Vytlačené 27.10.2020, 17:16 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=zap_uzn/20_06_07

Zápisnice a uznesenia /

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici konaného dňa 20.6.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Dušan Filip, Milan Borcovan
Zapisovateľka: Blažena Šicková


P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Interpelácie poslancov.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - schválenie.
5. Správa o stave platieb za psov, odpady a vodu.
6. Harmonogram zasadnutí a plán činnosti OcZ na II. polrok 2007.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2007.
8. Rôzne:
- 1. Zmluva o poskytovaní poradenstva.
- 2. Prenájom klubu mládeže. - nájomná zmluva.
- 3. Kontrola prokurátora k spôsobu ustanovenia času predaja a času prevádzky služieb v obci Kálnica.
- 4. Príprava informačného verejného zhromaždenia občanov v súvislosti s výskytom uránu v Považskom Inovci.
- 5. Žiadosti k prerokovaniu.
- 6. Schválenie odmeny starostu za I. polrok 2007.
- 7. Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ.



1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   P. starosta na 7. zasadnutí privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných 7 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Ospravedlnený: Igor Kliešek, Ing. Mário Pečit
Za overovateľov boli ustanovení: Dušan Filip, Milan Borcovan
Za zapisovateľku bola ustanovená: Blažena Šicková
   Prečítal program rokovania s tým, že bod č. 4 – VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska, jeho schválenie, sa prekladá na budúce zasadnutie z dôvodu neujasnenosti zabezpečovateľa pohrebných služieb.
Takto zmenený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

Pán starosta informoval o skutočnostiach od posledného zasadnutia OcZ:
  - úspešné vystúpenie detí MŠ a ZŠ dňa 31.5.2007 v KD v Kálnici a následne dňa 2.6.2007 v Krivosúd-Bodovke na SFSFS
  - úspešné umiestnenie DHZ na 3. mieste v súťaži mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec na Modrovej, sa neopakovalo na okresnej súťaži v Bzinciach pod Javorinou. Je potrebné vylepšiť požiarnu techniku a zvýšiť tréningovú snahu. Je potešiteľné, že je snaha mládeže i o tieto aktivity.
  - vyvinuli sa potrebné oficiálne kroky k zlúčeniu materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a základnej školy do jedného právneho subjektu, k čomu bola i podaná žiadosť na ministerstvo školstva k vyjadreniu. Ukazuje sa reálna možnosť zlúčenia k 1.1.2008.
   - bola ukončená oprava chodníkov a miestnych komunikácií v nevyhnutnom rozsahu. Ukázalo sa, že pripomienka topenia sa používaného asfaltu pri teplom počasí bola neopodstatnená. Ponúknutá oprava asfaltu pred predajňou Jednoty pre zdĺhavé vybavovanie zo strany Jednoty sa realizovať nebude.
  - k osadeniu zrkadiel pred ZŠ i v zatáčke do Podbulovej je potrebný súhlas dopravnej polície a úprava rozpočtu v sume 52.000,- Sk, čo sa i bude realizovať.
  - bola uzatvorená zmluva o spolupráci pre spracovanie žiadostí z eurofondov s firmou GS- Solutions, s.r.o.
  - započalo sa s budovaním detských zariadení a realizáciou ihriska pri KD
  - v Klube dôchodcov sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 10. výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska a bola pokrstená kniha k 100-ročnici ochotníckeho divadla v Kálnici. Zároveň bola udelená i Cena starostu obce p. Štefanovi Šickovi, zostaviteľovi publikácie. Je škoda, že poslanci na tejto akcii chýbali.
  - J. Hladký s dcérou Zuzanou zabezpečil úspešnú besedu s JUDr. Krivským, cestovateľom a spisovateľom, za čo mu patrí naše poďakovanie.
  - PHSR - je daný na spripomienkovanie – uverejnený bude na internetovej stránke - spĺňa všetky požiadavky pre čerpanie fondov z EÚ
  - dňa 11.6.2007 s p. Milanom Stanom nás navštívil p. exprezident R. Schuster. Prezrel si obec a poďakoval sa za milé prijatie. Prisľúbil, v rámci jeho možností i pomoc pri riešení aktuálnych potrieb obce. Venoval nám svoje dve knihy i jeho povestnú drienkovicu na okoštovanie


2. Interpelácie poslancov.
   - A. Krchnavá - potok pri bare je neupravený, zarastený, i keď nie je v našom vlastníctve, bolo by vhodné ho nejako upraviť Dohodlo sa interpelovať Povodie Váhu s tým, že pri úprave pomôže i obec.
- poukázala na nutnosť hospodárnejšie zvažovať objednávanie geometrických plánov vzhľadom k ich realizovateľnosti. Konkrétne sa jedná o plán na usporiadanie miestnej komunikácie Trnaté, cesty do Krajnej doliny a na usporiadanie ihriska TJ.
   Starosta vysvetlil, že uvedené plány sú nevyhnutné. Trnaté – vzhľadom ku kanalizácii, Krajná dolina – vzhľadom k elektrifikácii doliny, čo si uhrádzajú samotní stavebníci a ihriska vzhľadom k budúcej možnej zástavbe a k tomu potrebných finančných zdrojov z fondov EÚ.
Bolo dohodnuté, že na geometrickom pláne k usporiadaniu ihriska sa bude pokračovať až keď budú uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve s majiteľmi parciel na ihrisku. Požiadavku na budúce vyhotovenie geometrických plánov a ich špecifikáciu bude ustanovovať komisia pre výstavbu.

  - D. Filip – TJ započala generálnu opravu celého športového areálu - maľovanie, natieranie a iné práce robia členovia TJ svojpomocne. Zároveň požiadal o uvoľnenie zostávajúcich rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 90.000,- Sk. Športový deň pri príležitosti 60. výročia založenia TJ sa uskutoční dňa 14.7.2007 za účasti priateľov z družobnej TJ Popovice z ČR.


3. Kontrola plnenia uznesení.
   Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ:
VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica – prejednať na zasadnutí 22.8.2007
Prijaté uznesenia boli splnené.


4. VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - schválenie.
Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska bolo preložené na nasledujúce zasadnutie OcZ.


5. Správa o stave platieb za psov, odpady a vodu.
  Správu o stave platieb za psov, odpady a vodu predložila p. Šicková. Neplatičov, prostredníctvom KO i miestneho rozhlasu vyzvať a dať im možnosť zaplatiť do 31.7.2007. Neplatičov s podlžnosťou nad 500,- Sk vyzvať i písomne. Po tomto termíne obec voči neplatičom pristúpi v zmysle zákona k penalizácii, prípadne i k exekúcii.

Uznesenie č. 036-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo správu
- berie na vedomie

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. Harmonogram zasadnutí a plán činnosti OcZ na II. polrok 2007.
  Harmonogram zasadnutí a plán činnosti OcZ na II. polrok 2007 predložil p. starosta. Termín zasadnutia 19.9. preložiť na 22.9.2007 s tým, že sa uskutoční o 14.00 hod. na chate Kálnica, doplniť na 22.8.2007 - Správu o činnosti HK za I. polrok 2007.

Uznesenie č. 037-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- súhlasí s harmonogramom zasadnutí a plánom činnosti OcZ na II. polrok 2007

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2007.
  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 predložila hlavná kontrolórka. /Návrh tvorí prílohu č. 1 zápisnice/.

Uznesenie č. 038-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Rôzne.

8.1 Zmluva o poskytovaní poradenstva.
  Z ponúk, ktoré nám boli poskytnuté za účelom poradenstva pri spracovávaní a podávaní žiadostí z eurofondov, bola vybraná firma GS-Solutions, s.r.o. Ivanka pri Dunaji.

Uznesenie č. 039-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenú zmluvu s firmou GS-Solutions s.ro. Ivanka pri Dunaji

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.2 Prenájom klubu mládeže - Nájomná zmluva.
  D. Filip predniesol nájomnú zmluvu klubu mládeže. /Príloha č. 2 zápisnice/.

Uznesenie č. 040-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po zapracovaní pripomienok schvaľuje nájomnú zmluvu na Klub mládeže od 1.7.2007

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Ing. J. Krchnavý


8.3 Kontrola prokurátora k spôsobu ustanovenia času predaja a času prevádzky služieb v obci Kálnica.
  P. starosta informoval o vykonaných kontrolách – na vedenie a zakladenie pošty podľa registratúrnych značiek a na volebné materiály. Bolo skonštatované, že obecný úrad postupuje v zmysle platných predpisov. Ďalej bola vykonaná kontrola prokurátora na postup a rozhodovanie obce Kálnica pri prijimaní VZN regulujúcich podnikateľskú činnosť. Bolo skonštatované, že obec VZN upravujúce podnikateľskú činnosť prijaté nemá. Ďalej poukázal na nesprávny spôsob ustanovovania otváracích hodín pre poskytovanie služieb v obchode – tieto neschvaľovať individuálne ale všeobecne-záväzným nariadením, k čomu dal oficiálny protest voči uzneseniu OcZ č. 328-2002/Z z 13.11.2002.

Uznesenie č. 041-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní protest prokurátora
berie na vedomie
ruší uznesenie č. 328-2002/Z z 13.11.2002
doporučuje pripraviť návrh VZN o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
T - 8/07
Z - komisia pre cestovný ruch a podnikanie

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8.4 Príprava informačného verejného zhromaždenia občanov v súvislosti s výskytom uránu v Považskom Inovci.
  Informáciu k danej problematike podal p. starosta.
Po diskusii bolo dohodnuté, že p. starosta v týždni 23.-25.7. zvolá verejné zhromaždenie občanov za účasti zástupcov spoločnosti vykonávajúcej prieskum, Greenpeace, MŽP, ObÚ ŽP, a ďalších odborníkov, ktorí budú môcť k nám prísť a podať hodnovernú informáciu o skutkovom stave. Termín spresniť podľa možnosti účasti zodpovedných zástupcov jednotlivých organizácií.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie


8.5 Žiadosti k prerokovaniu.
  Podané žiadosti prejednať za osobnej účasti žiadateľov na najbližšom zasadnutí OcR.


8.6 Schválenie odmeny starostu za I. polrok 2007.
  Zástupca starostu predložil návrh na vyplatenie odmeny pre p. starostu za I. polrok 2007 vo výške 20 % základného platu.

Uznesenie č. 042-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje vyplatiť odmenu p. starostovi za I. polrok 2007

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa držal: starosta


8.7 Návrh programu nasledujúceho zasadnutia OcZ.
  Ďalšie 8. zasadnutie OcZ sa bude konať dňa 22.8.2007 a riadiť programom:
   1. Otvorenie.
   2. Interpelácia poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Návrh VZN o určení času predaja a času prevádzkovania služieb v obci Kálnica
   5. Návrh zmluvy o spolupráci s družobnou obcou Popovice.
   6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2007.
   7. Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2007.
   8. Správa o výsledkoch v šk. roku 2006/2007 a správa o zabezpečení nového škol. roka 2007/2008 – ZŠ-MŠ-ŠJ.
   9. Zabezpečenie pripomienky 63. výročia SNP a Dňa Ústavy SR dňa 1.9.2007 /vatra/.
   10. Rôzne – 1. Vyhodnotenie verejného zhromaždenia občanov k problematike uránového prieskumu.


8.8 Poslanec Ing. Ján Krchnavý navrhol, vzhľadom k úspešnému účinkovaniu a zabezpečovaniu programov odovzdať vecnú odmenu pre p. učiteľky – knihu, pre deti - balíčky. Zabezpečí komisia pre školstvo, kultúru a mládež v spolupráci s riaditeľkami MŠ a ZŠ.

Uznesenie č. 043-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje návrh odmeniť deti MŠ a ZŠ balíčkom a p. učiteľky knihou za úspešné Nacvičenie a vystúpenie s kultúrnym programom pri spoločenských akciách
Z – predsedníčka kom. pre školstvo, kultúru a mládež
v spolupráci s riaditeľkami MŠ a ZŠ

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa držal: 0


8.9 Poslankyňa MUDr. Lenka Benáková navrhla, v rámci činnosti sociálnej komisie, uskutočňovať návštevy občanov nad 90 rokov pri príležitosti ich narodenín s poskytnutím vecného darčeka podľa uváženia komisie.

Uznesenie č. 044-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní súhlasí s návrhom návštevy našich občanov členkami sociálnej komisie, pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a viac s poskytnutím vecného darčeka podľa uváženia komisie
Z – predsedníčka sociálnej komisie
T – priebežne počas volebného obdobia

Počet prítomných poslancov: 7 Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa držal: 0


8.10 Sociálna komisia navrhla poskytnúť príspevok v sociálnej núdzi vo výške 600,- Sk od 1.6.2007 pre našu občianku p. Danku Filipovú, č. 16.

Uznesenie č. 044-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje od 1.6.2007 mesačne poskytnúť sociálny príspevok vo výške 600,- Sk pre našu občiansku p. Danku Filipovú, Kálnica č. 16

Počet prítomných poslancov: 7
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa držal: 0


Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

- otvoriť ako textový dokument

späť