ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________


Santabus
11.12.2019
________________________


Vianočný koncert
7.12.2019
________________________


Mikuláš
6.12.2019
________________________


Úcta k starším
17.11.2019
________________________


101.výročie ukončenia
1. Svetovej vojny
10.11.2019
________________________


Hody v Kálnici
26.10.2019
________________________ 

Koronavírus na Slovensku

 20.05.2020 • Opatrenia UVZ
Zmeny opatrení od 19.mája - podajatia, prevádzky, rúška,

 06.05.2020 • Opatrenia sa uvoľňujú
Opatrenia sa uvoľňujú. 6. mája 2020 sme prešli do spojenej 2. a 3. fázy.

       zobraziť ďalšie...         resp. všeobecné informácie aj na korona.gov.sk
 
 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 22.05.2019 • Aktualizovaný kalendár odpadov

 18.05.2019 • Záverečný účet obce Kálnica

 09.05.2020 • Fotogaléria + článok k zbierke
Detské ihrisko v areáli TJ Zavažan, jar 2020, poďakovanie, vyhodnotenie zbierky, foto...

 02.05.2020 • Fotogaléria

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 21.05.2020 • Pouličné osvetlenie
Vážení občania, aktuálne technické problémy s pouličným osvetlením, jeho náhodné spustenia resp. výpadky sa snažíme čím skôr opraviť.


 27.05.2020 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 27.5.2020 (t.j. v stredu) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu - z dôvodu hygienických a protiepidemiologických opatrení v súvislosti s Covid-19. V prípade návštevy verejnosťou – táto bude mať vyhradené priestory prísalia a vstupnej chodby pred veľkou sálou.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Prezentácia k ponuke AED (automatický externý defibrilátor).
  4. Správa hlavnej kontrolórky – kontrola celkového dlhu obce k 1.1.2020.
  5. Správa hlavnej kontrolórky – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a následné zúčtovanie.
  6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kálnica – schválenie.
  7. Odkúpenie pozemku pod čerpaciu stanicu ku kanalizácii – schválenie.
  8. Správa kultúrnej komisie k 2. polroku 2020.
  9. „Stála etnografická výstava“ – riešenie havarijného stavu budovy a určenie statusu.
  10. Informácia k plánovaným investičným a neinvestičným výdavkom v súvislosti s Covid-19.
  11. Diskusia.
  12. Ukončenie, záver.

Potrebné materiály boli a budú poslancom zaslané . Upozorňujem na dôsledné dodržanie hygienických a protiepidemiologických štandardov v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva.
V Kálnici, 21.5.2020
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 04. - 31.05.2020 • MŠ Kálnica, termín žiadostí o prijatie detí
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30.apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať v Kálnici od 4.mája 2020 do 31. mája 2020 s tým, že rodičia si môžu prísť po zápisný lístok každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod.do budovy ZŠ.
- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
 • prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


 •   • Darovanie krvi
  Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

   09.05.2020 • Beh oslobodenia, ZRUŠENÉ !!
  Vzhľadom na závažnosť situácie nákazy koronavírusom a rešpektujúc pokyny Ústredného krízového štábu SR oznamujeme priaznivcom pripravovaného Behu oslobodenia, že tento ročník je napokon zrušený.

  Ďakujeme za porozumenie.
  Obec Kálnica


   29.04.2020 • Zber elektroodpadu po obci
  Oznamujeme občanom, že dňa 29.apríla, t.j. v stredu cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku. Prosíme občanov, aby vyložili odpad pred dom až v stredu ráno do 8.00 hod. pre prípadné odcudzenie inými osobami.


   25.04.2020 • Výkup papiera
  Oznamujeme občanom, že dňa 25.apríla, t.j. v sobotu od 10:20 do 10:50 bude pred predajňou JEDNOTA prebiehať výkup papiera. Papier prosím zviažte do balíka (nie v krabiciach a igelitových taškách). Viac info na letáku. Prosíme, aby občania dodržiavali minimálny odstup 2m medzi sebou a povinnosť je mať rúško a rukavice.


   17.04.2020 • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční podľa § 150 ods. 8 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení zákona č. 56/2020 v dňoch 15. až 17. apríla 2020 bez účastí detí. Bližšie informácie TU. Informácie dostanú rodičia aj poštou.


   08.04.2020 • POĎAKOVANIE
  V núdzi, poznáš charakter človeka.
  Súčasná pandémia corona choroby preveruje nielen disciplínu a uvedomelosť ľudí, ale aj ich charakter a ochotu pomôcť v kritickej chvíli. A kritická chvíľa nastala i v nemocniciach ktoré pri riešení a zvládaní pandémie pocítili nielen nedostatok zdravotníckeho materiálu, ale hlavne ochranných rúšok pre personál i pacientov nemocnice.
  Krásnym príkladom nezištnej aktuálnej pomoci, v zmysle cenného výroku, v núdzi poznáš charakter človeka, bolo ušitie 200 kvalitných ochranných rúšok a ich nezištné darovanie Trenčianskej nemocnici sestrami Ivetkou Hladkou a Erikou Solovicovou- Hladkou z našej obce. Reagovali tak na výzvu nemocnice. Patrí im za to veľké a srdečné poďakovanie. I toto je krásny a vzácny príklad vzájomnej spolupatričnosti a ľudského pochopenia. Príklad hodný nasledovania.
  manželia Bôžikovci


   04.04.2020 • 75.výročie oslobodenia obce
  Dnes 4.4.2020 sa mal konať Beh oslobodenia – pri príležitosti spomienky na ukončenie 2. svetovej vojny, na oslobodenie obce rumunskými vojakmi a na ich obete. Vzhľadom na situáciu, ktorá pred nás postavila skúšku výdrže, sa samozrejme nekonajú a tak skoro nebudú konať žiadne spoločenské podujatia.
  Avšak NEZABUDLI SME. V tejto ťažkej situácii máme šťastie, že naša budúcnosť záleží na zodpovednom správaní každého z nás. Nestojí a nepadá na ťažkej výzbroji ani vojenskej stratégii. Závisí od vzájomnej spolupatričnosti, dobrých skutkoch a disciplíne. Spomeňme si na to, keď pôjdeme okolo Trojkríža na križovatke. Myšlienka často znamená viac ako záhaľa kvetov a fanfáry.


   25.03.2020 • POĎAKOVANIE
  Vážení spoluobčania, tak sa nám podarilo za pomoci šikovných žien za krátky čas ušiť 1000 rúšok pre obyvateľov Kálnice. Poďakovanie patrí samozrejme všetkým, kto sa čo i len malou troškou na tejto pomoci spolupodieľali. Avšak moja nesmierna úcta a vďačnosť patrí tým starším ženám, ktoré vzhľadom na svoj vek či zdravotný stav vôbec neváhali sa prihlásiť jedna za druhou a ponúkať svoju pomoc so šitím rúšok - až som nestíhala dvíhať telefón či zberať rúška po obci...
  Poďakovanie patrí i tým, ktorí sa nám starajú o zásoby potravín, chleba – predajni COOP Jednota, potraviny Anka i pekáreň pani Starčevičovej. I pracovníčkam pošty – hoci to majú sťažené – snažia sa v rámci možností pracovať.
  Želajme si, aby sme túto skúšku, ktorá na nás všetkých prišla, zvládli. A taktiež vyslovujem veľké želanie i pre našu pani doktorku – MUDr. Lenku Benákovú – aby to spolu s ostatnými „prvými v línii“ vydržala!
  Rešpektujme, prosím, všetky nariadenia a buďme zodpovední.
  Kompletné poďakovanie TU


    • Mudr.Benáková
  Žiadam a vyzývam všetkých pacientov, aby kontroly, vyšetrenia a tiež plánované kontroly, ak to nieje nevyhnutné, odložili na neskôr, rovnako, podľa možnosti, konzultovali lekára telefonicky aj ohľadom zdravotného stavu a aj predpisu liekov elektronicky a osobnú návštevu zvážili len naozaj v súrnych prípadoch. Ďakujem za pochopenie.


    • UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH
  Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: x10 Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom. Ďakujeme za porozumenie.


    • OZNAM
  Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o mimoriadnej situácii a z dôvodu eliminovania a šírenia pandémie koronavírusu, Riaditeľstvá základnej školy a materskej školy v Kálnici a v Beckove oznamujú rodičom detí, že školy a škôlky budú zatvorené od 13. marca 2020 (od piatku) na dobu minimálne 14 dní.


   26.03.2020 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ Z MŠ KÁLNICA!
  Milí rodičia, nakoľko sme sa už dlhší čas nevideli a nikto z nás nevie dokedy bude tento stav trvať, ponúkame Vám možnosť vypracovávať so svojimi deťmi doma pracovné zošity, ktoré majú detičky z veľkej triedy v materskej škole. Ak máte záujem, môžete si ich vyzdvihnúť priamo v MŠ a to v dňoch 27. a 30. 3. 2020 v čase od 15:00h do 17:00h. Jednotlivé pracovné listy v zošitoch majú jednoduché a zrozumiteľné zadania. Prosím dodržujte hygienické nariadenia a do MŠ prichádzajte iba s ochranným rúškom. Dvere budú zamknuté, zvoňte ! Verím, že táto pre všetkých zložitá situácia čoskoro pominie a že sa všetci opäť stretneme na pôde našej MŠ. Prajem Vám veľa trpezlivosti, sily a v zdraví prežité dni tohto náročného obdobia s tými, ktorí sú pre nás najdôležitejší, našimi deťmi. Odkaz pre vaše :) naše detičky: Chýbate nám Slniečka a Včielky, tešíme sa na Vás!
  Oznam sa týka detí predškolskej triedy...
  S pozdravom a želaním všetkého dobrého kolektív MŠ.  História aktualít:
  2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2009|2008|2007|   

  © Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
  Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk