ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 19.10.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Janka Bagová, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľ: Dušan Filip


P r o g r a m :
    1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
    2. Interpelácie poslancov.
    3. Kontrola plnenia uznesení.
    4. Schválenie VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Kálnica.
    5. Schválenie Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
    6. Schválenie VZN č.3/2007-Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
    7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
    8. Zabezpečenie posedenia dôchodcov 24.11.2007.
    9. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice.
    10. Rôzne -
        - 1. Schválenie nájomnej zmluvy bytu – p. Z. Škulcová.
        - 2. Zabezpečenie pripomienky 40. výročia založenia MŠ v Kálnici.
        - 3. Informácia sociálnej komisie o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch nad Váhom a aktuálne informácie zo sociálnej oblasti.
        - 4. Odpredaj stavebného pozemku Mgr. Feníkovi na Pieskoch.
        - 5. Pripomienky a návrhy poslancov k príprave rozpočtu na r.2008, 2009, 2010.
        - 6. Darčeky pre dôchodcov 80 a viac ročných.
    11. Diskusia a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   Pán starosta na 9. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 5 je zasadnutie uznášaniaschopné.
   Ospravedlnení – prídu počas rokovania: Ing. Mário Pečit, Anna Krchnavá.
   Neprítomní: Igor Kliešek, MUDr. Lenka Benáková,

Za overovateľov boli ustanovení: Janka Bagová, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľom bol ustanovený: Dušan Filip

   Pán starosta prečítal program rokovania, ku ktorému mala doplňujúcu pripomienku poslankyňa RNDr Ingrid Ševčíková – prejednať v bode 10. Rôzne - návrh sociálnej komisie:
Navštíviť členkami komisie pred Vianocami všetkých občanov 80 a viac ročných s odovzadním malého darčeka.

Takto doplnený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.


2. Interpelácie poslancov.
   - D. Filip – Doporučuje, na základe požiadania občana Adama Krchnavého č.d.1. preveriť hlavnou kontrolórkou, správnosť jemu vyrubovanej dane z pozemku – záhrada za domom - za predchádzajúce roky a o výsledku previerky informovať OcZ a menovaného.
   – Zvážiť možnosť pretransformovať TJ Zavažan na „Obecný športový klub“ Zavažan Kálnica, hlavne z dôvodu finančného zabezpečenia z rozpočtu obce Kálnica.
   - J. Bagová – Upozornila na pravdepodobný odchod pani riaditeľky MŠ po skončení školského roku do dôchodku a aby sa počítalo s tým súvisiacimi náležitosťami.


3. Kontrola plnenia uznesení.
    Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 22.8.2007 a konštatoval, že všetky uznesenia sú plnené.

Po 30 min. prišli na rokovanie OcZ poslanci: Anna Krchnavá a Ing.Mário Pečit, čím počet prítomných poslancov sa zvýšil na 7.


4. Schválenie VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica.
Nakoľko k prerokovávanému, už upravenému návrhu, po vyvesení na úradnej tabuli obce, neboli vznesené žiadne pripomienky /písomné ani ústne/, p. starosta dopručil jeho schválenie.

Uznesenie č. 051-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2007 - Určenie času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za - 5 poslancov - D. Filip, J. Bagová, Anna Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti - 2 poslanci - Milan Borcovan, Ing. Mário Pečit
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Schválenie „Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.“
    Nakoľko k predloženému, už upravenému návrhu, neboli od posledného zasadnutia vznesené žiadne pripomienky, p. starosta doporučil predložený materiál schváliť.

Uznesenie č. 052-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e - Smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0 Hlasovania sa zdržal: 0


6. Schválenie VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
Pán starosta predložil upravený návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska v Kálnici s konštatovaním, že návrh zohľadňuje pripomienky poslancov a jeho účinnosť a právoplatnosť nadobudne až po jeho schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Uznesenie č. 053-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní    s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan,A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
    Pani hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007 v ktorej upozornila na väčšiu dôslednosť od dodávateľov prác pre obec vo vyplňovaní dodacích listov. Faktúry v prípade neúplnosti je potrebné pracovníkmi obce vrátiť dodávateľom na doplnenie. Preberateľ dodávky musí potvrdiť skutočnosť fakturovaných prác a jednotlivých položiek. Do majetku obce prepočítať i ohodnotenie pozemku vo vlastníctve obce.

OcZ po oboznámení so správou hlavnej kontrolórky prijíma nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 054-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e     n a     v e d o m i e     - správu hlavnej kontrolórky
- u k l a d á     - OcR vypracovať plán inventarizácie majetku obce k 31.12.2007, vrátane aktualizácie inventúrnych zoznamov majetku obce a pripraviť návrh zloženia jednotlivých inventarizačných komisií.
- ž i a d a    - p. starostu o prejednanie správy hlavnej kontrolórky s pracovníčkami obecného úradu s cieľom odstránenia upozornení vyplývajúcich zo správy.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan,A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Zabezpečenie posedenia dôchodcov.
    Predsedníčka kultúrnej komisie p. Janka Bagová predložila program posedenia dôchodcov.
Termín – 24.11.2007 o 15.00 hod.
Kultúrny program súbor Vršatec – zatiaľ treba upresniť účasť súboru.
Pozvánky s návratkou zabezpečí OcÚ
Pohostenie zabezpečí OcÚ - guláš, zákusok, káva a víno – obsluhu poslanci OcZ.

Uznesenie č. 055-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ú h l a s í    s organizačným zabezpečením posedenia dôchodcov dňa 24.11.2007
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice z ČR.
    Pán starosta prečítal návrh rámcovej Zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi obcou Kálnica –Slovenská republika a obcou Popovice – Česká republika, ktorú predjednal so starostkou obce Popovice pani Jitkou Novákovou a doporučuje OcZ Zmluvu o spolupráci s družobnou obcou Popovice schváliť s tým, že po jej schválení druhou stranou, bude táto zmluva podpísaná a prijatá na spoločnom zasadnutí oboch zastupiteľstiev. Zmluva vytvorí možnosť využiť finančné prostriedky EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce, pokiaľ sa vypracuje spoločný projekt.

Uznesenie č. 056-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    - Návrh zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi Obcou Kálnica – Slovenská republika a Obcou Popovice – Česká republika.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10. Rôzne.

10.1 Schválenie nájomnej zmluvy bytu – p. Z. Škulcová.

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť pani Z. Škulcovej o pridelenie školského bytu. Rozhodlo, že zmluva bude prijatá na dobu určitú od 1.11.2007 do 31.10.2008. Ak si bude p. Škulcová plniť všetky náležitosti vyplývajúce zo zmluvy a bude naďalej pracovať v školstve v Kálnici, jej platnosť sa bude automaticky predlžovať o ďalší rok. Nájomné sa určuje v zmysle platných predpisov na 2 058,- Sk/ mes.

Uznesenie č. 057-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e     Zmluvu o prenájme školského bytu pre pani Zuzanu Škulcovú
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10.2 Zabezpečenie pripomienky 40. výročia založenia MŠ v Kálnici.
Poslankyňa Janka Bagová predložila návrh zabezpečenia pripomenutia si 40. výročia vzniku Materskej škôlky v Kálnici. Oslava sa uskutoční 7.12.2007 za účasti rodičov i prizvaných hostí riaditeľkou MŠ. Obecné zastupiteľstvo predloženú informáciu
- berie na vedomie


10.3 Informácia sociálnej komisie o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch n/V a aktuálne informácie zo sociálnej oblasti.

    RNDr.Ševčíková predložila informatívnu správu o návšteve sociálneho zariadenia v Moravanoch nad Váhom s cieľom rozšírenia informácií pred hľadaním možnosti výstavby sociálneho zariadenia pre dôchodcov v našej obci.

Uznesenie č. 058-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e     n a     v e d o m i e -    správu predsedníčky sociálnej komisie a doporučuje pokračovať v hľadaní možnosti výstavby sociálneho zariadenia pre dôchodcov v Kálnici
- p o v e r u j e     - predsedu komisie pre výstavbu Ing. Pečita, zvážiť vhodnosť výstavby nového sociálneho zariadenia v zadnej časti dvora bývalej pálenice na Ševčíkovci.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

10.4 Odpredaj stavebného pozemku Mgr. Feníkovi na Pieskoch.

    Konateľ a spoločník spoločnosti SKI-Centrum Kálnica, s.r.o. a zároveň majiteľ spoločnosti Eurofinanac spol. s r.o. Mgr. Michal Feník, písomne požiadal OcZ o odpredaj parcely č. 3489/29 o výmere 247 m2, na ktorej sa nachádza novopostavená chata – Prevádzkový objekt SKI Centrum Kálnica – ktorej je investorom, za účelom jeho majetkoprávneho usporiadania.

Obecné zastupiteľstvo žiadosť Mgr.Feníka
- berie na vedomie - prerokovanie odkladá pre neúplné zdôvodnenie nevyhnutnosti kúpy pozemku.
- žiadosť znova prerokovať - po doplnení ďalších informácií.

10.5 Pripomienky a návrhy poslancov k príprave rozpočtu na r. 2008-2010.

    V diskusií bolo vyslovených niekoľko požiadaviek poslancov na riešenie v budúcom období, na ktoré by sa malo počítať v príprave rozpočtu.
Návrh rozpočtu vypracuje OcR v súčinnosti s p. starostom a pracovníčkami obecného úradu do novembrového zasadnutia OcZ.


10. 6 Darčeky pre dôchodcov 80 a viac-ročných.

Sociálna komisia dopručuje navštíviť jej členkami pred Vianocami všetkých občanov 80 a viac ročných, či nepotrebujú nejakú pomoc od obce s poželaním dobrého zdravia a odovzdať im malý balíček v hodnote cca 100,- Sk.

Uznesenie č. 059-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e     - návrh Sociálnej komisie navštíviť všetkých občanov 80 a viac ročných
- p o v e r u j e     - predsedníčku komisie RNDr.Ingrid Ševčíkovú, organizačne zabezpečiť spoločne so sociálnou komisiou, návštevy podľa predloženého návrhu i s odovzdaním malého Vianočného darčeka.
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


11. Diskusia a záver zasadnutia.

Boli prerokované závery z rokovania obecnej rady a obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 060-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- d o p r u č u j e    - p. starostovi a Ing. Pečitovi zúčastniť sa na stretnutí zvolanom prednostom Obvodného úradu v Novom Meste n/V Ing. Kiššom k problematike ťažby uránu v Považskom Inovci. Stretnutie sa uskutoční dňa 26.10.2007 na ObÚ v Novom Meste n/V, kde budú prednesené dve prednášky k výkladu banského a geologického zákona a k rizikám ťažby uránu na Slovensku a vo svete Cieľom stretnutia je vyšpecifikovať východiská k zastaveniu projektu ťažby
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Návrh obecnej rady udeliť „Cenu obce“ Kálnica pánovi Milanovi Stanovi, pri príležitosti krstu knihy Príbehy z Kálnice. Obecné zastupiteľstvo pozmenilo:

Uznesenie č. 061-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    - s udelením Čestného občianstva obce Kálnica, pánovi Milanovi Stanovi, nášmu rodákovi – za dlhodobú propagáciu obce Kálnica.
- d o p o r u č u j e    - p. starostovi čestné občianstvo udeliť pri príležitosti krstu knihy Príbehy z Kálnice
Počet prítomných poslancov: 7 Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


Zákon č.334/2007 Z.z. z 26.7.2007 dopĺňa zákon č.369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a umožňuje starostovi vykonávať zmeny v rozpočte v rozsahu určenom Obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 062-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    p. starostovi možnosť úpravy rozpočtu obce v rámci kapitol do 100 000,- Sk. O zmene informovať najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva..
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


P. starosta informoval o vydaní kalendára nášho mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec a jeho zakúpení pre potreby našej obce.

Uznesenie č. 063-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo s doporučením OcR:
- s ú h l a s í    - aby do každého domu s popisným číslom bol daný jeden kalendár na rok 2008 zdarma s tým, že ďalšie si občania môžu dokúpiť na OcÚ
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh stavebnej komisie a doporučenie OcR vypracovať geometrický plán na zástavbu v miestnej časti „ Pod Bulovou“.

Uznesenie č. 064-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    - s vypracovaním geometrického plánu na zástavbu v miestnej časti „Pod Bulovou“
- s p l n o m o c ň u j e    - poslankyňu Annu Krchnavú jednaním ohľadom jeho špecifikácie s f. Geoplán Nové Mesto n/V
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


    V ďalšej diskusii poslankyňa Anna Krchnavá poukázala na nezištnú pomoc pána Dušana Valoviča z Nového Mesta n/V pri zdravotných ťažkostiach návštevníčky chaty v Krajnej doline, kde preukázal rozvahu pri privolaní prvej pomoci a záchrane jej života. Ďalej p. A. Krchnavá poukázala na dlhodobú pomoc pána Dušana Valoviča pri rôznych potrebách našich občanov, ako i pri požiadaní o pomoc a spoluprácu v prospech obce Kálnica. Na základe uvedených skutočností, ale i pôvodu jeho rodiny z Kálnice a jeho aktívneho chatárčenia v Krajnej doline, doporučuje menovanému udeliť Čestné občianstvo obce Kálnica.

Uznesenie č. 065-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
- s ú h l a s í    - s udelením Čestného občianstva obce Kálnica pánovi Dušanovi Valovičovi
- d o p o r u č u j e    - p. starostovi pri vhodnej príležitosti čestné občianstvo udeliť
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Ďalej p. starosta informoval OcZ :
- P. Remencová úspešne ukončila kurz opatrovateľskej služby a začala túto prácu i vykonávať
- Príspevky do 4. čísla Kálnických ozvien treba odovzdať redaktorke p. Kippelovej do 20.11.2007.
- Správne poplatky môže vyberať obec iba v prípadoch, kedy to umožňuje zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na interpelácie p. starosta odpovedal:
- S preverením správnosti vyrubovanej dane p. hlavnou kontrolórkou zo záhrady p. Krchnavého, súhlasí. O výsledku kontroly informovať Obecné zastupiteľstvo a p. Krchnavého.

- Transformáciu TJ Zavažan na Obecný športový klub, dopručuje v budúcnosti po preverení všetkých skutočností a dopadov z toho vyplývajúcich, i s touto alternatívou uvažovať.

- V prípade odchodu p. riaditeľky MŠ na dôchodok, budú dodržané všetky zákonné náležitosti.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk