ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 20.2.2008

- otvoriť ako textový dokument


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý.
Zapisovateľka: Blažena Šicková.

P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Zloženie sľubu poslanca.
3. Správa o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ s MŠ.
4. Interpelácie poslancov.
5. Kontrola plnenia uznesení.
6. Informácia o stave účtov obce.
7. Možnosti čerpania fondov a požiadavka na prípravu projektov.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
9. Zhodnotenie doterajšej činnosti poslancov OcZ, komisií.
10. Zabezpečenie petičnej akcie proti ťažbe uránu a opatreniach obce.
11. Rôzne:
  1. Správa hlavnej kontrolórky za r. 2007.
  2. Zmluva o prenájme KD-kuchyňa – D. Gula.
  3. Zmluva o prenájme KM.
  4. Žiadosť o prenájme časti Ševčíkovca – P. Macura.
  5. Dodatok k zmluve – sociálna pracovníčka.
  6. Zmluva o dielo - Premier Consulting.
  7. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
  8. Stavekom – stavba nízkoekologických domov – informácia.
  9. Vyhodnotenie Fašiangovej zábavy.
12. Záver.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
  Pán starosta na 13. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.
Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 7 je zasadnutie uznášaniaschopné.
Ospravedlnený : Ing. M.Pečit – príde počas rokovania.
Ďalší v poradí na funkciu poslanca OcZ je p. J. Petráš, ktorý funkciu poslanca OcZ prijal.
  P. starosta navrhol presunúť bod č. 8 po bode č. 2. Do bodu rôzne navrhol doplnenie ďalších bodov.
Takto predložený program poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý.
Zapisovateľkou bola ustanovená: Blažena Šicková.


2. Zloženie sľubu poslanca.
  Ďalší v poradí, ktorý s kandidatúrou na poslanca súhlasil, bol p. Jozef Petráš. Po zložení predpísaného sľubu poslanca p. Petráš započal s výkonom funkcie poslanca, t.j. počet poslancov obecného zastupiteľstva je 9.


3. Správa o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ s MŠ.
  Správu o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ s MŠ predložila riaditeľka novozriadeného právneho subjektu ZŠ s MŠ p. riaditeľka – Mgr. Monika Roháčková. Okrem iného konštatovala, že funkciu ekonómky školy postupne preberá Ing. A.Podhorská a vyučovací proces na škole a škôlke plynule pokračuje podľa stanoveného vyučovacieho programu.

Uznesenie č. 092-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní správy riaditeľky Mgr.Moniky Roháčkovej o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ a MŠ v Kálnici túto
- b e r i e   n a   v e d o m i e
- d o p o r u č u j e
zvýšenú pozornosť venovať interaktívnemu vyučovaniu a výučbe cudzích jazykov
- p o v e r u j e
Ing. J. Krchnavého pohovoriť s p. Jánom Valovičom č.119, ohľadom zabezpečenia výučby kurzov na počítačoch pre verejnosť.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


4. Interpelácie poslancov.
  - p. MUDr. L. Benáková – upozornila na vyčnievajúci hydrant v nebezpečnej blízkosti cesty na hornej Kálnici – oproti novostavbe
p. starosta informoval , že o probléme vie a bude ho riešiť.
- p. M. Borcovan – mal dotaz, či sú v priestore od trafostanice smerom k PD voľné stavebné pozemky, prípadne či sú v Kálnici i voľné stavebné pozemky?


5. Kontrola plnenia uznesení.
  Zástupca starostu vykonal kontrolu zápisu a plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 25.1.2008 :
K interpelácii Ing. J. Krchnavého - Starosta zvolal pracovné stretnutie s občanmi Podbulovej, ohľadom vyčistenia a úpravy potoka. Zúčastnení občania boli informovaní o zameraní potoka a vyhotovenom geometrickom pláne. Úprava toku pracovníkmi Povodia Váhu Piešťany je prisľúbená započať do 30.3.2008. Predpokladom je dočistenie brehov Rybnického potoka občanmi, ako i súhlas vlastníkov pozemkov na vstup. V prípade, ak sa do tohto termínu nezapočne s úpravou potoka, práce sa preložia do jesenného obdobia.
K interpelácii RNDr. I. Ševčíkovej: Donáška obedov pre menovaných občanov je zabezpečená. Ďalšia pripomienka bola riešená uznesením OcZ č.086-2008/Z
Uznesenie č. 086-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 087-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 088-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 089-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 090-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 091-2007/Z - splnené


6. Informácia o stave účtov obce.
  P. starosta predložil informáciu o stave na účtoch obce. Konštatoval, že situácia je stabilizovaná s postupným prevodom určených finančných prostriedkov na školu.
  Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu o stave finančných prostriedkov ku dnešnému dňu
- berie na vedomie s tým, že po ich dostatočnom získaní, treba doplniť sumu na termínovanom vklade.


7. Možnosti čerpania fondov a požiadavka na prípravu projektov.
  O možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ, ako uviedol Ing. J. Krchnavý, doposiaľ nemá potrebné informácie. Preto s návrhom na prípravu projektov sa nezaoberal. Po diskusii bolo upresnené, že ak na obecný úrad prídu informácie ohľadom čerpania prostriedkov z EÚ, tieto mu budú preposlané e-mailovou poštou na preštudovanie.


8. Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
  Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a následné roky 2009-2010 predložil p. starosta. Konštatoval, že príjmy a výdaje rozpočtu sú vyrovnané.
K predloženému rozpočtu predložila stanoviska i hlavná kontrolórka. /Správa je prílohou č. 2 zápisnice/.
Na vznesené dotazy a pripomienky poslancov reagoval p. starosta bližším oboznámením a vysvetlením.

Uznesenie č. 093-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní a zapracovaní pripomienok poslancov
- b e r i e   n a  v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
- s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Kálnica na r. 2008 a následné roky 2009-2010
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Zhodnotenie doterajšej činnosti poslancov OcZ, komisií.
  P. starosta vykonal zhodnotenie doterajšej činnosti poslancov OcZ i odborných komisií.
Skonštatoval, že účasť na zasadnutiach je dobrá, väčší dôraz treba klásť na dochvíľnosť k zasadnutiam. Poukázal na časté odbočovanie od prerokovávanej témy, čo má vplyv na príliš dlhé zasadnutia OcZ.
V uplynulom roku sme sa venovali hlavne predprojekčnej príprave kanalizácie, na ktorú je už vydané územné rozhodnutie a bude sa pokračovať v príprave stavebného povolenia.
Prioritne sme sa zúčastňovali rokovaní ohľadom zabránenia zamýšľanej ťažby uránu, kde sa dosiahli, i vďaka našej iniciatíve, prvé čiastkové výsledky.
Zamerali sme sa na prípravu bytovej výstavby a výstavby nájomných bytov. Problematika je stále v konaní. Žiaľ, v týchto konaniach starosta nie vždy cítil podporu obecného zastupiteľstva i komisií, ktoré sa k návrhom stavali viac-menej kriticky a pochybovačne, ale konkrétne podnety a návrhy nepodávali. Pre zlepšenie práce je treba, aby si komisie sami a iniciatívne plnili úlohy vyplývajúce z náplne činnosti komisií a na OcZ predkladali len hotové návrhy k prerokovaniu.

Hodnotenie komisií:

  - sociálna komisia – iniciatívne a sama rieši a zabezpečuje vzniknuté problémy

  - stavebná komisia - hľadali sa chyby na návrhoch, ale nie spôsob, ako by sa dali realizovať. Výstavba bytov v našej obci musí byť jej absolútna priorita a treba hľadať všetky spôsoby, i v komisii, ako ju realizovať. Zatiaľ sa nám to nedarí.

  - komisia pre obchod a podnikanie – nepodarilo sa naplno rozbehnúť činnosť tejto komisie

  - komisia pre kultúru, mládež a šport – chýbala jej konkrétna zabezpečovacia činnosť, veľa vecí sa vybavovalo prostredníctvom OcÚ

  - požiarny zbor – aktivita poklesla, je potrebné i vzhľadom k 80.výročiu založenia organizácie jej zaktivizovanie činnosti a dôsledná príprava na pripomenutie si významného jubilea

  - TJ – zatiaľ vykazuje najlepšie výsledky

  - kontrolná činnosť je dôkladná, veľakrát až nepríjemná, smerujúca k zlepšeniu všetkej činnosti

  - OcR – činnosť je dobrá, pripravuje podklady na rokovanie OcZ a prejednáva aktuálne problémy obce

  - spokojnosť s internetovou stránkou a s vydávaním Kálnických ozvien – žiada poslancov o prispievanie do nich

  - chýba kontakt s občanmi v rámci jednotlivých poslaneckých obvodov - niektorí občania ani nevedia koho majú poslanca vo vlastnom obvode

  - celkové zhodnotenie – prácu OcZ môže zhodnotiť, i napriek pripomienkam, kladne.

K činnosti rady i komisie sa vyjadril Ing. Krchnavý – na zasadnutiach rady skoro vždy nájdu spoločné riešenie, ale na OcZ sa problémy prerokovávajú znova. Doporučuje, aby zástupca starostu stanovisko obecnej rady viac prezentoval na obecnom zastupiteľstve a tým sa jeho rokovanie urýchlilo. Komisia pre obchod, služby a podnikanie sa zaoberala problematikou KD a chaty.


11. Rôzne.

11.1 Správa hlavnej kontrolórky o následnej daňovej kontrole za rok 2007. Správu o následnej daňovej kontrole predložila p. hlavná kontrolórka - tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ďalej p. hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2007, ktorá tvorí prílohu č. 4.
Počas prejednávania tohto bodu prišiel na rokovanie Ing. M. Pečit – počet prítomných poslancov 9.

Uznesenie č. 094-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o následnej daňovej kontrole a správu o kontrolnej činnosti za rok 2007.

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: 8- D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 - Ing. M. Pečit


10. Zabezpečenie petičnej akcie proti ťažbe uránu a opatreniach obce.
  Informáciu o petičnej akcii podal Ing. M. Pečit. Zúčastnil sa aj s p.starostom zasadnutia v Trenčianskych Stankovciach, z ktorého vyplynula snaha, aby sa problémy s uránom dostali do územného plánu VÚC Trenčín. Ťažba uránu by negatívne ovplyvnila celý región. Doporučuje umiestniť informačný transparent i petičné hárky „Stop ťažbe uránu“ na poštu do výkladnej skrine a na obecnej webovej stránke dať samostatne priestor problematike uránu.
Obecné zastupiteľstvo správu - b e r i e   n a   v e d o m i e.

11.2 Zmluva o prenájme kuchyne kultúrneho domu. Zmluvu o prenájme kuchyne kultúrneho domu predložil p. starosta. Bol dohodnutý prenájom na dobu určitú – 5 rokov s výškou nájomného 42.000,- Sk ročne, vrátane za vybavenie kuchyne a riadov s tým, že bude vypracovaný presný zoznam prenajímaných vecí. V prípade ukončenia nájmu všetko prenajaté bude vrátené. Oceľovú deliacu stenu na chodbe od kuchyne vybuduje nájomca s možnosťou využívania i ostatných priestorov KD na rôzne podujatia, podľa sadzobníka poplatkov schválených v OcZ. S prenajímateľom sa dohodlo, že – obec – určí termíny využitia KD. Je potrebné poskytnúť mu harmonogram akcií, kedy kultúrny dom bude obsadený akciami, ktoré zabezpečuje obec, resp. spoločenské organizácie z obce. V ostatných termínoch sa bude kultúrny dom obsadzovať prostredníctvom p. Dušana Gulu. Obecná rada doporučila zmluvu schváliť.

Uznesenie č. 095-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu o prenájme kuchyne
- u k l a d á
komisii pre kultúru, mládež a šport, vypracovať harmonogram akcií v kultúrnom dome na rok 2008 T - 15.3.2008
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.3 Zmluva o prenájme klubu mládeže.
  Nakoľko doterajšia zmluva o prenájme domu s.č. 428 stratila platnosť a na dom je vydané búracie rozhodnutie na uvoľnenie pozemku pre potreby výstavby 8 b.j., OcZ ponúklo rkt. cirkvi za účelom zabezpečenia rkt. cirkevných obradov budovu bývalého klubu mládeže. So žiadosťou rkt. cirkevi o odkúpenie klubu mládeže za primeranú cenu v súčasnej dobe OcZ nesúhlasí

Uznesenie č. 096-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní prenájmu bývalého klubu mládeže
- n e s ú h l a s í
v tomto čase s odpredajom budovy KM
- s ú h l a s í
- s nájomnou zmluvou za podmienky prenájmu za 1,- Sk ročne na dobu neurčitú,
- s prípadnou výpovednou lehotou ½ roka
- p o v e r u j e
p. starostu upraviť zmluvu podľa tohto uznesenia a odstúpiť ju k podpisu rkt. cirkvi
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.4 Prenájom časti Ševčíkovca.
P. Peter Macura, Kálnica 412, predložil žiadosť o prenájom jednej z časti budovy Ševčíkovca, ktorú by využíval na skladové účely. Doterajší nájomca firma GreeenGlass, bude budovu ako celok využívať do 31.3.2008.
OcZ nesúhlasí s prenájmom len časti uvedených priestorov, ale doporučuje cez inzerát ponúknuť na prenájom celý objekt Ševčíkovca, za rovnakých podmienok ako mal doterajší nájomca.
V prípade, že sa neprihlási záujemca o celý objekt, po uplynutí minimálne dvoch mesiacov od uverejnenia inzerátu, prenajať jednotlivé časti i samostatne.

Uznesenie č. 097-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní možnosti prenájmu Ševčíkovca
- n e s ú h l a s í
s prenájmom len časti objektu
- d o p o r u č u j e
- prenajať objekt ako celok
- p. starostovi uverejniť inzerát na prenájom celého objektu Ševčíkovca.
Jednotlivé časti prenajímať najskôr po uplynutí minimálne dvoch mesiacov od zverejnenia inzerátu.
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.5 Dodatok k zmluve – sociálna pracovníčka
P. starosta predložil dodatok k zmluve – práca sociálneho pracovníka s účinnosťou od 1.2.2008. Týmto dodatkom sa znižuje úväzok z 20 hod. týždenne na 10 hod. týždenne v sume 5.250,- Sk mesačne.

Uznesenie č. 098-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zníženia úväzku sociálnej pracovníčky pre obec
- s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 zmluvy - zníženie úväzku zo 4 na 2 hod. denne pre Mgr. Badžgoňovú
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.6 Zmluva o dielo – spoločnosť Premier Consulting, s.r.o.
P. starosta informoval o možnosti uzatvoriť zmluvu o spolupráci pre prípravu projektov EÚ s firmou Premier Consulting, s.r.o., za výhodných podmienok, ktorá v našom regióne zabezpečuje poradenstvo a prípravu projektov aj pre iné obce.

Uznesenie č. 099-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní spolupráce s firmou Premier Consulting s.r.o.
- s c h v a ľ u j e
zmluvu o dielo s uvedenou firmou
- d o p o r u č u j e
starostovi uzatvoriť a podpísať predmetnú zmluvu
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.7 Príprava VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
P. starosta informoval o nevyhnutnosti prijať VZN O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Stavebnej komisii doporučil pripravený návrh predmetného VZN na prerokovanie a prípadné doplnenie a následné predloženie k prerokovaniu na budúce zasadnutie OcZ.

11.8 Nízkoenergetické domy – informácia.
  P. starosta predložil informáciu f. Stavekom Nové Mesto nad Váhom, ktorá by mala záujem o výstavbu nízkoenergetických domov v časti Zápotočie od trafostanice smerom k PD.

11.9 Vyhodnotenie fašiangovej zábavy.
  P. J. Bagová informovala o priebehu a finančnom výsledku fašiangovej zábavy. Konštatovala, že všetky činnosti prebehli bez väčších komplikácii s pomerne dobrou účasťou. Je potešujúce, že vo väčšej miere ako v minulosti, sa do celej akcie zapojila mládež. Poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o plynulý priebeh zábavy.

12. Záver.
  V závere rokovania p. starosta informoval prítomných poslancov o činnostiach, ktoré boli vykonané od posledného zasadnutia OcZ:
- plynofikácia KD – OcÚ – dokončená
- čípový systém na vývoz komunálneho odpadu sprevádzkovaný
- bol uskutočnený omladzujúci rez na brezách v okolí kultúrneho domu a bytoviek

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk