Vytlačené 27.09.2022, 00:27 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=foto/2020/2020_06_lipka


29.6.2020 - Odhalenie pamätnej tabule Hurbanova lipa

V pondelok 29.6.2020 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Materskej školy v Kálnici - Hurbanova lipka – ako stálej pripomienky zasadenia mladej lipky. Pekná myšlienka vzišla od dlhoročného predsedu včelárov pána Tibora Valoviča. Dňa 23.3.2017 v školskej záhrade v Kálnici zasadili deti, ktoré sú uvedené na tabuli, pri príležitosti 200 rokov výročia narodenia J.M.Hurbana, mladú lipku. Stará (250 ročná) lipa, ku ktorej mali obyvatelia Kálnice vrúcny vzťah, vysychala a bolo ju nutné zrezať. Týmto činom pomohli deti i kálnickí včelári udržať v obci tradíciu spomienky na velikána, ktorá pretrváva storočia. Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na svojom 9. zasadnutí dňa 12.12.2020 súhlasilo s výrobou pamätnej tabule a jej stálym osadením na budove. Ďakujeme Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Novom Meste nad Váhom za finančnú podporu tejto ušľachtilej myšlienky vo výške 800,- Eur. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto milej slávnosti. Za pomoc a dodanie medu na ochutnávku medu ďakujem včelárom, zvlášť i pani Milke Pažitnej – srdečnej včelárke, ktorá napiekla pohostenie vo forme medovníčkov. Poďakovanie patrí i pánovi Jánovi Hubinskému za výrobu pamätnej tabule, predsedovi ZO SZV v Novom Meste nad Váhom pánovi Milanovi Hargašovi za schválenie finančného príspevku, pani riaditeľke ZŠ s MŠ v Kálnici Mgr. Martine Striežencovej, jej kolektívu a deťom za staranie sa o lipku a prípravu kultúrneho programu. Ďakujem kolegovi – starostovi Obce Beckov pánovi Danielovi Hladkému za návštevu a milý darček v podobe pamätnej plakety. A v neposlednom rade patrí poďakovanie pánovi Tiborovi Valovičovi za ušľachtilú myšlienku a pomoc pri jej organizovaní. A samozrejme veľké poďakovanie patrí i všetkým včelárom za pomoc.
Starostka obce


m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
m5.jpg
m6.jpg
m7.jpg
m8.jpg
m9.jpg
m10.jpg
m11.jpg
m12.jpg
m13.jpg
m14.jpg
m15.jpg
m16.jpg
m17.jpg
m18.jpg
m19.jpg
m20.jpg
m21.jpg
m22.jpg
m23.jpg


počet zobrazení od 1.7.2020: 2939x 

späť