ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici konaného dňa 21.2.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovatelia: MUDr. Lenka Benáková, Milan Borcovan
Zapisovateľka: Blažena Šicková

P r o g r a m :
1.Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Interpelácie poslancov.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rokovací poriadok – schválenie.
5. Správa o výsledku inventarizácie.
6. Správa o hospodárení obce.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce.
8. Návrh VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu.
9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Kálnica.
10. Rôzne:
   -1. Doplnenie plánov činnosti komisií.
   -2. Informácia o možnostiach rozšírenia internetu v obci.
   -3. Ustanovenie zástupcu obce v školskej rade ZŠ a MŠ.
   -4. Aktuálne informácie a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.

     P. starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné. Za overovateľov boli ustanovení: MUDr. Lenka Benáková, Milan Borcovan Za zapisovateľku bola ustanovená Blažena Šicková.


2. Interpelácie poslancov.

    - p. Bagová – predniesla požiadavku obyvateľov miestnej časti Dvory na vývoz odpadu. Či by nebolo možné zabezpečiť prevoz smetných nádob až k hlavnej ceste, aby tieto mohli byť vyvezené, nakoľko smetiarske auto sa do tejto časti obce nemôže dostať
    - p. RNDr. Ševčíková – poukázala na voľne sa pohybujúce psy po obci, čo znepríjemňuje život hlavne starším ľuďom a deťom. Doporučila upozorniť majiteľov týchto psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu po obci a v prípade neuposlúchnutia pristúpiť k sankcionovaniu. Pri odovzdávaní čípových kariet na odvoz odpadu sa stretla s pripomienkou niektorých občanov, ktorí si ku koncu roka 2006 dokúpili väčšie množstvo žetónov na odvoz odpadu a nestihli ich všetky spotrebovať do konca roka. Kupovali ich s tým, že v prípade ich nepoužitia v r. 2006, budú ich môcť použiť v nasledujúcom roku. Takto dotknutých občanov je v obci viac a akým spôsobom sa to bude riešiť.
  - p. RNDr. Ševčíková – upozornila že p. M. Záhumenský, vzhľadom k svojmu veku, nie je schopný dopraviť smetnú nádobu na odvoz odpadu ku hlavnej ceste. Taktiež upozornila na zmenu majiteľa domu s.č. 294. Súčasný majiteľ je p. Roman Dovina
  - p. Krchnavá – poukázala na nedodržiavanie zatváracej doby v pohostinstve a v bare


3. Kontrola plnenia uznesení.

     Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ. Konštatoval, že uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ dňa 17.1.2007 sú priebežne plnené.
    - k interpelácii p. Bagovej – odstránenie prekážky pred domom p. Mgr. Jána Kucharoviča
     - na rokovaní u p. starostu došlo k dohode s menovaným – prekážka bude odstránená po jarnej úprave na vlastnom pozemku
     - vypúšťanie odpadových vôd na miestnu komunikáciu – p. Beáta Záhumenská - po neprevzatí výzvy obec to odstúpi na priestupkové konanie


4. Rokovací poriadok – schválenie.

     Zástupca starostu predložil k rokovaniu Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Pripomienky a návrhy poslancov boli zapracované do nového rokovacieho poriadku.

Uznesenie č. 007-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kálnici

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Správa o výsledku inventarizácie.

Správu o výsledku inventarizácie predložil p. starosta.


Uznesenie č. 008-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e inventarizáciu majetku Obce Kálnica ku dňu 31.12.2006
- u k l a d á likvidačnej komisii vyradený majetok zlikvidovať predpísaným spôsobom

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

6. Správa o hospodárení obce.

   P. starosta predložil správu o hospodárení obce. Konštatoval, že hospodárenie obce v roku 2006 bolo priaznivé.

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce.

     Pani hlavná kontrolórka poukázala na potrebu prípadné úpravy rozpočtu schvaľovať v OcZ pred čerpaním /správa hlavnej kontrolórky je prílohou č. 1 zápisnice/.


Uznesenie č. 009-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- berie na vedomie :
    a/ správu o hospodárení obce za r. 2006
     b/ stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu za r. 2006
- u k l a d á obecnej rade
    a/ priebežne sledovať príjmy a výdavky rozpočtu,
     b/ väčšiu pozornosť venovať vymáhaniu pohľadávok ,
     c/ prípadné úpravy rozpočtu schváliť v OcZ pred čerpaním.

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Návrh VZN č. 1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu.

     Návrh VZN č. 1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu predložila predsedníčka sociálnej komisie RNDr. Ingrid Ševčíková. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu tento doporučuje OcÚ zverejniť na úradnej tabuli a predložiť na 4. zasadnutie OcZ dňa 21.3.2007 k schváleniu. /Návrh je prílohou zápisnice č. 2/. MUDr. Benáková informovala o občianskom združení Refugium, ktoré zastrešuje hospic v Trenčíne. Zariadenie je pre ťažko chorých ľudí, o ktorých sa rodina len veľmi obtiažne môže postarať. Členský poplatok obce do združenia je Sk 3.000,- ročne. V prípade potreby, po vstupe obce do združenia, je možné našich občanov do tohto hospicu umiestniť.


Uznesenie č. 010-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á   - OcÚ návrh VZN č. 1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu vyvesiť na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu
   - komisii predložiť bližšiu informáciu o podmienkach vstupu do združenia

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Kálnica.

   Správu za rok 2006 predložil poverený poslanec pre DHZ p. Milan Borcovan. Uviedol, že na výročnej schôdzi DHZ bol za predsedu zvolený p. Ján Jamrich ml., a veliteľom DHZ bol zvolený p. Tomáš Kukučka.
Ďalej konštatoval, že členovia dobrovoľného hasičského zboru sa celoročne starajú o budovu požiarnej zbrojnice i o zverenú techniku. Zúčastnili sa niekoľkých súťaží hasičských zborov. Bolo vytvorené i družstvo mladých hasičov, ktorí pravidelne cvičia v priestoroch futbalového ihriska. Z tohto dôvodu vznikla potreba upraviť priestor po ľavej strane od cesty na ihrisku, kde by mohli v blízkosti obecného hydrantu a tak mali možnosť nacvičovať požiarne útoky.
Zároveň predniesol aj návrh činnosti na rok 2007.


Uznesenie č. 011-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- berie na vedomie predloženú správu o činnosti DHZ
- p o v e r u j e p. Milana Borcovana zabezpečiť úpravu plochy na ihrisku

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10. Rôzne.

10.1 Doplnenie plánov činnosti komisií.
Plány činnosti na rok 2007 predložili nasledovné komisie:
- komisia pre výstavbu a ochranu životného prostredia
- komisia sociálna
- obecná rada
- komisia pre kultúru, školstvo a mládež

Obecné zastupiteľstvo
- d o p o r u č u j e plány činností jednotlivých komisií odovzdať všetkým poslancom.
Plán činnosti komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie zatiaľ nepredložila.

10.2 Informácia o možnostiach rozšírenia internetu v obci.
P. starosta informoval o možnostiach rozšírenia internetu v obci. Sprevádzkovala sa počítačová učebňa v základnej škole s využitím internetu pre verejnosť.
Túto je možné využívať v pondelok a vo štvrtok v čase od 17.00 do 19.00 hod. Zodpovedný za prevádzkovanie učebne je p. Igor Kolínek. Dnešným dňom sa nainštaloval internetový systém spoločnosti ICS Stará Turá na kultúrnom dome. Rokuje sa o možnosti nainštalovania i ďalšieho internetového systému. Bližšie informácie budú uvedené v Kálnických ozvenách.
Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie.


10.3 Ustanovenie zástupcu obce v školskej rade ZŠ a MŠ.
P. starosta navrhuje ako zástupcu obce do školskej rady ZŠ a MŠ poslankyňu p. Janku Bagovú.


Uznesenie č. 012-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e p. Janku Bagovú ako zástupcu obce do školskej rady ZŠ a MŠ

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková, p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10.4 Aktuálne informácie a záver zasadnutia.
P. Dušan Filip, v zastúpení starostu, sa dňa 17.2.2007 zúčastnil výročnej schôdze Poľovného režijného revíru Ostré Vrchy Kálnica. Výborom RR bol požiadaný, aby predložil OcZ návrh možného oslobodenia od poplatku za poľovných psov v počte 4, nakoľko nám už niekoľko rokov poskytujú mäso na spoločenské akcie organizované obcou /stretnutie dôchodcov/. K prednesenému návrhu dal starosta hlasovať o možnosti dať výnimku k oslobodeniu od poplatku.
Za: D. Filip, RNDr. I. Ševčíková, Ing. I. Krchnavý, I. Kliešek, starosta
Proti: M. Borcovan, Ing. M. Pečit, A. Krchnavá, MUDr. L. Benáková, hlavná kontrolórka
Zdržal sa: J. Bagová
Pre tento rok oslobodenie nebolo odsúhlasené. Pre rok 2008 je potrebné si podať do konca roka žiadosť o oslobodenie od poplatku.

P. Ing. Mário Pečit podal informáciu zo zasadnutia komisie pre výstavbu.
Na opravu strechy základnej školy je zakúpený materiál. Rekonštrukciu strechy na budove základnej školy je potrebné vykonať do konca prázdnin. A súčasne s opravou strechy prehodnotiť ďalšie potrebné úpravy v škole a preveriť možnosť ich realizácie. Rozsah nevyhnutných úprav na základnej škole predloží na budúcom zasadnutí OcZ.
Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie

P. Dušan Filip informoval o stolnotenisovom turnaji, ktorý sa uskutoční dňa 3.3.2007 v Hrádku za účasti okolitých obcí. Vedúci družstva z Kálnice je Libor Lintner. Finančné krytie na potrebný športový materiál zabezpečovať cez TJ Zavažan Kálnica.
Ďalej informoval o stanovisku obecnej rady k vymáhaniu pohľadávok s tým, že je potrebné, aby obecný úrad zaslal ešte výzvu na zaplatenie pohľadávky a v prípade nezaplatenia do 30 dní od doručenia, túto vymáhal v exekučnom konaní.
Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil: p. starosta
- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk