ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 23.01.2017

Poľovnícky ples, 14.1.2017
________________________
Nájdi výraz:

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici konaného dňa 21.2.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovatelia: MUDr. Lenka Benáková, Milan Borcovan
Zapisovateľka: Blažena Šicková

P r o g r a m :
1.Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Interpelácie poslancov.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rokovací poriadok – schválenie.
5. Správa o výsledku inventarizácie.
6. Správa o hospodárení obce.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce.
8. Návrh VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu.
9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Kálnica.
10. Rôzne:
   -1. Doplnenie plánov činnosti komisií.
   -2. Informácia o možnostiach rozšírenia internetu v obci.
   -3. Ustanovenie zástupcu obce v školskej rade ZŠ a MŠ.
   -4. Aktuálne informácie a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.

     P. starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné. Za overovateľov boli ustanovení: MUDr. Lenka Benáková, Milan Borcovan Za zapisovateľku bola ustanovená Blažena Šicková.


2. Interpelácie poslancov.

    - p. Bagová – predniesla požiadavku obyvateľov miestnej časti Dvory na vývoz odpadu. Či by nebolo možné zabezpečiť prevoz smetných nádob až k hlavnej ceste, aby tieto mohli byť vyvezené, nakoľko smetiarske auto sa do tejto časti obce nemôže dostať
    - p. RNDr. Ševčíková – poukázala na voľne sa pohybujúce psy po obci, čo znepríjemňuje život hlavne starším ľuďom a deťom. Doporučila upozorniť majiteľov týchto psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu po obci a v prípade neuposlúchnutia pristúpiť k sankcionovaniu. Pri odovzdávaní čípových kariet na odvoz odpadu sa stretla s pripomienkou niektorých občanov, ktorí si ku koncu roka 2006 dokúpili väčšie množstvo žetónov na odvoz odpadu a nestihli ich všetky spotrebovať do konca roka. Kupovali ich s tým, že v prípade ich nepoužitia v r. 2006, budú ich môcť použiť v nasledujúcom roku. Takto dotknutých občanov je v obci viac a akým spôsobom sa to bude riešiť.
  - p. RNDr. Ševčíková – upozornila že p. M. Záhumenský, vzhľadom k svojmu veku, nie je schopný dopraviť smetnú nádobu na odvoz odpadu ku hlavnej ceste. Taktiež upozornila na zmenu majiteľa domu s.č. 294. Súčasný majiteľ je p. Roman Dovina
  - p. Krchnavá – poukázala na nedodržiavanie zatváracej doby v pohostinstve a v bare


3. Kontrola plnenia uznesení.

     Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ. Konštatoval, že uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ dňa 17.1.2007 sú priebežne plnené.
    - k interpelácii p. Bagovej – odstránenie prekážky pred domom p. Mgr. Jána Kucharoviča
     - na rokovaní u p. starostu došlo k dohode s menovaným – prekážka bude odstránená po jarnej úprave na vlastnom pozemku
     - vypúšťanie odpadových vôd na miestnu komunikáciu – p. Beáta Záhumenská - po neprevzatí výzvy obec to odstúpi na priestupkové konanie


4. Rokovací poriadok – schválenie.

     Zástupca starostu predložil k rokovaniu Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Pripomienky a návrhy poslancov boli zapracované do nového rokovacieho poriadku.

Uznesenie č. 007-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kálnici

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Správa o výsledku inventarizácie.

Správu o výsledku inventarizácie predložil p. starosta.


Uznesenie č. 008-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e inventarizáciu majetku Obce Kálnica ku dňu 31.12.2006
- u k l a d á likvidačnej komisii vyradený majetok zlikvidovať predpísaným spôsobom

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

6. Správa o hospodárení obce.

   P. starosta predložil správu o hospodárení obce. Konštatoval, že hospodárenie obce v roku 2006 bolo priaznivé.

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce.

     Pani hlavná kontrolórka poukázala na potrebu prípadné úpravy rozpočtu schvaľovať v OcZ pred čerpaním /správa hlavnej kontrolórky je prílohou č. 1 zápisnice/.


Uznesenie č. 009-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- berie na vedomie :
    a/ správu o hospodárení obce za r. 2006
     b/ stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu za r. 2006
- u k l a d á obecnej rade
    a/ priebežne sledovať príjmy a výdavky rozpočtu,
     b/ väčšiu pozornosť venovať vymáhaniu pohľadávok ,
     c/ prípadné úpravy rozpočtu schváliť v OcZ pred čerpaním.

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Návrh VZN č. 1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu.

     Návrh VZN č. 1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu predložila predsedníčka sociálnej komisie RNDr. Ingrid Ševčíková. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu tento doporučuje OcÚ zverejniť na úradnej tabuli a predložiť na 4. zasadnutie OcZ dňa 21.3.2007 k schváleniu. /Návrh je prílohou zápisnice č. 2/. MUDr. Benáková informovala o občianskom združení Refugium, ktoré zastrešuje hospic v Trenčíne. Zariadenie je pre ťažko chorých ľudí, o ktorých sa rodina len veľmi obtiažne môže postarať. Členský poplatok obce do združenia je Sk 3.000,- ročne. V prípade potreby, po vstupe obce do združenia, je možné našich občanov do tohto hospicu umiestniť.


Uznesenie č. 010-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á   - OcÚ návrh VZN č. 1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu vyvesiť na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu
   - komisii predložiť bližšiu informáciu o podmienkach vstupu do združenia

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Kálnica.

   Správu za rok 2006 predložil poverený poslanec pre DHZ p. Milan Borcovan. Uviedol, že na výročnej schôdzi DHZ bol za predsedu zvolený p. Ján Jamrich ml., a veliteľom DHZ bol zvolený p. Tomáš Kukučka.
Ďalej konštatoval, že členovia dobrovoľného hasičského zboru sa celoročne starajú o budovu požiarnej zbrojnice i o zverenú techniku. Zúčastnili sa niekoľkých súťaží hasičských zborov. Bolo vytvorené i družstvo mladých hasičov, ktorí pravidelne cvičia v priestoroch futbalového ihriska. Z tohto dôvodu vznikla potreba upraviť priestor po ľavej strane od cesty na ihrisku, kde by mohli v blízkosti obecného hydrantu a tak mali možnosť nacvičovať požiarne útoky.
Zároveň predniesol aj návrh činnosti na rok 2007.


Uznesenie č. 011-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- berie na vedomie predloženú správu o činnosti DHZ
- p o v e r u j e p. Milana Borcovana zabezpečiť úpravu plochy na ihrisku

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10. Rôzne.

10.1 Doplnenie plánov činnosti komisií.
Plány činnosti na rok 2007 predložili nasledovné komisie:
- komisia pre výstavbu a ochranu životného prostredia
- komisia sociálna
- obecná rada
- komisia pre kultúru, školstvo a mládež

Obecné zastupiteľstvo
- d o p o r u č u j e plány činností jednotlivých komisií odovzdať všetkým poslancom.
Plán činnosti komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie zatiaľ nepredložila.

10.2 Informácia o možnostiach rozšírenia internetu v obci.
P. starosta informoval o možnostiach rozšírenia internetu v obci. Sprevádzkovala sa počítačová učebňa v základnej škole s využitím internetu pre verejnosť.
Túto je možné využívať v pondelok a vo štvrtok v čase od 17.00 do 19.00 hod. Zodpovedný za prevádzkovanie učebne je p. Igor Kolínek. Dnešným dňom sa nainštaloval internetový systém spoločnosti ICS Stará Turá na kultúrnom dome. Rokuje sa o možnosti nainštalovania i ďalšieho internetového systému. Bližšie informácie budú uvedené v Kálnických ozvenách.
Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie.


10.3 Ustanovenie zástupcu obce v školskej rade ZŠ a MŠ.
P. starosta navrhuje ako zástupcu obce do školskej rady ZŠ a MŠ poslankyňu p. Janku Bagovú.


Uznesenie č. 012-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e p. Janku Bagovú ako zástupcu obce do školskej rady ZŠ a MŠ

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková, p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10.4 Aktuálne informácie a záver zasadnutia.
P. Dušan Filip, v zastúpení starostu, sa dňa 17.2.2007 zúčastnil výročnej schôdze Poľovného režijného revíru Ostré Vrchy Kálnica. Výborom RR bol požiadaný, aby predložil OcZ návrh možného oslobodenia od poplatku za poľovných psov v počte 4, nakoľko nám už niekoľko rokov poskytujú mäso na spoločenské akcie organizované obcou /stretnutie dôchodcov/. K prednesenému návrhu dal starosta hlasovať o možnosti dať výnimku k oslobodeniu od poplatku.
Za: D. Filip, RNDr. I. Ševčíková, Ing. I. Krchnavý, I. Kliešek, starosta
Proti: M. Borcovan, Ing. M. Pečit, A. Krchnavá, MUDr. L. Benáková, hlavná kontrolórka
Zdržal sa: J. Bagová
Pre tento rok oslobodenie nebolo odsúhlasené. Pre rok 2008 je potrebné si podať do konca roka žiadosť o oslobodenie od poplatku.

P. Ing. Mário Pečit podal informáciu zo zasadnutia komisie pre výstavbu.
Na opravu strechy základnej školy je zakúpený materiál. Rekonštrukciu strechy na budove základnej školy je potrebné vykonať do konca prázdnin. A súčasne s opravou strechy prehodnotiť ďalšie potrebné úpravy v škole a preveriť možnosť ich realizácie. Rozsah nevyhnutných úprav na základnej škole predloží na budúcom zasadnutí OcZ.
Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie

P. Dušan Filip informoval o stolnotenisovom turnaji, ktorý sa uskutoční dňa 3.3.2007 v Hrádku za účasti okolitých obcí. Vedúci družstva z Kálnice je Libor Lintner. Finančné krytie na potrebný športový materiál zabezpečovať cez TJ Zavažan Kálnica.
Ďalej informoval o stanovisku obecnej rady k vymáhaniu pohľadávok s tým, že je potrebné, aby obecný úrad zaslal ešte výzvu na zaplatenie pohľadávky a v prípade nezaplatenia do 30 dní od doručenia, túto vymáhal v exekučnom konaní.
Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil: p. starosta
- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk