Vytlačené 18.01.2018, 00:32 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=temy/2017_pitna_voda

Ako ďalej s pitnou vodou?
Krátka informačná správa o stave zabezpečenia zásobovania pitnou vodou v obci Kálnica.
(predložená pre Obecné zastupiteľstvo 12.12.2017)

Od verejného zhromaždenia občanov v septembri tohto roku zvolaného v dôsledku kritickej situácie v zásobovaní pitnou vodou, dosiahli sa nasledovné výsledky a vykonali sa i nasledovné opatrenia :
- bol ukončený dlhodobý potrebný čerpací pokus v Stokoch, v ktorom bola sledovaná výdatnosť a kvalita vody z 10 m prieskumného vrtu č.1 i z vrtu č.2 hlbokého 120 m. Potvrdilo sa, že pri nastavenom čerpaní vody z vrtu č.1 v množstve 0,40 l/s a z vrtu č.2 pri čerpaní 1,25 l/s, nedošlo k poklesu hladín vo vrtoch a toto množstvo môžeme považovať za minimálnu výdatnosť obidvoch zdrojov. Zároveň v týždenných intervaloch boli odoberané potrebné vzorky vody. Ukázalo sa, že vrt.č1 má lepšie kvalitatívne hygienické parametre ako výkonnejší vrt č.2. Má ale nízky obsah vápnika. Vrt č.2 má vyšší obsah Fe, vysoký obsah síranov, ale i vysoký obsah vápnika. Oproti vrtu č.1 je zásaditej povahy. Obidva vrty prekračujú súčasne povolenú hladinu alfa, čo súvisí už so samotnou lokalitou Stoky a jej zníženie bude predmetom ďalšieho riešenia. Zároveň bol sledovaný i samotný pôvodný zdroj Stoky, výdatnosť ktorého v súčasnosti je 1,3 l/s, s výbornou kvalitou vody, až na mierne prekročenie hladiny alfa. Potvrdila sa i mierna agresivita stokovej vody na železo. Ako z uvedeného vyplýva, perspektívna možná produkcia vody zo všetkých 3 zdrojov v Stokoch predstavuje cca 3 l /s X 86 m3 t.j. 256 m3 denne, čo by bolo pre našu obec dostačujúce množstvo. Podotýkam ,že súčasnú potrebu cca 125 m3 stačí vykrývať pôvodný zdroj Stoky. Nestačilo by to už v jarných a letných mesiacoch, kedy by sa havarijná situácia bez využitia vrtov, resp. Klokočovky, mohla zopakovať. Na základe týchto výsledkov RNDr. Vladimír Dovina vypracuje potrebné podklady pre ministerstvo. V spolupráci s Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva a Ing. Barančinom i s ďalšími odborníkmi hľadáme potrebné riešenie situácie, i opodstatnenosť vybudovania filtračnej kataloxovej stanice.
- môžeme skonštatovať, že situácia čo do množstva dodávanej vody sa už stabilizovala a nedochádza už k jej prerušovaniu. Zlepšila sa podstatne i čistota vody na prípojkách, v závislosti na odoberaných množstvách. Na niektorých starších prípojkách, s malým odberom, ešte kalná voda zvlášť na začiatku odberu stále tečie. Chce to zrejme ešte nejaký čas , kým sa prípojkové kovové potrubie dočistí od starších nánosov. Opakovanými odbermi z rozvodnej siete v obci sa dokázalo, že nami dodávaná voda vo verejnej sieti spĺňa potrebné požiadavky na pitnú vodu a je čistá.
- Zo zdroja Klokočovka stále nič netečie a hladina vody v studni ešte viac pod odtokovú rúru poklesla.
V súčasnosti je to už viac ako 50 cm. Takže i zásobovacie potrubie bolo doposiaľ prázdne. Dnes sa nám ho pomocou čerpadla z čerpacej stanice podarilo zavodniť tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Pre budúcnosť, vzhľadom k zásaditej povahe tohto zdroja, bude potrebné zvážiť možnosť jej využitia i dodatočným čerpaním, resp. zriadením nového vrtu v tejto lokalite, čo je podmienené zriadením elektrickej prípojky do tejto lokality, v dĺžke cca 1300 m.
- Vykonali sa potrebné technické opatrenia na zlepšenie nepriaznivej situácie v signalizácii nedostatku vody vo vodojeme a jej včasnému hláseniu zodpovedným osobám do mobilnéj siete. Staré poruchové rozvody v čerpacej stanici sa nahradili modernými súčasnými systémami a vo vodojeme vymenil sa kompletne celý rozvadzač i s nainštalovanými prvkami včasnej signalizácie vzniknutých problémov. - V rámci povinnej výmeny vodomerov, vymenilo sa a nahradilo viac ako 300 vodomerov vodomermi súčasnej generácie a vo výmene sa ešte pokračuje a vymenil sa i hlavný vodomer vo vodojeme.
- Pre zlepšenie informovanosti občanov bola zriadená rubrika na internetovej stránke obce i zverejnený článok v Kálnických ozvenách. O prípadoch nevyhnutnej odstávky časti obce v dôsledku opráv na prípojkách občania prostredníctvom miestneho rozhlasu sú včas informovaní. Záverom môžeme skonštatovať, že situácia v dodávke i kvalite pitnej vody i v informovanosti občanov sa podstatne zlepšila.

Ing. Miroslav Borcovan
12.12.2017


______________________________________________________________


Ako ďalej s pitnou vodou?, 8.11.2017

    Po hektických horúcich letných mesiacoch, ktoré nás poznačili doposiaľ nepoznaným problémom v našej obci, problémom kvality i dostatku pitnej vody, situácia sa sčasti už ukľudnila. Aj keď nie sme zo súčasným stavom spokojní, nakoľko na viacerých prípojkách ešte tečie kalná voda. Ovplyvňuje to viacero činiteľov z ktorých časť ešte nepoznáme . Súvisí to zrejme i s množstvom odobranej vody a vekom prípojky, ktorá sa používaním časom, postupne čistí. Nielen, že znížila sa spotreba pitnej vody na súčasnú dennú spotrebu cca 125 m3, oproti dvojnásobku t.j. 250 m3 v máji a na začiatku letného obdobia, ale došlo i ku zmenšeniu stupňa zákalu na jednotlivých prípojkách u občanov.
    Potvrdzuje sa, že zmena zloženia vody, nastala v dôsledku zníženia až úplného výpadku vodného zdroja Klokočovka i zníženia výdatnosti zo zdroja Stoky.
Táto zmena, zapríčinila rozpúšťanie doterajších dlhoročných usadenín v potrubiach i armatúrach a hlavne na prípojkách, čo spôsobilo i zakalenie vody. Zakalenie je rôznej intenzity, v závislosti na množstve usadenín na jednotlivých prípojkách a mieste odberu. Zaujímavá bola tá skutočnosť, že na hlavnom vodovodnom rade ktorý je z plastových rúr, bola voda relatívne čistá. Nasvedčuje tomu i tá skutočnosť, že na nových plastových prípojkách zakalenie bolo menšie, alebo takmer nepostrehnuteľné. Zakaleniu napomohlo v negatívnom zmysle i odpúšťanie vody z hydrantov vodovodnej siete, v snahe odpustiť kalnú vodu a usadeniny v nej. Z uvedeného je zrejmé, že sa postupne znižoval podiel zásaditej vody z Klokočovky a zvyšovalo sa zastúpenie kyslejšej vody zo Stokov. Je potrebné zdôrazniť, že od polovice septembra 2017 až doposiaľ, nám z vodného zdroja Klokočovka do vodovodného systému už netečie nič a hladina v ňom je stále cca 30 cm pod odbernou rúrou. Dôležité je, že v tomto období i vplyvom zníženého odberu a odstránenia viacerých závažných porúch, vody je relatívne dosť. V budúcom roku, ak by Klokočovka neobnovila svoju výdatnosť a odber vody by sa primerane zvýšil, keby sme nenašli riešenie, mohla by sa kritická situácia zopakovať. Riešenie problému nie je jednoduché ani jednoznačné a má svoje vážne úskalia i pochybnosti.
    Na verejnom zhromaždení 7.9.2017, sme boli presvedčení, že nainštalovaním filtračného zariadenia do čerpacej stanice, ktoré obsahuje špeciálnu náplň Katex cez ktorú voda bude pretekať problém so zákalom sa vyrieši.
Riešenie rýchle a technicky po dodaní zariadenia i okamžite realizovateľné. Po finančnej stránke, cca 11.000 Eur, síce pomerne náročné, ale vzhľadom k dôležitosti zabezpečenia kvalitnej vody bez zákalu bolo zastupiteľstvom urýchlene odsúhlasené. Do dnešného dňa sme ho ale nedokázali zrealizovať. Možno si mnohí z Vás položia oprávnenú otázku prečo sa tak neurobilo, keď to bolo odsúhlasené. Dôvodov je niekoľko. Hlavná príčina doterajšej neinštalácie bola v tom, že zariadenie je zahraničnej výroby a pre jeho použitie na Slovensku nebolo certifikované Hlavným hygienikom SR a doposiaľ ani na Slovensku ani v Čechách na verejnom vodovode nebolo použité. Každý zásah i inštaláciu zariadení na úpravu vody vo verejnom vodovode nám v zmysle zákona musí odsúhlasiť a povoliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, čo sa zatiaľ nestalo. Dôvodom bola ich pochybnosť a opatrnosť v tom, že toto zariadenie nebolo certifikované v SR, nepoznali vstupné ani výstupné parametre zariadenia, ktoré nevedel v tejto dobe ani distribútor zariadenia poskytnúť a hlavne obava, aby takto upravená voda nestratila určité potrebné látky, ktoré sú v pitnej vode potrebné. To znamená, že ide o to, aby sme nevyrobili využitím tohto zariadenia inertnú vodu, ktorú do vodovodnej siete nemôžeme dodávať. Aj v tejto veci nastal časom určitý posun, keď v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie Hlavného hygienika o jeho certifikácii pre využitie aj na verejnom vodovode. Taktiež distribútor je ochotný, ale za finančnú úhradu do 1000 Eur vykonať prevádzkový pokus na čerpacej stanici o čom v súčasnosti jednáme. Problém sme konzultovali i s ďalšími odborníkmi na úpravu vody dňa 24.10.2017 po predchádzajúcom konaní na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Trenčíne. Po podrobnom prekonzultovaní problému za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nám bol zdôraznený poznatok, že problém so zákalom navrhované zariadenie nemusí vyriešiť i preto, že zmena zloženia vody môže byť zapríčinená poklesom výdatnosti vodného zdroja Stoky, čoho dôsledkom môže byť i zmena jeho vlastností, čo je potrebné ešte overiť. Zároveň bolo zdôraznená nevyhnutnosť rozbormi z usadenín zistiť pravú príčinu kalenia vody čo je nielen finančne náročná, ale i dlhotrvajúca záležitosť.
    Pre zabezpečenie dostatku pitnej vody, je našou maximálnou snahou urýchliť možnosť využitia výdatnosti 2 nových vrtov v Stokoch,
čím by sa problém dostatku vody vyriešil. Nie je to jednoduché a podlieha to celému radu potrebných opatrení. V súčasnosti na nich opakovane vykonávame dlhodobú čerpaciu skúšku a pravidelne odoberáme vzorky na zistenie jej kvality. Po jej ukončení náš rodák, hydrogeológ a oprávnená osoba RNDr. Vladimír Dovina,CSc, zabezpečí ďalšie legislatívne kroky potrebné k ich trvalému využitiu. Zároveň zvažujeme i možnosť ďalšieho využitia Klokočovky i pri jej zníženom stave čerpaním, čo je podmienené zabezpečením el. energie na zdroji Klokočovka, ktorú tam zatiaľ nemáme.
    Ako z uvedeného je zrejmé, Obec Kálnica ako prevádzkovateľ i správca vodovodu sa intenzívne problematikou zabezpečenia dostatku pitnej vody, ako najdôležitejšej tekutiny pre život, zodpovedne a neodkladne zaoberá a problém rieši. Sme si vedomí, že mnohé nejasnosti a dohady medzi občanmi i ich oprávnená nespokojnosť, vznikajú hlavne z ich neinformovanosti k danej situácii. Je preto našou snahou tento problém napraviť a na stránke obce o postupe v riešení a dosiahnutých výsledkoch podávať aktuálne informácie. Prípadné otázky k tejto problematike i rád osobne, prípadne E-mailom odpoviem. Chce to len trocha trpezlivosti a vzájomného porozumenia.

    Osobne verím, že problém kvality vody i jej dostatku, sa nám v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, k spokojnosti občanov, podarí v dohľadnej dobe vyriešiť.


Ing. Miroslav Borcovan, odborne spôsobilá osoba na prevádzku verejného vodovodu.
tel.0905 536 255, mail:miroslav.borcovan@gmail.com
V Kálnici, 8.11.2017


_________________________________________________________________________- fotogaléria z verejného zhromaždenia ohľadom pitnej vody
7.9.2017