Vytlačené 19.11.2018, 10:52 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=samo_rada


Obecná rada a komisie:
  (2014 - 2018)

  Obecná rada je fakultatívnym orgánom, čo znamená, že obecné zastupiteľstvo ju môže, ale aj nemusí zriadiť. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Volí ju obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Zákon umožňuje, aby obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolalo ktoréhokoľvek člena obecnej rady alebo aj celú obecnú radu. Spôsob voľby (verejným alebo tajným hlasovaním, a pod.) by mal upravovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení obmedzuje počet členov obecnej rady maximálne na 1/3 z celkového počtu poslancov obecného zastupiteľstva.
  Obecná rada má charakter „politického“ orgánu obecného zastupiteľstva, pretože v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán ako aj politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Toto pravidlo platí nielen na začiatku volebného obdobia pri zriaďovaní obecnej rady, ale aj v jeho priebehu.

  Obecná rada je:
- výkonným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva,
- poradným orgánom starostu.

  Náplň činnosti obecnej rady určuje Zákon o obecnom zriadení a ďalšie úlohy môže obecnej rade určiť obecné zastupiteľstvo v štatúte obce.


Obecná rada obce Kálnica:
- RNDr. Ingrid Ševčíková
- Anna Krchnavá
- Milan Borcovan


Komisie:

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkovoprávne záležitosti:
- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie :
- Komisia sociálna :
- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou :
- ZPOZ :

Dobrovoľný hasičský zbor: Milan Borcovan

Telesná výchova a šport: Ing. Ján Hrnčiarik

Sobášiaci: Ing. Ján Krchnavý, zástupca sobášiaceho RNDr. Ingrid Ševčíková

Vedenie kroniky obce: Iveta Markechová

Vedenie pamätnej knihy: Miroslava Bôžiková

Občianske rozlúčky na cintoríne: Ing. Eva Borcovanová

Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav Bušo


Zloženie obecného úradu v Kálnici:

Blažena Šicková
– samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská
– samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky