ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Poľovnícky ples
26.1.2019
________________________


Výstava party, Trenčín
29.1.2019
________________________


Návšteva z Popovíc
19.1.2019
________________________


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
9.12.2018
________________________


Vianočný koncert
8.12.2018
________________________


Prezentácia knihy "Kálnickí vojaci"
8.12.2018
________________________


Vianočné trhy s Mikulášom
07.12.2018
________________________


Krst knihy "Poľovnícke
príbehy spod Inovca"
7.12.2018
________________________


Lampiónový sprievod
16.11.2018
________________________


Odhalenie pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice
11.11.2018
________________________


Tekvicová slávnosť
26.10.2018
________________________


Súťaž Plameň, Zem.Podhradie
6.10.2018
________________________


Výstup k dvojkrížu
1.9.2018
________________________


74.výročie SNP
19.8.2018
________________________


Posedenie Klubu dôchodcov
11.8.2018
________________________


Výlet na Kolibu Beckov
25.7.2018
________________________


Stretnutie s priateľmi zo Selca
21.6.2018
________________________


90.výročie DHZ
a Jánska vatra, 23.6.2018
________________________


Krajská súťaž Plameň, Bystričany
16.6.2018
________________________


DHZ Kálnica - Súťaž Čachitce
9.6.2018
________________________


Súťaž Plameň, Kálnica
2.6.2018
________________________


BIKEFEST 2018
25.-27.5.2018
________________________


Deň matiek
13.5.2018
________________________


Po chodníku J.M.Hurbana
12.5.2018
________________________


Kontrola porastov, LSOV
8.5.2018
________________________


Stavanie mája
30.4.2018
________________________


Brigáda Klubu dôchodcov
10.4.2018
________________________


Beh oslobodenia
8.4.2018
________________________


73.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2018
________________________


Vynášanie Moreny, 17.3.2018
________________________


Jarný rez stromov, 3.3.2018
________________________


Posedenie dôchodcov, 2.3.2018
________________________


Uvítanie detí do života, 24.2.2018
________________________


Kálnická pravá domáca zabíjačka, 10.2.2018
________________________
Nájdi výraz:
Výzva na predkladanie ponúk:

Výzva na predkladanie ponúk

(Podprahová zákazka – Stavebné práce)1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Kálnica IČO: 00311669
Sídlo organizácie: Obecný úrad Kálnica 100, 916 37 Kálnica
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Cibulková 
Telefón: 0903 312 200 Fax: 
Elektronická pošta: cibulkova@finecon.net

2. Druh zákazky
Zákazka na dodávku stavebných prác

3. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kálnica“

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Kálnica.
Podrobný opis prác je popísaný v súťažných podkladoch.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Kálnica 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 45316110-9

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 203 500 EUR (s DPH).

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín ukončenia poskytovaných služieb: do 8 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP (95%) a vlastných zdrojov (5%) verejného obstarávateľa. Záloha na dodávku stavebných prác nebude poskytnutá. 

12. Podmienky účasti záujemcov:
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať. 
- Predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre odbory v zmysle predmetu obstarávania. 
- Predloženie overenej kópie platného oprávnenia Technickej inšpekcie SR na činnosti: „Oprava vyhradených technických zariadení“ v rozsahu OU – oprava a údržba, M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.

13. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
Súťažné podklady budú poskytované záujemcom v pracovné dni od 25.05.2009 do 03.06.2009 v pracovnom čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou.
Úhrada za súťažné podklady: - nepožaduje sa

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk dátum: do 10.06.2009, čas: do 14:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

15. Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 11.06.2009 o 13:30 hod.

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR (s DPH).

17.Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.07.2009

18. Použitie elektronickej aukcie:
Nepoužije sa.

19. Ďalšie informácie
Ostatné informácie verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.


Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Mgr. Milan Gavlák
Registračné číslo OSO: P0579-633-2008V Kálnici, dňa 19. máj 2009


  ............................................
  Ing. Miroslav Borcovan
  starosta 

Výzva na predkladanie ponúk 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk