ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici konaného dňa 23.5.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: MUDr. Lenka Benáková, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľ: Dušan Filip


P r o g r a m :
  1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   2. Interpelácie poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006.
   5. Záverečný účet Obce Kálnica a stanovisko HK k nemu.
   6. Informácia o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2007.
   7. Projektové zámery obce do zásobníka projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja pre obdobie rokov 2007-2013.
   8. Rôzne:
     1. Informácia o pripravovaných kultúrno-športovo-spoločenských podujatiach a ich zabezpečení.
     2. Prenájom klubu mládeže – nájomná zmluva.
     3. Žiadosti k prerokovaniu.
     4. Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   P. starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných 7 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Za overovateľov boli ustanovení: MUDr. L. Benáková, Ing. J. Krchnavý.
Za zapisovateľa bol ustanovený: D. Filip.
Ospravedlnený: p. I. Kliešek.
Prečítal program zasadnutia, za ktorý hlasovalo 7 poslancov.

Informoval o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OcZ.
  - Ukončená rekonštrukcia strechy na ZŠ, nové bleskozvody i atika, započatá oprava chodníkov v strednej časti obce.
  - Bola vykonaná oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.
  - V dolnej časti obce, pred náročnejšou rekonštrukciou chodníka, je potrebné jeho majetkoprávne vysporiadanie s následnou rekonštrukciou vodovodných rozvodov s vybudovaním dažďovej kanalizácie. Je na zváženie, či v súčasnosti pokračovať len v nenáročnej oprave chodníka i v tejto časti obce, čo bolo už i OcZ schválené, alebo túto opravu odložiť až po rekonštrukcii vodovodu. P. starosta doporučuje v oprave pokračovať.
  - Prebehli rokovania okolo zlúčenia ZŠ, MŠ a ŠJ a pripravuje sa konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa zlúčenej ZŠ, MŠ a ŠJ. Je dôležité splniť stavebné úpravy na ZŠ i MŠ do začiatku nového školského roka.
  - Folklórny festival v Krivosúd-Bodovke – v Kálnici vystúpia na budúci štvrtok – 31.5.07 – i dva súbory z Kálnice.
  - V klube dôchodcov sa uskutoční dňa 27.5.2007 slávnosť 10. výročia vzniku klubu – starosta pozýva poslancov.
  - Za spracovanie vydanej publikácie k Storočnici ochotníckeho divadla v Kálnici p. starosta doporučuje udeliť Cenu starostu p. Štefanovi Šickovi.
  - V hornej časti obce „Na Trnatých“ sa uskutočnilo stretnutie občanov v súvislosti so spracovávaním žiadostí o stavebné povolenie na kanalizáciu obce, kde je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov cez ktoré sa bude realizovať stavba.
Počas prerokovávania tohto bodu prišla poslankyňa p. A. Krchnavá.


2. Interpelácie poslancov.
  - Ing. M. Pečit – v časti Pod Bulovou je poškodené zábradlie mosta – kto to zapríčinil, resp. kto prevedie opravu
  P. starosta odpovedal – poškoditeľ zábradlia je známy a na jeho náklady bude prevedená oprava.
 - M. Borcovan – bolo by vhodné umiestniť na hlavnej ceste pri ZŠ zrkadlo.
P. starosta odpovedal –
1. Zrkadlo pri škole bude namontované. Zvyšuje bezpečnosť chodcov, hlavne detí. Jeho dodávka už bola urgovaná.
2. Do tej doby bude most chránený dočasným výstražným zábradlím.


3. Kontrola plnenia uznesení.
Zástupca starostu predniesol kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ.
VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica – v súčasnosti sa dopracováva – prejednať na budúcom zasadnutí OcZ

Uznesenie č. 024-2007/Z – Všeobecné podmienky využitia počítačovej učebne pri ZŠ – nie sú dôsledne dodržované – zjednať nápravu.

Uznesenie č. 026-2007/Z – Zväčšiť stavený obvod – kataster Beckov. P. starosta rokoval s obcou Beckov o možnosti vytvorenia stav. obvodu na pozemkoch od domu č. 1 po vodáreň PD. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o kataster obce Beckov, obec Kálnica nemôže v tejto veci na k.ú. Beckov konať. Úprava katastra zo strany Beckova neprichádza do úvahy. V konaní sa pokračuje.

Uznesenie č. 027-2007/Z – Vypracovanie revitalizácie parku. Predseda stavebnej komisie nedokáže v stanovenom termíne zabezpečiť spracovanie uvedenej štúdie a doporučuje toto zabezpečiť cez iného projektanta, resp. požiadať o jej vypracovanie Ing. Bednárika.

Ostatné prijaté uznesenia sú priebežne plnené.


4. Správa audítora o overení účtovej závierky za rok 2006.   P. starosta prečítal správu audítora Ing. Rojku o overení účtovej závierky za rok 2006. Konštatuje, že účtovná závierka obce Kálnica pravdivo prezentuje stav majetku aktív a pasív ako i finančnej situácie k 31.12.2006. Je vykonaná v zmysle vyhlášky č. 431/02. /Správa je prílohou č. 1 zápisnice/.

Uznesenie č. 031-2007/Z Obecné zastupiteľstvo správu audítora
- berie na vedomie

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Záverečný účet Obce Kálnica a stanovisko HK k nemu.   P. hlavná kontrolórka predložila stanovisko k záverečnému účtu obce. a doporučuje OcZ schváliť bez výhrad. /Správa HK je prílohou č. 2 zápisnice/.

Uznesenie č. 032-2007/Z
  Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní záverečného účtu obce a prednesení stanoviska hlavnej kontrolórky k nemu
- schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. Informácia o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2007.
  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2007 predložil p. starosta. Konštatoval priaznivý vývoj hospodárenia obce. Doporučuje správu zobrať na vedomie.

Uznesenie č. 033-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2007

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Projektové zámery obce do zásobníka projektov Trenčianskeho samosprávneho Kraja pre obdobie 2007 – 2013.
  Návrhy do projektových zámerov obce predložili:
Ing. Pečit – potreby obce
P. starosta – potreby obce
D. Filip – výhľad komplexného dobudovania športového areálu

Obecné zastupiteľstvo
- doporučuje p. starostovi, Ing. Pečitovi a D. Filipovi uvedené návrhy zosumarizovať a predložiť do zásobníka projektov TSK /zásobník zámerov je príloha č. 3 zápisnice/


8. Rôzne.

8.1 Informácia o pripravovaných kultúrno-športovo-spoločenských podujatiach a ich zabezpečení.

26.5.2007 - Požiarna súťaž Modrová
26.5.2007 - Vystúpenie skupiny Metalinda v KD – obava zo zabezpečenia PO
27.5.2007 - 10. výročie Jednoty dôchodcov – prednáška Dr. Šišmiša o J.M.Hurbanovi
31.5.2007 - Folklórne vystúpenie detských súborov Kálnica-Beckov-Lúka spojené s výstavou k dejinám folklóru a premietaním filmu o tvorbe filmu Sokoliar Tomáš
2.6.2007 - Krivosúd-Bodovka – Slovenský festival seniorských folklórnych súborov – KD záloha v prípade nepriaznivého počasia
9.6.2007 - Prezentácia knihy – 100-ročnica ochotníckeho divadla v Kálnici
16.6.2007 - Stolnotenisový turnaj žiakov v dvoch vekových kategóriách /stolno-tenisový oddiel/
23.6.2007 - Jánska vatra na Medňanských lúkach
Júl 2007 - Verejné informačné zhromaždenie občanov ohľadom perspektívy využitia uránového ložiska a jeho vplyvu na život obce
14.7.2007 - 60. výročie založenia TJ – športový deň za účasti športovcov z Popovíc
1.9.2007 - Deň ústavy, Vatra SNP


8.2 Prenájom klubu mládeže.
  Nájomná zmluva o prenájme klubu mládeže sa pripravuje v týchto intenciách:
  - žiadosť o nájom by mali podať rodičia detí
  - je potrebná zodpovednosť rodičov detí za ich správania a činnosť v klube
  - obec bude hradiť paušálny poplatok za el. hodiny a bude nápomocná pri zariaďovaní nábytkom
  - ostatné náklady si platia nájomcovia sami
  - do zmluvy zapracovať možnosť pribrať ďalších členov po splnení klubových podmienok


8.3 Žiadosti k prejednaniu.
  Odvolanie voči platbám za odpad podali:
- p. Remenec – Koliba, Lesná spoločnosť Ostré Vrchy, Medňan /Chata STU/, Lesy SR - chata

Uznesenie č. 034-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadostí

- súhlasí s 50 % zľavou za platby za vývoz odpadu pre žiadateľov:
- p. Remenec - Koliba
- Lesná spoločnosť Ostré Vrchy Kálnica

- nesúhlasí so zľavou za platby za vývoz odpadu:
- Medňan /Chata STU/
- Lesy SR - chata

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


P. starosta predložil žiadosť organizačného výboru Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov o príspevok na slávnosti, ktoré sa každoročne konajú na Javorine.

Uznesenie č. 035-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti
- schvaľuje príspevok 2.000,- Sk na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


P. starosta oboznámil poslancov so sťažnosťou od p. Jaroslava Dovinu č. 61.

Požiadať vedenie spoločnosti SKI-Centrum Kálnica s.r.o. o predloženie výkazu ziskov a strát a súvahu za r. 2006.


8.4 Návrh programu budúceho zasadnutia OcZ dňa 27.6.2007
1. Interpelácie poslancov.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválenie.
4. Správa o stave platieb za psov, odpady a vodu.
5. Harmonogram zasadnutí a plán činnosti OcZ na II. polrok 2007.
6. Rôzne –
  6.1 Informácia o dosiahnutých výsledkoch v požiarnych súťažiach i stave v DHZ Kálnica.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk