ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 14.12.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Milan Borcovan, MUDr. Lenka Benáková
Zapisovateľ: Dušan Filip

P r o g r a m :
   1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
    2. Interpelácie poslancov.
    3. Kontrola plnenia uznesení.
    4. Vzdanie sa funkcie poslanca OcZ.
    5. Odpredaj plynárenského zariadenia.
    6. Schválenie výstavby 8-bytovej jednotky v Kálnici.
    7. Pracovná zdravotná služba – zriadenie.
    8. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu - schválenie.
    9. Prejednanie odmeny starostu za II. polrok 2007 a ostatných odmien - Kálnické ozveny, www stránky obce.
    10. Prenájom kuchyne KD.
    11. Prenájom klubu mládeže pre potreby rkt. cirkvi.
    12. Rôzne - 1. Príprava projektov pre čerpanie EÚ fondov. 2. Voľba riaditeľa spojenej ZŠ s MŠ Kálnica – informácia.
    13. Diskusia a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
    Pán starosta na 11. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 7 je zasadnutie uznášaniaschopné.
   Neprítomný: Igor Kliešek - vzdal sa poslanectva.
   Ospravedlnený: Milan Borcovan - príde neskôr počas rokovania..

Predložený program poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: Milan Borcovan, MUDr.Lenka Benáková
Zapisovateľom bol ustanovený: Dušan Filip


2. Interpelácie poslancov.
   Janka Bagová – Poukázala na nedodržiavanie otváracích hodín miestnym barom. Otvorené počas víkendu aj do 3.30 hod. Doporučuje previesť kontrolu zatváracích hodín. Obecné zastupiteľstvo poveruje p. Janku Bagovú a p. Annu Krchnavú vykonaním kontroly zatváracích hodín v prevádzkach.
T – do 15.1.2007


3. Kontrola plnenia uznesení.
    Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 21.11.2007 :
Uznesenie č. 066-2007/Z – v plnení
Uznesenie č. 067-2007/Z – plnenie presunuté na február 2008
Uznesenie č. 068-2007/Z – predmetom dnešného rokovania.
Uznesenie č. 070-2007/Z – predmetom dnešného rokovania
Uznesenie č. 072-2007/Z – v plnení
Uznesenie č. 073-2007/Z – v plnení
Ostatné uznesenia sú splnené.


4. Vzdanie sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
    Poslanec Igor Kliešek písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie poslanca OcZ z dôvodu časového zaneprázdnenia.

Uznesenie č. 075-2007/Z
    Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti poslanca Igora Klieška
- b e r i e     n a     v e d o m i e     vzdanie sa funkcie poslanca OcZ
- p o v e r u j e     predsedníčku volebnej komisie p. Ľubicu Záhumenskú, aby vyzvala ďalšieho kandidáta v poradí zvoleného na poslanca k zloženiu sľubu poslanca
T – najbližšie zasadnutie OcZ
Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečti, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Odpredaj plynárenského zariadenia.
   P. starosta informoval o možnosti dousporiadania zvyšnej časti plynárenských rozvodov, ktoré zostali vo vlastníctve obce formou odplatného prevodu pre SPP, a.s. Bratislava.

Uznesenie č. 076-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í    s odplatným prevodom zostávajúcich plynárenských rozvodov
- p o v e r u j e     p. starostu ďalším rokovaním s SPP o výške odplaty

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. Schválenie výstavby 8-bytovej jednotky v Kálnici.
    Ing. M. Pečit informoval o spoločnom zasadnutí obecnej rady a komisie pre výstavbu, na ktorej sa prejednávala možnosť prípravy a výstavby nájomnej 8-bytovky. Predložil doporučenie zo spoločného zasadnutia výstavbu nájomných bytov schváliť. Zároveň upozornil na riziko dodržania limitu výstavby bytovky do 12 mil. i napriek tomu, že dodávateľ toto pred realizáciou potvrdí.
    Informáciu ďalej doplnil člen stavebnej komisie p. Štefan Jurík o ďalšie už konkrétnejšie skutočnosti týkajúce sa osadenia stavby a vybavovaní ostatných potrebných dokladov.

    Počas prejednávania tohto bodu prišiel poslanec Milan Borcovan – počet prítomných poslancov 8.

Uznesenie č. 077-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní obecné zastupiteľstvo
- s c h v a ľ u j e
    a) výstavbu nájomných bytov ako novostavbu bytového domu 8 b.j. na pozemkoch p.č. 182, 175/1, 174 a 173 v k.ú. Kálnica,
    b) výstavbu technickej vybavenosti pre 8 nájomných bytov v bytovom dome na p.č. 182, 175/1, 174 a 173, v k.ú. Kálnica
    c) zaslanie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v Bratislave na predmetnú s stavbu uvedenú v bode a) v Kálnici, na dobu 30 rokov s 1%-ným úrokom,
    d) zaslanie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave o dotáciu na novostavbu nájomných bytov v Kálnici,
    e) zaslanie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave o dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti pre 8 nájomných bytov v Kálnici,
    f) podmienky vyplývajúce z Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja s tým, že sa obec zaväzuje:
    - byty sa budú využívať na nájom po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia
    - byt prenajme fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal
    - najviac 10% bytov, minimálne však jeden byt môže prenajať osobám, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby obce a to bez ohľadu na výšku ich príjmu
    - pri prenajímaní bytov bude dodržiavať Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2004 z 23.12.2004 o podmienkach poskytnutia dotácie a neprevýši plošný štandard bytov
    - v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, opakovane uzatvoriť zmluvu o nájme bytu možno aj s nájomcom, ktorý nespĺňa podmienku bodu 2), ak o nájom nepožiada fyzická osoba, ktorá spĺňa túto podmienku. V tomto prípade sa doba nájmu dohodne na jeden rok
    - pre zabezpečenie splácania nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu nebude od budúceho nájomcu požadovať finančnú zábezpeku za užívanie bytu vyššiu ako 12 mesačných splátok nájomného
    - nájomnú zmluvu za užívanie bytu s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky.
    Nájomcu bytu určí obec

- s ú h l a s í
    a) po kolaudačnom rozhodnutí so zriadením záložného práva bytov v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave
    b) so zriadením záložného práva na obec, za poskytnutý úver v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na nehnuteľný majetok: kultúrny dom
    c) s premietnutím podmienok poskytnutia podpory podľa § 10 zákona č. 607/2003 Z.z. do zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania o poskytnutí podpory
    d) s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce v tomto a v nasledujúcich rokoch splácania úveru počas celej lehoty splatnosti úveru
    e) s podaním žiadosti o úver na Štátny fond rozvoja bývania v Bratislave a žiadosti o dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na výstavbu bytov v Kálnici a výstavbu technickej vybavenosti k nim

- p o v e r u j e     p. Štefana Juríka ďalším konaním vo veci uvedenej výstavby

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Pracovná zdravotná služba – zriadenie.
    P. starosta informoval o povinnosti obce mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu.

Uznesenie č. 078-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í    so zriadením pracovnej zdravotnej služby a s následným uzavretím zmluvy s firmou MEDCARE, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu
- schválenie.

OcZ po prerokovaní jednotlivých bodov VZN č.1/2007 a zvážení potreby úpravy niektorých položiek, prijíma VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu /príloha č. 1 zápisnice/.

Uznesenie č. 079-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e    VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p.starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Schválenie odmeny starostu za II. polrok 2007 a ostatných odmien
- Kálnické ozveny, www stránky obce.
    Zástupca starostu informoval o aktivitách starostu za II. polrok 2007. Na základe dosiahnutých výsledkov predložil návrh na vyplatenie odmeny pre p. starostu za uvedené obdobie.
    Zároveň predložil návrh na vyplatenie odmeny pre redaktorku KO /za 3. a 4. číslo – á 2.500,- Sk/ a tvorcov obecnej internetovej WWW stránky / spolu 1.300,- mesačne, + materiálové náklady/

Uznesenie č. 080-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
    - odmenu p. starostovi za II. polrok vo výške 10 % z tarifného platu.
    - odmenu pre redaktorku Kálnických ozvien v sume 2 500,- Sk za vydané číslo.
    - celkovú odmenu za vedenie obecnej WWW stránky pre jej tvorcov vo výške 1300,- Sk mesačne + materiálové náklady.

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0
Nehlasoval: p. starosta a p. hlavná kontrolórka.


10. Prenájom kuchyne KD.
    P. Ing. M. Pečit predložil žiadosť p. Dušana Gulu z Čachtíc o prenájom priestoru kuchyne a prípadne i ďalších priestorov objektu KD za účelom prevádzkovania vývarovne s výhľadom v budúcnosti zriadenia i reštaurácie.
Uznesenie č. 081-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í     s prenájmom vyšpecifikovaných priestorov KD. Výšku nájmu navrhne komisia pre obchod a služby vypočítaná zo štvorcových metrov prenájmu. T – 15.1.2007
- p o v e r u j e     p. starostu po prerokovaní v OcZ pripraviť návrh nájomnej zmluvy

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


11. Prenájom klubu mládeže pre potreby rkt. cirkvi.
    Vzhľadom k výstavbe 8-bytovej jednotky je potrebné asanovať doteraz prenajaté priestory rkt. modlitebnice. Ako náhradné riešenie bolo doporučené zriadiť modlitebnicu rkt. cirkvi v bývalom klube mládeže.
Uznesenie č. 082-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- r u š í     zmluvu o prenájme klubu mládeže s doterajším prenajímateľom
- s ú h l a s í     s prenájmom klubu mládeže na účely zriadenia rkt. modlitebnice
- p o v e r u j e     p. starostu uzavrieť zmluvu o prenájme s Rímsko-katolíckym farským úradom v Beckove za podmienok predchádzajúcej zmluvy s tým, že v zmluve sa uvedie možnosť predkupného práva pre cirkev. Doba prenájmu na 10 rokov. Nájom 1,- Sk ročne. Uviesť v zmluve predkupné právo prenajímateľa.

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


12. Rôzne.

12.1 Príprava projektov pre čerpanie EU fondov.
    Ing. J. Krchnavý spoločne s pánom starostom informovali o možnosti prípravy projektov z programu pre rozvoj vidieka. Doporučili komisiám začať sa s touto problematikou vážne zaoberať a doporučili stavebne pripraviť projekty pre výstavbu – obnova a rekonštrukcia kultúrneho domu, revitalizácia miestneho parku, výstavba detského ihriska, príprava výstavby penziónu pre starších, dopracovať územný plán obce o rozšírenie rekreačnej zóny na Prostrednú dolinu a iné. Informačné materiály ohľadom čerpania z EÚ fondov, ktoré prídu na obecný úrad, obratom preposielať elektronickou formou predsedovi komisie pre obchod a služby Ing. J. Krchnavému.

Uznesenie č. 083-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á     - stavebnej komisii hľadať spôsob prípravy a realizácie obnovy a rekonštrukcie KD, revitalizácie miestneho parku, príprave výstavby penziónu pre starších s dopracovaním územného plánu obce o rozšírenie rekreačnej zóny na Prostrednú dolinu.
    - predsedovi komisie pre obchod, služby a podnikanie sústavne sledovať možnosti získania finančných prostriedkov a následne ich doporučovať na prípravu projektov pre EÚ

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 7 - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 - Ing. M. Pečit

12.2 Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ Kálnica – informácia.
    Informáciu o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ Kálnica podala p. J. Bagová.. Na základe konkurzného konania do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Kálnica bola školskou radou zvolená Mgr. Monika Roháčková.
   Jej menovanie a uvedenie do funkcie vykoná p. starosta v najbližších dňoch.
   P. starosta vyzval zástupcov obce – členov školskej rady, aby venovali zvýšenú pozornosť a pomoc pri riešení aktuálnych problémov spojených s prechodom základnej a materskej školy na jeden právny subjekt.
   Zároveň p. starosta informoval o žiadosti Mgr. Zdenky Margetínovej o uvoľnenie zo zamestnania s termínom od 1.1.2008.

Uznesenie č. 084-2007/Z
   Obecné zastupiteľstvo informáciu o voľbe riaditeľky zlúčenej ZŠ s MŠ v Kálnici a jej následné menovanie a uvedenie do funkcie p. starostom
- b e r i e n a v e d o m i e

12.3 Informácia o koordinačnom zasadnutí starostov a podnikateľov - informácia.
    P. starosta informoval o zasadnutí koordinačnej rady starostov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií z oblasti Považského Inovca s tým, že doporučil pripojiť sa k zásadnému stanovisku MsZ Nového Mesta nad Váhom k prácam v geologických prieskumných územiach v lokalite Považského Inovca. Uviedol, že aktivity okolo uránovej hrozby mu zaberajú veľa času a doporučil, i v zmysle predchádzajúceho uznesenia, aby sa za našu obec na zasadnutiach tohto zoskupenia zameraného proti ťažbe uránu v Považskom Inovci zúčastňoval Ing. M. Pečit.

Uznesenie č. 085-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo informáciu p. starostu z koordinačného zasadnutia starostov a podnikateľov z oblasti Považského Inovca o spoločnom postupe proti ťažbe uránu
- b e r i e n a v e d o m i e
- p o v e r u j e    Ing. M. Pečita - zúčastňovať sa na zasadnutiach koordinačnej rady zástupcov obcí z oblasti Považského Inovca k riešeniu problematiky ťažby uránu v tejto oblasti.
- s c h v a ľ u j e    zásadné stanovisko Obce Kálnica k prieskumu a zámeru ťažby uránovej rudy v oblasti Považského Inovca:


Zásadné stanovisko k prieskumu a zámeru ťažby uránovej rudy:

    Obec Kálnica žiada zastaviť všetky prieskumné práce v geologických prieskumných územiach, zameraných na prieskum výskytu uránovej rudy nachádzajúcich sa v lokalite Považský Inovec, vrátane k.ú. obce Kálnica Touto činnosťou môžu byť dotknuté práva a právom chránené záujmy Obce Kálnica.
    Na základe prerokovania Obecným zastupiteľstvom Kálnica ako orgánu príslušného rozhodovať v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o najdôležitejších otázkach života obce zo dňa 14.12.2007 Vám oznamuje nasledovné:
    V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Kálnica č. 085-2007/z, Obec Kálnica zásadne nesúhlasí s prieskumom uránu v prieskumnom území Kálnica-Selec, Kálnica-Hôrka nad Váhom i v celej lokalite Považského Inovca. Obec svoj rozvoj zamerala trvalo udržateľným spôsobom orientovaným na cestovný ruch v lokalite Piesky, Krajná dolina, Prostredná dolina. V súčasnosti by pokračujúci prieskum uránu v týchto lokalitách výrazným spôsobom ohrozil rozvoj cestovného ruchu v obci, ktorá je v súčasnosti vyhľadávaným miestom pre oddych a relax vo voľnom čase nielen pre ľudí z Mesta Nové Mesto nad Váhom, celého mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec, ale aj ďalších okolitých dedín.
    Toto stanovisko obecného zastupiteľstva predstavuje verejnú mienku obyvateľov obce, ktorú dali títo najavo podpisovaním petície proti ťažbe uránu, doposiaľ v počte 510 podpisov.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk