ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 22.8.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit
Zapisovateľka: Blažena Šicková

P r o g r a m :
  1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   2. Interpelácie poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Návrh VZN o určení času predaja a času prevádzkovania v obci Kálnica.
   5. Návrh smernice O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
   6. Správa o výsledkoch v šk. roku 2006/2007 a správa o zabezpečení nového škol. roka 2007/2008 – ZŠ-MŠ-ŠJ.
   7. Zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR dňa 1.9.2007 /vatra/.
   8. Rôzne –
    1. Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov k problematike uránového prieskumu.
     2. Návrh na obnovenie spolupráce s družobnou obcou Popovice v ČR.
     3. Informácia o plnení rozpočtu obce za II/07 a návrh zmien rozpočtu. .


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   P. starosta na 8. zasadnutí OcZ privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že počtom prítomných 8 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Igor Kliešek - poslanec, Emília Krchnavá – hlavná kontrolórka
Za overovateľov boli ustanovení: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit
Za zapisovateľku bola ustanovená: Blažena Šicková
   Pán starosta prečítal program rokovania, ku ktorému mal pripomienku Ing.Pečit s tým, že doporučil, aby bol bod č.6 – Správa o výsledkoch v šk.r. 2006/07 a správa o zabezpečení nového školského roka 2007/2008 bol prerokovaný pred bodom č.2.
Takto zmenený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.


6. Správa o výsledkoch v šk. roku 2006/2007 a správa o zabezpečení nového škol. roka 2007/2008 – ZŠ, MŠ-ŠJ
   Správu o výsledkoch v ZŠ Kálnica v šk. roku 2006/2007 a zabezpečenie nového školského roka 2007/2008 predniesla zastupujúca riaditeľka Mgr. Zdenka Margetínová. /Správa je prílohou č. 1 zápisnice/.
   Správu o výsledkoch v MŠ Kálnica v šk.roku 2006/2007 a zabezpečenie nového školského roka 2007/2008 predniesla riaditeľka MŠ Blažena Filipová. /Správa je prílohou č. 2 zápisnice/.

Uznesenie č. 046-2007/Z
  Obecné zastupiteľstvo správu o výsledkoch v šk.roku 2006/2007 a správu o zabezpečení nového školského roka 2007/2008 – ZŠ, MŠ-ŠJ po prerokovaní
b e r i e na v e d o m i e

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing.J. Krchnavý, Ing. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


2. Interpelácie poslancov.
   - Ing. Pečit
– umiestnené zrkadlo pri základnej škole – v poriadku
- obecná chata bola nahlásená že je obsadená, ale nebola. Doporučuje brať zálohu 1.000,- Sk s tým, že každý záujemca si ju príde osobne zarezervovať so zložením zálohy. Ak chatu zruší 2 týždne pred termínom nástupu – zálohu vrátiť, ale neskorší termín zrušenia chaty neakceptovať.
- dotaz na ukončenie prac. zmluvy s p. Kolínkom k 30.9.2007
  - RNDr. Ševčíková
– vyslovila spokojnosť a poďakovanie p. starostovi za uskutočnenú exkurziu OcZ do Jahodnej, Vojan a Kalnice v Poľsku.

   Pán starosta odpovedal na interpelácie a zároveň informoval o skutočnostiach vykonaných od posledného zasadnutia OcZ.


3. Kontrola plnenia uznesení.
   Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ dňa 20.6.2007:
VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska – prejednať na septembrovom zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 041-2007/Z
– Návrh VZN o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
- predmetom dnešného rokovania
Uznesenie č. 043-2007/Z – čiastočne splnené
Uznesenie č. 045-2007/Z – sociálny príspevok za obdobie 6-8/07 – realizovať na základe VZN
Prijaté uznesenia boli splnené.


4. Návrh VZN O určení času predaja a času prevádzkovania v Obci Kálnica.
   Návrh VZN O určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica predložil Ing. J. Krchnavý.

Pripomienky poslancov a občanov písomne predložiť do 17.9.2007 na obecný úrad a tieto zohľadniť v OcR v predloženom návrhu na schválenie na septembrovom zasadnutí OcZ.


5. Návrh smernice O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
   Ing. J. Krchnavý predložil návrh smernice „O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely“ na pripomienkovanie s tým, že po zapracovaní pripomienok poslancov v OcR, bude smernica predložená na budúce zasadnutie OcZ k schváleniu.


7. Zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR dňa 1.9.2007 /vatra/.
   P. starosta predložil návrh na zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR. Termín konania dňa 1.9.2007 o 17.00 hod. v priestoroch Klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v „Sklepárovci“. Príhovor k týmto výročiam zabezpečí p. Filip. Tejto akcii bude predchádzať postavenie Slovanského dvojkríža s trojvŕším na Ostrom Vrchu. Zraz účastníkov bude o 8.00 hod. ráno pred KD a samotné stavanie započne o 10.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.


8. Rôzne.

8.1 Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov k problematike uránového prieskumu.
   Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov predložil zástupca starostu. Konštatoval, že účasť občanov a prizvaných hostí bola dobrá. Otázky, ktoré boli písomne predložené pred verejným zhromaždením boli zosumarizované tak, aby sa čo najmenej opakovali, čím sa ich počet podarilo znížiť cca o l/3, čo si i tak vyžadovalo pomerne veľký časový priestor, čo malo negatívny vplyv na pozornosť prítomných. V následnej diskusii vznikala nervozita občanov, nakoľko nikto z prítomných odborníkov nevedel odpovedať na otázky súvisiace s prípadnou ťažbou rudy i keď túto alternatívu z diskutujúcich temer nik vo svojom vystúpení nepripúšťal.
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici, na základe diskusie z Verejného zhromaždenia občanov uskutočneného dňa 8.augusta 2007, prijíma nasledovné Vyhlásenie:
   - Doterajšie dva roky prieskumu za pomoci špeciálnych prístrojov, bez hlbinných vrtov, podľa vyjadrenia odborníkov neohrozuje životné prostredie a k jeho priebehu sa obecné zastupiteľstvo nemalo možnosť vyjadrovať, nakoľko prieskum povolilo svojim rozhodnutím Ministerstvo životného prostredia Bratislava
   - Znepokojujúcim faktorom zostáva skutočnosť, že v blízkosti zasypanej ťažobnej štôlne z predchádzajúceho obdobia pred 30–timi rokmi, vyviera prameň vody, ktorý nie je trvale monitorovaný na obsah prípadných rádioaktívnych a iných prvkov a nie je známe riziko jeho prípadného poškodzovania životného prostredia. Požadujeme preto jeho trvalý monitoring.
   - Vzhľadom k tomu, že v blízkosti prieskumného územia sa nachádza zdroj pitnej vody pre obec, nesúhlasíme s prieskumnými vrtmi v tejto oblasti z dôvodu obavy ohrozenia kvality tejto vody.
   - Požadujeme posúdenie vplyvov prípadnej ťažby na životné prostredie /EJA/ na základe prísľubu z verejného zhromaždenia už vo fáze určenia chráneného ložiska.
   - Na základe súčasného poznania rizík prípadnej ťažby i jej negatívneho vplyvu na rozvoj cestovného ruchu a poznania názoru občanov, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom ťažiť urán v katastri obce Kálnica.
   - Nakoľko prieskumné územie Kálnica-Selec sa rozšírilo o ďalšie prieskumné územie Kálnica-Hôrka, čím sa predĺžila doba prieskumu o ďalších 4-6 rokov, nesúhlasíme s prípadnou ťažbou uránovej rudy v katastri obce Kálnica, ani po potvrdení rentability ťažby. Nie - najmä preto, že súkromná firma nie je dostatočnou zárukou zachovania nepoškodeného životného prostredia a na dopad života obyvateľov v tejto lokalite.
   - Obecné zastupiteľstvo žiada zastavenie všetkých prác na prieskume a prípadných zámeroch ťažby uránovej rudy, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom zhoršiť životné prostredie v tejto lokalite.
   - Obecné zastupiteľstvo svoje stanovisko prijíma na základe poznania mienky väčšiny obyvateľov Kálnice zúčastnených na informatívnom verejnom zhromaždení o prieskume výskytu uránovej rudy v pohorí Považského Inovca.

Uznesenie č. 047-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie Obecného zastupiteľstva v Kálnici k uránovému prieskumu v pohorí Považského Inovca a v okolí Kálnice.

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Poslankyňa RNDr. Ingrid Ševčíková sa ospravedlnila, že má naliehavé povinnosti a odišla z rokovania OcZ.


8.2 Návrh na obnovenie spolupráce s družobnou obcou Popovice v ČR.

V náväznosti na doterajšie veľmi dobré družobné vzťahy s obcou Popovice v ČR, bolo by vhodné toto potvrdiť i novou zmluvou o ďalšej spolupráci, čo však je potrebné prerokovať i s druhou stranou.. V prípade obojstranného záujmu pripraviť návrh zmluvy o spolupráci.

Uznesenie č. 048-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo doporučuje p. starostovi predjednať s pani starostkou z Popovíc perspektívu ďalšej vzájomnej spolupráce našich obcí a po vzájomnom uvážení pripraviť návrh zmluvy o spolupráci

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, p. starosta
Hlasovalo proti: 0


8.3 Informácia o plnení rozpočtu obce za II. polrok 2007 a návrh zmien rozpočtu.
   Podrobnú správu o čerpaní rozpočtu za II. polrok 2007 predložil p. starosta. Z dôvodu, že niektoré položky rozpočtu sa neplnia a niektoré sú prekročené, navrhol úpravu rozpočtu.

Uznesenie č. 049-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- b e r i e n a v e d o m i e správu o čerpaní rozpočtu za II. polrok 2007
- s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu podľa prílohy č. 3

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.4 Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ.
   Ďalšie 9. zasadnutie OcZ sa bude konať dňa 22.9.2007 na Chate Kálnica a riadiť programom:
   1. Otvorenie.
   2. Interpelácia poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Schválenie VZN „O určení času predaja a času prevádzkovania služieb v obci Kálnica“
   5. Schválenie smernice „O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.“
   6. Informácia o súčasnom stave internetizácie obce a využívaní školskej učebne.
   7. Rôzne: 1. Zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z CO obce.


8.5 Žiadosť o pridelenie školského bytu.
Na obecný úrad predložila žiadosť o pridelenie školského bytu p. Zuzana Škulcová, učiteľka MŠ. OcZ žiadosť prerokovalo a prijíma nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 050-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s pridelením školského bytu p. Zuzane Škulcovej od 1.10.2007 do 31.9.2008. Podmienkou je práca v školstve, výpovedná lehota z našej strany 3 mesiace.
ukladá OcR stanoviť výšku nájmu a následne informovať OcZ.

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.6 Starosta obce informoval o založení MAS /Miestna akčná skupina/ Beckov-Čachtice-Tematín, ktorá je podmienkou možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ. Podmienkou využitia fondov EÚ je i účasť našej obce v nej.

Uznesenie č. 051-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
   a/ vstup obce Kálnica do Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Beckov-Čachtice- Tematín. MAS bude vytvorená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. pre účely čerpania finančných prostriedkov z programu LEADER. Spôsob zapojenia, práva a povinnosti členov budú upravené stanovami.
   b/ ročný poplatok do MAS-ky vo výške 2,- Sk na obyvateľa obce, t.j. 2.062,- Sk.

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk