ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


103.výročie ukončenia 1.svetovej vojny
14.11.2021
________________________


Na Dedinskú skalu
16.10.2021
________________________


Športovo zábavné popoludnie
04.09.2021
________________________


Výstup k dvojkrížu
01.09.2021
________________________


Výročie SNP
27.08.2021
________________________


DOD v Klube dôchodcov
21.08.2021
________________________


Čistenie cintorína
26.04.2021
________________________


Čistý revír = Čistá príroda
24.04.2021
________________________


Výročie oslobodenia obce
04.2021
________________________


Testovanie COVID-19
23.01.2021
________________________


Odhŕňanie snehu
01.2021
________________________


Mikulášsky večer
4.12.2020
________________________ 

Posledne pridané materiály, dokumenty

 01.12.2021 • VZN - návrh

 23.11.2021 • VZN - návrh

 22.11.2021 • Téma: pitná voda

 14.11.2021 • Fotogaléria

 05.11.2021 • Verejná vyhláška
- Oznámanie o uložení písomnosti: Urim Kandoraj.

 04.11.2021 • Upovedomenie o začatí správneho konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Kálnica, PSČ 916 37, alebo elektronicky na adresu: ocu@kalnica.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. Žiadateľ: Juraj Dovina, 916 37 Kálnica č. 396, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), na pozemku parc. reg. „E“ č. 1524, v k.ú. Kálnica, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 03.11.2021.. (zverejnené 04.11.2021)

 27.10.2021 • Zverejnené zmluvy

 20.10.2021 • Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OcZ

       zobraziť staršie...   
 

Aktuality v našej obci a okolí

 25.11.2021 • OZNAM
Vážení občania, Obecný úrad v Kálnici je od dnes 25.novembra 2021 z dôvodu karantény zatvorený.


 25.11.2021 • Prednáška z lesnej pedagogiky v rámci projektu Zelená cesta
Obec Kálnica oznamuje, že sa bude konať dňa 25.11.2021 od 9,00 hodiny prednáška z lesnej pedagogiky v rámci projektu Zelená cesta, podporovaného prostriedkami z grantového environmentálneho programu Zelené oči v rámci projektu TSK Zelená župa. Neuskutoční sa z dôvodu ochorenia detí v škole.


 23.11.2021 • OZNAM
Vážení občania! Vzhľadom na zvýšený a stále narastajúci počet pozitívnych prípadov na ochorenie Covid 19 v našej obci ,dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali protiepidemické nariadenia. Hlavne občania už s pozitívnym výsledkom zostali v domácej karanténe a zbytočne sa nestretávali vo veľkých skupinách, kde je prenos najrizikovejší! V tomto období je naša vzájomná disciplína najdôležitejšia. Prosím buďme zodpovední voči sebe aj druhým. MUDr. Lenka Benáková


 25.01.2022 • Voľba hlavného kontrolóra
V zmysle § 18a ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ vyhlási voľbu HK tak, aby sa konala najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie HK. Zároveň podľa § 18a ods. 2) zákona OZ vyhlási voľbu HK na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní predo dňom konania voľby.

    Obecné zastupiteľstvo v Kálnici uznesením č. 198/2021/Z zo dňa 22.11.2021
A. vyhlasuje v zmysle § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utorok 25. januára 2022 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica, ktorá sa uskutoční vo veľkej sále KD, Kálnica 100, 916 37 Kálnica. Voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kálnica.
B. ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášok takto:

  1. Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra
    • *ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
    • bezúhonnosť

  2. Náležitosti písomnej prihlášky     • meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj (telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu )     • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície     • údaj o dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní     • údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov:     • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska     • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia     • štátne občianstvo     • pohlavie     • meno, priezvisko rodičov a rodné priezvisko rodičov     • číslo občianskeho preukazu alebo pasu     • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.

  3. Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášky
    • prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Kálnica alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad Kálnica, Kálnica 100, 916 37 Kálnica najneskôr dňa 11. januára 2022 do 15.00 hod. Obálka musí byť zalepená s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať „ .
    • za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote fyzicky doručená do podateľne Obecného úradu Kálnica. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

C. schvaľuje
    • voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kálnica
    • dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút, jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska

D. určuje
    • výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kálnica v rozsahu 25 % pracovného úväzku.
    • Začiatok funkčného obdobia (deň nástupu do práce ) dňa 1. február 2022

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.11.2021,
Verzia pre tlač tu.   (zverejnené na stránke obce dňa 23.11.2021)


 OZNAM, Kálnické ozveny
Pripravujeme ďalšie číslo Kálnických ozvien, občania môžu svoje príspevky zasielať do 30.11.2021 pani Badžgoňovej: _redakcia.bn.ko@gmail.com alebo na obecný úrad:_ocu@kalnica.sk


 10.11.2021 • OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňom 10.11.2021 sa začne s odpisom stavov vodomerov.


    • Výzva, Západoslovenská distribučná, a.s.


 20.10.2021 • OZNAM
Vážení občania, dostala sa mi dnes do schránky anonymná obálka, v ktorej sa nachádzala priložená fotografia.
Ďakujem za upozornenie a pre informovanosť pridávam nasledovnú informáciu: uvedený kontajner na obnosené šatstvo patrí spoločnosti Textileco, a.s. so sídlom v Českej republike, ktorá má uzatvorenú zmluvu s viacerými obcami po Slovensku, i s Obcou Kálnica. Doposiaľ spoločnosť túto službu poskytnutia a vývozu kontajnerov poskytovala bezplatne. Avšak v mesiaci august 2021 boli obce uvedenou spoločnosťou oslovené s požiadavkou, ktorú taktiež prikladám:
„Vážená pani starostka, obraciame sa na Vás vo veci pokračovania spolupráce pri zabezpečení zberu, vývozu a zhodnotenia zložiek komunálnych odpadov vo Vašej obci, pričom v súčasnosti pre Vašu obec zabezpečujeme zber, vývoz a zhodnotenie komunálneho odpadu, a to konkrétne šatstvo, textílie a odpady inak nešpecifikované (obuv). Vzhľadom na našu snahu správať sa ekologicky a šetrne k prírode, aj napriek nákladom zo strany našej spoločnosti na predmetné činnosti sme pre Vás zabezpečovali tieto služby bezplatne. Nakoľko sa však zmenili viaceré skutočnosti majúce vplyv na výšku nákladov pri vykonávaní uvedených činností, sme nútení obrátiť sa na Vás so žiadosťou o prehodnotenie spôsobu ďalšej spolupráce. Zároveň pripájame návrh riešenia, ktoré podľa nás reflektuje aktuálne zmeny, pričom sme sa snažili nájsť vhodné riešenie v prvom rade pre obec, no zároveň také, ktoré nám umožní pokračovať vo vykonávaní uvedených služieb a činností vo Vašej obci. Dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše vyjadrenie, za ktoré Vám vopred ďakujeme a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať k spokojnosti oboch strán.“
Požiadala som o zaslanie Dodatku k zmluve, nakoľko navrhovaná suma nepôsobí likvidačne (návrh bol 50,- eur ročne na jednu nádobu) , doposiaľ čakáme na predmetný dodatok. Verím, že spoplatnením služby bude i prístup spoločnosti k vývozu kontajnera pozitívnejší a nebude sa musieť žiadať opakovane o túto službu. Malé zamyslenie na záver pre nás všetkých: nebolo by vhodnejšie, keď vidno, že kontajner je plný, tie vrecia vziať späť domov a počkať ?pokiaľ záleží na životnom prostredí a naozaj je chcenie tým svojím oblečením ešte pomôcť, nemôže predsa prekážať chvíľu vydržať...
príloha č.1, príloha č.2
V Kálnici, 20.10.2021 Starostka obce    • Poďakovanie
V utorok 5.októbra 2021 sa uskutočnila brigáda kosenia miestneho cintorína. Touto cestou vyslovujem poďakovanie za pomoc zúčastneným, menovite: pán Hladký Ján, Krchnavý Ján, Mordin Peter, Šicko Milan, Jamrich Pavel, Krchnavý Dušan, pani Pečitová Margita, Mordinová Elena, Dovinová Božena, Valovičová Anna, Potočková Žaneta, Krchnavá Danka.
Starostka obce


 14.06.2021 • Malý kálnický ochotníček
Pozývame naše kálnické detičky, ktoré rady tancujú, spievajú a recitujú básničky. Prihláste sa k nám do "Malého kálnického ochotníčka", čaká nás veľa zábavy aj skvelá partička. Vážení rodičia/milé deti. Pri príležitosti 115. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci Kálnica, by sme radi nacvičili krátke folklórno - divadelné predstavenie s deťmi z našej obce. Plánujeme s ním vystúpiť dňa 30. októbra na"Kálnické hody" v kultúrnom dome v Kálnici. V prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa prosím kontaktujte členky kultúrnej komisie: Žaneta Potočková - 0908 764 498 alebo Nikola Lendacká - 0948 494 754


 OZNAM, Knižná búdka pozastavená
Upozornenie! Z hygienických dôvodov ohľadom coronavírusu boli knihy z Knižnej búdky odložené a jej ďalšie využívanie je pozastavené.
Ing. Miroslav Borcovan (01.03.2021)


 Darovanie krvi
Prosíme občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili na Transfúznej stanici v Trenčíne. Treba povedať, že to je pre nášho spoluobčana Jaroslava Bolecha z Kálnice. Veľké poďakovanie Vám.

 22.11.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Starostka Obce Kálnica v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 22.11.2021 (t.j. v pondelok) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania aktuálnych hygienických a protiepidemiologických nariadení.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kálnica.
  4. Doplnenie členov do rady školy a komisie z dôvodu vzdania sa členstva.
  5. Darovacia zmluva – darovanie pamätných dosiek na 1. a 2. svetovú vojnu – schválenie.
  6. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 19.11.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 18.11.2021 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kálnici na deň 18.11.2021 (t.j. vo štvrtok) o 17,30 hodine v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu za dodržania hygienických a protiepidemiologických postupov v zmysle Covid automatu čierneho okresu

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia, oznámenie počtu prítomných poslancov.
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, schválenie programu.
  3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  4. a) vzdanie sa mandátu poslanca a z toho vyplývajúce zmeny členstva v orgánoch obce
      b) zloženie sľubu poslanca náhradníka
  5. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ v Kálnici.
  6. Činnosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie, členstvo v dozornej rade.
  7. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti.
  8. Aktuálna informácia: „kanalizácia Kálnica“ .
  9. Zámer obce – vysporiadanie pozemkov na Klokočovke.
  10. Vysporiadanie pozemkov – žiadosti od občanov.
  11. Rozpočtové opatrenie č. 3.
  12. §4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 10% - vzdanie sa navýšenej čiastky.
  13. Došlá a odoslaná pošta.
  14. Diskusia.
  15. Ukončenie, záver.
V Kálnici, 8.11.2021
Mgr. Iveta Poluchová, v.r.
starostka obce


 09.11.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 9.11.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto odkaze.


 01.04.-31.10.2021 • Asistované sčítanie obyvateľov 2021
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR spúšťajú informačnú kampaň v súvislosti s asistovaným sčítaním obyvateľov. Keďže je možné, že asistované sčítanie budú chcieť využiť rôzni podvodníci, MV SR pripravilo letáky, v ktorých sú informácie ako asistované sčítanie prebieha, na čo si dať pozor a na koho sa môžu občania obrátiť, pokiaľ by došlo k podvodu alebo pokusu o podvod.
leták 1, leták 2


 28.10.2021 • Hodová výzdoba v parku
Kultúrna komisia v Kálnici v spolupráci s MŠ a ZŠ pre Vás pripravili "Hodovú výzdobu v parku J.M.Hurbana." Prídte si skrášliť jesenné dni prechádzkou v parku.

 22.10.2021 • Zber elektroodpadu po obci
Oznamujeme občanom, že dňa 22.októbra, t.j. v piatok cca od 8:00 do 10:00 bude prebiehať zber elektroodpadu po obci. Viac info na letáku.


 07.10.2021 • Prerušenie dodávky elektrickej energie
Oznamujeme verejnosti, že dňa 7.10.2021, bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci, v časti Chaty a Krajná dolina - presnejšie informácie v tomto ozname: 07.10.2021


 27.09.2021 • Smútočné oznámenie
Vážení členovia RZMOSP,
navždy od nás odišiel kolega, priateľ starosta obce Horná Streda pán Ľubomír Krajňanský. Posledná rozlúčka bude v pondelok 27. septembra 2021 o 14:00 h na cintoríne v Hornej Strede. Zádušná omša bude pred pohrebom o 13:30 h.
Česť jeho pamiatke !
S úctou Ing. Jozef Trstenský, predseda združenia
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA

 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail:webmaster@kalnica.sk