ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Voľby prezidenta SR:

Výsledky volieb prezidenta SR dňa 4.4.2009 v Obci Kálnica

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 840
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 545
Počet odovzdaných obálok: 545
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 544
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 444
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 100
Účasť voličov v našej obci bola 65%Prezidentom na ďalšie obdobie sa stáva Ivan Gašparovič, ktorý uspel v druhom kole prezidentských volieb so ziskom 55,53 percenta hlasov. Bol úspešnejší o 245.979 hlasov. Volebná účasť na Slovensku dosiahla 52 %.

Kandidáti 2.kola

Ivan Gašparovič
Ivan Gašparovič
(SMER-SD a SNS)
Iveta Radičová
Iveta Radičová
(SDKÚ, KDH a SMK)

Kandidáti 1.kola

Dagmar Bollová
Dagmar Bollová
(nezávislá)
Ivan Gašparovič
Ivan Gašparovič
(SMER-SD a SNS)
Zuzana Martináková
Zuzana Martináková
(SF)
František Mikloško
František Mikloško
(KDS)
Milan Melník
Milan Melník
(HZDS)


Iveta Radičová
Iveta Radičová
(SDKÚ, KDH a SMK)
Milan Sidor
Milan Sidor
(KSS)

Kandidáti v médiách

TASR - prináša unikátne prehľady medializácie prezidentských kandidátov, ktoré sú výsledkom denného monitorovania vyše 200 médií na adrese http://www.tasr.sk/68.axd
SITA - všetko o voľbách monitoruje i spravodajský portál SITA - http://www.webnoviny.sk/volby/
sme.sk - okrem informácií o voľbách prináša i interaktívne výsledky všetkých volieb prezidenta
STV - Prezentácia kandidátov na STV 10-18. marca 2009 Dvojka 17:00 premiéra
Jednotka 17:45 repríza
TA3 - prezentácie kandidátov a diskusie nájdete i v spravodajskej tv TA3 a na webehttp://prezidentskevolby.the.sk/
cas.sk - rubriku venujúca sa voľbám vyčlenil i Nový Čas na odkaze http://www.cas.sk/rubrika/756/prezident-2009

Výsledky volieb

Výsledky prezidentských volieb bude v prvom rade poskytovať Štatistický úrad SR, ktorý pripravil samostatnú stránku s výsledkami prezidentských volieb, obsahujúci i ďalšie informácie, ako Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta a pod. na adrese: www.statistics.sk/prezident2009/,, priebežné výsledky budú zverejňované na samostatnej adrese: www.volbysr.sk

Zdroj: www.slosar.sk

Anketa webu www.kalnica.sk

O voľbách

Prezidentské voľby - všeobecne

 • za prezidenta môže byť zvolený každý občan SR, ktorý má právo voliť a dosiahol vek 35 rokov, 
 • prezident sa volí na päť rokov, tá istá osoba môže byť zvolená za hlavu štátu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach, 
 • v tajných voľbách majú právo voliť občania SR, teda oprávnení voliči, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov a v deň voľby sú na území SR, 
 • voľbu vypisuje predseda Národnej rady SR najneskôr 55 dní pred jej konaním, určuje ju na jeden, prípadne dva dni, 
 • voľby sa konajú v určený deň od 7. do 22. hodiny, v prípade potreby môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, 
 • na hlasovanie a sčítavanie hlasov pripravuje obec a mestské časti volebné okrsky najneskôr 45 dní pred voľbami, 
 • volebný okrsok by mal zahŕňať spravidla 1000 oprávnených voličov, pre vzdialené časti obci možno zriadiť samostané volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 oprávnených voličov, 
 • v prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo prezidentských volieb, 
 • prezidentské voľby zakotvil zákon o spôsobe voľby prezidenta SR z roku 1999.

Voliči

 • zoznam oprávnených voličov vo volebných okrskoch vyhotovia obce, 
 • vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do zoznamu oprávnených voličov v obci, na ktorej území je ich útvar, 
 • občana SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov, 
 • obec by mala svojich voličov informovať o volebných okrskoch a miestnostiach najneskôr 40 dní pred dňom voľby, 
 • oznámenie o voľbách, mieste a čase zašle voličom obec najneskôr 20 dní pred voľbami, 
 • v prípade, že sa kandidát svojej kandidatúry vzdá, alebo zomrie, po vyhotovení hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia o tom informuje voličov vyvesením oznámenia vo volebnej miestnosti.

Voličský preukaz 

 • oprávneným voličom, ktorý nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku, vydá obec na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne,
 • voličský preukaz oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku, 
 • v celách policajného zaistenia, vo väzbe, či iných miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody a kde nebol vytvorený osobitný volebný okrsok, sa voliť zabezpečí na základe voličského preukazu.

Hlasovací lístok

 • volič ho dostane vo volebnej miestnosti pred hlasovaním,
 • obsahuje zoznam kandidátov v abecednom poradí, 
 • musí mať odtlačok pečiatky ústrednej volebnej komisie a odtlačok úradnej pečiatky obce, 
 • vyhotovenie a distribúciu hlasovacích lístkov zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR, 
 • obec zabezpečí, aby boli lístky doručené v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

Kandidát na post prezidenta

 • za prezidenta môže byť zvolený občan SR, ktorý dosiahol vek 35 rokov,
 • návrhy kandidáta na funkciu prezidenta spolu s ich osobnými údajmi musí preskúmať predseda Národnej rady SR do siedmich dní od ich doručenia, v prípade, že návrh nespĺňa zákonom dané podmienky môže ho odmietnuť, proti tomu je možné sa odvolať do troch dní, 
 • o kandidátoch na post prezidenta informuje predseda parlamentu Ministerstvo vnútra SR, 
 • kandidatúry sa možno vzdať písomne pred začatím prvého kola voľby, vyhlásenie o tom musí doručiť predsedovi Národnej rady SR, 
 • kandidát má právo, aby mu jeho zamestnávateľ na prípravu a priebeh kampane poskytol neplatené voľno v rozsahu 40 pracovných dní.

Kampaň pred prezidentskou voľbou

 • začína sa 15 dní a končí 48 hodín pred začiatkom voľby, mimo tohto času je kampaň zakázaná,
 • kandidát môže dať na svoju propagáciu v kampani najviac 132.775 eur (4 milióny Sk), náklady na kampaň uhrádzajú kandidáti alebo politické strany a hnutia, 
 • kandidát môže získavať dary a iné bezodplatné plnenia na podporu svojej kandidatúry iba od fyzických osôb, právnických osôb alebo politických strán a hnutí, ktoré majú trvalý pobyt na
  území SR, 
 • dary, ani iné bezodplatné plnenie nemôže kandidát prijať od štátu, od štátnych orgánov a od orgánov územnej samosprávy, 
 • kandidát je povinný viesť si evidenciu o všetkých daroch, ktoré dostal na svoju propagáciu, rovnako eviduje darcov, písomne to musí oznámiť Ministerstvu financií SR, 
 • ak ministerstvo financií zistí, že kandidát prekročil najvyššiu prípustnú sumu, uloží mu pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú ju prekročil, 
 • v prípade, že kandidát nesplní oznamovaciu povinnosť o daroch a darcoch, dostane pokutu do výšky 66.387 eur (2 milióny Sk), 
 • Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vyčlenia na kampaň maximálne 10 hodín vysielacieho času, kandidáti nesmú byť v rámci vysielania nijako znevýhodnení, 
 • vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií, ktoré by boli venované kampani a mohli by ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech, alebo neprospech kandidáta zákon zakazuje, 
 • kandidát má v prípade nepravdivých alebo skresľujúcich informácií o jeho osobe počas kampane právo na odpoveď, 
 • v prípade druhého kola volieb sa kampaň začína vyhlásením výsledkov prvého kola voľby ústrednou volebnou komisiou a končí sa 48 hodín pred druhým kolom.

Hlasovanie

 • oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie jeho osoby nie je prípustné,
 • volič musí najskôr preukázať svoju totožnosť, zapíše sa do zoznamu oprávnených voličov, dostane od okrskovej komisie vo volebnej miestnosti hlasovací lístok a prázdnu úradnú obálku so štátnym znakom SR, 
 • voliči hlasujú tajne, v určenom priestore, kde na hlasovacích lístkoch označia značkou "X" vybraného kandidáta a vložia lístok do obálky, 
 • obálku s označeným lístkom vhodia voliči pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky, 
 • volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt, alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, 
 • tým voličom, ktorí nemôžu hlasovať sami (napríklad kvôli zdravotnému stavu), môžu pomôcť iní oprávnení voliči, nie však členovia volebnej okrskovej komisie.

Sčítavanie hlasov a posudzovanie ich platnosti

 • okrsková volebná komisia spočíta obálky vhodené do volebnej schránky, zaráta tam aj obálky z prenosnej volebnej schránky - ak bola použitá,
 • z hlasovania vylúči tie hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálkach a tiež neplatné hlasovacie lístky, 
 • neplatné lístky sú tie, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, alebo je na lístku označený značkou "X" viac ako jeden kandidát, podobne, ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, lístky sú neplatné, 
 • počet obálok porovná komisia so záznamami v zozname oprávnených voličov a zistí, koľko hlasov získal každý kandidát,
 • správnosť sčítavania hlasov skontroluje predseda komisie, 
 • v miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, môžu byť aj členovia volebných komisií vyššieho stupňa a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie ústredná volebná komisia, 
 • ak vzniknú nejaké pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístka, o jeho konečnej platnosti rozhoduje okrsková volebná komisia.

Volebné komisie

 • hlasovanie vo voľbách, poriadok vo volebnej miestnosti či konečné sčítavanie hlasov zabezpečuje viac ako 5000 okrskových volebných komisií, 50 obvodných volebných komisií a Ústredná volebná komisia.

Okrsková volebná komisia

 • okrsková volebná komisia zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, posudzuje platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hlasovacie lístky a hlasy, vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a odovzdá ju príslušnej obvodnej volebnej komisii a plní ďalšie úlohy
 • musí mať najmenej päť členov, ak ich nemá a neexistuje náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z oprávnených voličov starosta obce, 
 • politická strana a politické hnutie oznámia starostovi obce v lehote 30 dní pred dňom voľby údaje o jednom členovi okrskovej volebnej komisie a jednom náhradníkovi, 
 • zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce spravidla zo zamestnancov obce, 
 • vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, 
 • v zápisnici, ktorú doručí obvodnej volebnej komisii, uvedie potrebné údaje o hlasovaní (počet oprávnených voličov v zozname, počet vydaných a odovzdaných obálok, počet platných hlasov..a pod.).

Obvodná volebná komisia

 • zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a overí úplnosť zápisníc,
 • vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu, jednu odovzdá ústrednej volebnej komisii, 
 • v zápisnici pre ústrednú komisiu uvedie potrebné údaje - počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania, počet odovzdaných obálok, platných lístkov a ďalšie zákonné údaje, 
 • zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu zo zamestnancov okresného úradu.

Ústredná volebná komisia

 • vyhlasuje výsledky prezidentských volieb na základe podkladov zápisníc obvodných volebných komisií,
 • v zápisnici uvedie všetky náležité údaje a poradie kandidátov podľa počtu platných hlasov opravnených voličov a kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, 
 • do zápisnice zaznamená aj počet okresov, počet volebných komisií, ktoré doručili zápisnice, počet okrskových komisií a ich zápisnice, počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov a pod., 
 • zapisovateľa ústrednej volebnej komisie menuje vláda SR najneskôr 45 dní pred dňom voľby, 
 • volebné dokumenty odovzdáva do úschovy Ministerstvu vnútra SR.

Zdroj: TASR

prečítané x
 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk