ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 16.5.2018

Deň matiek
13.5.2018
________________________

Foto - pridané 14.5.2018

Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________

Foto - pridané 13.5.2018

Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________

Foto - pridané 3.5.2018

Stavanie mája
30.4.2018
________________________

Foto - pridané 15.4.2018

Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________

Foto - pridané 9.4.2018

73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________

Foto - pridané 18.03.2018

Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________

Foto - pridané 04.03.2018

Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________

Foto - pridané 03.03.2018

Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________

Foto - pridané 26.02.2018

Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________

Foto - pridané 12.02.2018

Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________

Foto - pridané 31.01.2018

Hasičský ples, 13.1.2018
________________________

Foto - pridané 25.01.2018

Poľovnícky ples, 20.1.2018
________________________

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________
Nájdi výraz:
Výzva na predkladanie ponúk:

Výzva na predkladanie ponúk

(Podprahová zákazka – Stavebné práce)1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Kálnica IČO: 00311669
Sídlo organizácie: Obecný úrad Kálnica 100, 916 37 Kálnica
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Cibulková 
Telefón: 0903 312 200 Fax: 
Elektronická pošta: cibulkova@finecon.net

2. Druh zákazky
Zákazka na dodávku stavebných prác

3. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kálnica“

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Kálnica.
Podrobný opis prác je popísaný v súťažných podkladoch.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Kálnica 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 45316110-9

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 203 500 EUR (s DPH).

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín ukončenia poskytovaných služieb: do 8 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP (95%) a vlastných zdrojov (5%) verejného obstarávateľa. Záloha na dodávku stavebných prác nebude poskytnutá. 

12. Podmienky účasti záujemcov:
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať. 
- Predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre odbory v zmysle predmetu obstarávania. 
- Predloženie overenej kópie platného oprávnenia Technickej inšpekcie SR na činnosti: „Oprava vyhradených technických zariadení“ v rozsahu OU – oprava a údržba, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.

13. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
Súťažné podklady budú poskytované záujemcom v pracovné dni od 25.05.2009 do 03.06.2009 v pracovnom čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou.
Úhrada za súťažné podklady: - nepožaduje sa

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk dátum: do 10.06.2009, čas: do 14:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

15. Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 11.06.2009 o 13:30 hod.

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR (s DPH).

17.Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.07.2009

18. Použitie elektronickej aukcie:
Nepoužije sa.

19. Ďalšie informácie
Ostatné informácie verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.


Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Mgr. Milan Gavlák
Registračné číslo OSO: P0579-633-2008V Kálnici, dňa 19. máj 2009


  ............................................
  Ing. Miroslav Borcovan
  starosta 

Výzva na predkladanie ponúk 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk