ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________Výzva na predkladanie ponúk:

Výzva na predkladanie ponúk

(Podprahová zákazka – Stavebné práce)1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Kálnica IČO: 00311669
Sídlo organizácie: Obecný úrad Kálnica 100, 916 37 Kálnica
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Cibulková 
Telefón: 0903 312 200 Fax: 
Elektronická pošta: cibulkova@finecon.net

2. Druh zákazky
Zákazka na dodávku stavebných prác

3. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kálnica“

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Kálnica.
Podrobný opis prác je popísaný v súťažných podkladoch.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Kálnica 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 45316110-9

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 203 500 EUR (s DPH).

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín ukončenia poskytovaných služieb: do 8 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP (95%) a vlastných zdrojov (5%) verejného obstarávateľa. Záloha na dodávku stavebných prác nebude poskytnutá. 

12. Podmienky účasti záujemcov:
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať. 
- Predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre odbory v zmysle predmetu obstarávania. 
- Predloženie overenej kópie platného oprávnenia Technickej inšpekcie SR na činnosti: „Oprava vyhradených technických zariadení“ v rozsahu OU – oprava a údržba, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.

13. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
Súťažné podklady budú poskytované záujemcom v pracovné dni od 25.05.2009 do 03.06.2009 v pracovnom čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou.
Úhrada za súťažné podklady: - nepožaduje sa

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk dátum: do 10.06.2009, čas: do 14:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

15. Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 11.06.2009 o 13:30 hod.

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR (s DPH).

17.Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.07.2009

18. Použitie elektronickej aukcie:
Nepoužije sa.

19. Ďalšie informácie
Ostatné informácie verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.


Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Mgr. Milan Gavlák
Registračné číslo OSO: P0579-633-2008V Kálnici, dňa 19. máj 2009


  ............................................
  Ing. Miroslav Borcovan
  starosta 

Výzva na predkladanie ponúk 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk