ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 22.8.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit
Zapisovateľka: Blažena Šicková

P r o g r a m :
  1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   2. Interpelácie poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Návrh VZN o určení času predaja a času prevádzkovania v obci Kálnica.
   5. Návrh smernice O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
   6. Správa o výsledkoch v šk. roku 2006/2007 a správa o zabezpečení nového škol. roka 2007/2008 – ZŠ-MŠ-ŠJ.
   7. Zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR dňa 1.9.2007 /vatra/.
   8. Rôzne –
    1. Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov k problematike uránového prieskumu.
     2. Návrh na obnovenie spolupráce s družobnou obcou Popovice v ČR.
     3. Informácia o plnení rozpočtu obce za II/07 a návrh zmien rozpočtu. .


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   P. starosta na 8. zasadnutí OcZ privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že počtom prítomných 8 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Ospravedlnení: Igor Kliešek - poslanec, Emília Krchnavá – hlavná kontrolórka
Za overovateľov boli ustanovení: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit
Za zapisovateľku bola ustanovená: Blažena Šicková
   Pán starosta prečítal program rokovania, ku ktorému mal pripomienku Ing.Pečit s tým, že doporučil, aby bol bod č.6 – Správa o výsledkoch v šk.r. 2006/07 a správa o zabezpečení nového školského roka 2007/2008 bol prerokovaný pred bodom č.2.
Takto zmenený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.


6. Správa o výsledkoch v šk. roku 2006/2007 a správa o zabezpečení nového škol. roka 2007/2008 – ZŠ, MŠ-ŠJ
   Správu o výsledkoch v ZŠ Kálnica v šk. roku 2006/2007 a zabezpečenie nového školského roka 2007/2008 predniesla zastupujúca riaditeľka Mgr. Zdenka Margetínová. /Správa je prílohou č. 1 zápisnice/.
   Správu o výsledkoch v MŠ Kálnica v šk.roku 2006/2007 a zabezpečenie nového školského roka 2007/2008 predniesla riaditeľka MŠ Blažena Filipová. /Správa je prílohou č. 2 zápisnice/.

Uznesenie č. 046-2007/Z
  Obecné zastupiteľstvo správu o výsledkoch v šk.roku 2006/2007 a správu o zabezpečení nového školského roka 2007/2008 – ZŠ, MŠ-ŠJ po prerokovaní
b e r i e na v e d o m i e

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing.J. Krchnavý, Ing. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


2. Interpelácie poslancov.
   - Ing. Pečit
– umiestnené zrkadlo pri základnej škole – v poriadku
- obecná chata bola nahlásená že je obsadená, ale nebola. Doporučuje brať zálohu 1.000,- Sk s tým, že každý záujemca si ju príde osobne zarezervovať so zložením zálohy. Ak chatu zruší 2 týždne pred termínom nástupu – zálohu vrátiť, ale neskorší termín zrušenia chaty neakceptovať.
- dotaz na ukončenie prac. zmluvy s p. Kolínkom k 30.9.2007
  - RNDr. Ševčíková
– vyslovila spokojnosť a poďakovanie p. starostovi za uskutočnenú exkurziu OcZ do Jahodnej, Vojan a Kalnice v Poľsku.

   Pán starosta odpovedal na interpelácie a zároveň informoval o skutočnostiach vykonaných od posledného zasadnutia OcZ.


3. Kontrola plnenia uznesení.
   Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ dňa 20.6.2007:
VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska – prejednať na septembrovom zasadnutí OcZ
Uznesenie č. 041-2007/Z
– Návrh VZN o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
- predmetom dnešného rokovania
Uznesenie č. 043-2007/Z – čiastočne splnené
Uznesenie č. 045-2007/Z – sociálny príspevok za obdobie 6-8/07 – realizovať na základe VZN
Prijaté uznesenia boli splnené.


4. Návrh VZN O určení času predaja a času prevádzkovania v Obci Kálnica.
   Návrh VZN O určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v Obci Kálnica predložil Ing. J. Krchnavý.

Pripomienky poslancov a občanov písomne predložiť do 17.9.2007 na obecný úrad a tieto zohľadniť v OcR v predloženom návrhu na schválenie na septembrovom zasadnutí OcZ.


5. Návrh smernice O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
   Ing. J. Krchnavý predložil návrh smernice „O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely“ na pripomienkovanie s tým, že po zapracovaní pripomienok poslancov v OcR, bude smernica predložená na budúce zasadnutie OcZ k schváleniu.


7. Zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR dňa 1.9.2007 /vatra/.
   P. starosta predložil návrh na zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR. Termín konania dňa 1.9.2007 o 17.00 hod. v priestoroch Klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v „Sklepárovci“. Príhovor k týmto výročiam zabezpečí p. Filip. Tejto akcii bude predchádzať postavenie Slovanského dvojkríža s trojvŕším na Ostrom Vrchu. Zraz účastníkov bude o 8.00 hod. ráno pred KD a samotné stavanie započne o 10.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.


8. Rôzne.

8.1 Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov k problematike uránového prieskumu.
   Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov predložil zástupca starostu. Konštatoval, že účasť občanov a prizvaných hostí bola dobrá. Otázky, ktoré boli písomne predložené pred verejným zhromaždením boli zosumarizované tak, aby sa čo najmenej opakovali, čím sa ich počet podarilo znížiť cca o l/3, čo si i tak vyžadovalo pomerne veľký časový priestor, čo malo negatívny vplyv na pozornosť prítomných. V následnej diskusii vznikala nervozita občanov, nakoľko nikto z prítomných odborníkov nevedel odpovedať na otázky súvisiace s prípadnou ťažbou rudy i keď túto alternatívu z diskutujúcich temer nik vo svojom vystúpení nepripúšťal.
Obecné zastupiteľstvo v Kálnici, na základe diskusie z Verejného zhromaždenia občanov uskutočneného dňa 8.augusta 2007, prijíma nasledovné Vyhlásenie:
   - Doterajšie dva roky prieskumu za pomoci špeciálnych prístrojov, bez hlbinných vrtov, podľa vyjadrenia odborníkov neohrozuje životné prostredie a k jeho priebehu sa obecné zastupiteľstvo nemalo možnosť vyjadrovať, nakoľko prieskum povolilo svojim rozhodnutím Ministerstvo životného prostredia Bratislava
   - Znepokojujúcim faktorom zostáva skutočnosť, že v blízkosti zasypanej ťažobnej štôlne z predchádzajúceho obdobia pred 30–timi rokmi, vyviera prameň vody, ktorý nie je trvale monitorovaný na obsah prípadných rádioaktívnych a iných prvkov a nie je známe riziko jeho prípadného poškodzovania životného prostredia. Požadujeme preto jeho trvalý monitoring.
   - Vzhľadom k tomu, že v blízkosti prieskumného územia sa nachádza zdroj pitnej vody pre obec, nesúhlasíme s prieskumnými vrtmi v tejto oblasti z dôvodu obavy ohrozenia kvality tejto vody.
   - Požadujeme posúdenie vplyvov prípadnej ťažby na životné prostredie /EJA/ na základe prísľubu z verejného zhromaždenia už vo fáze určenia chráneného ložiska.
   - Na základe súčasného poznania rizík prípadnej ťažby i jej negatívneho vplyvu na rozvoj cestovného ruchu a poznania názoru občanov, obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom ťažiť urán v katastri obce Kálnica.
   - Nakoľko prieskumné územie Kálnica-Selec sa rozšírilo o ďalšie prieskumné územie Kálnica-Hôrka, čím sa predĺžila doba prieskumu o ďalších 4-6 rokov, nesúhlasíme s prípadnou ťažbou uránovej rudy v katastri obce Kálnica, ani po potvrdení rentability ťažby. Nie - najmä preto, že súkromná firma nie je dostatočnou zárukou zachovania nepoškodeného životného prostredia a na dopad života obyvateľov v tejto lokalite.
   - Obecné zastupiteľstvo žiada zastavenie všetkých prác na prieskume a prípadných zámeroch ťažby uránovej rudy, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom zhoršiť životné prostredie v tejto lokalite.
   - Obecné zastupiteľstvo svoje stanovisko prijíma na základe poznania mienky väčšiny obyvateľov Kálnice zúčastnených na informatívnom verejnom zhromaždení o prieskume výskytu uránovej rudy v pohorí Považského Inovca.

Uznesenie č. 047-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie Obecného zastupiteľstva v Kálnici k uránovému prieskumu v pohorí Považského Inovca a v okolí Kálnice.

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Poslankyňa RNDr. Ingrid Ševčíková sa ospravedlnila, že má naliehavé povinnosti a odišla z rokovania OcZ.


8.2 Návrh na obnovenie spolupráce s družobnou obcou Popovice v ČR.

V náväznosti na doterajšie veľmi dobré družobné vzťahy s obcou Popovice v ČR, bolo by vhodné toto potvrdiť i novou zmluvou o ďalšej spolupráci, čo však je potrebné prerokovať i s druhou stranou.. V prípade obojstranného záujmu pripraviť návrh zmluvy o spolupráci.

Uznesenie č. 048-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo doporučuje p. starostovi predjednať s pani starostkou z Popovíc perspektívu ďalšej vzájomnej spolupráce našich obcí a po vzájomnom uvážení pripraviť návrh zmluvy o spolupráci

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, p. starosta
Hlasovalo proti: 0


8.3 Informácia o plnení rozpočtu obce za II. polrok 2007 a návrh zmien rozpočtu.
   Podrobnú správu o čerpaní rozpočtu za II. polrok 2007 predložil p. starosta. Z dôvodu, že niektoré položky rozpočtu sa neplnia a niektoré sú prekročené, navrhol úpravu rozpočtu.

Uznesenie č. 049-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- b e r i e n a v e d o m i e správu o čerpaní rozpočtu za II. polrok 2007
- s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu podľa prílohy č. 3

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.4 Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ.
   Ďalšie 9. zasadnutie OcZ sa bude konať dňa 22.9.2007 na Chate Kálnica a riadiť programom:
   1. Otvorenie.
   2. Interpelácia poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Schválenie VZN „O určení času predaja a času prevádzkovania služieb v obci Kálnica“
   5. Schválenie smernice „O rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Kálnica.“
   6. Informácia o súčasnom stave internetizácie obce a využívaní školskej učebne.
   7. Rôzne: 1. Zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z CO obce.


8.5 Žiadosť o pridelenie školského bytu.
Na obecný úrad predložila žiadosť o pridelenie školského bytu p. Zuzana Škulcová, učiteľka MŠ. OcZ žiadosť prerokovalo a prijíma nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 050-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s pridelením školského bytu p. Zuzane Škulcovej od 1.10.2007 do 31.9.2008. Podmienkou je práca v školstve, výpovedná lehota z našej strany 3 mesiace.
ukladá OcR stanoviť výšku nájmu a následne informovať OcZ.

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.6 Starosta obce informoval o založení MAS /Miestna akčná skupina/ Beckov-Čachtice-Tematín, ktorá je podmienkou možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ. Podmienkou využitia fondov EÚ je i účasť našej obce v nej.

Uznesenie č. 051-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
   a/ vstup obce Kálnica do Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Beckov-Čachtice- Tematín. MAS bude vytvorená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. pre účely čerpania finančných prostriedkov z programu LEADER. Spôsob zapojenia, práva a povinnosti členov budú upravené stanovami.
   b/ ročný poplatok do MAS-ky vo výške 2,- Sk na obyvateľa obce, t.j. 2.062,- Sk.

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit p. starosta
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk