Vytlačené 16.10.2021, 13:51 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=aktuall

Dianie v obci - rok 2021

  • VÝSTRAHA!
Nakoľko boli v našej obci vykradnuté dve domácnosti, občania buďte obozretní a zabezpečujte si svoje príbytky. Pre viac informácií volajte pani starostku. V prípade narušenia príbytku volajte hneď políciu.


  • VÝSTRAHA!
Pozor na medvede! Vážení spoluobčania, 29.6.2021 sa jeden z členov poľovníckeho združenia pri pochôdzke v revíri fyzicky stretol s medveďom v lokalite nad chatou Široké. Jedná sa o asi 120 kilového jedinca. Prosíme zvýšiť ostražitosť pri pohybe v prírode. Kompetentné orgány boli informované.(Zverejnené 30.6.2021)


  • Ochrana úrody pred požiarom
V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Viac info v letáku. (Zverejnené 30.6.2021)


 04.09.2021 • Športovo zábavné popoludnie
Obec Kálnica Vás pozýva na Športovo-zábavné popoludnie V sobotu 4.9.2021. Areál TJ Zavažan Kálnica, od 12.00 hod. budú pre deti prichystané rôzne atrakcie a súťaže. Futbalový miniturnaj, skákací hrad, ukážka hasičskej techniky, poľovnícky kútik, ukážka veľkých strojov, živé zvieratká, o 13.00 hod. – ukážka policajných psovodov. Od 19.00 pozývame všetkých na posedenie pri vatre, občerstvenie zabezpečené.


 03.09.2021 • Zhromaždenie obyvateľov obce
Starostka obce Kálnica, podľa § 11b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na deň 3.9.2021 (t.j. v piatok) o 17,30 hodine v Kultúrnom dome v Kálnici.

Program:
  1. Otvorenie, privítanie.
  2. Oboznámenie o prevedených a plánovaných prácach.
  3. Avizované spustenie vody z vodného zdroja Klokočovka.
  4. Kanalizácia obce, prípojky domácností.
  5. Pasport miestnych komunikácií a z toho vyplývajúce povinnosti.
  6. Pripomienka 625. výročia obce.
  7. Diskusia, návrhy občanov.
  8. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 4.8.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 01.09.2021 • Hviezdicový výstup k dvojkrížu
Obec Kálnica, Turistický oddiel TJ Zavažan Kálnica, MO Matice Slovenskej, Kellys Bikepark Kálnica Vás pri príležitosti dňa ústavy SR pozývajú na 9. ročník hviezdicového výstupu a výšľapu ku dvojkrížu na Ostrom vrchu. V Stredu 1.9.2021. Odchod účastníkov turistického výstupu z Kálnice je o 8.30 hod spred Pohostinstva Potoček. Zraz účastníkov a začiatok programu bude cca o 12.30 hod. pri kríži.


 27.-29.08.2021 • Birell BikeFest 2021
BIKEFEST je najväčší bicyklový festival na Slovensku! Prináša poriadnu dávku adrenalínu a zábavy pre všetky vekové kategórie. Už 10. ročník podujatia BIRELL BIKEFEST sa uskutoční tradične posledný májový víkend, od piatka 27. augusta do nedele 29. augusta rovnako tradične v Bikeparku Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Tento rok sa budete môcť tešiť na viac ako 100 testovacích bicyklov, rôznych vystavovateľov a tento rok 7 súťažných disciplín, v ktorých pretekári otestujú svoje schopnosti i vytrvalosť. bikefest.sk


 27.08.2021 • 77.výročie SNP
Pri príležitosti 77.výročia SNP, Vás Obec Kálnica pozýva na posedenie pri vatre, ktoré sa uskutoční v piatok 27.8.2020 o 17.30 hod. v priestoroch klubu dôchodcov v Sklepárovci. Občerstvenie je zabezpečené


 21.08.2021 • Otvorenie Klubu dôchodcov
Výbor Klubu dôchodcov pri obci Kálnica, pozýva svojich členov na členskú schôdzu spojenú s DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ nášho obnoveného Klubu dôchodcov. Táto schôdza bude spojená s oslavou 50. výročia otvorenia KLUBU MLÁDEŽE v Kálnici, na ktorú v mene prípravného výboru pozývame všetkých pamätníkov, ktorí sa podieľali na jeho prestavbe a budovaní. Toto spoločné podujatie sa uskutoční dňa 21.8.2021 o 15: 00 hodine v priestoroch Klubu dôchodcov v SKLEPÁROVCI. Stretnutie bude spojené s malým pohostením a občerstvením. Členovia Klubu dôchodcov doneste si prosím členské preukazy. Ďakujem


 06.08.2021 • Druhé kolo očkovania vakcínou proti COVID 19
Oznamujeme občanom, že druhé kolo očkovania vakcínou proti COVID 19, sa bude konať dňa 6. augusta 2021, t.j. v piatok, od 16:30 hodiny v Kultúrnom dome v Kálnici.


 26.7.2021 - 6.8.2021 • Oznam
Pani MUDr. Lenka Benáková oznamuje, že od 26.7.2021 do 6.8.2021, z dôvodu čerpania dovolenky, neordinuje. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Jaroš v Hôrke nad Váhom.


 28.07.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 28.7.2021 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych epidemiologických postupov v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Posúdenie stavu a vývoj dlhu obce k 1.4.2021.
  5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
  6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020.
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021.
  8. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kálnica.
  10. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – nová povinnosť.
  11. Návrh na schválenie finančnej pomoci obciam na Morave postihnutým živelnou pohromou.
  12. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  13. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  15. Došlá a odoslaná pošta (žiadosti).
  16. Diskusia.
  17. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 13.7.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


  17.07.2021 • Futbalový turnaj prípraviek
Vážení občania TJ Zavažan Kálnica Vás pozýva na futbalový turnaj prípraviek, pod záštitou starostky obce Kálnica. V Sobotu 17.7.2021 o 9.00 hod. v Areáli TJ Zavažan Kálnica. O občerstvenie bude postarané, pre deti bude pripravený sprievodný program. Všetci fanúšikovia sú vítaní.
Turnaja sa zúčastnia tímy: Kálnica, Čachtice, Krajné, Štefanov


 21.06.2021 • Obecný úrad - otváracie hodiny
Vážení občania, počas extrémnych teplôt bude obecný úrad otvorený po, ut, štv, do 14.00 hod, v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13:00 hod.


 10.07.2021 • Porucha na verejnom osvetlení
Upozorňujeme na poruchu na verejnom osvetlení. Na odstránení sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.


  • Zbierka na pomoc obcí postihnutých tornádom
Obec Beckov vyhlasuje humanitárnu zbierku na pomoc obyvateľom moravských obcí postihnutých ničivým tornádom. Ak môžete poskytnúť trvanlivé potraviny, balenú vodu, stavebné náradie /fúriky, lopaty, vidly.../, oblečenie, alebo čokoľvek potrebné pre ľudí v núdzi, doneste tieto veci v nedeľu 27.6.2021 v čase medzi 13:00-14:00 pred obecný úrad. Ďakujeme za prejav spolupatričnosti, darované veci a poskytnutú pomoc.

Kto môže pomôcť, prosím, pridajte sa. Dnes som telefonovala s kolegom pánom starostom z družobnej obce Popovice, vďakabohu od nich sú vzdialení cca 40 km a sú v poriadku. Zastihla som ho počas malej obecnej slávnosti. Pozdravuje Vás všetkých, vážení občania. V stredu na rokovaní obecného zastupiteľstva dám návrh na schválenie finančného príspevku pre tieto ťažko skúšané obce a pevne verím, že aspoň malou troškou pomôžeme. Starostka (zverejnené 27.06.2021)


 20.06.2021 • Deň otcov
Milí otcovia, oteckovia, tatovia! K Vášmu sviatku Dňa otcov, ktorý patrí nedeli 20.júna želám Vám v mene občanov, v mene celého kolektívu obce i v mene svojom všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky, milujúce rodiny, ostrovy pokoja a porozumenia. Pekný sviatočný Váš deň. Starostka obce


 30.06.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Vážení občania, vzhľadom k tomu, že sa na dnešné 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva ospravedlnilo 5 poslancov z 9 a nie je naplnená uznášaniaschopnosť , rokovanie sa ruší a do 14 dní zvolám termín nového zasadnutia. „

V Kálnici, 30.6.2021, 14,10h. Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 30.6.2021 (t.j. v stredu) o 18,00 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych epidemiologických postupov v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Posúdenie stavu a vývoj dlhu obce k 1.4.2021.
  5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
  6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2020.
  7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021.
  8. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode
      a času prevádzky služieb na území obce Kálnica.
  10. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – nová povinnosť.
  11. Návrh na schválenie finančnej pomoci obciam
      na Morave postihnutým živelnou pohromou.
  12. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  13. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  14. Organizačné záležitosti: Deň detí
  15. Došlá a odoslaná pošta (žiadosti).
  16. Diskusia.
  17. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 27.6.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočnív plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľovbude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.(zverejnené 22.01.2021)
Celá správa na tomto odkaze.


 01.06.2021 • Oznam Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zisťovanie záujmu o očkovanie proti COVID-19 do 2.6.2021.
Obec Kálnica na podnet Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zisťuje záujem o očkovanie u občanov, ktorí doteraz nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a majú záujem byť zaočkovaní.
Nahlásiť sa môžete na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel.č. 032/7798832 počas úradných hodín v utorok 1.6.2021 do 15,30 hodiny a v stredu 2.6.2021 od 7,30 do 17,00 hodiny.
Pri nahlasovaní je potrebné uviesť: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, telefón, e-mail, poisťovňa, kompletnú adresu a preferované miesto vakcinácie, čo môže byť veľkokapacitné krajské vakcinačné centrum, miesto v obci alebo očkovanie v domácom prostredí. Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech. TSK sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. Zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií. Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.


 03.05.-13.06.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.
Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania
Asistované sčítanie bude možné v našej obci - Obecný úrad, Kálnica 100, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín.
(Po.Ut.Št. 08.00-11.30, 13.00-15.00 | St.08.00-11.30, 13.00-16.30 | Pi:08-12.00).


 07.06.2021 • Testovanie Covid-19 - zrušené!!!
Z technických príčin sa toto testovanie dnes 7.6.2021 v čase od 16.00 do 19.00h. neuskutoční. Za pochopenie ďakujeme.


 OZNAM, Kálnické ozveny
Občania môžu svoje príspevky do Kálnických ozvien zasielať na e-mail obce Kálnica do konca mája 2021.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce Kálnica.


 15.05.2021 • OČKOVANIE PROTI Covid-19.
Dovoľte mi poďakovať, vážení občania, starostovi obce Beckov za detailné zorganizovanie a možnosť očkovania aj pre občanov Kálnice, ktorí v spolupráci s pani lekárkou MUDr. Benákovou začali na tejto akcii spolupracovať. Aj jej ďakujem. Starostka obce Kálnica.
Poďakovanie starostu obce Beckov z fcb stránky dňa 17.4.2021: „Dnes sa konala v našom kultúrnom dome vcelku mimoriadna akcia. Podarilo sa nám zorganizovať v spolupráci s FN Trenčín prvé očkovanie proti Covid-19 vakcínou Pfizer pre občanov nad 60 rokov. Zaočkovali sme 246 občanov z Beckova, Kálnice a Kočoviec. Všetko prebehlo v poriadku, ľudia boli disciplinovaní a dodržiavali pokyny. Nezaregistrovali sme žiadne problémy, čo nás veľmi teší. Spolupráca s vakcinačným oddelením FN TN bola výborná, za čo im ďakujem. Ďakujem patrí aj vedeniu FN Trenčín za pomoc pri organizácii očkovania a taktiež za povolenie zaočkovať ľudí s vážnym ochorením ako napr.: onkologickí pacienti alebo pacienti s pokročilou svalovou distrofiou. Ďakujem aj hasičom za koordináciu v mieste očkovania, Ivetke za objednávanie a registráciu občanov a každému kto akokoľvek pomohol. Celú akciu sprevádzali pozitívne ohlasy. Najmä najstarší spoluobčania boli veľmi radi, že nemuseli nikam cestovať a mali takúto možnosť prakticky doma. Ak by mali cestovať niekam inam, ani by sa nedali zaočkovať, ale keď to mali v obci, tak súhlasili. Druhé očkovanie a podanie druhej dávky bude 15. mája 2021. O všetkom vás budeme včas informovať.“
Tlačivá na stiahnutie k 2. kolu očkovania Pfizer dňa 15.5.2021 v Beckove:
- Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta s očkovaním
- Anamnestický dotazík


 09.05.2021 • Deň matiek

Milé mamičky, tieto kresbičky,
Vám zo srdiečka k vášmu sviatku posielajú,
všetky deti zo škôlky a školičky.

Pre mamičku moju milú,
ktorú rada mám,
veľké srdce namaľujem,
k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej malú kytičku,
mamička bude mať hneď úsmev na líčku.


 10.05.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 10.5.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci - presnejšie informácie v tomto ozname: 10.5.2021


 76. výročie oslobodenia obce
K 76. výročiu oslobodenia obce. Vážení občania, v týchto dňoch sme si pripomenuli 76.výročie oslobodenia obce. V komornej atmosfére sme vzdali úctu a vďaku vencom pri pamätnej tabuli tu v obci a taktiež pri Trojkríži v Rakoľuboch. Požiadala som o pár slov, spomienok pána Štefana Juríka. Tu sú jeho slová: „Kálnica bola našťastie ušetrená priamych bojov, pretože nie je od východu prístupná pre vojenskú techniku. Oslobodzovacie vojská rumunskej armády prišli z juhu od Sochoňa, cez Chrasť a Daran. Nemci predtým dedinu opustili, po zamínovaní niektorých dolín. Zachovalo sa z tých chvíľ aj niekoľko fotografií. Starší občania, ako som ja, si iste na tie udalosti pamätajú lepšie. Ja si pamätám iba to, že sme sa s mamou, babkou a súrodencami ukrývali pred frontom u babkinej sestry, u Pavlechov, ktorí mali veľkú betónovú pivnicu. Otec bol v tom čase v koncentračnom tábore v Hamburgu. V pivnici bolo ukrytých viacero rodín. Keď som s mamou musel ísť na dvor na potrebu, počuli sme streľbu a guľky pleskotali na plechovú strechu. Druhú spomienku mám na výbuch bomby, ktorú odhodil pilot bombardéra pod Sochonom. Deti sme ušli z ulice schovať sa do kuchyne pod stôl. Veľká škoda, že súčasná situácia znemožňuje konanie Behu oslobodenia, ku krížom zahynutých rumunských vojakov v Rakoľuboch. Je to pekná, zaujímavá a dôstojná obnovená tradícia. Veríme všetci a dúfame, že takto o rok už budeme znovu oslobodení tentoraz od pliagy, ktorá postihla svet, tak ako vojna. Budeme si znova môcť užívať slobodu a voľnosť.“
Štefan Jurík,
za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Ďakujem, pán Jurík, nezabúdame! S úctou starostka obce


 07.05.2021 • Zápis do Materskej školy
Materská škola Kálnica VÁS SRDEČNE POZÝVA NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY U včielky Bzučuľky na školský rok 2021/22, ktorý sa bude konať 7. 5. 2021. - od 10:30h do 11:30h v MŠ.
Ako zápis prebieha: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na stránke školy, alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ. V dňoch zápisu doručí rodič, príp. zákonný zástupca do našej MŠ vyplnenú písomnú žiadosť bez potvrdenia od lekára. Do 15. júna vydá riaditeľka materskej školy elektronicky, (prípadne osobne, poštou) rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy.
Tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ.


 06.05.2021 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 6. mája, t.j. vo štvrtok od 16:40 do 17:00 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


 04.05.2021 • Svätý Florián
Milí hasiči! Dnešný deň, 4. máj patrí Vám – hasičom. Slávime a pripomíname si Deň hasičov a záchranárov. Dovoľte mi preto pri tejto príležitosti poďakovať Vám, členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Kálnica za Vašu obetavú pomoc či už v terajšej dobe počas testovania, kedy ste bez reptania sa striedali a pomáhali zabezpečovať dôstojný priebeh. Nemenej ďakujem za prácu počas brigád i v nedávnej dobe pri oprave vodovodu, nasadenie i doterajšie úspechy v súťažiach, ale i pomoc pri hasení požiarov. Byť dobrovoľným hasičom je poslanie, hrdosť, teplo v srdci (viem, o čom píšem sama som hasičkou od svojich 13 rokov, hoci teraz už neaktívnou, ale o to viac hrdou).
Oceňujem a vyzdvihujem Vašu disciplinovanosť, húževnatosť, kolektívnosť a ochotu pomôcť vo všetkom, o čo ste požiadaní. Zachovajte si tieto pekné a pozitívne vlastnosti a buďte takým príkladom i svojim deťom, i novým mladým hasičom.
V závere dovoľte zopár slov z histórie, pôvod vzniku tohto sviatku: Svätý Florián.
Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.
S pozdravom a želaním hasičstvu zdar! Mgr. Iveta Poluchová starostka obce


 OZNAM, obecná knižnica
Oznamujeme čitateľom, že z dôvodu nepriaznivej covid situácie, od dnešného dňa až do odvolania, bude miestna knižnica pre verejnosť zatvorená. (v Kálnici, 07.10.2020)


 25.04.2021 • OZNAM, Testovanie COVID-19
Tento týždeň sa testovanie uskutoční v nedeľu 25.4.2021 8.00 - 13.00h. v KD Kálnica. Krátka prestávka 10.00-10.15h. Nezabudnite občiansky preukaz, kto nemá - kartičku poistenca.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (21.04.2021)


 24.04.2021 • Čistý revír = Čistá príroda
Poľovnícke združenie Kálnica revír Kálnica – Sever, Občianske združenie Kálnická dolina a Obec Kálnica pozýva všetkých dobrých ľudí ktorí majú radi prírodu a záleží im na tom v akom prostredí žijú aby sa zapojili do celoslovenskej akcie Čistý revír = Čistá príroda. Kálnica, sobota 24 apríla 2021 od 8:30 hod. Táto akcia je zameraná na odstraňovanie čiernych skládok a odpadu z prírody v jednotlivých poľovných revíroch.
Akcia sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými usmerneniami a vyhláškami týkajúcich sa protipandemických opatrení súvisiacich s covid 19.
Ako bude akcia prebiehať:
• Zber odpadu bude individuálny alebo po malých skupinkách po max. 6 ľudí pri dodržaní aktuálnych protipandemických opatrení. Uvítame ak sa zapoja celé rodiny vrátane tých najmenších.
• Vrecia na odpad a ochranné rukavice si môžete vyzdvihnúť od 8:30-9:30 pri poľovníckych skladoch v Popolke, kde sa bude zvážať aj vyzbieraný odpad do pristavených kontajnerov.
• Vyzbieraný odpad z prírody môžete priniesť počas celého víkendu do pristavených kontajnerov v Popolke od 24.4. do 25.4.2021
• Pokiaľ je to možné, vyzbieraný odpad priamo separujte do oddelených vriec – zvlásť plastové PET fľaše ako aj zvlášť sklenné fľaše.
• Budeme veľmi radi, ak vašu účasť na tejto akcii zdokumentujete a pošlete nám fotografie na e-mail:jakrchnavy@gmail.com alebo MMS na 0903 717 138, prípadne to budete zdieľať na sociálnych sieťach. Urobme niečo pre seba, svoje deti a prírodu ktorá nás obklopuje.


 21.04.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 21.4.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
  3. Protest prokurátora k VzN o pravidlách času predaja.
  4. Štatút Kálnické ozveny – schválenie.
  5. Pošta.
  6. Ukončenie, záver.
Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení. V Kálnici, 18.4.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 19.04.2021 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 19.apríla, t.j. v pondeloku cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 17.04.2021 • OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v piatok 17.4.2021 od 8,00 do 13,00 hodiny v KD v Kálnici. Krátka prestávka 10.00-10.15h. Nezabudnite OP
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (01.04.2021)


 17.04.2021 • Očkovanie COVID-19
Oznam pre občanov Kálnice! Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nasledovný oznam. Pokiaľ budete mať problém s prihlásením, s vypísaním dotazníkov – s dôverou sa obráťte na svojich príbuzných či známych, Vašu lekárku alebo na svojich poslancov, pracovníkov obecného úradu i starostku obce. Zabezpečíme i prípadný odvoz – túto požiadavku nahláste vopred na tunajšom obecnom úrade do piatka 16.apríla 2021. dotazník.pdf | súhlas s očkovaním.pdf | registrácia


 13.-15.04.2021 • Zápis do prvej triedy ZŠ
Základná škola s materskou školou Kálnica pozýva na slávnostný Zápis do prvej triedy ZŠ ktorý sa bude konať od 13.apríla 2021do 15.apríla 2021 od 14,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy. Prosíme priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a je potrebné, aby prišli obaja rodičia ZŠ s MŠ Kálnica:
  - škola má k dispozícii špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda
  - používame učebnice a pracovné zošity od vydavateľstva AITEC
  - vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu „Škola plná života“
  - rodinné prostredie školy, individuálny prístup k žiakom, žiakov vedieme k samostatnosti a sebahodnoteniu,
  - výučba angličtiny a informatiky od 1. triedy,
  - vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule a počítačov, každý žiak má k dispozícii počítač,
  - krúžková činnosť, množstvo školských i mimoškolských akcií
  - preferujeme zážitkové vyučovanie, „daltonské“ vyučovanie.


 Veľkonočný park J.H.Hurbana
Vážení občania. Aj napriek ťažkému obdobiu sme sa snažili pre Vás pripraviť veľkonočnú atmosféru výzdobou parku J.M.Hurbana, tak aby sme prežili aj napriek aktuálnym opatreniam pekné veľkonočné sviatky.


 12.-14.04.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 12.-14.apríla 2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci - presnejšie informácie v týchto oznamoch: 12.4.2021, 13.4.2021, 13.4.2021, 13.4.2021, 14.4.2021, 14.4.2021,


  OZNAM, Obecný úrad v Kálnici
Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č.77 z 5.2.2021 je Obecný úrad v Kálnici do 19. marca 2021 v obmedzenom režime.
Prosíme občanov, aby s obecným úradom do 19. marca 2021 komunikovali službami Slovenskej pošty, a.s., telefonicky alebo elektronickou formou na ocu@kalnica.sk. Kontakt na starostku obce: 0915/114847,e-mail:starosta@kalnica.sk
Obecný úrad v Kálnici zároveň oznamuje, že od 8.2.2021 do 19.3.2021 sú úradné hodiny na Obecnom úrade v Kálnici pre klientov ZRUŠENÉ.

Za účelom vybavenia záležitostí spojených s úmrtím a za účelom vydávania druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu volajte 032/7798832, 0905 978 125. Pre iné úkony je matrika zatvorená.

Žiadame Vás, aby ste obecný úrad v súlade s obmedzeniami uvedenými v uznesení vlády SR č.77 do 19. marca 2021 nenavštevovali .
Mgr. Iveta Poluchová (22.2.2021) starostka obce


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v piatok 2.4.2021 od 8,00 do 13,00 hodiny v KD v Kálnici (z úcty k Veľkému piatku sa testuje bez prestávky, aby sa skončilo čo najskôr...)
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (01.04.2021)


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvatelia sa sčítajú sami prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na: www.scitanie.sk.    Leták 1,  leták 2,  leták 3. 


 27.03.2021, OZNAM - testovanie Covid
Testovanie pre tých, ktorí potrebujú, sa uskutoční ďalšiu sobotu: 27.3.2021 8.00-14.00 v KD v Kálnici. Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.45 h. Posledný odber o 11.45h. Potrebný je občiansky preukaz. Ďakujeme, že chápete uprednostnenie občanov starších a zdravotne postihnutých.


 OZNAM, očkovacie centrum
Trenčiansky samosprávny kraj otvára Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum (Na výstavisku EXPO center v Trenčíne) už počas tohto víkendu 20.3.2021 - 21.3.2021. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do VKOC prostredníctvom vakcinacia.nczisk.sk. Prihlásiť sa môžu do čakárne, je potrebné zvoliť si v zozname očkovacích miest VKOC Trenčín. Informácia: V prípade, že nebude možné v systéme zvoliť si VKOC Trenčín (z kapacitných dôvodov), záujemcovia o očkovanie sa môžu ako náhradníci registrovať na:zdravotníctvo@tsk.sk.


 24.03.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 24.3.2021 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
  6. Informácia o miere inflácie za rok 2020.
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
  8. Schválenie rozpočtu na rok 2021.
  9. Aktuálna informácia:
    a) hydrogeologický prieskum na Klokočovke
    b) ukončené verejné obstarávanie - „kanalizácia Kálnica“
    c) odovzdané covid balíčky a respirátori FFP2
    d) žiadosť o dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Coop Jednota.
    e) prevedené a plánované práce a činnosti v obci, „Sčítanie obyvateľov 2021“.
  10. Došlá a odoslaná pošta.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.

Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 21.3.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa tento týždeň uskutoční v sobotu 20.3.2021, od 8.00 do 14.00h. v prísalí KD. Prestávka: 12.00-12.45h. (posledný odber o 11.45h.). Potrebný občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (17.03.2021)


 OZNAM, Balíčky pre občanov
Vážení občania, dnešným dňom Vám bude doručený každej domácnosti do schránky balíček s respirátormi. Je to sponzorsky zabezpečené: prispela Gitka Pečitová za ich družstvo Jednota, poslanec Miloš Valovič a starostka. V zabezpečení respirátorov pre Vás budeme pokračovať. Pekný deň.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (17.03.2021)


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Tento týždeň sa testovanie uskutoční v piatok, 12.3.2021, 13.00 - 20.00 v prísalí KD.
Prestávka: 17.00 do 18.00 h. Upozornenie: posledný odber pred prestávkou o 16.45h. Potrebný občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (10.03.2021)


 OZNAM, kontajnery na konáre
Dnešným dňom 9.3.2021 dávame do obce kontajnery na konáre. Sú rozmiestnené po obci ako obvykle. V prípade potreby, je možnosť dať kontajner i do domácnosti. Je však potrebné sa dohodnúť a nahlásiť túto požiadavku starostke obce.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (03.03.2021)


 OZNAM, TJ Zavažan Kálnica
Počas núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky, sú pozastavené všetky športové aktivity organizované klubom!
Počas núdzového stavu je možné využívať multifunkčné ihrisko len na individuálny šport jednotlivcov s použitím vlastného športového náčinia.
V jednom momente môžu byť na multifunkčnom ihrisku len osoby z jednej rodiny, žijúce v spoločnej domácnosti. Futbalové súťaže sú odložené!
Dušan Filip, predseda TJ Zavažan (03.03.2021)


 OZNAM, Testovanie COVID-19
Testovanie sa uskutoční v nedeľu 7.3.2021 v prísalí Kultúrneho domu v Kálnici
v čase od 8,00 do 14,00 hod. (prestávka 12,00 - 12,45). Nezabudnite si občiansky preukaz.
Mgr. Iveta Poluchová, starostka obce (03.03.2021)


  26.02.2021 • Testovanie Covid-19
Oznam o možnosti testovania v Kálnici: piatok 26.2.2021 v čase od 13.00 do 19.00 hod. v prísalí kultúrneho domu. Potrebný občiansky preukaz. Prestávka: 17.00-17.30.
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica


  18.02.2021 • Testovanie Covid-19

Vážení občania, pre tých z Vás, ktorí naďalej potrebujete doklad o negatívnom testovaní: ďalšia možnosť bude vo štvrtok 18.2.2021 v čase od 15,30 do 20,00 h. v prísalí kultúrneho domu. Ak bude potrebné i ďalšie kolo, predbežný termín je dohodnutý na piatok o týždeň, informácia však bude aktualizovaná, keďže nedá sa presne určiť, aká bude situácia...
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  11.02.2021 • OZNAM
„Vážení občania, tento oznam je určený tým obyvateľom, ktorí ešte potrebujú potvrdenie o testovaní na Covid-19. Testovanie sa v obci Kálnica uskutoční v nedeľu 14.2.2021 v čase od 8,00 do 14,00 hodiny, tak ako obvykle – v prísalí kultúrneho domu. Obedňajšia prestávka bude v čase od 12,00 – 12,45 hodiny. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Informáciu nájdete i na stránkach obce. V prípade nejasností a otázok kontaktujte starostku obce.„
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  31.01.2021 • Testovanie Covid-19
Hoci pri poslednom testovaní sme mali v obci 0 pozitívnych, okres Nové Mesto nad Váhom patrí do "skupiny" okresov, v ktorých testovanie musí znovu prebehnúť. Preto pre tých obyvateľov, ktorí potrebujú absolvovať testovanie oznamujeme, že ďalší termín sa uskutoční v obci Kálnica v nedeľu 31.1.2021 pozor - v čase od 8,00 do 18,00 hodiny v prísalí kultúrneho domu. Prestávka na obed: od 12,00 do 13,00 hodiny. Nebudeme už rozpisovať časy, kto potrebuje testovanie, môže tak urobiť počas tejto doby. Testovanie ide plynule, čakacia doba je minimálna. Nezabudnite si, prosím, priniesť občiansky preukaz.
Keďže sme neustále upozorňovaní na prítomnosť novej mutácie covidu, prosím, chráňte sa, kto nemusí mimo domova, zostaňte v bezpečí svojich domovov.
Veľa zdravia!
Mgr. Iveta Poluchová
Starostka obce Kálnica
0915/114847


  • Čistenie a kontrola komínov
Oznamujeme Vám, že v dňoch 25.1. až 29.1.2021, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401/2007 o požiarnej ochrane. Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou. Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €.

 29.01.2021 • Výkup papiera
Oznamujeme občanom, že dňa 29. januára, t.j. v piatok od 16:05 do 16:30 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach ani v igelitových taškách). Viac info na letáku.


  • Obecný úrad v Kálnici do 24.1.2021 zatvorený pre verejnosť
Obecný úrad v Kálnici je od 7.1.2021 do 24.1.2021 zatvorený. V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020, ktorým sa do termínu 24. januára 2021 stanovil zákaz vychádzania (okrem výnimiek uvedených v stanovenom uznesení) bude Obecný úrad v Kálnici do 24.1.2021 zatvorený pre verejnosť.
Občania môžu s obecným úradom komunikovať telefonicky: 032/7798832, elektronicky prostredníctvom e-mailov: ocu@kalnica.sk, starosta@kalnica.sk, prípadne poštou. Matričný úrad bude vybavovať iba doklady v prípade úmrtia, je potrebné sa ohlásiť matrikárke na t.č. 0905/978 125. Kontakt na starostku obce: 0915/11 48 47.
Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti a iné podania môžete poslať poštou, elektronicky (prípadne od pondelka 11.1.2021 vhodiť do schránky pred obecným úradom) O ďalšom vývoji situácie budeme informovať prostredníctvom úradnej tabule obce, web stránky, fb stránky a obecného rozhlasu.
Ďakujeme za pochopenie, chráňme si zdravie navzájom.
Mgr. Iveta Poluchová,v.r.
starostka obce
(07.01.2021)


  23.01.2021 • Sumár informácií k testovaniu v obci Kálnica
Testovanie sa uskutoční v sobotu 23.1.2021 v priestoroch prísalia kultúrneho domu. Je určené pre obyvateľov vo veku od 15 – 65 rokov. So sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Každý otestovaný si prevezme potvrdenie. Testovanie je tentokrát určené prednostne pre obyvateľov obce Kálnica, hlavne pre tých, ktorí musia chodiť do práce. (Hoci bola z médií avizovaná neustále informácia o dostatočnom počte testov, nie je to celkom tak). Prosíme občanov, aby sa snažili dodržať časový rozpis, aby boli ohľaduplní. Doposiaľ to tak vždy bolo, za čo Vám patrí poďakovanie.
Viac info a rozpis častí obce na tomto odkaze.

  • Testovanie Covid-19
Vážení občania, v súvislosti s ohláseným skríningovým testovaním na Slovensku je pochopiteľné, že sa dožadujete informácií. Samozrejme musíme, tak ako všetky obce a mestá pomôcť obyvateľom, aby mohli pracovať a žiť aspoň v trocha menej obmedzujúcich podmienkach a preto vytvárame v tomto čase odberové miesto . Poprosím však o trpezlivosť, pretože riešime všetko znova v časovej tiesni (18.1. 2021 okolo obeda sme dostali schválené manuály, ktoré sa však budú ešte upresňovať a v stredu sa vraj dozvieme presné informácie). Obec plánuje vytvoriť odberové miesto na testovanie v sobotu 23.januára 2021 v kultúrnom dome. My ako obec sme pripravení, podarilo sa zabezpečiť už dnes materiál i personál. Verím, že vo štvrtok Vám zverejníme všetky potrebné informácie. Ďakujem za pozornosť a prajem všetkým pevné zdravie. Starostka obce(19.01.2021)

 Veselé Vianoce • PF 2021
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok!
Starostka obce, obecné zastupiteľstvo
a kolektív pracovníkov obecného úradu
... zobraz nové aktuality v obci...