Vytlačené 24.02.2019, 06:36 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=samo_rada


Obecná rada a komisie:
  (2018 - 2022)

  Obecná rada v Kálnici nie je zriadená.

Komisie

Postavenie komisie:
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva (ďalej len „OcZ“). Plnia úlohy podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií schválenom obecným zastupiteľstvom.

Komisie sú zložené z poslancov, z obyvateľov obce a odborníkov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva , volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo, ktoré môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť a taktiež na ustanovujúcom zasadnutí schváli počet komisií.


Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kálnici::

- Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a majetkoprávnych záležitostí:
- Komisia finančná, pre cestovný ruch a podnikanie:
- Komisia sociálna a bytová:
- Komisia pre kultúru, školstvo, šport a prácu s mládežou:
- Zbor pre občianske záležitosti:


Predchádzajúce Rady obce:
2014-2018