ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 14.12.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Milan Borcovan, MUDr. Lenka Benáková
Zapisovateľ: Dušan Filip

P r o g r a m :
   1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
    2. Interpelácie poslancov.
    3. Kontrola plnenia uznesení.
    4. Vzdanie sa funkcie poslanca OcZ.
    5. Odpredaj plynárenského zariadenia.
    6. Schválenie výstavby 8-bytovej jednotky v Kálnici.
    7. Pracovná zdravotná služba – zriadenie.
    8. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu - schválenie.
    9. Prejednanie odmeny starostu za II. polrok 2007 a ostatných odmien - Kálnické ozveny, www stránky obce.
    10. Prenájom kuchyne KD.
    11. Prenájom klubu mládeže pre potreby rkt. cirkvi.
    12. Rôzne - 1. Príprava projektov pre čerpanie EÚ fondov. 2. Voľba riaditeľa spojenej ZŠ s MŠ Kálnica – informácia.
    13. Diskusia a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
    Pán starosta na 11. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 7 je zasadnutie uznášaniaschopné.
   Neprítomný: Igor Kliešek - vzdal sa poslanectva.
   Ospravedlnený: Milan Borcovan - príde neskôr počas rokovania..

Predložený program poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: Milan Borcovan, MUDr.Lenka Benáková
Zapisovateľom bol ustanovený: Dušan Filip


2. Interpelácie poslancov.
   Janka Bagová – Poukázala na nedodržiavanie otváracích hodín miestnym barom. Otvorené počas víkendu aj do 3.30 hod. Doporučuje previesť kontrolu zatváracích hodín. Obecné zastupiteľstvo poveruje p. Janku Bagovú a p. Annu Krchnavú vykonaním kontroly zatváracích hodín v prevádzkach.
T – do 15.1.2007


3. Kontrola plnenia uznesení.
    Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 21.11.2007 :
Uznesenie č. 066-2007/Z – v plnení
Uznesenie č. 067-2007/Z – plnenie presunuté na február 2008
Uznesenie č. 068-2007/Z – predmetom dnešného rokovania.
Uznesenie č. 070-2007/Z – predmetom dnešného rokovania
Uznesenie č. 072-2007/Z – v plnení
Uznesenie č. 073-2007/Z – v plnení
Ostatné uznesenia sú splnené.


4. Vzdanie sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
    Poslanec Igor Kliešek písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie poslanca OcZ z dôvodu časového zaneprázdnenia.

Uznesenie č. 075-2007/Z
    Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti poslanca Igora Klieška
- b e r i e     n a     v e d o m i e     vzdanie sa funkcie poslanca OcZ
- p o v e r u j e     predsedníčku volebnej komisie p. Ľubicu Záhumenskú, aby vyzvala ďalšieho kandidáta v poradí zvoleného na poslanca k zloženiu sľubu poslanca
T – najbližšie zasadnutie OcZ
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečti, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Odpredaj plynárenského zariadenia.
   P. starosta informoval o možnosti dousporiadania zvyšnej časti plynárenských rozvodov, ktoré zostali vo vlastníctve obce formou odplatného prevodu pre SPP, a.s. Bratislava.

Uznesenie č. 076-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    s odplatným prevodom zostávajúcich plynárenských rozvodov
- p o v e r u j e     p. starostu ďalším rokovaním s SPP o výške odplaty

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. Schválenie výstavby 8-bytovej jednotky v Kálnici.
    Ing. M. Pečit informoval o spoločnom zasadnutí obecnej rady a komisie pre výstavbu, na ktorej sa prejednávala možnosť prípravy a výstavby nájomnej 8-bytovky. Predložil doporučenie zo spoločného zasadnutia výstavbu nájomných bytov schváliť. Zároveň upozornil na riziko dodržania limitu výstavby bytovky do 12 mil. i napriek tomu, že dodávateľ toto pred realizáciou potvrdí.
    Informáciu ďalej doplnil člen stavebnej komisie p. Štefan Jurík o ďalšie už konkrétnejšie skutočnosti týkajúce sa osadenia stavby a vybavovaní ostatných potrebných dokladov.

    Počas prejednávania tohto bodu prišiel poslanec Milan Borcovan – počet prítomných poslancov 8.

Uznesenie č. 077-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní obecné zastupiteľstvo
- s c h v a ľ u j e
    a) výstavbu nájomných bytov ako novostavbu bytového domu 8 b.j. na pozemkoch p.č. 182, 175/1, 174 a 173 v k.ú. Kálnica,
    b) výstavbu technickej vybavenosti pre 8 nájomných bytov v bytovom dome na p.č. 182, 175/1, 174 a 173, v k.ú. Kálnica
    c) zaslanie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v Bratislave na predmetnú s stavbu uvedenú v bode a) v Kálnici, na dobu 30 rokov s 1%-ným úrokom,
    d) zaslanie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave o dotáciu na novostavbu nájomných bytov v Kálnici,
    e) zaslanie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti pre 8 nájomných bytov v Kálnici,
    f) podmienky vyplývajúce z Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja s tým, že sa obec zaväzuje:
    - byty sa budú využívať na nájom po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia
    - byt prenajme fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal
    - najviac 10% bytov, minimálne však jeden byt môže prenajať osobám, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby obce a to bez ohľadu na výšku ich príjmu
    - pri prenajímaní bytov bude dodržiavať Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2004 z 23.12.2004 o podmienkach poskytnutia dotácie a neprevýši plošný štandard bytov
    - v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, opakovane uzatvoriť zmluvu o nájme bytu možno aj s nájomcom, ktorý nespĺňa podmienku bodu 2), ak o nájom nepožiada fyzická osoba, ktorá spĺňa túto podmienku. V tomto prípade sa doba nájmu dohodne na jeden rok
    - pre zabezpečenie splácania nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu nebude od budúceho nájomcu požadovať finančnú zábezpeku za užívanie bytu vyššiu ako 12 mesačných splátok nájomného
    - nájomnú zmluvu za užívanie bytu s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky.
    Nájomcu bytu určí obec

- s ú h l a s í
    a) po kolaudačnom rozhodnutí so zriadením záložného práva bytov v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave
    b) so zriadením záložného práva na obec, za poskytnutý úver v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na nehnuteľný majetok: kultúrny dom
    c) s premietnutím podmienok poskytnutia podpory podľa § 10 zákona č. 607/2003 Z.z. do zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí podpory
    d) s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce v tomto a v nasledujúcich rokoch splácania úveru počas celej lehoty splatnosti úveru
    e) s podaním žiadosti o úver na Štátny fond rozvoja bývania v Bratislave a žiadosti o dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na výstavbu bytov v Kálnici a výstavbu technickej vybavenosti k nim

- p o v e r u j e     p. Štefana Juríka ďalším konaním vo veci uvedenej výstavby

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Pracovná zdravotná služba – zriadenie.
    P. starosta informoval o povinnosti obce mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu.

Uznesenie č. 078-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í    so zriadením pracovnej zdravotnej služby a s následným uzavretím zmluvy s firmou MEDCARE, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu
- schválenie.

OcZ po prerokovaní jednotlivých bodov VZN č.1/2007 a zvážení potreby úpravy niektorých položiek, prijíma VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu /príloha č. 1 zápisnice/.

Uznesenie č. 079-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p.starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Schválenie odmeny starostu za II. polrok 2007 a ostatných odmien
- Kálnické ozveny, www stránky obce.
    Zástupca starostu informoval o aktivitách starostu za II. polrok 2007. Na základe dosiahnutých výsledkov predložil návrh na vyplatenie odmeny pre p. starostu za uvedené obdobie.
    Zároveň predložil návrh na vyplatenie odmeny pre redaktorku KO /za 3. a 4. číslo – á 2.500,- Sk/ a tvorcov obecnej internetovej WWW stránky / spolu 1.300,- mesačne, + materiálové náklady/

Uznesenie č. 080-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
    - odmenu p. starostovi za II. polrok vo výške 10 % z tarifného platu.
    - odmenu pre redaktorku Kálnických ozvien v sume 2 500,- Sk za vydané číslo.
    - celkovú odmenu za vedenie obecnej WWW stránky pre jej tvorcov vo výške 1300,- Sk mesačne + materiálové náklady.

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0
Nehlasoval: p. starosta a p. hlavná kontrolórka.


10. Prenájom kuchyne KD.
    P. Ing. M. Pečit predložil žiadosť p. Dušana Gulu z Čachtíc o prenájom priestoru kuchyne a prípadne i ďalších priestorov objektu KD za účelom prevádzkovania vývarovne s výhľadom v budúcnosti zriadenia i reštaurácie.
Uznesenie č. 081-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í     s prenájmom vyšpecifikovaných priestorov KD. Výšku nájmu navrhne komisia pre obchod a služby vypočítaná zo štvorcových metrov prenájmu. T – 15.1.2007
- p o v e r u j e     p. starostu po prerokovaní v OcZ pripraviť návrh nájomnej zmluvy

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


11. Prenájom klubu mládeže pre potreby rkt. cirkvi.
    Vzhľadom k výstavbe 8-bytovej jednotky je potrebné asanovať doteraz prenajaté priestory rkt. modlitebnice. Ako náhradné riešenie bolo doporučené zriadiť modlitebnicu rkt. cirkvi v bývalom klube mládeže.
Uznesenie č. 082-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- r u š í     zmluvu o prenájme klubu mládeže s doterajším prenajímateľom
- s ú h l a s í     s prenájmom klubu mládeže na účely zriadenia rkt. modlitebnice
- p o v e r u j e     p. starostu uzavrieť zmluvu o prenájme s Rímsko-katolíckym farským úradom v Beckove za podmienok predchádzajúcej zmluvy s tým, že v zmluve sa uvedie možnosť predkupného práva pre cirkev. Doba prenájmu na 10 rokov. Nájom 1,- Sk ročne. Uviesť v zmluve predkupné právo prenajímateľa.

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


12. Rôzne.

12.1 Príprava projektov pre čerpanie EU fondov.
    Ing. J. Krchnavý spoločne s pánom starostom informovali o možnosti prípravy projektov z programu pre rozvoj vidieka. Doporučili komisiám začať sa s touto problematikou vážne zaoberať a doporučili stavebne pripraviť projekty pre výstavbu – obnova a rekonštrukcia kultúrneho domu, revitalizácia miestneho parku, výstavba detského ihriska, príprava výstavby penziónu pre starších, dopracovať územný plán obce o rozšírenie rekreačnej zóny na Prostrednú dolinu a iné. Informačné materiály ohľadom čerpania z EÚ fondov, ktoré prídu na obecný úrad, obratom preposielať elektronickou formou predsedovi komisie pre obchod a služby Ing. J. Krchnavému.

Uznesenie č. 083-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á     - stavebnej komisii hľadať spôsob prípravy a realizácie obnovy a rekonštrukcie KD, revitalizácie miestneho parku, príprave výstavby penziónu pre starších s dopracovaním územného plánu obce o rozšírenie rekreačnej zóny na Prostrednú dolinu.
    - predsedovi komisie pre obchod, služby a podnikanie sústavne sledovať možnosti získania finančných prostriedkov a následne ich doporučovať na prípravu projektov pre EÚ

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 7 - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 - Ing. M. Pečit

12.2 Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ Kálnica – informácia.
    Informáciu o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ Kálnica podala p. J. Bagová.. Na základe konkurzného konania do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Kálnica bola školskou radou zvolená Mgr. Monika Roháčková.
   Jej menovanie a uvedenie do funkcie vykoná p. starosta v najbližších dňoch.
   P. starosta vyzval zástupcov obce – členov školskej rady, aby venovali zvýšenú pozornosť a pomoc pri riešení aktuálnych problémov spojených s prechodom základnej a materskej školy na jeden právny subjekt.
   Zároveň p. starosta informoval o žiadosti Mgr. Zdenky Margetínovej o uvoľnenie zo zamestnania s termínom od 1.1.2008.

Uznesenie č. 084-2007/Z
   Obecné zastupiteľstvo informáciu o voľbe riaditeľky zlúčenej ZŠ s MŠ v Kálnici a jej následné menovanie a uvedenie do funkcie p. starostom
- b e r i e n a v e d o m i e

12.3 Informácia o koordinačnom zasadnutí starostov a podnikateľov - informácia.
    P. starosta informoval o zasadnutí koordinačnej rady starostov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií z oblasti Považského Inovca s tým, že doporučil pripojiť sa k zásadnému stanovisku MsZ Nového Mesta nad Váhom k prácam v geologických prieskumných územiach v lokalite Považského Inovca. Uviedol, že aktivity okolo uránovej hrozby mu zaberajú veľa času a doporučil, i v zmysle predchádzajúceho uznesenia, aby sa za našu obec na zasadnutiach tohto zoskupenia zameraného proti ťažbe uránu v Považskom Inovci zúčastňoval Ing. M. Pečit.

Uznesenie č. 085-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo informáciu p. starostu z koordinačného zasadnutia starostov a podnikateľov z oblasti Považského Inovca o spoločnom postupe proti ťažbe uránu
- b e r i e n a v e d o m i e
- p o v e r u j e    Ing. M. Pečita - zúčastňovať sa na zasadnutiach koordinačnej rady zástupcov obcí z oblasti Považského Inovca k riešeniu problematiky ťažby uránu v tejto oblasti.
- s c h v a ľ u j e    zásadné stanovisko Obce Kálnica k prieskumu a zámeru ťažby uránovej rudy v oblasti Považského Inovca:


Zásadné stanovisko k prieskumu a zámeru ťažby uránovej rudy:

    Obec Kálnica žiada zastaviť všetky prieskumné práce v geologických prieskumných územiach, zameraných na prieskum výskytu uránovej rudy nachádzajúcich sa v lokalite Považský Inovec, vrátane k.ú. obce Kálnica Touto činnosťou môžu byť dotknuté práva a právom chránené záujmy Obce Kálnica.
    Na základe prerokovania Obecným zastupiteľstvom Kálnica ako orgánu príslušného rozhodovať v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o najdôležitejších otázkach života obce zo dňa 14.12.2007 Vám oznamuje nasledovné:
    V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Kálnica č. 085-2007/z, Obec Kálnica zásadne nesúhlasí s prieskumom uránu v prieskumnom území Kálnica-Selec, Kálnica-Hôrka nad Váhom i v celej lokalite Považského Inovca. Obec svoj rozvoj zamerala trvalo udržateľným spôsobom orientovaným na cestovný ruch v lokalite Piesky, Krajná dolina, Prostredná dolina. V súčasnosti by pokračujúci prieskum uránu v týchto lokalitách výrazným spôsobom ohrozil rozvoj cestovného ruchu v obci, ktorá je v súčasnosti vyhľadávaným miestom pre oddych a relax vo voľnom čase nielen pre ľudí z Mesta Nové Mesto nad Váhom, celého mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec, ale aj ďalších okolitých dedín.
    Toto stanovisko obecného zastupiteľstva predstavuje verejnú mienku obyvateľov obce, ktorú dali títo najavo podpisovaním petície proti ťažbe uránu, doposiaľ v počte 510 podpisov.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk