ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 19.10.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Janka Bagová, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľ: Dušan Filip


P r o g r a m :
    1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
    2. Interpelácie poslancov.
    3. Kontrola plnenia uznesení.
    4. Schválenie VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Kálnica.
    5. Schválenie Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
    6. Schválenie VZN č.3/2007-Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
    7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
    8. Zabezpečenie posedenia dôchodcov 24.11.2007.
    9. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice.
    10. Rôzne -
        - 1. Schválenie nájomnej zmluvy bytu – p. Z. Škulcová.
        - 2. Zabezpečenie pripomienky 40. výročia založenia MŠ v Kálnici.
        - 3. Informácia sociálnej komisie o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch nad Váhom a aktuálne informácie zo sociálnej oblasti.
        - 4. Odpredaj stavebného pozemku Mgr. Feníkovi na Pieskoch.
        - 5. Pripomienky a návrhy poslancov k príprave rozpočtu na r.2008, 2009, 2010.
        - 6. Darčeky pre dôchodcov 80 a viac ročných.
    11. Diskusia a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   Pán starosta na 9. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 5 je zasadnutie uznášaniaschopné.
   Ospravedlnení – prídu počas rokovania: Ing. Mário Pečit, Anna Krchnavá.
   Neprítomní: Igor Kliešek, MUDr. Lenka Benáková,

Za overovateľov boli ustanovení: Janka Bagová, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľom bol ustanovený: Dušan Filip

   Pán starosta prečítal program rokovania, ku ktorému mala doplňujúcu pripomienku poslankyňa RNDr Ingrid Ševčíková – prejednať v bode 10. Rôzne - návrh sociálnej komisie:
Navštíviť členkami komisie pred Vianocami všetkých občanov 80 a viac ročných s odovzadním malého darčeka.

Takto doplnený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.


2. Interpelácie poslancov.
   - D. Filip – Doporučuje, na základe požiadania občana Adama Krchnavého č.d.1. preveriť hlavnou kontrolórkou, správnosť jemu vyrubovanej dane z pozemku – záhrada za domom - za predchádzajúce roky a o výsledku previerky informovať OcZ a menovaného.
   – Zvážiť možnosť pretransformovať TJ Zavažan na „Obecný športový klub“ Zavažan Kálnica, hlavne z dôvodu finančného zabezpečenia z rozpočtu obce Kálnica.
   - J. Bagová – Upozornila na pravdepodobný odchod pani riaditeľky MŠ po skončení školského roku do dôchodku a aby sa počítalo s tým súvisiacimi náležitosťami.


3. Kontrola plnenia uznesení.
    Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 22.8.2007 a konštatoval, že všetky uznesenia sú plnené.

Po 30 min. prišli na rokovanie OcZ poslanci: Anna Krchnavá a Ing.Mário Pečit, čím počet prítomných poslancov sa zvýšil na 7.


4. Schválenie VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica.
Nakoľko k prerokovávanému, už upravenému návrhu, po vyvesení na úradnej tabuli obce, neboli vznesené žiadne pripomienky /písomné ani ústne/, p. starosta dopručil jeho schválenie.

Uznesenie č. 051-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za - 5 poslancov - D. Filip, J. Bagová, Anna Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti - 2 poslanci - Milan Borcovan, Ing. Mário Pečit
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Schválenie „Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.“
    Nakoľko k predloženému, už upravenému návrhu, neboli od posledného zasadnutia vznesené žiadne pripomienky, p. starosta doporučil predložený materiál schváliť.

Uznesenie č. 052-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e - Smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0 Hlasovania sa zdržal: 0


6. Schválenie VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
Pán starosta predložil upravený návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska v Kálnici s konštatovaním, že návrh zohľadňuje pripomienky poslancov a jeho účinnosť a právoplatnosť nadobudne až po jeho schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Uznesenie č. 053-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan,A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
    Pani hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007 v ktorej upozornila na väčšiu dôslednosť od dodávateľov prác pre obec vo vyplňovaní dodacích listov. Faktúry v prípade neúplnosti je potrebné pracovníkmi obce vrátiť dodávateľom na doplnenie. Preberateľ dodávky musí potvrdiť skutočnosť fakturovaných prác a jednotlivých položiek. Do majetku obce prepočítať i ohodnotenie pozemku vo vlastníctve obce.

OcZ po oboznámení so správou hlavnej kontrolórky prijíma nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 054-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e     n a     v e d o m i e     - správu hlavnej kontrolórky
- u k l a d á     - OcR vypracovať plán inventarizácie majetku obce k 31.12.2007, vrátane aktualizácie inventúrnych zoznamov majetku obce a pripraviť návrh zloženia jednotlivých inventarizačných komisií.
- ž i a d a    - p. starostu o prejednanie správy hlavnej kontrolórky s pracovníčkami obecného úradu s cieľom odstránenia upozornení vyplývajúcich zo správy.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan,A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Zabezpečenie posedenia dôchodcov.
    Predsedníčka kultúrnej komisie p. Janka Bagová predložila program posedenia dôchodcov.
Termín – 24.11.2007 o 15.00 hod.
Kultúrny program súbor Vršatec – zatiaľ treba upresniť účasť súboru.
Pozvánky s návratkou zabezpečí OcÚ
Pohostenie zabezpečí OcÚ - guláš, zákusok, káva a víno – obsluhu poslanci OcZ.

Uznesenie č. 055-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ú h l a s í    s organizačným zabezpečením posedenia dôchodcov dňa 24.11.2007
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice z ČR.
    Pán starosta prečítal návrh rámcovej Zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi obcou Kálnica –Slovenská republika a obcou Popovice – Česká republika, ktorú predjednal so starostkou obce Popovice pani Jitkou Novákovou a doporučuje OcZ Zmluvu o spolupráci s družobnou obcou Popovice schváliť s tým, že po jej schválení druhou stranou, bude táto zmluva podpísaná a prijatá na spoločnom zasadnutí oboch zastupiteľstiev. Zmluva vytvorí možnosť využiť finančné prostriedky EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce, pokiaľ sa vypracuje spoločný projekt.

Uznesenie č. 056-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    - Návrh zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi Obcou Kálnica – Slovenská republika a Obcou Popovice – Česká republika.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10. Rôzne.

10.1 Schválenie nájomnej zmluvy bytu – p. Z. Škulcová.

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť pani Z. Škulcovej o pridelenie školského bytu. Rozhodlo, že zmluva bude prijatá na dobu určitú od 1.11.2007 do 31.10.2008. Ak si bude p. Škulcová plniť všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy a bude naďalej pracovať v školstve v Kálnici, jej platnosť sa bude automaticky predlžovať o ďalší rok. Nájomné sa určuje v zmysle platných predpisov na 2 058,- Sk/ mes.

Uznesenie č. 057-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e     Zmluvu o prenájme školského bytu pre pani Zuzanu Škulcovú
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10.2 Zabezpečenie pripomienky 40. výročia založenia MŠ v Kálnici.
Poslankyňa Janka Bagová predložila návrh zabezpečenia pripomenutia si 40. výročia vzniku Materskej škôlky v Kálnici. Oslava sa uskutoční 7.12.2007 za účasti rodičov i prizvaných hostí riaditeľkou MŠ. Obecné zastupiteľstvo predloženú informáciu
- berie na vedomie


10.3 Informácia sociálnej komisie o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch n/V a aktuálne informácie zo sociálnej oblasti.

    RNDr.Ševčíková predložila informatívnu správu o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch nad Váhom s cieľom rozšírenia informácií pred hľadaním možnosti výstavby sociálneho zariadenia pre dôchodcov v našej obci.

Uznesenie č. 058-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e     n a     v e d o m i e -    správu predsedníčky sociálnej komisie a doporučuje pokračovať v hľadaní možnosti výstavby sociálneho zariadenia pre dôchodcov v Kálnici
- p o v e r u j e     - predsedu komisie pre výstavbu Ing. Pečita, zvážiť vhodnosť výstavby nového sociálneho zariadenia v zadnej časti dvora bývalej pálenice na Ševčíkovci.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

10.4 Odpredaj stavebného pozemku Mgr. Feníkovi na Pieskoch.

    Konateľ a spoločník spoločnosti SKI-Centrum Kálnica, s.r.o. a zároveň majiteľ spoločnosti Eurofinanac spol. s r.o. Mgr. Michal Feník, písomne požiadal OcZ o odpredaj parcely č. 3489/29 o výmere 247 m2, na ktorej sa nachádza novopostavená chata – Prevádzkový objekt SKI Centrum Kálnica – ktorej je investorom, za účelom jeho majetkoprávneho usporiadania.

Obecné zastupiteľstvo žiadosť Mgr.Feníka
- berie na vedomie - prerokovanie odkladá pre neúplné zdôvodnenie nevyhnutnosti kúpy pozemku.
- žiadosť znova prerokovať - po doplnení ďalších informácií.

10.5 Pripomienky a návrhy poslancov k príprave rozpočtu na r. 2008-2010.

    V diskusií bolo vyslovených niekoľko požiadaviek poslancov na riešenie v budúcom období, na ktoré by sa malo počítať v príprave rozpočtu.
Návrh rozpočtu vypracuje OcR v súčinnosti s p. starostom a pracovníčkami obecného úradu do novembrového zasadnutia OcZ.


10. 6 Darčeky pre dôchodcov 80 a viac-ročných.

Sociálna komisia dopručuje navštíviť jej členkami pred Vianocami všetkých občanov 80 a viac ročných, či nepotrebujú nejakú pomoc od obce s poželaním dobrého zdravia a odovzdať im malý balíček v hodnote cca 100,- Sk.

Uznesenie č. 059-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e     - návrh Sociálnej komisie navštíviť všetkých občanov 80 a viac ročných
- p o v e r u j e     - predsedníčku komisie RNDr.Ingrid Ševčíkovú, organizačne zabezpečiť spoločne so sociálnou komisiou, návštevy podľa predloženého návrhu i s odovzdaním malého Vianočného darčeka.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


11. Diskusia a záver zasadnutia.

Boli prerokované závery z rokovania obecnej rady a obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 060-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- d o p r u č u j e    - p. starostovi a Ing. Pečitovi zúčastniť sa na stretnutí zvolanom prednostom Obvodného úradu v Novom Meste n/V Ing. Kiššom k problematike ťažby uránu v Považskom Inovci. Stretnutie sa uskutoční dňa 26.10.2007 na ObÚ v Novom Meste n/V, kde budú prednesené dve prednášky k výkladu banského a geologického zákona a k rizikám ťažby uránu na Slovensku a vo svete Cieľom stretnutia je vyšpecifikovať východiská k zastaveniu projektu ťažby
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Návrh obecnej rady udeliť „Cenu obce“ Kálnica pánovi Milanovi Stanovi, pri príležitosti krstu knihy Príbehy z Kálnice. Obecné zastupiteľstvo pozmenilo:

Uznesenie č. 061-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    - s udelením Čestného občianstva obce Kálnica, pánovi Milanovi Stanovi, nášmu rodákovi – za dlhodobú propagáciu obce Kálnica.
- d o p o r u č u j e    - p. starostovi čestné občianstvo udeliť pri príležitosti krstu knihy Príbehy z Kálnice
Počet prítomných poslancov: 7 Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


Zákon č.334/2007 Z.z. z 26.7.2007 dopĺňa zákon č.369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a umožňuje starostovi vykonávať zmeny v rozpočte v rozsahu určenom Obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 062-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    p. starostovi možnosť úpravy rozpočtu obce v rámci kapitol do 100 000,- Sk. O zmene informovať najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva..
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


P. starosta informoval o vydaní kalendára nášho mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec a jeho zakúpení pre potreby našej obce.

Uznesenie č. 063-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo s doporučením OcR:
- s ú h l a s í    - aby do každého domu s popisným číslom bol daný jeden kalendár na rok 2008 zdarma s tým, že ďalšie si občania môžu dokúpiť na OcÚ
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh stavebnej komisie a doporučenie OcR vypracovať geometrický plán na zástavbu v miestnej časti „ Pod Bulovou“.

Uznesenie č. 064-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    - s vypracovaním geometrického plánu na zástavbu v miestnej časti „Pod Bulovou“
- s p l n o m o c ň u j e    - poslankyňu Annu Krchnavú jednaním ohľadom jeho špecifikácie s f. Geoplán Nové Mesto n/V
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


    V ďalšej diskusii poslankyňa Anna Krchnavá poukázala na nezištnú pomoc pána Dušana Valoviča z Nového Mesta n/V pri zdravotných ťažkostiach návštevníčky chaty v Krajnej doline, kde preukázal rozvahu pri privolaní prvej pomoci a záchrane jej života. Ďalej p. A. Krchnavá poukázala na dlhodobú pomoc pána Dušana Valoviča pri rôznych potrebách našich občanov, ako i pri požiadaní o pomoc a spoluprácu v prospech obce Kálnica. Na základe uvedených skutočností, ale i pôvodu jeho rodiny z Kálnice a jeho aktívneho chatárčenia v Krajnej doline, doporučuje menovanému udeliť Čestné občianstvo obce Kálnica.

Uznesenie č. 065-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
- s ú h l a s í    - s udelením Čestného občianstva obce Kálnica pánovi Dušanovi Valovičovi
- d o p o r u č u j e    - p. starostovi pri vhodnej príležitosti čestné občianstvo udeliť
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Ďalej p. starosta informoval OcZ :
- P. Remencová úspešne ukončila kurz opatrovateľskej služby a začala túto prácu i vykonávať
- Príspevky do 4. čísla Kálnických ozvien treba odovzdať redaktorke p. Kippelovej do 20.11.2007.
- Správne poplatky môže vyberať obec iba v prípadoch, kedy to umožňuje zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na interpelácie p. starosta odpovedal:
- S preverením správnosti vyrubovanej dane p. hlavnou kontrolórkou zo záhrady p. Krchnavého, súhlasí. O výsledku kontroly informovať Obecné zastupiteľstvo a p. Krchnavého.

- Transformáciu TJ Zavažan na Obecný športový klub, dopručuje v budúcnosti po preverení všetkých skutočností a dopadov z toho vyplývajúcich, i s touto alternatívou uvažovať.

- V prípade odchodu p. riaditeľky MŠ na dôchodok, budú dodržané všetky zákonné náležitosti.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk