Vytlačené 07.05.2021, 18:36 zo stránky obce Kálnica

http://kalnica.sk/?p=8_bytova_jednotka

Výstavba 8 - bytovej jednotky:


30.3.2011 - Žiadosť o nájomný byt

Upozornenie

Obec Kálnica získala dotáciu na rozvoj bývania na výstavbu nájomných bytov vo vlastníctve obce s podporou štátu.
V nájomnom dome bude päť bytov trojizbových s rozlohou 68,60 m2 a dva dvojizbové byty s rozlohou 63,14 m2.
Predpoklad ukončenia výstavby týchto bytov je september – október tohto roku.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na prednostnom uspokojení občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce. Nakoľko registrujeme zvýšený záujem občanov z okolitých obcí a obec má záujem uprednostniť občanov Kálnice, žiadame občanov, ktorí majú záujem, aby sa prihlásili na Obecnom úrade, najneskôr do 30. 4. 2011.
Byty zatiaľ nie sú pridelené a ešte je možné získať byt.
Obec pri prideľovaní a nájme bytov sa bude riadiť zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zo dňa 26. 10. 2010, ktorý je účinný od 1. 1. 2011.

Žiadosť o nájomný byt


Zásady prideľovania nájomných bytov

VZN č. 1/2010 – Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom

Pôdorysy podlaží

   Pôdorys prízemia
   Pôdorys 1. poschodia
   Pôdorys podkrovia

Pre prezeranie PDF dokumentov musíte mať nainštalovaný Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť z tejto adresy.
Pohľad z výšky

Pohľad západný

Pohľad južný

Miestnosti


20.5.2010 - Výzva na podávanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

Vážení spoluobčania!
V týchto dňoch podpíšeme zmluvu o zabezpečení výstavby 8 bytovej jednotky. Predpokladá sa jej dokončenie v budúcom roku. Z toho dôvodu vyzývame záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomného bytu v bytovke, aby si podali písomnú žiadosť na Obecný úrad v Kálnici. Pri rozhodovaní sa bude prihliadať i na čas podania žiadosti.


30.4.2010 - Informácia o zabezpečení investičnej výstavby.

Máme prísľub na poskytnutie dotácie i úveru na výstavbu 8 b.j. ešte v tomto roku. Je predpoklad započatia prác, po podpise zmluvy s ministerstvom výstavby, v júni 2010. Zmluva na dotáciu sa na ministerstve pripravuje k podpisu.

Predpokladom výstavby 8 b.j., ak celoobecná kanalizácia nebude v najbližšej dobe realizovaná, je vybudovanie čističky v „Sklepárovci“, ktorá je projekčne už pripravená.

15.1.2010 - Zabezpečenie výstavby bytového domu – 8 b.j. v Kálnici, stavebný dozor, úverové zabezpečenie.

P. starosta oboznámil s podmienkami výstavby bytového domu – 8 b.j. a jej úverového zabezpečenia s tým, že doporučil uzatvoriť úverovú zábezpeku v Dexia banka Slovensko, a.s. Vzhľadom k čerpaniu úveru, doporučil úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/10.

Za stavebný dozor doporučil Ing. Jaroslava Foltína, ktorý má skúsenosti a dozoruje viacej bytových domov v našom regióne.

Uznesenie č. 223 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu a prijalo nasledovné uznesenie

A/ S ú h l a s í :
B/ S c h v a ľ u j e:
C/ S ú h l a s í:
D/ P o v e r u j e :

Starostu obce Ing. Miroslava Borcovana

E/ P r e h l a s u j e:

že v prípade poskytnutia dotácie z MV RR-SR, obec oznámi túto skutočnosť Štátnemu fondu rozvoja bývania s priznanou výškou dotácie.

VZN č. 1/2010 – Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom – schválenie.

P. starosta predložil návrh VZN č. 1/2010- Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Kálnica – Bytový dom a skonštatoval, že k nemu doposiaľ, v zákonnej lehote, neboli vznesené žiadne pripomienky. Doporučuje návrh VZN schváliť.


Schválenie zmluvy za spracovanie projektovej dokumentácie ČOV k bytovému domu.

Pán starosta predložil zmluvu za vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia a ČOV pre Bytový dom – 8 b.j. Kálnica“, ktorá bude slúžiť pre odkanalizovanie i súčasných bytoviek pri KD, a Pohostinstva Potoček. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jaroslav Konečný Stavikon Piešťany.

Uznesenie č. 227 -2010/Z

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmluvu za vypracovanie projektovej dokumentácie

11.12.2009 - Ustanovenie Výberovej komisie na otváranie obálok pre výber firmy na výstavbu 8 b.j.

Pán starosta doporučil ustanoviť komisiu na Výberové konanie a otváranie obálok pre výber firmy na výstavbu 8 b.j., ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2009 na OcÚ Kálnica

Uznesenie č. 221-2009/Z

Obecné zastupiteľstvo

30.9.2010 - Informácia o stavebnej pripravenosti 8.b.j.

Pán starosta informoval, že je spracovaný projekt pre stavebné povolenie výstavby 8 – b.j. Predpokladá sa jej odkanalizovanie do už vyprojektovanej celoobecnej kanalizácie. Vzhľadom k jej možnosti realizácie, pripraví sa i možnosť odkanalizovania do novovybudovanej čističky odpadových vôd, ktorá bude umiestnená v dolnej časti „Sklepárovca“. Do nej bude odvedené odkanalizovanie i zo stávajúcich bytoviek. K tomu treba ešte dať spracovať projekt pre vodoprávne povolenie a zabezpečiť búracie povolenia na ešte stojace stavby /r-kt.modlitebnica a časť múzea/. Výstavba by sa mala realizovať na jar budúceho roku s podporou štátneho fondu rozvoja bývania, o ktorú požiadame.

29.4.2009 - Informácia o možnostiach realizácie výstavby 8 b.j. a obecných nájomných bytov

Predmetom informácie Ing. Petra Nedbala – generálneho riaditeľa BYVYSERV a.s. bolo oboznámenie OcZ s možnosťami výstavby obecných nájomných bytov formou úveru zo ŠFRB a s ďalšími podmienkami pre vydanie stavebného povolenia. Pre úspešnosť v úverovom konaní je potrebné mať právoplatné stavebné povolenie a včas podať žiadosť vopred schválenú OcZ s následným výberovým konaním na dodávateľa stavby. Podľa doterajších skúseností z výstavby bytov uvedenou firmou v cca 30 obciach a postavených cca 600 bytov, nebol problém byty obsadiť zvlášť mladými rodinami. Nevidí veľký problém pokračovania vo výstavbe i kálnickej 8-bytovky po prekonaní problému okolo čističky odpadových vôd.