ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 23.01.2017

Poľovnícky ples, 14.1.2017
________________________
Nájdi výraz:

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 19.10.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Janka Bagová, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľ: Dušan Filip


P r o g r a m :
    1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
    2. Interpelácie poslancov.
    3. Kontrola plnenia uznesení.
    4. Schválenie VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Kálnica.
    5. Schválenie Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
    6. Schválenie VZN č.3/2007-Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
    7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
    8. Zabezpečenie posedenia dôchodcov 24.11.2007.
    9. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice.
    10. Rôzne -
        - 1. Schválenie nájomnej zmluvy bytu – p. Z. Škulcová.
        - 2. Zabezpečenie pripomienky 40. výročia založenia MŠ v Kálnici.
        - 3. Informácia sociálnej komisie o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch nad Váhom a aktuálne informácie zo sociálnej oblasti.
        - 4. Odpredaj stavebného pozemku Mgr. Feníkovi na Pieskoch.
        - 5. Pripomienky a návrhy poslancov k príprave rozpočtu na r.2008, 2009, 2010.
        - 6. Darčeky pre dôchodcov 80 a viac ročných.
    11. Diskusia a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   Pán starosta na 9. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 5 je zasadnutie uznášaniaschopné.
   Ospravedlnení – prídu počas rokovania: Ing. Mário Pečit, Anna Krchnavá.
   Neprítomní: Igor Kliešek, MUDr. Lenka Benáková,

Za overovateľov boli ustanovení: Janka Bagová, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľom bol ustanovený: Dušan Filip

   Pán starosta prečítal program rokovania, ku ktorému mala doplňujúcu pripomienku poslankyňa RNDr Ingrid Ševčíková – prejednať v bode 10. Rôzne - návrh sociálnej komisie:
Navštíviť členkami komisie pred Vianocami všetkých občanov 80 a viac ročných s odovzadním malého darčeka.

Takto doplnený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.


2. Interpelácie poslancov.
   - D. Filip – Doporučuje, na základe požiadania občana Adama Krchnavého č.d.1. preveriť hlavnou kontrolórkou, správnosť jemu vyrubovanej dane z pozemku – záhrada za domom - za predchádzajúce roky a o výsledku previerky informovať OcZ a menovaného.
   – Zvážiť možnosť pretransformovať TJ Zavažan na „Obecný športový klub“ Zavažan Kálnica, hlavne z dôvodu finančného zabezpečenia z rozpočtu obce Kálnica.
   - J. Bagová – Upozornila na pravdepodobný odchod pani riaditeľky MŠ po skončení školského roku do dôchodku a aby sa počítalo s tým súvisiacimi náležitosťami.


3. Kontrola plnenia uznesení.
    Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 22.8.2007 a konštatoval, že všetky uznesenia sú plnené.

Po 30 min. prišli na rokovanie OcZ poslanci: Anna Krchnavá a Ing.Mário Pečit, čím počet prítomných poslancov sa zvýšil na 7.


4. Schválenie VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica.
Nakoľko k prerokovávanému, už upravenému návrhu, po vyvesení na úradnej tabuli obce, neboli vznesené žiadne pripomienky /písomné ani ústne/, p. starosta dopručil jeho schválenie.

Uznesenie č. 051-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za - 5 poslancov - D. Filip, J. Bagová, Anna Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti - 2 poslanci - Milan Borcovan, Ing. Mário Pečit
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Schválenie „Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.“
    Nakoľko k predloženému, už upravenému návrhu, neboli od posledného zasadnutia vznesené žiadne pripomienky, p. starosta doporučil predložený materiál schváliť.

Uznesenie č. 052-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e - Smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0 Hlasovania sa zdržal: 0


6. Schválenie VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
Pán starosta predložil upravený návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska v Kálnici s konštatovaním, že návrh zohľadňuje pripomienky poslancov a jeho účinnosť a právoplatnosť nadobudne až po jeho schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Uznesenie č. 053-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan,A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
    Pani hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007 v ktorej upozornila na väčšiu dôslednosť od dodávateľov prác pre obec vo vyplňovaní dodacích listov. Faktúry v prípade neúplnosti je potrebné pracovníkmi obce vrátiť dodávateľom na doplnenie. Preberateľ dodávky musí potvrdiť skutočnosť fakturovaných prác a jednotlivých položiek. Do majetku obce prepočítať i ohodnotenie pozemku vo vlastníctve obce.

OcZ po oboznámení so správou hlavnej kontrolórky prijíma nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 054-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e     n a     v e d o m i e     - správu hlavnej kontrolórky
- u k l a d á     - OcR vypracovať plán inventarizácie majetku obce k 31.12.2007, vrátane aktualizácie inventúrnych zoznamov majetku obce a pripraviť návrh zloženia jednotlivých inventarizačných komisií.
- ž i a d a    - p. starostu o prejednanie správy hlavnej kontrolórky s pracovníčkami obecného úradu s cieľom odstránenia upozornení vyplývajúcich zo správy.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan,A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Zabezpečenie posedenia dôchodcov.
    Predsedníčka kultúrnej komisie p. Janka Bagová predložila program posedenia dôchodcov.
Termín – 24.11.2007 o 15.00 hod.
Kultúrny program súbor Vršatec – zatiaľ treba upresniť účasť súboru.
Pozvánky s návratkou zabezpečí OcÚ
Pohostenie zabezpečí OcÚ - guláš, zákusok, káva a víno – obsluhu poslanci OcZ.

Uznesenie č. 055-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ú h l a s í    s organizačným zabezpečením posedenia dôchodcov dňa 24.11.2007
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice z ČR.
    Pán starosta prečítal návrh rámcovej Zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi obcou Kálnica –Slovenská republika a obcou Popovice – Česká republika, ktorú predjednal so starostkou obce Popovice pani Jitkou Novákovou a doporučuje OcZ Zmluvu o spolupráci s družobnou obcou Popovice schváliť s tým, že po jej schválení druhou stranou, bude táto zmluva podpísaná a prijatá na spoločnom zasadnutí oboch zastupiteľstiev. Zmluva vytvorí možnosť využiť finančné prostriedky EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce, pokiaľ sa vypracuje spoločný projekt.

Uznesenie č. 056-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    - Návrh zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi Obcou Kálnica – Slovenská republika a Obcou Popovice – Česká republika.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10. Rôzne.

10.1 Schválenie nájomnej zmluvy bytu – p. Z. Škulcová.

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť pani Z. Škulcovej o pridelenie školského bytu. Rozhodlo, že zmluva bude prijatá na dobu určitú od 1.11.2007 do 31.10.2008. Ak si bude p. Škulcová plniť všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy a bude naďalej pracovať v školstve v Kálnici, jej platnosť sa bude automaticky predlžovať o ďalší rok. Nájomné sa určuje v zmysle platných predpisov na 2 058,- Sk/ mes.

Uznesenie č. 057-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e     Zmluvu o prenájme školského bytu pre pani Zuzanu Škulcovú
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10.2 Zabezpečenie pripomienky 40. výročia založenia MŠ v Kálnici.
Poslankyňa Janka Bagová predložila návrh zabezpečenia pripomenutia si 40. výročia vzniku Materskej škôlky v Kálnici. Oslava sa uskutoční 7.12.2007 za účasti rodičov i prizvaných hostí riaditeľkou MŠ. Obecné zastupiteľstvo predloženú informáciu
- berie na vedomie


10.3 Informácia sociálnej komisie o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch n/V a aktuálne informácie zo sociálnej oblasti.

    RNDr.Ševčíková predložila informatívnu správu o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch nad Váhom s cieľom rozšírenia informácií pred hľadaním možnosti výstavby sociálneho zariadenia pre dôchodcov v našej obci.

Uznesenie č. 058-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e     n a     v e d o m i e -    správu predsedníčky sociálnej komisie a doporučuje pokračovať v hľadaní možnosti výstavby sociálneho zariadenia pre dôchodcov v Kálnici
- p o v e r u j e     - predsedu komisie pre výstavbu Ing. Pečita, zvážiť vhodnosť výstavby nového sociálneho zariadenia v zadnej časti dvora bývalej pálenice na Ševčíkovci.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

10.4 Odpredaj stavebného pozemku Mgr. Feníkovi na Pieskoch.

    Konateľ a spoločník spoločnosti SKI-Centrum Kálnica, s.r.o. a zároveň majiteľ spoločnosti Eurofinanac spol. s r.o. Mgr. Michal Feník, písomne požiadal OcZ o odpredaj parcely č. 3489/29 o výmere 247 m2, na ktorej sa nachádza novopostavená chata – Prevádzkový objekt SKI Centrum Kálnica – ktorej je investorom, za účelom jeho majetkoprávneho usporiadania.

Obecné zastupiteľstvo žiadosť Mgr.Feníka
- berie na vedomie - prerokovanie odkladá pre neúplné zdôvodnenie nevyhnutnosti kúpy pozemku.
- žiadosť znova prerokovať - po doplnení ďalších informácií.

10.5 Pripomienky a návrhy poslancov k príprave rozpočtu na r. 2008-2010.

    V diskusií bolo vyslovených niekoľko požiadaviek poslancov na riešenie v budúcom období, na ktoré by sa malo počítať v príprave rozpočtu.
Návrh rozpočtu vypracuje OcR v súčinnosti s p. starostom a pracovníčkami obecného úradu do novembrového zasadnutia OcZ.


10. 6 Darčeky pre dôchodcov 80 a viac-ročných.

Sociálna komisia dopručuje navštíviť jej členkami pred Vianocami všetkých občanov 80 a viac ročných, či nepotrebujú nejakú pomoc od obce s poželaním dobrého zdravia a odovzdať im malý balíček v hodnote cca 100,- Sk.

Uznesenie č. 059-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e     - návrh Sociálnej komisie navštíviť všetkých občanov 80 a viac ročných
- p o v e r u j e     - predsedníčku komisie RNDr.Ingrid Ševčíkovú, organizačne zabezpečiť spoločne so sociálnou komisiou, návštevy podľa predloženého návrhu i s odovzdaním malého Vianočného darčeka.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


11. Diskusia a záver zasadnutia.

Boli prerokované závery z rokovania obecnej rady a obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 060-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- d o p r u č u j e    - p. starostovi a Ing. Pečitovi zúčastniť sa na stretnutí zvolanom prednostom Obvodného úradu v Novom Meste n/V Ing. Kiššom k problematike ťažby uránu v Považskom Inovci. Stretnutie sa uskutoční dňa 26.10.2007 na ObÚ v Novom Meste n/V, kde budú prednesené dve prednášky k výkladu banského a geologického zákona a k rizikám ťažby uránu na Slovensku a vo svete Cieľom stretnutia je vyšpecifikovať východiská k zastaveniu projektu ťažby
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Návrh obecnej rady udeliť „Cenu obce“ Kálnica pánovi Milanovi Stanovi, pri príležitosti krstu knihy Príbehy z Kálnice. Obecné zastupiteľstvo pozmenilo:

Uznesenie č. 061-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    - s udelením Čestného občianstva obce Kálnica, pánovi Milanovi Stanovi, nášmu rodákovi – za dlhodobú propagáciu obce Kálnica.
- d o p o r u č u j e    - p. starostovi čestné občianstvo udeliť pri príležitosti krstu knihy Príbehy z Kálnice
Počet prítomných poslancov: 7 Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


Zákon č.334/2007 Z.z. z 26.7.2007 dopĺňa zákon č.369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a umožňuje starostovi vykonávať zmeny v rozpočte v rozsahu určenom Obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 062-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    p. starostovi možnosť úpravy rozpočtu obce v rámci kapitol do 100 000,- Sk. O zmene informovať najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva..
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


P. starosta informoval o vydaní kalendára nášho mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec a jeho zakúpení pre potreby našej obce.

Uznesenie č. 063-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo s doporučením OcR:
- s ú h l a s í    - aby do každého domu s popisným číslom bol daný jeden kalendár na rok 2008 zdarma s tým, že ďalšie si občania môžu dokúpiť na OcÚ
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh stavebnej komisie a doporučenie OcR vypracovať geometrický plán na zástavbu v miestnej časti „ Pod Bulovou“.

Uznesenie č. 064-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    - s vypracovaním geometrického plánu na zástavbu v miestnej časti „Pod Bulovou“
- s p l n o m o c ň u j e    - poslankyňu Annu Krchnavú jednaním ohľadom jeho špecifikácie s f. Geoplán Nové Mesto n/V
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


    V ďalšej diskusii poslankyňa Anna Krchnavá poukázala na nezištnú pomoc pána Dušana Valoviča z Nového Mesta n/V pri zdravotných ťažkostiach návštevníčky chaty v Krajnej doline, kde preukázal rozvahu pri privolaní prvej pomoci a záchrane jej života. Ďalej p. A. Krchnavá poukázala na dlhodobú pomoc pána Dušana Valoviča pri rôznych potrebách našich občanov, ako i pri požiadaní o pomoc a spoluprácu v prospech obce Kálnica. Na základe uvedených skutočností, ale i pôvodu jeho rodiny z Kálnice a jeho aktívneho chatárčenia v Krajnej doline, doporučuje menovanému udeliť Čestné občianstvo obce Kálnica.

Uznesenie č. 065-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
- s ú h l a s í    - s udelením Čestného občianstva obce Kálnica pánovi Dušanovi Valovičovi
- d o p o r u č u j e    - p. starostovi pri vhodnej príležitosti čestné občianstvo udeliť
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Ďalej p. starosta informoval OcZ :
- P. Remencová úspešne ukončila kurz opatrovateľskej služby a začala túto prácu i vykonávať
- Príspevky do 4. čísla Kálnických ozvien treba odovzdať redaktorke p. Kippelovej do 20.11.2007.
- Správne poplatky môže vyberať obec iba v prípadoch, kedy to umožňuje zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na interpelácie p. starosta odpovedal:
- S preverením správnosti vyrubovanej dane p. hlavnou kontrolórkou zo záhrady p. Krchnavého, súhlasí. O výsledku kontroly informovať Obecné zastupiteľstvo a p. Krchnavého.

- Transformáciu TJ Zavažan na Obecný športový klub, dopručuje v budúcnosti po preverení všetkých skutočností a dopadov z toho vyplývajúcich, i s touto alternatívou uvažovať.

- V prípade odchodu p. riaditeľky MŠ na dôchodok, budú dodržané všetky zákonné náležitosti.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk