisie i pomocou pri zabezpečovaní kultúrnospoločenských podujatí. S ostatnými členmi hasičského zboru snažil som sa o zabezpečenie funkčnosti požiarnej techniky v obci, zabezpečenie opravy a údržby hasičskej zbrojnice i o dôstojnú reprezentáciu obce pri rôznych požiarnych súťažiach, čo sa nám i darí. Naviac, v spolupráci so základnou školou pripravili a zabezpečili sme zaujímavé a úspešné viaceré detské akcie.

Svoju činnosť v budúcnosti chcem zamerať naďalej na zabezpečenie a zlepšenie funkčnosti už dosť opotrebovanej požiarnej techniky v obci i jej hasičského zboru, jeho akcieschopnosti a pomoci pri živelných udalostiach a zamerať sa predovšetkým na prácu s deťmi. V spolupráci s ZŠ a MŠ i naďalej pripravovať pre deti zaujímavé podujatia s cieľom vzbudiť a podporiť u nich záujem a súťaživosť v rôznych zaujímavých disciplínach. Pripraviť a zabezpečiť ich účasť v mládežníckej požiarnej súťaži „Plameň“. Mám záujem na udržaní a ďalšom rozvoji už tradičných a hlavne mládežníckych akcií v obci ako sú fašiangy, stavanie mája, vatra i ďalších kultúrnospoločenských podujatí v zrekonštruovanom KD. Budem sa snažiť, aby našli ďalšie uplatnenie na verejnosti v súčasnosti odložené muzeálne exponáty a v občanoch zvyšovala sa hrdosť na svoju rodnú obec. K tomuto vediem i svoje deti a rodinu.

Predovšetkým, ale chcem ísť kladným osobným príkladom v rodinnom i občianskom spolunažívaní i v presadzovaní a realizácii cieľov, ktoré si obec ustanoví v budúcom volebnom období.

č. 4 - Mgr. Jaroslava Ďurcová

Vek: 48 rokov, povolanie: riaditeľka materskej školy

Čo je najdôležitejšie v mojom volebnom programe?

Po skončení Strednej pedagogickej školy v Modre som začala pracovať ako učiteľka v materskej škole v Kálnici, neskôr v Bratislave. Od roku 1989 pracujem ako riaditeľka materskej školy v Považanoch. Popri zamestnaní som absolvovala štúdium na Univerzite Komenského, na Pedagogickej fakulte dvojodbor Predškolská pedagogika a Učiteľstvo pre I. st. ZŠ.

Práca s malými deťmi si ma získala. Mám radosť, keď vidím, ako sa dieťatko aj mojim pričinením vyvíja, získava viac a viac schopností a zručností, dozrieva pre vzdelávanie v základnej škole. Tridsať rokov v školstve ma obohatilo po ľudskej aj profesionálnej stránke, a preto by som tieto skúsenosti a schopnosti rada ponúkla obci. Vplývať na formovanie človeka je pre mňa veľkou výzvou a ešte väčšou bude možnosť spolupodieľať sa na vytváraní budúcnosti našej obce.

Obec má veľa vecí nedoriešených, stále je čo zlepšovať.

Mojou prioritou je predovšetkým podieľať sa na zachovaní materskej a základnej školy v obci, spolupodielať sa na prezentovaní obce po kultúrnej a športovej stránke. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kultúrneho domu a bola by som veľmi rada, keby sa našiel priestor a financie na zriadenie športovo relaxačného centra pre kálnickú mládež, ktorá by aj takýmto spô- sobom mohla využívať svoj voľný čas.

Všetkým občanom, ktorí mi prejavia dôveru, ďakujem a sľubujem, že budúcnosť našej obce je a bude mojou hlavou starosťou.

č. 5 - Mgr. Michal Feník

Vek: 41 rokov, rodinný stav: slobodný
Vzdelanie: FTVŠ UK– Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (pedagóg- tréner) PF UK- Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (biológia)
Pracovné zaradenia:
1992-2002 manager firmy Univer Slovakia s.r.o.
2002-2010 riaditeľ a spolumajiteľ firmy EURO Financ s.r.o.
2005-2010 manager a spolumajiteľ firmy Ski Centrum Kálnica s.r.o
2007-2010 manager a spolumajiteľ firmy Tinex Food Express s.r.o.
2009-2010 organizátor Grand Prix Kálnica a DH Kálnica (zjazd na horských bicykloch)
2010 - riaditeľ a spoluorganizátor Moravsko slovenského DH Cupu
2010 - predseda a tréner OZ- Bike Clubu Kálnica

Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: pedagogické vzdelanie pre 3. stupeň, aprobácia telesná – biológia, tréner 3. triedy na všetky športy absolvované na FTVŠ, tréner 2. triedy v hádzanej. Záujmová činnosť: práca v EU a pedagogická práca s národnostnými menšinami, rozvoj celoročného turiz- mu na Slovensku, knihy o politike a silových rezortoch, lyžovanie a psy.

Čo by nemalo chýbať vo volebnom programe:
Vytváranie lepšieho prostredia a spolupráce pre podporu a rozvoj podnikania všeobecne, ale hlavne celoročného využitia turizmu, pre ktorý máme veľmi veľký potenciál.

Lepšie sprístupniť rekreačno-oddychovú zónu Piesky vybudovaním chodníka nielen pre turistov, ale aj našich občanov.

Vypracovať nový perspektívny územný plán s možnosťami rozvoja všetkých potenciálnych podnikateľských a občianskych aktivít do budúcnosti.

Aktívnejšie presadzovanie a využívanie všetkých dostupných možností na dobudovanie miestnej infraštruktúry pre jej všeobecný rozvoj do budúcnosti.

č. 6 - Ján Filip

Kandidát za SMER – SD sa vzdal kandidatúry do volieb za poslanca OZ v obci Kálnica

č. 7 - Mgr. Katarína Harmadyová,

rod. Gajdošechová
Vek: 27 rokov, rodinný stav: vydatá, deti: Jakub 3,5 roka a Katarína 1,5 roka. Vzdelanie: vysokoškolské - Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: Verejné zdravotníctvo, 2003-2008, stre- doškolské - Stredná zdravotnícka škola Trenčín, odbor: Zdravotnícky laborant, 1998- 2002

Odborné spôsobilosti: Špecializácia na Pracovné lekárstvo (Ergonómia práce a pracovných podmienok), jazyk: nemecký. Záujmová činnosť: S rodičmi detí z materskej škôlky sa snaží o opravu dopravného ihriska a vybudovanie nového detského ihriska v areáli MŠ, pričom v tejto súvislosti spolu organizujú v našej obci 1. Vianočné trhy, z ktorých finančný výťažok bude určený na financovanie budovania uvedeného detského ihriska a pre potreby MŠ. Počas štúdií sa zúčastňovala organizovania "Dňa narcisov“ v Trenčíne a "Dní zdravia“ v Trnave.

Čo by nemalo chýbať vo volebnom programe:
- nové stavebné pozemky;
- zlepšiť celkový vzhľad obce (zeleň, park, ihrisko, chodníky);
- vyriešiť problematický stav cestnej komunikácie(Pod Bulovou, panelová cesta k OÚ);
- vybudovanie obecnej čističky odpadových vôd, kontrola žúmp;
- vyčistenie a oprava koryta kálnických potokov;
- vybudovanie multifunkčného ihriska;
- podpora športových aktivít a tiež iných záujmových krúžkov (ochranári prírody);
- vítanie novorodencov na OÚ;
- oprava budovy škôlky a ihriska v škole.>

Stručná charakteristika Mgr. Kataríny Harmadyovej: Mladá, vzdelaná, odvážna „Kálničanka“ s množstvom inovatívnych nápadov, týkajúcich sa fungovania a vzhľadu našej obce v budúcnosti, ktoré by chcela v prípade zvolenia presadzovať ako poslankyňa OZ s predpokladaným zaradením do komisie pre kultúru, šport a mládež.

č. 8 - Ján Jamrich

Vek: 68 rokov, povolanie: Stavebný technik

I vzhľadom na svoj vek som presvedčený o tom, že ako skúsený stavár by som obci, teda aj občanom mohol byť prospešný.

Takmer štyridsať rokov som pracoval ako stavbyvedúci na stavbách v Bratislave. Vypracoval som sa na odborníka, ktorému boli zverované tie najnáročnejšie stavby. Ako napríklad stavby: Hotel Junior, Telekomunikačné budovy a stavby Evanjelickej bohosloveckej fakulty.

Mojím krédom je rodina a práca hoci aj v záhrade.

Chcem pomôcť pri realizácii obecných stavebných aktivít, súkromnej výstavbe občanov aj so zámerom rekonštrukcií a vylepšení vzhľadu starších domov. Tiež by som sa chcel zúčastniť návrhu a realizácie dôstojnej úpravy domu smútku, vrátane nového prístrešku.

Sú mi vlastné programové ciele strany SMER-SD, za ktorú kandidujem.

č. 9 - Anna Krchnavá

Vek: 50 rokov, povolanie: úradníčka

V Kálnici som sa narodila, prežila som tu svoje detstvo, mladosť, jednoducho Kálnica je moja rodná obec. Poznám tu ľudí a ľudia poznajú mňa. Mám ukončenú strednú priemyselnú školu stavebnú a neskôr som si doplnila svoje vzdelanie pomaturitným štúdiom na Geodetickej škole v Bratislave – odbor geodézia. Po skončení školy som najskôr pracovala ako projektantka, neskôr ako stavebná technička a teraz už takmer 20 rokov som zamestnaná na Správe katastra Nové Mesto nad Váhom.

Poslankyňou obecného zastupiteľstva som bola už 3 volebné obdobia a viem o čom táto práca je. Stať sa poslankyňou obecného zastupiteľstva ma pôvodne i teraz motivuje to, že môžem a chcem pomáhať občanom, ale i čiastočne môžem ovplyvniť činnosť v obci a prípadne uplatniť svoje návrhy a skúsenosti pri riešení niektorých vecí. Táto práca ma naučila povedať si svoj názor a taktiež si aj vypočuť názory iných a rešpektovať ich.

č. 10 - Ing. arch. Ján Krchnavý

Vek: 34 rokov, rodinný stav: ženatý, dve deti, vzdelanie: Fakulta architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Pracovné zaradenie: autorizovaný architekt, spolumajiteľ architektonickej kancelárie Light4Space s.r.o.

Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: Autorizovaný architekt SKA, anglický jazyk, francúzsky jazyk. Záujmová činnosť: zimné zjazdové lyžovanie, snowboarding, lyžovanie na vode, wake boarding.

Čo by nemalo chýbať v našom volebnom programe: vízia smerovania rozvoja našej obce.

Stručná charakteristika Ing. arch. Jána Krchnavého: Mimoriadne úspešný a odborne uznávaný mladý muž s vlastným vyhraneným náhľadom a názormi na svet, fungovanie systémov. V minulom volebnom období bol členom komisie pre výstavbu a ochranu životného prostredia. Svoje bohaté skúsenosti by v tejto komisii mohol uplatniť aj v nasledujúcom volebnom období.

č. 11 - Jakub Kucharovič

Vek: 20 rokov, rodinný stav: slobodný Vzdelanie: študent Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, absolvent ZOŠ v Novom Meste nad Váhom

Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: anglický jazyk – pokročilý, ruský jazyk - začiatočník.

Záujmová činnosť: šport, volejbal, zdravie, fitnes, obchod, móda.

Čo by nemalo chýbať v našom volebnom programe: Udržanie činnosti základnej a materskej školy, podpora rozvoja športu v našej obci, starostlivosť o sociálne slabších a zdravotne postihnutých.

Stručná charakteristika Jakuba Kucharoviča: Podnikavý mladý, komunikatívny muž, študent, pripravujúci sa v súčasnosti na svoje budúce povolanie. Má množstvo nápadov, týkajúcich sa starostlivosti o deti a mládež, rozvoja podnikateľských aktivít v našej obci. V prípade zvolenia za poslanca OZ by ich chcel presadzovať aj v rámci komisie pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie.

č. 12 - Mgr. Ján Kucharovič

je súčasne kandidátom za starostu obce Kálnica aj poslanca Obecného zastupiteľstva Kálnica

č. 13 - Tomáš Kukučka

Vek: 28 rokov, rodinný stav: slobodný

Vzdelanie: elektrotechnické s maturitou

Doterajšie pracovné zaradenia: strážna služba, elektrotechnik – firma Steag, od roku 2004 samostatne zárobkovo činný vo finančnom sektore.

Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: anglicky, nemecky – pasívne, preventivár v oblasti požiarnej spôsobilosti

Záujmová činnosť: turistika, spoznávanie kultúrnych pamiatok, v minulosti cyklistika, od mladosti pôsobenie v obecnom hasičskom zbore, kde v období posledných troch rokov pokračuje v rodinnej tradícii, ako veliteľ obecného dobrovoľného hasičského zboru.

Čo by nemalo chýbať v našom volebnom programe: podpora mládeže v rôznych záujmových činnostiach, zatraktívnenie obce pre potreby rozvoja cestovného ruchu, zavedenie účinných preventívnych opatrení proti povodniam.

Stručná charakteristika Tomáša Kukučku: Pokračovateľ rodinnej tradície zanietených a obetavých hasičov, funkcionárov a veliteľov dobrovoľného ha- sičského zboru v Kálnici. V posledných troch rokoch úspešne pracuje vo funkcii veliteľa obecného dobrovoľného hasičského zboru. Výraznou mierou sa podieľa na organizovaní divácky atraktívnych súťaží požiarnych hliadok v našom mikroregióne. Po úspechu v miestnych komunálnych voľbách sa predpokladá jeho zaradenie do komisie pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie a s predpokladom poverenia OZ pre DHZ Kálnica.

č. 14 - Alexander Rabatin

Kálnica 93, 59 rokov, 3 samostatné deti s rodinami.

Uchádzam sa poslanecký mandát v Obecnom zastupiteľstve v Kálnici.

V našej obci bývam od r.1970. Preto si myslím, že predstavovať sa detailnejšie nemusím. Za tých 40 rokov som navštívil takmer každú domácnosť v našej obci, či už ako odborník-stolár alebo ako bývalý poslanec a funkcionár v obecnom zastupiteľstve.

V súčasnosti som živnostník–stolár.

Zakladal som Slovenský zväz chovateľov, kde som dodnes členom. Som aj členom Slovenského zväzu včelárov. V obidvoch organizáciach zastávam rôzne funkcie. V týchto organizáciách dasahujeme veľmi dobré úspechy. Ani jedna akcia v týchto organizáciách sa nezaobišla bez mojej pomoci. Vždy som ochotne pomohol pri rôznych akciách, ktoré mali vždy svoj úspech. Spomeniem Seminár chovateľov s medzinárodnou účasťou. Tiež nemalou mierou som prispel k vybudovaniu prvého Včelárskeho náučného chodníka na Slovensku. Je to jedinečné dielo, čo dokázali Kálničania. Po tomto náučnom chodníku môžu sa prejsť nielen Kálničania, ale aj cudzí návštevníci. Môžu sa pokochať prírodou a pekne upravenými včelnicami, posedieť si pod novo vybudovaným altánkom pri mojej včelnici v lokalite ,,Zamostek“. Tiež spolupracujem s terajším starostom obce, na požiadanie vždy ochotne pomôžem nielen ako odborník-stolár. Zúčastňujem sa aj na niektorých podujatiach poriadaných Klubom dôchodcov. Mojou snahou je aj vylepšovať a skrášľovať životné prostredie v našej obci. Mám veľa priateľov v obci nielen medzi včelármi a chovateľmi. Preto mojou snahou je pomáhať včelárom udržiavať včelstvá v dobrom zdravotnom stave, aby naša príroda neprišla o tento jedinečný druh živočícha-opeľovača.

Prečo kandidujem za Sociálnu demokraciu? Preto, že som vždy bol zástancom sociálnej spravodlivosti. Veľmi mi záleží na tom, aby sa zlepšili sociálne služby v našej obci. Hlavne sociálne slabším obyvateľom, starším občanom, ktorí sú veľakrát sami a opustení. Dúfam, že sa nám v budúcnosti podarí vybudovať dom sociálnych služieb, aby títo starší občania zostali medzi svojimi v obci a nemuseli prežiť svoju starobu v neznámom cudzom prostredí.

Ak budem zvolený za poslanca urobím všetko preto, aby zámery, ktoré mám sa aj splnili. Chcem veriť, že na konci svojho volebného obdobia sa nebudem musieť červenať za svoje zámery a sľuby.

č. 15 - Miloš Šagát

Vek: 44 rokov, rodinný stav: ženatý, 3 deti: Miloš, Zuzana, Ema. Vzdelanie: stredné odborné s maturitou. Pracovné zaradenie: elektromechanik, majster elektrodielne vo firme Branson. Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: Anglický jazyk - začiatočník. Záujmová činnosť: Tanec, hudba, šport, futbal - 30 rokov aktívny hráč v Častkovciach, Trebaticiach, Novom Meste nad Váhom a Kálnici, v súčasnosti tréner dorastu futbalového oddielu TJ Zavažan Kálnica.

Čo by nemalo chýbať vo volebnom programe: Vybudovanie kanalizácia v obci, skrášlenie obce, podpora turistického ruchu, podpora kultúrnej a športovej aktivity mládeže.

Stručná charakteristika Miloša Šagáta: Zanietený športovec – futbalista, v súčasnosti aktívne pracujúci ako mimoriadne úspešný tréner oddielu dorastu v našej TJ Zavažan. V minulom volebnom období aktívne pracoval ako poslanec v rámci Obecného zastupiteľstva v komisii výstavby a ochrany životného prostredia. Svoje doterajšie skúsenosti z práce v OZ chce zúročiť aj v práci nasledujúceho zastupiteľstva. Preto sa znovu uchádza o priazeň voličov v týchto komunálnych voľbách a kandiduje na post poslanca OZ, s predpokladaným zaradením do komisie pre kultúru, šport a mládež a s predpokladom poverenia OZ pre TJ Zavažan Kálnica.

č. 16 - RNDr. Ingrid Ševčíková

51 rokov, biochemik

Mojim rodiskom je jeden z najmalebnejších na prírodné krásy a kultúrne pamiatky najbohatších kútov východného Slovenska – Spiš. Po maturite na Gymnáziu v Gelnici som v štúdiu pokračovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor klinická biochémia, ktoré som v roku 1983 úspešne zavŕšila štátnou rigoróznou skúškou. V tom istom roku som začala pracovať v NsP Trenčín na Oddelení klinickej biochémie, po roku praxe sa mojím pracoviskom stala NsP Nové Mesto nad Váhom, vtedy ešte spojené biochemicko-hematologické laboratórium. Tejto práci som venovala a venujem maximum pracovného úsilia. Profesionálne ma napĺňa a uspokojuje, hlavne pri uvedomení si skutočnosti, že výsledky laboratórnych vyšetrení čoraz vo väčšej miere prispievajú nielen k monitorovaniu liečby, ale i k diagnostikovaniu nových ochorení.

V Kálnici bývam od roku 1983, kedy som sa vydala za Ing. Jaroslava Ševčíka. Máme dvoch synov – Jaroslava a Ondreja. Okrem rodiny, ktorá je na prvom mieste v mojom živote, rada chodím do prírody, čiastočne sa venujem práci v záhrade, rada si pozriem dobrý film alebo prečítam pútavú knihu.

V Obecnom zastupiteľstve pracujem od roku 1997 ako členka sociálnej komisie. Spočiatku to bola veľká výzva ale i zodpovednosť nájsť vhodný spôsob monitorovania a komunikácie s príslušnou skupinou obyvateľov. Nakoniec sa nám osvedčili návštevy starších spoluobčanov pri príležitosti ich životného jubilea alebo pri roznášaní mikulášskych balíčkov. Mnohokrát som sa presvedčila o tom, že samota je ten najhorší spoločník človeka a potešilo ma, keď som hoci len nakrátko spestrila našim starkým ich všedný deň. Nie som členkou žiadnej politickej strany. V ďalšom volebnom období by som chcela pokračovať prácou v sociálnej komisii a svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť obecnému zastupiteľstvu prijať tie najsprávnejšie rozhodnutia.

č. 17 - Ing. Ivan Šicko

Vek: 36 rokov, povolanie: samostatný technik

Absolvoval som Fakultu elektrotechniky a informati- ky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pracujem ako programátor riadiacich systémov merania a regulácie v oblasti technického zabezpečenia budov. V tomto povolaní som získal vzťah k precíznosti a dôrazu na detail, ktoré musím uplatniť pri uvádzaní riadiacich systémov do prevádzky. Rodina – manželka a moje dve deti ma naučili láske a starostlivosti a dávajú mi istotu bezpečného zázemia. Dúfam, že mi umožníte využiť tieto schopnosti aj v práci pre nás všetkých v našom obecnom zastupiteľstve.

č. 18 - Zuzana Škulcová

Mám 28 rokov, študovala som na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre - odbor učiteľstvo a vychovávateľstvo. Od roku 2000 pracujem ako učiteľka v MŠ Kálnica. Patrím ešte asi medzi mladých a neskúsených učiteľov, ale s pribúdajúcou praxou si uvedomujem dôležitosť školstva, aké potrebné bolo jeho zreformovanie, ale aj to, čo všetko musíme doháňať, aby sa naše deti mali v škole lepšie, aby ju rady navštevovali. Mali by sme školu chápať ako celok, kde sa spájajú záujmy detí, rodičov, učiteľov a vtedy sa môžeme prezentovať a spolu niečo vytvárať. Nechcem nič sľubovať, len som zhrnula môj pohľad na naše školstvo a predstavu do budúcnosti.

č. 19 - Ján Valovič

Vek: 56 rokov, povolanie: brusič kovov

Pomerne často ma vidieť s fotoaparátom v ruke, či už pri fotení nejakej akcie alebo v prírode. Keďže teda rád fotografujem, rád by som naďalej fotil našu dedinu ako nám rastie do krásy, spokojných a usmiatych obyvateľov Kálnice, ktorí sú hrdí na svoju dedinu, v ktorej prekvitá cestovný ruch, ľudia sa vedia zabaviť, či už na spoločných akciách alebo inak. Nielen že chcem stláčať spúšť na fotoaparáte, ale chcem aj ako poslanec k tomu veľkou mierou prispieť a využiť tak vedomosti, ktoré som v minulosti nadobudol, či už ako funkcionár alebo inak.

č. 20- Ing. Florián Zámečník

Vek: 63 rokov, rodinný stav: ženatý, tri dospelé deti, vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska, pracovné zaradenie: predseda PD Beckov

Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: poľ- nohospodárske odborné spôsobilosti – zootechnik, ne- mecký jazyk, záujmová činnosť: poľovníctvo, v minulosti včelárstvo, rybolov. Vyznamenania: Bronzová medaila Slovenského poľovníckeho zväzu

Čo by nemalo chýbať vo volebnom programe: zriadenie penziónu pre seniorov.

Stručná charakteristika Ing. Floriána Zámečníka: Skúsený riadiaci pra- covník, zootechnik – predseda PD v Beckove. Jeho bohaté skúsenosti, rozvaha, prirodzená autorita, cit pre spravodlivosť a rozhľad by sa uplatnili v činnosti nového Obecného zastupiteľstva v Kálnici s predpokladom zaradenia v komisii pre kontrolu verejného záujmu.

Dátum a miesto konania volieb:

Volebný obvod: Obec Kálnica (§ 9, ods.2)
Miesto konania volieb: Kultúrny dom v Kálnici
Termín volieb: 27. novembra 2010
Čas konania volieb: od 7.00 – 20.00 h
Počet poslancov volených do OZ: 9

KANDIDÁTI PRE VOĽBY STAROSTU
obce Kálnica

Miestna volebná komisia v Kálnici podľa § 23 zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

P.č. Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. Ján Krchnavý, Ing. 56 r. technik Kálnica č. 422 SMER – SD
2. Ján Kucharovič, Mgr. 48 r. nákupca Kálnica č. 97 SDKÚ - DS

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV
do obecného zastupiteľstva v obci Kálnica

Miestna volebná komisia v Kálnici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Kandidát na poslanca OZ Obce Kálnica č. 6 – Ján Filip, 56 r., robotník, Kálnica č. 402, SMER-SD, volebný obvod č. 1 sa 18.10.2010 vzdal kandidatúry na poslanca OZ Obce Kálnica.

P.č. Meno priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko Strana
1. Janka Bagová 47 r. učiteľka Kálnica č. 10 SMER -SD
2. Lenka Benáková , MUDr. 42 r. lekár Kálnica č. 45 SDKÚ - DS
3. Milan Borcovan 36 r. technik Kálnica č. 326 SNS
4. Jaroslava Ďurcová, Mgr. 48 r. riaditeľka MŠ Kálnica č. 111 SNS
5. Michal Feník, Mgr. 41 r. súkromný podnikateľ Kálnica č. 391 SDKÚ - DS
6. Ján Filip 56 r. robotník Kálnica č. 402 SMER – SD
7. Katarína Harmadyová, Mgr. 27 r. verejný zdravotník Kálnica č. 404 SDKÚ - DS
8. Ján Jamrich 68 r. stavebný techník Kálnica č. 40 SMER – SD
9. Anna Krchnavá 50 r. úradníčka Kálnica č. 292 SMER – SD
10. Ján Krchnavý, Ing. arch. 34 r. architekt Kálnica č. 416 SDKÚ - DS
11. Jakub Kucharovič 20 r. študent Kálnica č. 97 SDKÚ - DS
12. Ján Kucharovič, Mgr. 48 r. nákupca Kálnica č. 97 SDKÚ - DS
13. Tomáš Kukučka 28 r. živnostník Kálnica č. 84 SDKÚ - DS
14. Alexander Rabatin 59 r. živnostník Kálnica č. 93 SMER - SD
15. Miloš Šagát 44 r. elektromechanik Kálnica č. 415 SDKÚ - DS
16. Ingrid Ševčíková, RNDr. 51 r. biochemik Kálnica č. 295 SMER – SD
17. Ivan Šicko, Ing. 36 r. samostatný technik Kálnica č. 60 SMER – SD
18. Zuzana Škulcová 28 r. učiteľka Kálnica č. 232 SMER – SD
19. Ján Valovič 56 r. brusič kovov Kálnica č. 119 SMER – SD
20. Florián Zámečník, Ing. 63 r. predseda
poľnohospodárskeho
družstva
Kálnica č. 407 SDKÚ - DS

SMER - SD: SMER-sociálna demokracia
SDKÚ - DS: Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická strana
SNS: Slovenská národná strana


Informácie pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Zdroj: www.minv.sk

Navštívené x (od 19.11.2010)

 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk