ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________


Najkrajšia predzáhradka
22.10.2020
________________________


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________Združenie obcí pre separovaný zber „Javorina – Bezovec“:

  Združenie obcí vzniklo v roku 1996. Jeho cieľom bolo ušetriť náklady spojené s uskladnením komunálneho odpadu ktorý sa musí uskladniť na skládku tuhého komunálneho odpadu. Zníženie množstva odpadu určeného na skládku sa malo dosiahnuť separáciou využiteľných zložiek pre recykláciu. / sklo, papier, plasty, autobatérie, plechové obaly, elektrošrot, nebezpečné odpady, použité jedlé oleje /.

  Zakladajúcimi členmi združenia sa stalo 16 obcí, menovite: Beckov, Kálnica, Kočovce, Lúka, Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota, Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Višňové, Hrachovište, Vaďovce, Podkylava a Krajné.

   V celom združení zaviedol sa jednotný systém žetónového zberu TKO a vrecový systém na vyseparované zložky do farebne odlíšených vriec priamo v domácnostiach. Snahou bolo motivovať občanov aby odseparovali z TKO čo najviac využiteľných zložiek vhodných pre recykláciu a tak znížili množstvo odpadu ktoré je potrebné uložiť na skládku. Predpokladalo sa tiež, že cena za uskladnenie odpadu na skládkach sa podstatne zvýši a zväčšia sa i prepravné vzdialenosti. Uvedené predpoklady sa postupne i napĺňajú a cena za vývoz a uskladnenie odpadu neustále narastá ešte podstatne vzrastie. Podmienené je to i tým, že regionálna skládka v Novej Vsi / vzdialená 6 km /v r.2008 svoju činnosť končí a všetok odpad ktorý treba skládkovať sa bude voziť na skládku v PKS v Kostolnom / vzdialená 31 km /.

  Vyseparované zložky z domácností sa zvážajú na PD Kálnica kde združenie má vybudovanú triediareň a sklad vyseparovaných odpadov V súčasnosti v obci Kálnica i Kočovce skúšobne sa overuje čipový systém vývozu evidencie vývozu odpadu. Od jeho uplatnenia očakávame nielen lepší prehľad o tvorbe odpadu až na jednotlivé domácnosti, ale i prehľad o tom ako sa kto podieľa na separácii odpadu. Výsledkom tejto snahy bude možnosť motivácie občanov na znižovaní množstva odpadu zavedením nižšieho diferencovaného poplatku pre tých, ktorí sa na separácii odpadu intenzívne podieľajú.

  Združenie postupne nadobudlo svoju techniku nielen na vývoz komunálneho odpadu, ale i na vývoz i vytrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu. 
 
Združenie vlastní:
- veľkokapacitné vozidlo s lineárnym stlačovaním „MAN“
- zberové vozidlo “BOBR“
 - nákladné vozidlo AVIA 30
- nosič kontajnerov LIAZ MTSP 24
- vysokozdvižný vozík
 - 2 vysokotlakové lisy
 - triediacu linku

  Vrcholným rozhodovacím orgánom združenia je zbor poradcov ktorý si volí správnu radu. Predsedom správnej rady t.č. je Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce Kálnica , kontakt: 0905 536 255, 032 / 98832, obec.kalnica@naex.sk, Obecný úrad Kálnica , PSČ 916 37.

  Riadenie a dennú prevádzku zabezpečuje riaditeľ združenia ktorým je Miroslav Paška, kontakt 032/98840, 0903 412 629, so sídlom v Kálnici, 916 37.

  Združenie úzko dlhodobo spolupracuje s f. TEEP Bratislava - Ing. Lukáč Milan, ktorý je i odborným gestorom a poradcom združenia. Pre lepšie zhodnocovanie vyseparovaných zložiek, naše združenie stalo sa členom a jedným zo 7 spoluzakladateľov „PASKA“, neziskovej organizácie, takmer s celoslovenskou pôsobnosťou, zabezpečujúcej svojím členom čo najvýhodnejší odbyt vyseparovaných zložiek zo separovaného zberu.

  Ďalšie bližšie informácie na požiadanie, poskytne Ing. Miroslav Borcovan na hore uvedenej adrese

Vzhľadom ku krajne nepriaznivej ekonomickej situácii v odbyte vyseparovaných zložiek, spôsobenej hlavne totálnym prepadom odbytových cien v r. 2009, Združenie čoraz viacej sa dostávalo do ekonomickej straty, ktorú nedokázalo vlastnými silami vyriešiť. Situáciu zhoršila i čoraz vyššia opotrebovanosť i poruchovosť zvozovej techniky a nedostatok finančných prostriedkov na jej obnovu.

Zvlášť dlhotrvajúca porucha zvozového vozidla MAN spôsobila, že Združenie stratilo schopnosť operatívne a k spokojnosti obcí zabezpečovať pravidelný vývoz nielen separovaného zberu, ale aj komunálneho odpadu. Z tohoto dôvodu správna rada Združenia vo februári 2010 rozhodla o jeho zrušení čo sa i stalo.

V súčasnosi pre našu obec, vývoz komunálneho odpadu a v tomto roku 2011 i separovaného zberu, zabezpečuje Nové Mesto nad Váhom.

V najbližšom období, bude novým vedením obce vypracovaný harmonogram vývozu separovaného zberu i komunálneho odpadu.

Ing. Miroslav Borcovan 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk