Vytlačené 17.11.2019, 03:46 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=aktual


Posledne pridané materiály, dokumenty
 
 15.11.2019 • Školská jedáleň, denné menu
Na stránkach ZŠ a MŠ Kálnica bol pridaný jedálny lístok v tomto školskom roku pre 47.týždeň.

 13.11.2019 • Fotogaléria

 07.11.2019 • Voľby do Národnej rady SR

 30.10.2019 • Príloha k zápisnici - ocenenie pre obec Kálnica

 29.10.2019 • Zápisnica OcZ
Zápisnica - 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, konaného 9.októbra 2019.

 27.10.2019 • Téma: pitná voda

 19.10.2019 • Zverejnené zmluvy

 16.10.2019 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Upovedomenie Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Žiadateľ: Marek Miller, bytom Teplická 27/108, 921 01 Piešťany, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Borovica (Pinus L) na pozemku parc. reg. „C“ č. 246/1, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 07.10.2019

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 18.11.2019 • Pripravuje sa nové číslo Kálnických ozvien - prispejte aj vy
Redakčná rada Kálnických ozvien oznamuje, že termín uzávierky nasledujúceho čisla je 18.11.2019. Redakčná rada zasadá cca 7 dní pred uzávierkou. Využite možnosť a napíšte svoje postrehy, pripomienky a námety redakcii.
Ing. Milan Bušo, člen redakčnej rady


 13.12.2019 • Lampiónový sprievod sv.Martina, preložené !!!
Obec Kálnica, ZŠ a MŠ Kálnica Vás pozývajú na Lampiónový sprievod sv.Martina. Piatok o 16.30 sa stretneme v parku J.M.Hurbana. Trasa povedie k dolnému mostu, cez Zápotočie a hore panelmi. Počas sprievodu sú rodičia zodpovední za svoje deti. Z dôvodu štátneho smútku sa lampiónový sprievod odkladá až na Luciu, piatok 13.12.2019


  • Výzva na odstránenie stromov a iných porastov
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spolahlivosť zariadení distribučnej sústavy. Viac info na letáku.


  • Miestna organizácie Matice slovenskej má novú vitrínku
So súhlasom starostky obce p. Mgr. Poluchovej bola zriadená pri ceste na OcÚ vitrínka Miestnej organizácie Matice slovenskej. Budú v nej uverejňované informácie o činnosti MO MS v našej obci i na Slovensku. Významným zdrojom budú najmä Slovenské národné noviny, ktoré sú tlačový orgán Matice slovenskej. Budeme radi, keď sa pri vitrínke aspoň na chvíľku zastavíte. Ďakujeme Vám za to.
Ing. Milan Bušo, člen výboru MO MS


  • Kto finančne prispeje na detské ihrisko?
Ako štatutár TJ Zavažan Kálnica a správca multifunkčného ihriska, týmto chcem požiadať úspešných podnikateľov v našej obci o finančný dar na dobudovanie a skvalitnenie detského ihriska v areáli TJ Zavažan a tým vytvárania lepších podmienok na život v „našej Kálnici“. Starší detský domček so šmýkačkou, ktorý nám daroval pred tromi rokmi pán Šustek, už je potrebné vymeniť z dôvodu prehnitia hlavnej konštrukcie. Aby sme uspokojili deti s rodičmi, ktorí denne toto zariadenie používajú, potrebujeme zakúpiť nový domček so šmýkačkou, preliezačkou, pieskoviskom a pod. s bezpečnostným certifikátom. Na znak toho, že mi úprimne záleží na udržanie aspoň doterajšieho štandardu detského ihriska, každému, kto venuje 100,-€ na tento účel, darujem ½l marhuľovice vypálenej v Bošáci. Prosím kontaktujte ma na mobil 0907/689 146 za účelom vypracovania darovacej zmluvy.
Za šťastné detičky na preliezačkách, vopred ďakujem - Dušan Filip

 10.11.2019 • 101. výročie ukončenia I. Svetovej vojny
Obec Kálnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kálnici Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1.svetovej vojny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 10.novembra 2019 o 14.30 hod. v parku Jozefa Miloslava Hurbana v Kálnici.


 26.-27.10.2019 • Obec Kálnica Vás pozýva na Hody v Kálnici
26.10.2019, 15.00 – výstava ovocia a zeleniny
26.10.2019, 17.00 – vystúpenie detský súbor M agdalénka
27.10.2019, 14.00 – výstava ovocia a zeleniny, Tekvičiaci – výstava prác detí zo ZŠ a MŠ, včelársky kútik


 26.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (13.kolo), hodový zápas
MUŽI, SOBOTA, 14:30 TJ Zavažan Kálnica- TJ Družstevník Lubina kopanice 2:0 (A.Važan 2)


 21.10.2019 • Odpočet vodomerov
Dňa 21.10.2019, t.j. v pondelok, sa začína robiť odpočet vodomerov, žiadame občanov, aby si vyčistili a sprístupnili vodomerné šachty.


 21.10.2019 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 21.októbra, t.j. v pondelok cca od 8:00 do 9:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 20.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (12.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Slovan Beckov 4:0 (A.Važan 2, Janega, Košťál)


 13.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (11.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 15:30 TJ Slovan Rovnosť Krajné - TJ Zavažan Kálnica 1:0


 12.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
ŽIACI U13, SOBOTA, 14:00 TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Rovnosť Krajné 0:3


 09.10.2019 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 9.10.2019 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v kancelárii starostky obce.

Program:
  1. Otvorenie, zahájenie.
  2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Projekt geologickej úlohy – riešenie zásobovania pitnou vodou z prameňa Klokočovka
      za prítomnosti odborníka - hydrogeológa – príprava žiadosti o dotáciu
      z Environmentálneho fondu.
  5. Cenová ponuka na úpravu vody.
  6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
      výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica
      a finančné pásmo na nákup potravín – schválenie.
  7. Kontrola uznesení za 1. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce.
  8. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce.
  9. Organizačno-technické zabezpečenie:
      a) Mesiac úcty k starším
      b) Hody v Kálnici
  10. Diskusia.
  11. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 3.10.2019
Mgr. Iveta Poluchová, v.r
starostka obce


 06.10.2019 • TJ Zavažan, futbal (10.kolo, 5.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 12:30 TJ Zavažan Kálnica - FK Brezová p.B. 3:0 (Važan A., Janega, šicko
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Iskra Moravské Lieskové - TJ Zavažan Kálnica


 29.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (9.kolo, 4.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - FK Askoll Potovrice 3:2 (A.Važan 2, Janega)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 Spartak Myjava - TJ Zavažan Kálnica 1:1 (Buday)


 22.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (4.kolo)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:2 (Buday)


 21.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (8.kolo)
MUŽI, SOBOTA, 16:00 Tatran Polianka - TJ Zavažan Kálnica 1:2 (Košťál, Janega)


 20.09.2019 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 20.septembra, t.j. v piatok od 16:50 do 17:10 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku.


 19.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (3.kolo) - žiaci ZMENA !
ŽIACI U13, ŠTVRTOK, 17:00 MFK Stará Turá - TJ Zavažan Kálnica 3:1 (Patrik Ivana)


 15.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (7.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 16:00 TJ Zavažan Kálnica - OŠK Bošáca 1:2 (Matlák)


 08.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (6.kolo / 2.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 14:00 Družstevník Hrádok - Zavažan Kálnica 3:3 (Mihál, Košťál, Važan A.)
ŽIACI U13, NEDEĽA, 10:30 TJ Zavažan Kálnica - TJ Družstevník Hrádok 0:3


 07.09.2019 • Svinsky dobrá sobota
Pohostinstvo Potoček Kálnica - Svinsky dobrá Sobota. Dňa 7.9.2019 o 17,00. Nahláste svoju obžerskú porciu už teraz v krčme v hodnote 8€. Prídite si pochutnať na pečenom prasiatku. Tešíme sa na Vás.


 01.09.2019 • TJ Zavažan, futbal (5.kolo / 1.kolo)
MUŽI, NEDEĽA, 17:00 Kálnica - Vrbovce 4:1 (A.Važan, M.Šicko, D.Jančo a R.Janega)
ŽIACI U13, SOBOTA 10:30 OŠK Podolie - TJ Zavažan Kálnica 3:2 (Buday 2)


 01.09.2019 • Hviezdicový výstup
Obec Kálnica, turistický oddiel, Miestna organizácia Matice slovenskej a Kellys Bikepark Kálnica už tradične organizujú dňa 1. septembra, hviezdicový turistický výstup k Slovenskému dvojkrížu na Ostrom vrchu v Považskom Inovci. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži. Program podujatia v prekrásnej scenérii prírody, bude pokračovať posedením a opekačkou z vlastných zásob pri turistickej útulni na Izbe vzdialenej od kríža cca 500 m. Všetkých srdečne pozývame.
História aktualít:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007