ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 20.2.2008

- otvoriť ako textový dokument


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý.
Zapisovateľka: Blažena Šicková.

P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Zloženie sľubu poslanca.
3. Správa o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ s MŠ.
4. Interpelácie poslancov.
5. Kontrola plnenia uznesení.
6. Informácia o stave účtov obce.
7. Možnosti čerpania fondov a požiadavka na prípravu projektov.
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
9. Zhodnotenie doterajšej činnosti poslancov OcZ, komisií.
10. Zabezpečenie petičnej akcie proti ťažbe uránu a opatreniach obce.
11. Rôzne:
  1. Správa hlavnej kontrolórky za r. 2007.
  2. Zmluva o prenájme KD-kuchyňa – D. Gula.
  3. Zmluva o prenájme KM.
  4. Žiadosť o prenájme časti Ševčíkovca – P. Macura.
  5. Dodatok k zmluve – sociálna pracovníčka.
  6. Zmluva o dielo - Premier Consulting.
  7. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
  8. Stavekom – stavba nízkoekologických domov – informácia.
  9. Vyhodnotenie Fašiangovej zábavy.
12. Záver.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
  Pán starosta na 13. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.
Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 7 je zasadnutie uznášaniaschopné.
Ospravedlnený : Ing. M.Pečit – príde počas rokovania.
Ďalší v poradí na funkciu poslanca OcZ je p. J. Petráš, ktorý funkciu poslanca OcZ prijal.
  P. starosta navrhol presunúť bod č. 8 po bode č. 2. Do bodu rôzne navrhol doplnenie ďalších bodov.
Takto predložený program poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý.
Zapisovateľkou bola ustanovená: Blažena Šicková.


2. Zloženie sľubu poslanca.
  Ďalší v poradí, ktorý s kandidatúrou na poslanca súhlasil, bol p. Jozef Petráš. Po zložení predpísaného sľubu poslanca p. Petráš započal s výkonom funkcie poslanca, t.j. počet poslancov obecného zastupiteľstva je 9.


3. Správa o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ s MŠ.
  Správu o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ s MŠ predložila riaditeľka novozriadeného právneho subjektu ZŠ s MŠ p. riaditeľka – Mgr. Monika Roháčková. Okrem iného konštatovala, že funkciu ekonómky školy postupne preberá Ing. A.Podhorská a vyučovací proces na škole a škôlke plynule pokračuje podľa stanoveného vyučovacieho programu.

Uznesenie č. 092-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní správy riaditeľky Mgr.Moniky Roháčkovej o zabezpečení vyučovacieho procesu na spojenej ZŠ a MŠ v Kálnici túto
- b e r i e   n a   v e d o m i e
- d o p o r u č u j e
zvýšenú pozornosť venovať interaktívnemu vyučovaniu a výučbe cudzích jazykov
- p o v e r u j e
Ing. J. Krchnavého pohovoriť s p. Jánom Valovičom č.119, ohľadom zabezpečenia výučby kurzov na počítačoch pre verejnosť.
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


4. Interpelácie poslancov.
  - p. MUDr. L. Benáková – upozornila na vyčnievajúci hydrant v nebezpečnej blízkosti cesty na hornej Kálnici – oproti novostavbe
p. starosta informoval , že o probléme vie a bude ho riešiť.
- p. M. Borcovan – mal dotaz, či sú v priestore od trafostanice smerom k PD voľné stavebné pozemky, prípadne či sú v Kálnici i voľné stavebné pozemky?


5. Kontrola plnenia uznesení.
  Zástupca starostu vykonal kontrolu zápisu a plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 25.1.2008 :
K interpelácii Ing. J. Krchnavého - Starosta zvolal pracovné stretnutie s občanmi Podbulovej, ohľadom vyčistenia a úpravy potoka. Zúčastnení občania boli informovaní o zameraní potoka a vyhotovenom geometrickom pláne. Úprava toku pracovníkmi Povodia Váhu Piešťany je prisľúbená započať do 30.3.2008. Predpokladom je dočistenie brehov Rybnického potoka občanmi, ako i súhlas vlastníkov pozemkov na vstup. V prípade, ak sa do tohto termínu nezapočne s úpravou potoka, práce sa preložia do jesenného obdobia.
K interpelácii RNDr. I. Ševčíkovej: Donáška obedov pre menovaných občanov je zabezpečená. Ďalšia pripomienka bola riešená uznesením OcZ č.086-2008/Z
Uznesenie č. 086-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 087-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 088-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 089-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 090-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 091-2007/Z - splnené


6. Informácia o stave účtov obce.
  P. starosta predložil informáciu o stave na účtoch obce. Konštatoval, že situácia je stabilizovaná s postupným prevodom určených finančných prostriedkov na školu.
  Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu o stave finančných prostriedkov ku dnešnému dňu
- berie na vedomie s tým, že po ich dostatočnom získaní, treba doplniť sumu na termínovanom vklade.


7. Možnosti čerpania fondov a požiadavka na prípravu projektov.
  O možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ, ako uviedol Ing. J. Krchnavý, doposiaľ nemá potrebné informácie. Preto s návrhom na prípravu projektov sa nezaoberal. Po diskusii bolo upresnené, že ak na obecný úrad prídu informácie ohľadom čerpania prostriedkov z EÚ, tieto mu budú preposlané e-mailovou poštou na preštudovanie.


8. Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
  Návrh rozpočtu obce na rok 2008 a následné roky 2009-2010 predložil p. starosta. Konštatoval, že príjmy a výdaje rozpočtu sú vyrovnané.
K predloženému rozpočtu predložila stanoviska i hlavná kontrolórka. /Správa je prílohou č. 2 zápisnice/.
Na vznesené dotazy a pripomienky poslancov reagoval p. starosta bližším oboznámením a vysvetlením.

Uznesenie č. 093-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní a zapracovaní pripomienok poslancov
- b e r i e   n a  v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
- s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Kálnica na r. 2008 a následné roky 2009-2010
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Zhodnotenie doterajšej činnosti poslancov OcZ, komisií.
  P. starosta vykonal zhodnotenie doterajšej činnosti poslancov OcZ i odborných komisií.
Skonštatoval, že účasť na zasadnutiach je dobrá, väčší dôraz treba klásť na dochvíľnosť k zasadnutiam. Poukázal na časté odbočovanie od prerokovávanej témy, čo má vplyv na príliš dlhé zasadnutia OcZ.
V uplynulom roku sme sa venovali hlavne predprojekčnej príprave kanalizácie, na ktorú je už vydané územné rozhodnutie a bude sa pokračovať v príprave stavebného povolenia.
Prioritne sme sa zúčastňovali rokovaní ohľadom zabránenia zamýšľanej ťažby uránu, kde sa dosiahli, i vďaka našej iniciatíve, prvé čiastkové výsledky.
Zamerali sme sa na prípravu bytovej výstavby a výstavby nájomných bytov. Problematika je stále v konaní. Žiaľ, v týchto konaniach starosta nie vždy cítil podporu obecného zastupiteľstva i komisií, ktoré sa k návrhom stavali viac-menej kriticky a pochybovačne, ale konkrétne podnety a návrhy nepodávali. Pre zlepšenie práce je treba, aby si komisie sami a iniciatívne plnili úlohy vyplývajúce z náplne činnosti komisií a na OcZ predkladali len hotové návrhy k prerokovaniu.

Hodnotenie komisií:

  - sociálna komisia – iniciatívne a sama rieši a zabezpečuje vzniknuté problémy

  - stavebná komisia - hľadali sa chyby na návrhoch, ale nie spôsob, ako by sa dali realizovať. Výstavba bytov v našej obci musí byť jej absolútna priorita a treba hľadať všetky spôsoby, i v komisii, ako ju realizovať. Zatiaľ sa nám to nedarí.

  - komisia pre obchod a podnikanie – nepodarilo sa naplno rozbehnúť činnosť tejto komisie

  - komisia pre kultúru, mládež a šport – chýbala jej konkrétna zabezpečovacia činnosť, veľa vecí sa vybavovalo prostredníctvom OcÚ

  - požiarny zbor – aktivita poklesla, je potrebné i vzhľadom k 80.výročiu založenia organizácie jej zaktivizovanie činnosti a dôsledná príprava na pripomenutie si významného jubilea

  - TJ – zatiaľ vykazuje najlepšie výsledky

  - kontrolná činnosť je dôkladná, veľakrát až nepríjemná, smerujúca k zlepšeniu všetkej činnosti

  - OcR – činnosť je dobrá, pripravuje podklady na rokovanie OcZ a prejednáva aktuálne problémy obce

  - spokojnosť s internetovou stránkou a s vydávaním Kálnických ozvien – žiada poslancov o prispievanie do nich

  - chýba kontakt s občanmi v rámci jednotlivých poslaneckých obvodov - niektorí občania ani nevedia koho majú poslanca vo vlastnom obvode

  - celkové zhodnotenie – prácu OcZ môže zhodnotiť, i napriek pripomienkam, kladne.

K činnosti rady i komisie sa vyjadril Ing. Krchnavý – na zasadnutiach rady skoro vždy nájdu spoločné riešenie, ale na OcZ sa problémy prerokovávajú znova. Doporučuje, aby zástupca starostu stanovisko obecnej rady viac prezentoval na obecnom zastupiteľstve a tým sa jeho rokovanie urýchlilo. Komisia pre obchod, služby a podnikanie sa zaoberala problematikou KD a chaty.


11. Rôzne.

11.1 Správa hlavnej kontrolórky o následnej daňovej kontrole za rok 2007. Správu o následnej daňovej kontrole predložila p. hlavná kontrolórka - tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ďalej p. hlavná kontrolórka predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2007, ktorá tvorí prílohu č. 4.
Počas prejednávania tohto bodu prišiel na rokovanie Ing. M. Pečit – počet prítomných poslancov 9.

Uznesenie č. 094-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o následnej daňovej kontrole a správu o kontrolnej činnosti za rok 2007.

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: 8- D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 - Ing. M. Pečit


10. Zabezpečenie petičnej akcie proti ťažbe uránu a opatreniach obce.
  Informáciu o petičnej akcii podal Ing. M. Pečit. Zúčastnil sa aj s p.starostom zasadnutia v Trenčianskych Stankovciach, z ktorého vyplynula snaha, aby sa problémy s uránom dostali do územného plánu VÚC Trenčín. Ťažba uránu by negatívne ovplyvnila celý región. Doporučuje umiestniť informačný transparent i petičné hárky „Stop ťažbe uránu“ na poštu do výkladnej skrine a na obecnej webovej stránke dať samostatne priestor problematike uránu.
Obecné zastupiteľstvo správu - b e r i e   n a   v e d o m i e.

11.2 Zmluva o prenájme kuchyne kultúrneho domu. Zmluvu o prenájme kuchyne kultúrneho domu predložil p. starosta. Bol dohodnutý prenájom na dobu určitú – 5 rokov s výškou nájomného 42.000,- Sk ročne, vrátane za vybavenie kuchyne a riadov s tým, že bude vypracovaný presný zoznam prenajímaných vecí. V prípade ukončenia nájmu všetko prenajaté bude vrátené. Oceľovú deliacu stenu na chodbe od kuchyne vybuduje nájomca s možnosťou využívania i ostatných priestorov KD na rôzne podujatia, podľa sadzobníka poplatkov schválených v OcZ. S prenajímateľom sa dohodlo, že – obec – určí termíny využitia KD. Je potrebné poskytnúť mu harmonogram akcií, kedy kultúrny dom bude obsadený akciami, ktoré zabezpečuje obec, resp. spoločenské organizácie z obce. V ostatných termínoch sa bude kultúrny dom obsadzovať prostredníctvom p. Dušana Gulu. Obecná rada doporučila zmluvu schváliť.

Uznesenie č. 095-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
nájomnú zmluvu o prenájme kuchyne
- u k l a d á
komisii pre kultúru, mládež a šport, vypracovať harmonogram akcií v kultúrnom dome na rok 2008 T - 15.3.2008
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.3 Zmluva o prenájme klubu mládeže.
  Nakoľko doterajšia zmluva o prenájme domu s.č. 428 stratila platnosť a na dom je vydané búracie rozhodnutie na uvoľnenie pozemku pre potreby výstavby 8 b.j., OcZ ponúklo rkt. cirkvi za účelom zabezpečenia rkt. cirkevných obradov budovu bývalého klubu mládeže. So žiadosťou rkt. cirkevi o odkúpenie klubu mládeže za primeranú cenu v súčasnej dobe OcZ nesúhlasí

Uznesenie č. 096-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní prenájmu bývalého klubu mládeže
- n e s ú h l a s í
v tomto čase s odpredajom budovy KM
- s ú h l a s í
- s nájomnou zmluvou za podmienky prenájmu za 1,- Sk ročne na dobu neurčitú,
- s prípadnou výpovednou lehotou ½ roka
- p o v e r u j e
p. starostu upraviť zmluvu podľa tohto uznesenia a odstúpiť ju k podpisu rkt. cirkvi
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.4 Prenájom časti Ševčíkovca.
P. Peter Macura, Kálnica 412, predložil žiadosť o prenájom jednej z časti budovy Ševčíkovca, ktorú by využíval na skladové účely. Doterajší nájomca firma GreeenGlass, bude budovu ako celok využívať do 31.3.2008.
OcZ nesúhlasí s prenájmom len časti uvedených priestorov, ale doporučuje cez inzerát ponúknuť na prenájom celý objekt Ševčíkovca, za rovnakých podmienok ako mal doterajší nájomca.
V prípade, že sa neprihlási záujemca o celý objekt, po uplynutí minimálne dvoch mesiacov od uverejnenia inzerátu, prenajať jednotlivé časti i samostatne.

Uznesenie č. 097-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní možnosti prenájmu Ševčíkovca
- n e s ú h l a s í
s prenájmom len časti objektu
- d o p o r u č u j e
- prenajať objekt ako celok
- p. starostovi uverejniť inzerát na prenájom celého objektu Ševčíkovca.
Jednotlivé časti prenajímať najskôr po uplynutí minimálne dvoch mesiacov od zverejnenia inzerátu.
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.5 Dodatok k zmluve – sociálna pracovníčka
P. starosta predložil dodatok k zmluve – práca sociálneho pracovníka s účinnosťou od 1.2.2008. Týmto dodatkom sa znižuje úväzok z 20 hod. týždenne na 10 hod. týždenne v sume 5.250,- Sk mesačne.

Uznesenie č. 098-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zníženia úväzku sociálnej pracovníčky pre obec
- s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 zmluvy - zníženie úväzku zo 4 na 2 hod. denne pre Mgr. Badžgoňovú
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.6 Zmluva o dielo – spoločnosť Premier Consulting, s.r.o.
P. starosta informoval o možnosti uzatvoriť zmluvu o spolupráci pre prípravu projektov EÚ s firmou Premier Consulting, s.r.o., za výhodných podmienok, ktorá v našom regióne zabezpečuje poradenstvo a prípravu projektov aj pre iné obce.

Uznesenie č. 099-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní spolupráce s firmou Premier Consulting s.r.o.
- s c h v a ľ u j e
zmluvu o dielo s uvedenou firmou
- d o p o r u č u j e
starostovi uzatvoriť a podpísať predmetnú zmluvu
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, J. Petráš, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

11.7 Príprava VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
P. starosta informoval o nevyhnutnosti prijať VZN O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Stavebnej komisii doporučil pripravený návrh predmetného VZN na prerokovanie a prípadné doplnenie a následné predloženie k prerokovaniu na budúce zasadnutie OcZ.

11.8 Nízkoenergetické domy – informácia.
  P. starosta predložil informáciu f. Stavekom Nové Mesto nad Váhom, ktorá by mala záujem o výstavbu nízkoenergetických domov v časti Zápotočie od trafostanice smerom k PD.

11.9 Vyhodnotenie fašiangovej zábavy.
  P. J. Bagová informovala o priebehu a finančnom výsledku fašiangovej zábavy. Konštatovala, že všetky činnosti prebehli bez väčších komplikácii s pomerne dobrou účasťou. Je potešujúce, že vo väčšej miere ako v minulosti, sa do celej akcie zapojila mládež. Poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o plynulý priebeh zábavy.

12. Záver.
  V závere rokovania p. starosta informoval prítomných poslancov o činnostiach, ktoré boli vykonané od posledného zasadnutia OcZ:
- plynofikácia KD – OcÚ – dokončená
- čípový systém na vývoz komunálneho odpadu sprevádzkovaný
- bol uskutočnený omladzujúci rez na brezách v okolí kultúrneho domu a bytoviek

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk