Vytlačené 27.09.2022, 00:59 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=temy/2018_volby_do_samospravy


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, 10.11.2018


Kandidáti pre voľby starostu obce Kálnica
Miestna volebná komisia v Kálnici podľa § 23 zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

P.č. Meno priezvisko Vek Zamestnanie Strana
1. Milan Borcovan 44 r. vedúci výroby SNS, SMER-SD
2. Iveta Poluchová, Mgr. 48 r. vedúca pošty NK

Výsledky volieb starostu obce Kálnica
P.č. Poč.pl.
hlasov
Meno priezvisko Vek Zamestnanie Strana
1. 406 Iveta Poluchová, Mgr. 48 r. vedúca pošty NK
2. 190 Milan Borcovan 44 r. vedúci výroby SNS, SMER-SD

Za starostku obce bola zvolená: Mgr. Iveta Poluchová, nezávislá kandidátkaKandidáti pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Kálnici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

P.č. Meno priezvisko Vek Zamestnanie Strana
1. Ľuboslav Batka 37 r. vedúci priemyselného inžinieringu NK
2. Lenka Benáková , MUDr. 50 r. lekárka NK
3. Sylvia Bolechová 44 r. účtovníčka NK
4. Milan Borcovan 44 r. vedúci výroby SNS, SMER-SD
5. Martina Dovinová 39 r. podnikateľka SNS
6. Jaroslava Ďurcová, Mgr. 56 r. zástupkyňa MŠ SMER-SD
7. Milan Ďuriš, Ing. 67 r. dôchodca NK
8. Martina Jacolová, Ing. 37 r. dizajnová inžinierka Smer-SD
9. Anna Krchnavá 58 r. štátna zamestnankyňa SNS
10. Jakub Krchnavý 28 r. SZČO NK
11. Ján Krchnavý, Ing. arch. 42 r. architekt SNS
12. Ján Krchnavý, Ing. 40 r. špecialista pre kvalitu dodávateľov NK
13. Tomáš Kukučka 36 r. operátor výroby SNS
14. Nikola Lendacká 29 r. podnikateľka NK
15. Viera Lištiaková 39 r. materská dovolenka SMER-SD
16. Vanda Margolienová 33 r. materská dovolenka NK
17. Iveta Poluchová, Mgr. 48 r. vedúca pošty NK
18. Žaneta Potočková 43 r. SZČO NK
19. Ingrid Ševčíková, RNDr. 60 r. biochemička SNS
20. Ivan Šicko, Ing. 44 r. samostantý technik
21. Jaroslav Šustek 37 r. podnikateľ SNS
22. Miloš Valovič 46 r. živnostník SNS
NK: nezávislý kandidát
SMER-SD: SMER-sociálna demokracia
SNS: Slovenská Národná Strana
SZČO: Samostatne zárobkovo činná osoba


Výsledky volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva
P.č. Poč.pl.
hlasov
Meno priezvisko Vek Zamestnanie Strana
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov
1. 365 Lenka Benáková, MUDr. 50 r. lekár NK
2. 339 Žaneta Potočková 43 r. SZČO NK
3. 333 Iveta Poluchová, Mgr. 48 r. vedúca pošty NK
4. 311 Milan Ďuriš, Ing. 67 r. dôchodca NK
5. 296 Ján Krchnavý, Ing. arch. 42 r. architekt SNS
6. 290 Milan Borcovan 44 r. vedúci výroby SNS, SMER-SD
7. 276 Ľuboslav Batka 37 r. vedúci priemyselného inžinieringu NK
8. 256 Anna Krchnavá 58 r. štátna zamestnankyňa SNS
9. 235 Sylvia Bolechová 44 r. účtovníčka NK
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
1. 225 Miloš Valovič 46 r. živnostník SNS
2. 218 Ján Krchnavý, Ing. 40 r. špecialista pre kvalitu dodávateľov NK
3. 201 Jaroslav Šustek 37 r. podnikateľ SNS
4. 160 Jaroslava Ďurcová, Mgr. 56 r. zástupkyňa MŠ SMER-SD
5. 151 Jakub Krchnavý 28 r. SZČO NK
6. 143 Ingrid Ševčíková, RNDr. 60 r. biochemička SNS
7. 137 Ivan Šicko, Ing. 44 r. samostantý technik
8. 130 Martina Dovinová 39 r. podnikateľka SNS
9. 121 Nikola Lendacká 29 r. podnikateľka NK
10. 121 Vanda Margolienová 33 r. materská dovolenka NK
11. 43 Viera Lištiaková 39 r. materská dovolenka SMER-SD
Kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry
1. Martina Jacolová, Ing. 37 r. dizajnová inžinierka Smer-SD
2. Tomáš Kukučka 36 r. operátor výroby SNS

Počet zvolených poslancov: 9


Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 856
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 606
Počet odovzdaných obálok 606
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 601
Počet poslancov ktorý sa mal zvoliť 9
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 596
Volebná účasť 71%


- informácie pre voliča,
- zverejnenie počtu obyvateľov,
- oznámenie o určení počtu poslancov,
- oznámenie o určení zapisovateľky,
- emailová adresa na doručenie oznámenia,
- určenie volebného okrsku

- kandidáti pre voľby starostu obce
- kandidáti pre voľby do Obecného zatupiteľstva

- výsledky volieb.pdf


Predstavenie kandidátov pre voľby starostu obce

Kandidát na starostu obce č. 1
Milan Borcovan

Vek: 44 rokov
Zamestnanie - vedúci výroby, Magna SLOVTECA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
Vzdelanie - stredoškolské s maturitou, SOU strojárske Nové Mesto nad Váhom.
Rodinný stav - ženatý, dve deti, Matej, 19 ročný študent Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom a Agáta, 16 ročná študentka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Manželka Ľubica, zamestnaná v HELLE v Kočovciach.

  Kálnica je moja rodná obec a nie je mi ľahostajná jej budúcnosť ako aj budúcnosť jej obyvateľov. S problematikou obce som vyrastal už v rodinnom prostredí a plynule som spoznával jej menšie, ale aj väčšie problémy. Som presvedčený, že naša budúcnosť sa vytvára len skutkami i osobným prístupom k nej a k tomu, ako sa k nej chováme už v prítomnosti. Preto som sa snažil i popri svojom náročnom zamestnaní aktívne sa zapájať do diania v spoločenskom a kultúrnom živote našej obce. Poznáte ma ako organizátora rôznych kultúrno-spoločenských aktivít, a hlavne ako aktívneho člena v DHZ Kálnica, ktorý - a zvlášť jeho mládežnícka zložka - úspešne reprezentuje našu obec. Už tri volebné obdobia za sebou som dostal od občanov dôveru a bol som zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva, v ktorom v súčasnosti vykonávam funkciu zástupcu starostu. V zastupiteľstve som postupne spoznával problémy, ktoré trápili a trápia našich občanov. Na základe vlastného úsudku, faktov, kompromisov a právnych podmienok som sa snažil spoločne s ostanými poslancami vždy čo najlepšie rozhodovať v prospech obce.
V tejto snahe chcem pokračovať i naďalej s tým, že kandidujem na poslanca i starostu obce. Kandidujem tak ako i v predchádzajúcich obdobiach za SNS spoločne aj s podporou SMERU, nakoľko národné a sociálne problé- my sú mi blízke. Na základe doterajších poznatkov i rozpracovaných aktivít obce, som si plne vedomý náročnosti nasledovného volebného obdobia, čo do organizačnej, ekonomickej i ľudskej stránky. Vybudovanie celoobecnej kanalizácie, na ktorú obec získala možnosť čerpania dotácie, v histórii obce predstavuje najnáročnejšiu a najnákladnejšiu, ale nevyhnutne potrebnú výstavbu, pri ktorej zo strany občanov určite vznikne mnoho pripomienok a aj prípadnej nespokojnosti.
Pre všeobecnú informáciu uvádzam, že pre Kálnicu bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválený nenávratný finančný prí- spevok vo výške 2 861 916 € s 5% spoluúčasťou obce, čo je 150 627 €. Táto suma by pre obec bola v rámci rozpočtu relatívne bezproblémová, ale podmienkou pridelenia dotácie je aj úhrada DPH, čo je ďalších 572 383 €. A táto suma je z pohľadu obecného rozpočtu už veľmi zaťažujúca. Jej naplnenie bude vyžadovať finančne maximálne úsporný režim obce. Napriek tomu je absolútnou prioritou kanalizáciu zrealizovať, čo v budúcnosti bude i podmienka pri čerpaní dotácii z eurofondov.
ďalšia a nie menej závažná problematika, ktorá je v riešení, sa týka zásobovania občanov vodou. Obec ako správca vodovodu je povinná zabezpečiť pitnú vodu v zodpovedajúcej kvalite a množstve všetkým občanom pripojeným na obecný vodovod. Už rok sa boríme s problémom straty vodného zdroja na Klokočovke a do obecného vodovodu sa privádza voda už len z vodného zdroja Stoky. I keď sa podarilo zabezpečiť dostatok vody pre občanov, ale dôsledkom zmeny ph a chemického zloženia vody (viac železa) z vodného zdroja Stoky dochádza v niektorých domácnostiam k zákalu, zapríčineného hlavne rozpúšťaním usadenín v potrubí. Tento nežiaduci jav môžeme, podľa posudkov niektorých odborníkov, odstrániť len znovu sprevádzkovaním vodného zdroja Klokočovka. Preto jednou z mojich hlavných priorít bude zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody a revitalizácia vodného zdroja Klokočovka. Kálnica ako koncová obec má vysoký predpoklad pre kľudný a spokojný rodinný život. Problém je v tom, že v obci nie je dostatok voľných stavebných pozemkov. Dopyt po stavebných pozemkoch je v Kálnici dlhodobo väčší ako ponuka. Nová výstavba je blokovaná komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, rozdrobenosťou malých pozemkov a čiastočne aj územným stavebným plá- nom. Tiež mám názor, že vzhľadom na tieto rastúce požiadavky bude potrebné prehodnotiť a aktualizovať smerný územný plán obce. Túto aktualizáciu ale musí zrealizovať odborne znalá komisia. Uvedomujem si, že napredovanie obce nespočíva len v hmotných veciach, ako je kanalizácia, obnova ciest, výstavba nových domov, chodníkov, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote, kde vedúcu úlohu hrala vždy škola a ochotní, pre kultúru zapálení, občania. V škole máme od septembra novú riaditeľku pani Martinu Striežencovú. Robiť riaditeľku v málotriednej škole bola pre ňu výzva a je našou povinnosťou jej čo najviac pomôcť pri realizovaní svojich plánov. Spoločne budeme hľadať spôsob ako zlepšiť a zefektívniť podmienky v základnej škole, materskej škole, kuchyni, jedálni a v neposlednom rade zvýšiť i počet miest v materskej škole, aby sa do škôlky prijali všetky deti.
Som rád, že Kálnica sa môže pochváliť, z môjho pohľadu, jedným z najkrajších športových areálov v okolí, ktorý TJ Zavažan spoločne s obcou neustále zveľaďuje. Tento trend by som chcel zachovať a budem sa snažiť i naďalej ich prostredníctvom napomáhať v jeho rozvoji. Obec je priam predurčená k ďalšiemu rozvoju turistického ruchu, k čomu popri krásnej prírode napomáhajú už tradičné aktivity a podujatia, ktoré šíria dobré meno našej obce. Bike centrum, SKI Centrum, Chatová oblasť Krajná dolina, turistická útulňa na Izbe a Slovanský dvojkríž na Ostrom vrchu predurčujú obec na turisticky zaujímavú oblasť, kde sa dá venovať rôznym športovým aktivitám - turistika, cykloturistika, lyžovanie, pripadne jazda na koni. Toto všetko sa budem snažiť čo najviac spropagovať a podporovať, aby sa obec dostala do širšieho povedomia verejnosti.
Zvýšenú pozornosť chcem venovať zlepšeniu informovanosti občanov o dôležitých akciách, správach, upozorneniach a rôznych kultúrnych podujatiach nielen formou rozhlasu, ale aj lepším využívaním internetovej stránky obce a doteraz v obci zavedenej, ale v súčasnosti málo využívanej emailovej komunikácie.
Uvedomujem si, že obdobie, ktoré nás v nasledujúcich rokoch čaká, bude jedno z najťažších období posledných rokov. Bude to vyvrcholenie už 30-ročnej snahy každého jedného predchádzajúceho zastupiteľstva o vybudovanie obecnej kanalizácie a s tým spojenej ochrany životného prostredia, a hlavne ochrany spodných vôd. Toto obdobie môžeme úspešne zvládnuť len spoločnou snahou všetkých novozvolených poslancov, spoločenských organizácii i občanov zlepšiť svoje životné a kultúrne podmienky. Som presvedčený, že nie je ťažké poukazovať na problém, ale je dôležité a často náročné tento problém svojou aktivitou a prispením úspešne vyriešiť. Preto sa uchádzam o vašu dôveru v nasledujúcich komunálnych voľbách ako kandidát na starostu a poslanca obecného zastupiteľstva. Spravím všetko preto, aby som vašu dôveru nesklamal.


Kandidát na starostu obce č. 2
Mgr. Iveta Poluchová

Vek: 48 rokov
Deti: 29-ročný syn Michal, 27-ročná dcéra Ingrida.
Rodinný stav: v partnerstve s priateľom
Vzdelanie: Stredná ekonomická škola v Topoľčanoch, všeobecná ekonómia, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústav prírodných a humanitných vied, Katedra politológie, študijný odbor politológia. Absolvovaný certifikát v oblasti mediátor. Predsedníčka miestnej organizácie Slovenského červeného kríža, členka výboru obecného hasičského zboru, spoluzakladateľka a predsedníčka Enduroteamu, asistentka žiačke 3. ročníka ZŠ.

  Životopis: Vyrástla som v obci Chudá Lehota. V obecnej samospráve som profesijne začala od jej počiatkov, t. j. od roku 1991. Od roku 1993 som pracovala ako účtovníčka a samostatná odborná referentka obecné- ho úradu. V rokoch 2006 - 2010 som vykonávala funkciu starostky obce Chudá Lehota a taktiež funkciu tajomníčky mikroregiónu. V roku 2009 som kandidovala za poslankyňu do Trenčianskeho samosprávneho kraja. V Kálnici žijem blížiaci sa ôsmy rok, od apríla 2017 pracujem v obci ako vedúca pošty. Vážení občania, ponúkam vám svoje znalosti a skúsenosti z 20-ročnej praxe práce v obecnej samospráve i v oblasti komunálnej politiky. Som otvorená vzájomnej komunikácii, rešpektu v zmysle čestnosti. Práce sa nebojím, som zvyknutá tvrdo pracovať a boriť sa s každodennými známymi i neznámymi úlohami a posúvať tak obec a život jej obyvateľov vpred. Žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje zodpovedný prístup a rozhodnutia, i preto svojím rozhodnutím kandidovať vám chcem byť nápomocná vo vašich potrebách, aby ste sa na mňa mohli s dôverou obrátiť. Všetko ostatné sa dá naučiť, dôvera sa však musí zaslúžiť. Pretože to je pre funkciu starostu, tak ako ju vnímam ja, najväčšia odmena - občan obracajúci sa na neho s dôverou.
Predstavenie kandidátov pre voľby obecného zastupiteľstva

č.1 Ľuboslav Batka


  37 rokov, vedúci priemyselného inžinieringu, NK
  Vyštudoval som SPŠ elektrotechnickú v Novom Meste nad Váhom. Som 10 rokov ženatý. S manželkou máme dve deti. V súčasnosti pracujem v spoločnosti Askoll Slovakia v Potvoriciach.
Som rodený Kálničan a ako takému mi určite záleží na prosperite a rozvíjaní sa našej obce. Rozhodol som sa preto kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva, aby som pomohol odštartovať zmeny, ktoré by našu obec posunuli ďalej. Odstrániť problémy a nedostatky, s ktorými sa dennodenne stretávame. Ako poslanec obecného zastupiteľstva by som chcel komunikovať s občanmi, prijímať námietky a pripomienky a pracovať na nich, pozerať sa s otvorenými očami tak, aby som po skončení volebného obdobia nepozeral na svoje sľuby ako na prázdne reči, ale mohol sa s kľudným svedomím pozrieť každému do očí. Spolupráca vždy vyžaduje vhodné podmienky. Ťažko dokážu dlhodobo spolupracovať ľudia, ktorí si nedôverujú a nemajú žiaden spoločný cieľ. Chcel by som sa zaoberať hlavne zlepšením životných podmienok v obci, ale aj otázkou nových občanov, a podmienok pre nich. Takisto je podľa mňa dôležité lepšie využitie súčasných zdrojov obce. To, či sa dostanem do obecného zastupiteľstva, záleží na podpore obyvateľov a verím, že sa nájde dosť ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké názory na situáciu v obci a podporia ma.


č.2 MUDr. Lenka Benáková


  50 rokov, lekárka, NK
  Pracujem ako lekárka v obvode Beckov, Kálnica a Kočovce, som vydatá, mám 2 synov. Som poslankyňou OZ už 3 volebné obdobia, pracujem ako predsedníčka sociálnej komisie, kde sa venujem sociálnym témam. V spolupráci s p. Badžgoňovou riešim často zložité sociálne situácie občanov či už v mieste bydliska alebo pri umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb. Súčasťou práce v sociálnej komisii je návšteva jubilantov 80 a viac ročných, rozdávanie Mikulášskych balíčkov, či zabezpečenie uvítacích balíčkov pre prváčikov našej školy. Do budúcna by som sa chcela zaoberať zriadením sociálneho taxíka (v rámci finančných možností obce) pre občanov ťažšie mobilných, či žijúcich osamelo, ktorý by využívali pri návšteve lekárov.


č.3 Sylvia Bolechová


  44 rokov, účtovníčka, NK
  Vážení spoluobčania, som matkou dvoch synov Michala a Mateja. V Kálnici žijem 20 rokov. Ako samostatný účtovník v súkromnej sfére pracujem už 24. rok a 2 roky som pracovala ako špecialista posudzovania oprávnenosti výdavkov na celoslovenskom projekte realizovanom z eurofondov. Medzi moje záľuby patrí literatúra faktu a, keďže moji synovia i priateľ sú futbalisti, som fanúšik futbalu. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že riešenie problémov neodkladám a prípadný počiatočný neúspech ma neodradí, ale motivuje k ďalšej práci, hľadám možnosti, ako sa dajú veci urobiť a nie chyby a argumenty prečo to nejde. V súčasnosti vnímam značnú nespokojnosť obyvateľov, ktorá pramení zo zaostávania obce v rozvoji. Uvedomujem si, že obec má pred sebou nároč- né obdobie, kedy zrejme hlavnou témou bude vybudovanie kanalizácie. Popri tom by sa však mala sústrediť i na aktualizáciu územného plánu, ktorej ťažiskom by mali byť požiadavky a investorské zámery občanov stavať rodinné domy vo viacerých častiach našej obce. Myslím si, že nie je správne za hlavné a jediné kritérium dobrého riadenia obce považovať len šetrenie finančných prostriedkov. Je treba zhodnotiť i to, do akej miery si obec plní svoju funkciu poskytovania služieb na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov. Poslanecké prieskumy, ankety, dotazníky..., i toto je možnosť, ako zapojiť do rozhodovania a diania v obci občanov a motivovať ich k spolupráci na rozvoji obce. Obec môže zistiť, riešenie ktorých problémov považujú samotní občania za dôležité a upriamiť tak pozornosť na ich vyriešenie. Niekoho totiž trápi nenamaľované zábradlie okolo potoka, iného chýbajúca kvetinová výzdoba na verejných priestranstvách, nevhodné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber, alebo zlé technické zabezpečenie ozvučenia cintorína... Problémy, ktorých vyriešenie nevyžaduje veľké investície a zvý- ši spokojnosť obyvateľov. Taktiež zasadnutie zastupiteľstva 1x za mesiac by prispelo k efektívnejším výsledkom a rýchlejšiemu riešeniu problémov. Zverejnením porovnania plánovaných a skutočných výdavkov / príjmov na jednotlivé aktivity a zdôvodnením rozdielov, by boli občania zo strany obce precíznejšie informovaní o jej hospodárení. Možno niekto namietne, že som sa nevenovala otázke financovania obce. Iste, mohla by som vo všeobecnosti rozvádzať možnosti zvýšenia bežných príjmov, o potrebe efektívneho vynakladania finančných prostriedkov na strane výdajov, o tom, ako by mala obec dosahovať optimálnu cenu a kvalitu dodávok tovarov, prác a služieb, či o aktívnom prístupe pri zapájaní sa obce do projektov financovaných z eurofondov. Avšak navrhnúť konkrétne riešenia a opatrenia, na zlepšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, je možné len na základe konkrétnych podkladov. Je mnoho ďalších oblastí, ktorým je potrebné venovať zo strany obce pozornosť - funkčná škola a škôlka, pitná voda, podpora záujmových združení v obci.... Prezentovala som len pár možností, ako by sa mohlo, podľa mňa, zlep- šiť fungovanie našej obce. Každý z nás má ale svoj vlastný názor na dianie, rozvoj a smerovanie našej obce. Preto je dôležité vypočuť každý názor, venovať mu pozornosť a brať ho s úctou a vážnosťou. Túžba ľudí po zmene je značná. Obec potrebuje nové nápady i pohľad na riešenie problémov. Napriek tomu by nebolo dobré podľahnúť lacnej ilúzii, že len zmenou na poste starostu či poslancov sa všetko vyrieši. Myslím si, že nastal čas, aby sme skoncovali s tým, kto tu ako dlho býva, či bol zástanca toho či onoho starostu. Iba rozumné a kompromisné riešenia v prospech všetkých dokážu zvýšiť spokojnosť občanov. Kálnica je domovom nás všetkých, sústreďme sa na to, čo nás spája - práca pre rozvoj našej obce. ďakujem za príležitosť prezentovať sa.


č.4 Milan Borcovan


  44 rokov, vedúci výroby, SNS, Smer - sociálna demokracia
  Povolanie - vedúci výroby svetelných komponentov v Magne Slovteca, s.r.o. Stredoškolské vzdelanie s maturitou - SOU strojárske v Novom Meste nad Váhom. Rodinný stav - ženatý, 2 deti. Výkon poslanca OcU považujem za veľmi dôležitú prá- cu. Je to služba pre všetkých občanov, aby pomocou návrhov spoločne zlepšovali život občanov v našej obci. Preto sa budem snažiť čo najviac pomôcť pri realizácii všetkých projektov ohľadne kultúry, výstavby a celkového rozvoja v obci. Som poslancom OcU už tretie volebné obdobie a hlavne dlhoročným členom DHZ Kálnica, kde sa snažím spoločne s ostatnými hasičmi aktívne zapájať do diania v obci organizovaním kultúrnych akcií, pomocou pri živelných pohromách, preventívnou protipožiarnou činnosťou a podporovaním mládeže v hasičskom športe. Týmto činnostiam by som sa chcel venovať aj nasledujúce volebné obdobie, a preto sa opakovane uchádzam o miesto poslanca.


č.5 Martina Dovinová


  39 rokov, podnikateľka, SNS
  Volám sa Martina Dovinová, som vydatá, mám 2 deti, vyštudovala som strednú priemyselnú školu v Starej Turej. Zamestnanie: Už 14 rokov som spolu s mojím manželom majiteľkou firmy LAURIS R.M. s.r.o., ktorá má sídlo v Kálnici a momentálne je najväčším výrobcom bublinkovej fólie na Slovensku. Záľuby: v prvom rade rodina, psy, príroda a moja práca. Dostala som príležitosť uchádzať sa o post poslankyne obecného zastupiteľstva. Veľmi si tejto príležitosti vážim a aj keď nie som rodená Kálničanka, v Kálnici bývam už 17 rokov, poznám to tu veľmi dobre a myslím si, že by som mohla byť prínosom v rade poslancov obce. Aktívne sa zaují- mam o dianie v obci, som členkou školskej rady v Kálnici, členkou školskej rady v Beckove, členkou DHZ Kálnica. Spolu s manželom podporujeme sponzorsky ZŠ s MŠ Kálnica, DHZ Kálnica, TJ Zavažan. Moje skúsenosti, ktoré som nadobudla počas moje 14 ročnej podnikateľskej činnosti, by som rada využila a bola nápomocná v prospech rozvoja obce. Obec Kálnica je jednou z najkrajšie položených obcí, máme tu hory, lúky a naozaj veľmi krásne prostredie. Mojím prianím a záujmom je, aby sa v obci rozšíril stavebný obvod, aby ľudia, nielen rodáci, ktorí chcú bývať v Kálnici, mali kde bývať a mali kde stavať domy. Nedovoľme, aby ľudia odtiaľto odchádzali, pretože už dávno nie je kde v obci stavať. V mojom záujme je, aby obec prekvitala, aby sa rozrastala a bola naozaj krásnym a útulným miestom na bývanie, aby sme si nielen zachovávali, ale aj zveľa- ďovali to, čo nám tu naši predkovia zanechali. Veľmi rada by som bola, aby sa dotiahlo do obce viac peňazí z rozpočtu VÚC, tým sa nezaťažil rozpočet obce, aby sa tu vybudovali lepšie chodníky, opravili cesty, upravil sa park, kde by si mohli ľudia sadnúť a oddýchnuť, dobudovalo detské ihrisko, aby sa mali kde deti hrať. Keďže ako členka školskej rady v Kálnici viem, kde sú veľké nedostatky škôlky a školy, bude v mojom záujme, aby bolo fungovanie týchto dvoch inštitúcií bezproblémové, chcem, aby sa zveľadili a dobudovali priestory v škôlke, nakoľko je veľký záujem o využívanie škôlky, ale nebolo možné všetky deti prijať, priestory sú už zastarané, aby sa tam deti cítili čo najlepšie. Ako som spomínala na začiatku, bolo by treba, aby obec rástla aj počtom obyvateľov, a čím viac ľudí, tým viac peňazí, a tým viac sa dá pre našu krásnu obec urobiť.


č.6 Mgr. Jaroslava Durcová


  56 rokov, zástupkyňa MŠ,Smer-SD
  Som učiteľka materskej školy, študovala som na UK v Bratislave, pedagogickú fakultu, odbor Predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl. Od roku 2001 pracujem v Materskej škole Považany ako riaditeľka, od septembra 2018 po zlú- čení Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch ako zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu. Mám jedného dospelého syna. Poslankyňou OZ som dve volebné obdobia. Mojou snahou v minulom volebnom období bolo rozšíriť počet tried v materskej škole, a tým uspokojiť rodičov pri umiestnení detí do materskej školy, čo sa mi v spolupráci so zriaďovateľom, ale aj zástupkyňou pre materskú školu a riaditeľkou ZŠ s MŠ podarilo a v materskej škole sa otvorila druhá trieda. V budúcom volebnom období bude mojou prioritou udržať základnú školu v obci, budem sa zaujímať o riešenie pitnej vody v obci a podieľať sa svojimi skúsenosťami a schopnosťami na úspešnom chode obce.


č.7 Ing. Milan Ďuriš


  67 rokov, dôchodca, NK
  Vzdelanie: Vysoká škola MTF Trnava Od roku 1979 som pracoval na SOUP v Novom Meste nad Váhom až do roku 2007. Po tomto roku som bol SZčO so zameraním na kovovýrobu. Bol som jedným zo zakladateľov lyžovania v Kálnici. Neskôr som pôsobil ako tréner lyžovania na tráve, toho času som členom predstavenstva úseku lyžovania na tráve pri SLA. V OZ som v minulom funkčnom období bol členom finančnej komisie. Snažil som sa o zveľadenie našej obce, v čom chcem pokračovať aj v budúcom funkčnom období, ak budem zvolený. Zo záľub: turistika, v zime lyžovanie a práca s kovom


č.8 Ing. Martina Jacolová


  37 rokov, dizajnová inžinierka, Smer - sociálna demokracia
  10. 10. 2018 sa vzdala kandidatúry


č.9 Anna Krchnavá


  58 rokov, štátna zamestnankyňa, SNS
  Vzdelanie: Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín, doplnkové pomaturitné vzdelanie na Geodetickej škole Bratislava Zamestnanie: štátny zamestnanec, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - katastrálny odbor, Pracovná pozícia: radca. Jedno dieťa
č.10 Jakub Krchnavý


  28 rokov, SZčO, NK
  Vzdelanie: SPŠ Nové Mesto nad Váhom 1 dieťa Po dokončení stredoškolského vzdelania s maturitou som začal pracovať v rodinnej firme Klimat (výroba vzduchotechnického potrubia a príslušenstva). Dnes sme jeden z najväčších výrobcov na Slovensku. Podnikateľské prostredie v našej krajine mi pomohlo získať mnohé vedomosti, praktické skúsenosti a kontakty, ktoré by som rád využil aj pri rozvoji obce. Kálnicu pomáhal rozvíjať už môj starý otec Milan Krchnavý, ktorého dobré kroky mám v záujme nasledovať. K rozhodnutiu kandidovať na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva ma viedli viaceré dôvody, ktoré ako občan Kálnice pozorujem. Mojím prioritným cieľom je vniesť do obce nový život, prilákať aj mladé rodiny, a to prostredníctvom výstavby nových rodinných domov a ulíc. Tiež budem rád, ak sa nám podarí pravidelne organizovať spoločenské podujatia, ktoré vytiahnu ľudí do ulíc. ďalším krokom je vytvorenie detského ihriska alebo iných zábavných priestorov pre deti, kde sa môžu rodiny stretávať. V mojom záujme je vytvoriť z Kálnice opäť krásnu a veselú dedinu, v ktorej bude radosť žiť.


č.11 Ing. arch. Ján Krchnavý


 42 rokov, architekt, SNS
 Som ženatý, mám 2 deti. Jazykové znalosti: angličtina, francúzština. Povolanie: od skončenia Fakulty architektúry STU pôsobím ako autorizovaný architekt, som spolumajiteľ architektonickej kancelárie pôsobiacej v Bratislave s pôsobnosťou po celom Slovensku. V samospráve som jedno volebné obdobie pôsobil ako poslanej obecného zastupiteľstve v Kálnici. V komisii výstavby pôsobím viac ako 16 rokov v Kálnici aj v Novom Meste nad Váhom. V obecnej samospráve ponúkam svoje odborné vedomosti z urbanizmu, stavebného poriadku, územného plánovania, architektúry. Obec Kálnica je moja rodná obec a považujem ju za výnimočnú. Výnimočnú urbanistickým rozložením, stavbami, a hlavne výnimočnú prostredím a krajinou, v ktorej sa nachádza. Má potenciál v krásnom prostredí, ktoré ju obklopuje a v ľuďoch, ktorí v nej žijú. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí posúvať život v Kálnici dopredu. Aby sa nám v Kálnici lepšie a krajšie žilo.


č.12 Ing. Ján Krchnavý


  40 rokov, špecialista pre kvalitu dodávateľov, NK
  Rodinný stav: ženatý, manželka Erika, deti: dcéra Andrejka, syn Marek Narodil som sa v Kálnici, tu som prežil svoje detstvo a tu žijem spolu so svojou rodinou. Vyštudoval som Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor automatizačná technika. Pracujem 15 rokov v medzinárodnej spoločnosti Manz, kde v súčasnosti zastávam pozíciu špecialistu pre kvalitu dodávateľov. Moja práca je zameraná na rozvoj dodávateľov a na hľadanie riešení v technicko-obchodných vzťahoch medzi zákazníkmi a dodávateľmi. Táto práca mi dáva možnosť neustále získavať nové informácie a rozširovať si tak svoj všeobecný prehľad. Do diania v obci som sa snažil zapájať či už ako futbalista a člen TJ Kálnica, alebo ako člen a predseda Poľovníckeho združenia Kálnica. Najmä prostredníctvom poľovníckeho združenia a jeho členov sa snažím o podporu kultúrno-spoločenského života v obci. Ako poslanec obecného zastupiteľstva sa chcem zamerať predovšetkým na hľadanie realizovateľných riešení, ktoré budú prospešné pre občanov, ale aj pre rozvoj obce. Medzi moje priority, na ktoré by som sa chcel ako poslanec zamerať, patrí: - zrealizovanie projektu odkanalizovania obce; - rozvoj obce a jej nový územný plán; - rozvoj materskej a základnej školy; - usporiadanie pozemkov a pozemkové úpravy v katastri Kálnica. Uchádzať sa o miesto poslanca som sa rozhodol preto, lebo Kálnica je miesto, kde chcem naďalej žiť a vychovávať svoje deti. Nie je mi ľahostajné jej ďalšie smerovanie a chcem prispieť k jej rozvoju.


č.13 Tomáš Kukučka


  36 rokov, operátor výroby, SNS
  Rodinný stav: slobodný Vzdelanie: elektrotechnické s maturitou Doterajšie pracovné zaradenia: strážna služba, elektrotechnik a posledné roky pracujem ako operátor výroby pri výrobe popruhov. Odborné spôsobilosti a jazykové vedomosti: anglicky, nemecky - pasívne, preventivár v oblasti požiarnej spôsobilosti. Záujmová činnosť: turistika, spoznávanie kultúrnych pamiatok, v minulosti cyklistika, od mladosti pôsobenie v obecnom hasičskom zbore, kde súčasne pôsobím ako veliteľ obecného Dobrovoľného hasičského zboru. Svoju činnosť v budúcnosti chcem zamerať na podporu mládeže v rôznych kultúrno spoločenských záujmových činnostiach, a na zavedenie účinných preventívnych opatrení proti povodniam.
Kandidát sa vzdal kandidatúry


č.14 Nikola Lendacká


  29 rokov, podnikateľka, NK
  Vzdelanie: Združená stredná škola obchodu a služieb - odbor: Obchodná akadémia Vážení spoluobčania, dovoľte aby som sa vám v krátkosti predstavila. Volám sa Nikola Lendacká. Som priateľská, komunikatívna, milá, spravodlivá a zodpovedná, rodinne založená osoba. V Kálnici žijem od narodenia a dianie v našej obci som vnímala od detstva, hlavne z rodinného prostredia, cez môjho dedka - Ing. Miroslava Borcovana, pre ktorého naša obec vždy bola aj bude, dovolím si tvrdiť, srdcovou záležitosťou. U mňa sa záujem o veci verejné a celkový rozvoj našej obce prejavil až po narodení mojej teraz už 4-ročnej dcéry Karolíny, keďže sme sa ako rodina rozhodli, že sa usadíme a budeme žiť práve tu, nakoľko Kálnica je nádherné a pokojné miesto. Je obklopená krásnou prírodou, a je priam ideálnym miestom pre rodinný život. Ale mám pocit, že práve na tie mladé rodiny s deťmi sa tu akosi zabúda. Pritom práve deti sú v živote to najkrajšie a najdôležitejšie. Naše deti sú našou budúcnosťou. Som presvedčená, že naša obec potrebuje načerpať novú energiu a že potrebujeme aj v obecnom zastupiteľstve viac mladých, aktívnych ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoj názor a stáť si za ním. Ak sa mi podarí uspieť v nasledujúcich voľbách, mojím hlavným cieľom bude počúvať občanov, komunikovať s nimi a snažiť sa nájsť vhodné riešenia pre pokojný chod v našej obci. Témy, ktorým sa chcem ako poslankyňa venovať: - zachovanie a podpora MŠ a ZŠ, zachovanie školskej kuchyne - znovuotvorenie detského ihriska - pomôcť s vybudovaním vonkajšieho Fitness na ihrisku - vytvoriť oddychovú zónu pre mládež - prehodnotenie územného plánu obce - vytvorenie nových možností na výstavbu rodinných domov - aktívnejšie využívanie kultúrneho domu (viac spoločenských a kultúrnych akcií, skupinové cvičenia, kurz anglického jazyka...) - osadenie lavičiek pri kultúrnom dome.


č. 15 Viera Lištiaková


  39 rokov, materská dovolenka, Smer-SD
  Rada sa bližšie predstavím, nakoľko som sa rozhodla kandidovať na poslanca v obci Kálnica. Narodila som sa v Trenčíne v roku 1979. Bývali sme v Kálnici 3 roky, potom sme sa museli presťahovať do Liptovského Hrádku, kde môj otec pracoval na vodných elektrárňach čierny Váh. Tam som žila, študovala na obchodnej akadémii aplikovanú ekonómiu, ktorú som ukončila s výučným listom a maturitou, a po škole som pracovala v Tesle Liptovský Hrádok IBM do roku 1999. V tomto roku som porodila dcérku Veroniku a presťahovali sme sa do Kálnice, kde sme trávili celé detstvo so súrodencami u starých rodi- čoch a Kálnica bola a je mojou srdcovkou. Tu som dcéru vychovávala, tu bývame v lone prírody. Od roku 2004 som prešla na SZčO - pracovala som ako účtovníčka pre firmy, vlastnila som kvetinárstva ako v Kálnici, tak aj v Beckovskej Vieske, kde som krátko žila a kde som pracovala aj pre obecný úrad v športovej komisii. Takže viem, čo všetko treba pre to, aby deti sa nenudili a našli sme im spoločne vhodné priestory na ich realizáciu. Za môj život som sa stále vzdelávala, a zároveň som si urobila niekoľko certifikátov, potrebných pre ďalšiu prácu. Zároveň som pracovala ako exkluzívna finančná sprostredkovateľka pre Fincentrum, kde som sa zoznámila s mojím druhom Jánom, v ktorej pracuje ako obchodný riaditeľ do dnešného dňa, čiže stretávam veľ- mi veľa ľudí, ktorí riešia a chcú pomôcť s ich finančnou situáciou a snažíme sa im pomôcť a ušetriť im nemalé finančné prostriedky. V roku 2016 sa mi narodil syn Matúš, ktorý je tiež občanom Kálnice, síce je maličký, ale chcem, aby miloval tak Kálnicu ako ja a vďaka nemu vidím, čo všetko v obci chýba pre deti, hlavne čo sa týka škôlky, nakoľko ho neprijali do materskej škôlky tu, v rodnej Kálnici, ale do materskej škôlky v Beckove. Chcem dopomôcť k tomu, aby naše deti z dediny chodili do škôlky a školy tu, v Kálnici. Tohto času som na materskej dovolenke. Som členkou DHZ v Beckove, nakoľko priateľ pochádza z Beckova a zúčastňujem sa aj hasičských podujatí, kde preberáme všetko, čo sa deje v okolitých dedinách pre deti. Starší občania nám už pripravili „pôdu“ na žitie v našej dedine, teraz sme my, mladí, na rade, aby sme pripravili „pôdu“ najmenším občanom našej dediny Kálnica.


č.16 Mgr. Vanda Margolienová


  33 rokov, materská dovolenka, NK
  Vydatá, jedno dieťa. K rozhodnutiu kandidovať na funkciu poslankyne obecného zastupiteľstva ma viedli viaceré dôvody, ktoré ako občianka a momentálne i ako matka na materskej dovolenke viac vnímam. Kálnica je moja rodná dedina, kde sme sa s mojim manželom a dcérkou rozhodli aj usadiť. Preto by som si veľmi priala, aby sa nám tu ako občanom žilo dobre, aby naša obec rozkvitala a hlavne ožila. Z môjho pohľadu aby ožila aj rôznymi kultúrnymi podujatiami, ktoré do svojich aktivít zapoja všetky vekové kategórie od detí až po starých rodi- čov. Jedná sa o finančne nenáročné podujatia ako napríklad vyrezávanie svetlonosov, šarkaniáda, vianočné tvorivé dielne a veľa iných kreatívnych krásnych spoločenských akcií, ktoré vytiahnu ľudí von. Tak isto vybudovanie alebo aspoň sprístupnenie detského ihriska, ktoré veľmi chýba priamo v obci. Je to miesto, kde sa nielen naše deti, ale i samotní rodičia socializujú, čo je veľmi potrebné a dôležité. ďalej môj pohľad na rozvoj obce súvisí i s novým vypracovaním perspektívneho územného plánu obce. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som človek, ktorý rád pomáha. Som človek cieľavedomý, svedomitý, kreatívny a svoje nápady a povinnosti mám tendenciu dotiahnuť do konca. Preto, ak by som bola zvolená za poslankyňu do obecného zastupiteľstva, urobím všetko preto, aby zámery, ktoré mám sa úspešne do toho konca aj dotiahli, aby sme boli na tú našu Kálnicu právom hrdí.


č.17 Mgr. Iveta Poluchová


  48 rokov, vedúca pošty, NK
  Matka dvoch detí: syna Michala a dcéry Ingridy, rodinný stav: v partnerstve, vzdelanie: vysokoškolské v študijnom odbore politológia, dlhoročná prax a skúsenosť v oblasti obecnej samosprávy. Zamestnanie: vedúca pošty v Kálnici. Podporujem kandidovanie nových, najmä mladých kandidátov do obecného zastupiteľstva, ktorí prinesú „nový vietor“. Dôležitý je hlavne záujem chcieť rozumieť komunálnej politike, nebáť sa argumentovať, v zmysle platných zákonov a legislatívy. Hlavne však počúvať svojich spoluobčanov, tlmočiť a obhajovať ich potreby a požiadavky.


č.18 Žaneta Potočková


  43 rokov, SZčO, NK
  Milí občania, milí voliči! Hneď na začiatku tohto môjho príspevku vám chcem veľmi pekne poďakovať za vami prejavenú dôveru a podporu vo voľbách v roku 2014. Vaše hlasy rozhodli, že som sa stala poslanky- ňou OZ v Kálnici. Vďaka tejto skúsenosti som si rozšírila vedomosti v oblasti riadenia verejnej správy. Pretože mi naďalej záleží na budúcnosti našej obce, tak som sa opäť rozhodla uchádzať o vašu podporu i v týchto voľbách. Poznáte ma hlavne ako krčmárku i „kálnickú mamičku“ alebo vedúcu FS Kálnická studienka. Ale poznáte ma aj ako ženu, ktorá sa nebojí povedať svoj názor, viem sa postaviť na stranu pravdy a zastať si hlas verejnosti. Taktiež som sa stala členkou stavebnej komisie a rady školy. Práve tu som sa snažila byť aktívna a nápomocná. Za úspech považujem zriadenie a otvorenie ďalšej triedy v priestoroch materskej školy a zachovanie spôsobu stravovania v tomto zariadení. Vďaka petičnej podpore ste i vy svojím podpisom vyjadrili nesúhlas dovážať stravu do kuchyne, a tak stravníci si môžu naďalej pochutnávať na s láskou pripravenom jedle. Do budúcna by som sa chcela venovať opäť tomu, čo ma najviac baví a napåňa a vidím, že i vás to teší - rozvíjať kultúrno-spoločenské aktivity. Podporovať činnosť a vzájomnú spoluprácu miestnych organizácií a spolkov. Šíriť dobré meno našej obce prostredníctvom vystúpení FS Kálnická studienka. Oživovať staré zvyky a tradície z minulosti našej obce. Zaoberáme sa aj myšlienkou založenia detskej folklórnej skupiny Malý kálnický ochotníček. Plne si uvedomujem skutočnosť, že pre skvalitnenie života v našej obci nestačí rozvíjať len kultúru. Viem, že rezervy máme hlavne v iných oblastiach. Šanca to napraviť, je vždy. Ale akou cestou sa budeme spoločne uberať do budúcna, je práve vo vašich rukách, milí občania. Preto by som si dovolila na záver apelovať na vás, aby ste išli voliť. Som presvedčená, že i naša obce, hrdá na tradície, môže byť i moderná a pokroková.


č.19 RNDr. Ingrid Ševčíková


  60 rokov, biochemička, SNS
  Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave Pracovná pozícia: primár oddelenia Rodina: vydatá, 2 deti Môj prístup k riešeniu problémov a k ľuďom vidím vo forme dialógu a hľadania kompromisov a spoločnej dohody. Mojimi prioritami v budúcom volebnom období bude: 1. zabezpečiť pre obyvateľov Kálnice dostatok kvalitnej pitnej vody; 2. zachovať ZŠ s MŠ v Kálnici s dobrou odbornou úrovňou výuky, a zároveň transparentnou a odôvodnenou úrovňou finančných nákladov; 3. riešenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu.


č.20 Ing. Ivan Šicko


  44 rokov, samostatný technik
  Absolvoval som Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Už šestnásť rokov sa venujem programovaniu riadiacich systémov merania a regulácie v oblasti technické- ho zabezpečenia budov. V tomto povolaní som získal vzťah k precíznosti a dôrazu na detail, ktoré musím uplatniť pri uvádzaní riadiacich systémov do prevádzky. Rodina - manželka a moje dve deti ma naučili láske a starostlivosti a dávajú mi istotu bezpečného zázemia. Dúfam, že mi umožníte využiť moje schopnosti aj v práci pre nás všetkých v našom obecnom zastupiteľstve.


č.21 Jaroslav Šustek


  37 rokov, podnikateľ, SNS
  Vážení spoluobčania! Volám sa Jaroslav Šustek a s manželkou Luciou máme dvoch skvelých synov. Profesionálne pôsobím ako konateľ a spolumajiteľ vo firme Fulltech s.r.o., ktorá sa zaoberá elektroinštalačnými prácami. V obci Kálnica žijem spolu so svojou rodinou takmer osem rokov, počas ktorých sme tu získali veľa nových skvelých priateľov a našli krásny domov. I preto rád pomôžem a dlhodobo podporujem rôzne občianske, športové a iné dobrovoľnícke združenia v našej obci, okrem iných aj futbalový klub TJ Zavažan Kálnica. Taktiež rád trávim čas v „našich“ Kálnických horách, ktoré mňa aj moju rodinu očarili. Mám záujem, aby sa naša obec stále zveľaďovala vo všetkých smeroch a verím, že vďaka svojim skúsenostiam, nápadom a zanietenosťou k tomuto môžem aktívne prispieť ako poslanec obecného zastupiteľstva, do ktorého som sa rozhodol kandidovať.


č.22 Miloš Valovič


  46 rokov, živnostník, Smer - sociálna demokracia
  Volám sa Miloš Valovič. Narodil som as v roku 1972 v Trenčíne. Od narodenia žijem v Kálnici s menšími prestávkami ako škola a základná voj. služba. Vyštudoval som SOU v Malinove pri Bratislave, odbor záhradník. Keďže po mojom ukončený SOU neotvorili nadstavbový ročník na maturitu, tú som si dorábal v záhradníckej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch. Pracoval som ako záhradník vo firme VUMA. Po skončený základnej voj. služby ma prepustili a pracoval som v Technických službách v Novom Meste nad Váhom, neskôr v ZŤŠč Trenčín s vysunutým pracoviskom vo VUMA Nové Mesto nad Váhom. Odtiaľ som prešiel do firmy TC. Contact, kde som pracoval dvanásť rokov ako záhradník, a keďže to bola malá strojárska firma aj ako kooperant. Po uplynutí už spomínaných dvanástich rokov som sa rozhodol pre prácu živnostníka v záhradníckom obore, ktorú vykonávam dodnes. Mnohí ma poznajú ako člena miestneho TJ Zavažan, kde som hrával futbal od žiackej kategórie až po mužov. Až zranenie ukončilo moje aktívne pôsobenie v klube. V kontakte som ale zostal viac menej ako pomoc so záhradníckou údržbou a aj ako fanúšik. Šport a pohyb mám rád. Občas si nájdem čas na turistiku, výlet a sem-tam, keď mi čas dovolí, si zajazdím na bicykli. Tiež od detstva som organizovaný chovateľ v miestnej organizácii SZCH. Nerád o sebe píšem, aj rozprávam. Nepokladám to veľmi za potrebné. Byť poslancom je pre mňa dosť veľký záväzok, aj zodpovednosť.