ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 25.4.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Dušan Filip, Janka Bagová
Zapisovateľka: Blažena Šicková


Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   2. Interpelácie poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Schválenie VZN č. 2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Kálnica.
   5. Schválenie VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
   6. Bezpečnostný projekt na Ochranu osobných údajov v podmienkach obce Kálnica - informácia.
   7. Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa matiek - 13.5.2007.
   8. Rôzne:
       1. Všeobecné podmienky využitia počítačovej učebne pri ZŠ Kálnica.
       2. Rámcové náplne činnosti komisií pri OcZ.
       3. Návrh ďalšieho bytového rozvoja obce Kálnica.
       4. Žiadosti k prejednaniu.
       5. Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   P. starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných 7 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné. /MUDr. Benáková, Ing. Pečit/ Počas bodu 2 prišiel poslanec Ing. Pečit, počas bodu 8.3 b/ prišla MUDr. Benáková
Za overovateľov boli ustanovení: D. Filip, J. Bagová.
Za zapisovateľku bola ustanovená: Blažena Šicková.
Prečítal program zasadnutia, za ktorý hlasovalo 7 poslancov.
Informoval o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OcZ - kanalizácia obce, zlúčenie MŠ a ZŠ, oprava strechy na ZŠ, príspevky do KO, vyhotovenie výmerov za odpad, účtovná uzávierka, publikácia k 100-ročnici divadla, kontrola čiernych skládok, spevnenie brehov potoka na ihrisku, poštové schránky, súťaž DHZ, postavenie mája


2. Interpelácie poslancov.
  - RNDr. I. Ševčíková – na internetovej stránke je uvedený počet obyvateľov k 31.12.2005, treba doplniť údaje 31.12.2006

3. Kontrola plnenia uznesení.
  Zástupca starostu predniesol kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ.
Uznesenie č. 013-2007/Z – vstup do Občianskeho združenia Refugium Trenčín – členský príspevok uhradený
Uznesenie č. 014-2007/Z – VZN č. 2/2007 – Sadzobník poplatkov vyberaných obcou – bol vyvesený na úradnej tabuli, pripomienky poslancov budú zapracované
Uznesenie č. 015-2007/Z – VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica – bol vyvesený na úradnej tabuli, pripomienky poslancov budú zapracované
Uznesenie č. 017-2007/Z – splnené
Uznesenie č. 018-2007/Z – /Uranpress Spišská Nová Ves/
Uznesenie č. 019-2007/Z – prenájom KM-bude vypracovaná zmluva o prenájme
Uznesenie č. 020-2007/Z – splnené
Uznesenie č. 021-2007/Z - splnené

V priebehu kontroly uznesení prišiel poslanec Ing. Mário Pečit.


4. Schválenie VZN č. 2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Kálnica.
  P. starosta predniesol sadzobník poplatkov vyberaných obcou, ktorý bol doplnený návrhmi poslancov.

Uznesenie č. 022-2007/Z
   Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní, so zapracovaním pripomienok a doplnení - schvaľuje VZN č. 2/2007- Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Kálnica

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Schválenie VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
  Prevádzkový poriadok pohrebiska je potrebné prepracovať, preto sa jeho schválenie prekladá na budúce zasadnutie OcZ.


6. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v podmienkach obce Kálnica - informácia.
   P. starosta predložil Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v podmienkach obce Kálnica, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Uznesenie č. 023-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní - schvaľuje Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov v podmienkach obce Kálnica

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Technicko-organizačné zabezpečenie Dňa matiek - 13.5.2007.
  Poslankyňa Bagová predložila správu o technicko-organizačnom zabezpečení Dňa matiek 13.5.2007. Program zabezpečí základná i materská škola. Začiatok osláv bude o 15.00 hod. v KD. Výzdobu zabezpečia zo škôl, obec zabezpečí ozvučenie. Deťom za vystúpenie zabezpečiť sladkú odmenu. Obecné zastupiteľstvo informáciu - berie na vedomie


8. Rôzne.
8.1 Všeobecné podmienky využitia počítačovej učebne pri Základnej škole Kálnica.
  P. starosta informoval o otvorení počítačovej učebne, ktorá je na ZŠ. Sprístupnená je v pracovných dňoch - pondelok a štvrtok, v čase od 17.00 do 19.00 hod. Zatiaľ je využívaná predovšetkým deťmi. Zároveň predniesol všeobecné podmienky využitia tejto učebne. Tvoria prílohu č. ... zápisnice

Uznesenie č. 024-2007/Z Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- schvaľuje všeobecné podmienky využitia počítačovej učebne

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.2 Rámcové náplne činnosti komisií pri OcZ.
  P. starosta predložil rámcové náplne činnosti komisií pri OcZ. Pre všetky komisie sú vypracované rámcové náplne, podľa ktorých by jednotlivé komisie mali pracovať. Tvorí prílohu č. 2 zápisnice

Uznesenie č. 025-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po doplnení ďalších návrhov
- schvaľuje rámcové náplne činností komisií

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.3 Návrh ďalšieho bytového rozvoja obce Kálnica.
  P. starosta informoval o možnosti ďalšieho bytového rozvoja obce Kálnica - zväčšiť obvod smerom na Hornú Kálnicu – od domu č. 1 po vodáreň PD Kálnica - kataster Beckov.

Uznesenie č. 026-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- poveruje starostu obce a predsedu komisie pre výstavbu Ing. Pečita rokovaním s obcou Beckov ohľadom rozšírenia k.ú. Kálnica za účelom ďalšej možnej výstavby rodinných domov

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0 Hlasovania sa zdržal: 0

Predseda komisie pre výstavbu informoval o stavebnej činnosti v obci - začatí výstavby v lokalite Pod Bulová - Pažitný, Pavlech, pracovať na doriešení komunikácie a inžinierskych sietí - geom.plán jestvujúcich komunikácií - nebol spracovaný, projekt elektrifikácie - akcia nepokračuje Počas rokovania tohto bodu prišla poslankyňa MUDr. Benáková.
Uvedenie koryta potoka do pôvodného stavu v miestnej časti Pod Bulovou, kde dochádzalo k presunu vytyčovacích kolíkov, ktorými bol v jeseni vyznačený tok potoka, vzhľadom k pokročilému vegetačnému obdobiu, zatiaľ ponechať v pôvodnom stave./Riešiť jeseň-zima/.
Termín dokončenia opravy strechy - budúci 18 týždeň
Vypracovať štúdiu revitalizácie parku do júnového zasadnutia OcZ – 20.6.2007.

Uznesenie č. 027-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- poveruje kom. pre výstavbu vypracovaním štúdie revitalizácie parku T - 20.6.2007

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.4 Žiadosti k prejednaniu.
  Milan Stano - štúdio humoru a satiry poslal žiadosť o finančných príspevok na vydanie knihy, v ktorej budú publikované aj príbehy z Kálnice.

Uznesenie č. 028-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- súhlasí s poskytnutím finančného príspevku 5.000,- na vydanie knihy

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


   Pani E. Bolechová č. 216 si podala žiadosť na odkúpenie parcely 3407/1 a 3406/3 susediace s jej rodinným domom. OcZ doporučuje urobiť zámennú zmluvu za časť parcely č. 3417/2 a náklady spojené so zámennou zmluvou uhradia kupujúci.

Uznesenie č. 029-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- súhlasí so zámenou časti parcely 3407/1 a 3406/3 za časť parcely č. 3417/2

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka Hlasovalo proti: 0 Hlasovania sa zdržal: 0


  P. starosta informoval o probléme bývalej chaty p. Kališa a udržovania priestorov jej okolia. Priestory medzi chatami, ktoré patria obci, prenajať novému majiteľovi chaty za ročný nájom Sk 1.000,- . Riešiť to nájomnou zmluvou.

Uznesenie č. 030-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- súhlasí s prenájmom časti parcely 3932/1 o výmere do 400 m2 za sumu 1.000,- Sk ročne

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta.


- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk