ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Stavanie Mája
30.4.2022
________________________


Vzorkovník drevín
4.4.2022
________________________


Veľkonočná jedenástka
16.4.2022
________________________


Veľkonočná nedeľa
10.4.2022
________________________


Čistý revír = čistá príroda
9.4.2022
________________________


77. výročie
oslobodenia obce
6.4.2022
________________________


Náučným chodníkom
J. M. Hurbana
19.3.2022
________________________


Pietna spomienka na J.M.Hurbana
21.2.2022
________________________


Nové "ošatenie" miestnosti OcU
02/2022
________________________


103.výročie ukončenia 1.svetovej vojny
14.11.2021
________________________


Na Dedinskú skalu
16.10.2021
________________________


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici, ktoré sa uskutoční dňa

20. júna 2007, t.j. v stredu, o 18.00 hod. v kancelárii starostu.


P r o g r a m :
  1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia. - Ing. Borcovan
  2. Interpelácie poslancov. - poslanci
  3. Kontrola plnenia uznesení. - D. Filip
  4. VZN č.3/2007- Prevádzkový poriadok pohrebiska - schválenie. - Ing. Borcovan
  5. Správa o stave platieb za psov, odpady a vodu. - B. Šicková
  6. Harmonogram zasadnutí a plán činnosti OcZ na II. polrok 2007. - D. Filip
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2007. - E. Krchnavá a poslanci
  8. Rôzne:
    1. Zmluva o poskytovaní poradenstva. - Ing. Borcovan
    2. Prenájom klubu mládeže - nájomná zmluva. - Ing. Borcovan
    3. Kontrola prokurátora k spôsobu ustanovenia času predaja a času prevádzky služieb v obci Kálnica. - E. Krchnavá
    4. Príprava informačného verejného zhromaždenia občanov v súvislosti s výskytom uránu v Považskom Inovci. - Ing. Borcovan
    5. Žiadosti k prejednaniu. - Ing. Borcovan
    6. Schválenie odmeny starostu za I. polrok 2007. - D. Filip
    7. Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ. - Ing. Borcovan

Podklady k rokovaniu sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade. K príprave verejného zhromaždenia je potrebné si písomne pripraviť otázky, na ktoré by malo byť odborne a hodnoverne zodpovedané občanom, v súvislosti s výskytom uránu v katastri obce i s prípadnou možnosťou jeho ťažby v budúcnosti.

V Kálnici, 13.6.2007
starosta
späť

 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk