ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 21.11.2007

- otvoriť ako textový dokument


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Dušan Filip, RNDr. Ingrid Ševčíková
Zapisovateľ: Blažena Šicková

P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Interpelácie poslancov.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Inventarizácia majetku obce, ustanovenie inventárnych komisií.
5. Návrh rozpočtu na rok 2008 – pripomienky poslancov.
6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu – pripomienky poslancov.
7. Ustanovenie zástupcov do rady školy a informácia o výberovom konaní.
8. Možnosť výstavby nájomných bytov – bytovky.
9. Rôzne -
  1. Žiadosť obce Beckov o prehodnotenie Zmluvy o spolupráci v sociálnej obl.
  2. Informácia o krste knihy Príbehy z Kálnice – 8.12.2007.
  3. Usporiadanie vzájomného užívania nehnuteľností – Obec Kálnica - Vlasta Sláviková.
10. Diskusia a záver zasadnutia.

1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
  Pán starosta na 10. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 8 je zasadnutie uznášaniaschopné.
Neprítomní: Igor Kliešek.
  P. starosta navrhol do programu doplniť bod 9.4 Informácia o plynofikácii časti KD.
Takto predložený program s doplnením poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: Dušan Filip, RNDr. Ingrid Ševčíková
Zapisovateľom bola ustanovená: Blažena Šicková


2. Interpelácie poslancov.
  - p. D. Filip – poukázal na neupravené priestory pred obchodom Coop Jednota
  - p. MUDr. L. Benáková – poukázala na nepriaznivý sociálny stav nášho občana p. Jaroslava Dovinu č. 280. Doporučuje formou sociálneho príspevku na lieky, resp. príspevku na stravu menovanému pomôcť.
  - Ing. Pečit – poukázal na nevhodný termín fakturovania za celoročnú spotrebu vody koncom roka. Doporučuje, aby v budúcnosti odpočet a fakturácia za celoročnú spotrebu boli presunuté na skoršie mesiace.


3. Kontrola plnenia uznesení.
  Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 19.10.2007 a konštatoval, že uznesenia sú plnené.
  P. starosta zdôraznil, že uznesenie č. 51-2007/Z – VZN č. 4/2007 – určenie času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Kálnica je potrebné dodržovať i zo strany jednotlivých obchodných jednotiek – každá zmena otváracích hodín, a každé zatvorenie predajne je potrebné vopred nahlásiť na obecný úrad.


4. Inventarizácia majetku obce, ustanovenie inventárnych komisií.
  P. starosta predložil návrh zloženia inventarizačných komisií. Predsedovia komisií si prevezmú inventárne zoznamy a podľa nich komisie vykonajú inventarizáciu do 31.12.2007.

Uznesenie č. 066-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
u k l a d á
inventarizačným komisiám vykonať inventarizáciu majetku do 31.12.2007
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečti, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Návrh rozpočtu obce na rok 2008 – pripomienky poslancov.
  Rozpočet na rok 2008 je spracovaný z predchádzajúceho roka. Obecná rada na návrh poslancov pripraví návrh – zmeny, ktoré treba do rozpočtu zapracovať. Jedná sa o TJ, príspevok pre jubilantov, KD – zariadenie kuchyne, chatu – sociálne zariadenie, plynofikáciu OcÚ a sobášnej siene. Vyčleniť prostriedky na dokončenie revitalizácie parku.

Uznesenie č. 067-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á
obecnej rade v spolupráci so starostom a obecným úradom zohľadniť pripomienky poslancov pripraviť návrh rozpočtu na rok 2008 a zverejniť na úradnej tabuli
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu
- pripomienky poslancov.

  Pripomienky poslancov k VZN – o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu dopracovať na zasadnutí OcR.

Uznesenie č. 068-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á
obecnej rade dopracovať VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu na r. 2008 a návrh vyvesiť na úradnú tabuľu
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Ustanovenie zástupcov obce do rady školy a informácia o výberovom konaní.
  P. starosta informoval o povolení z MŠ SR zlúčenia základnej školy a materskej školy do jedného právneho subjektu – Základná škola s materskou školou Kálnica od 1.1.2008.
Je vypísaný konkurz na riaditeľa nového právneho subjektu, ktorého z prihlásených uchádzačov bude vyberať rada školy a menovať p. starosta. Do 7-člennej rady školy zloženej z rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a zástupcov obce, p. starosta doporučuje poslancov: Janku Bagovú a Ing. Jána Krchnavého.

Uznesenie č. 069-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
členov do rady školy za obec - Janku Bagovú a Ing. Jána Krchnavého
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 7 - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 - Ing. M. Pečit


8. Možnosť výstavby nájomných bytov – bytovky.
  Informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov na mieste pod jestvujúcimi bytovkami č. 144 /Filipovec, múzeum/ podal Ing. M. Pečit. Z hľadiska výstavby nájomných bytov – 4 podlažná stavba s 12 b.j., je táto lokalita najvhodnejšia.
 Z diskusie poslancov vyplynulo, že je potrebné rokovať s nájomcom - rímsko-katolíckou cirkvou – o náhradnom riešení - prenájme bývalého klubu mládeže na cirkevné účely. Novú zmluvu o prenájme bývalého klubu mládeže uzatvoriť za podmienok predchádzajúcej zmluvy s možnosťou neskoršieho odpredaja objektu v zmysle platných zákonov. V prípade, že bude potrebné pre výstavbu nájomných bytov asanovať i dom s.č. 142-143 /múzeum/, exponáty z múzea je možné premiestniť do náhradných priestorov, ktoré by mohli byť na Ševčíkovci, resp. i v kultúrnom dome.
  P. starosta informoval o ponuke na výstavbu bytov do osobného vlastníctva. Od obce táto firma požaduje určenie vhodných pozemkov s tým, že výkup i samotnú realizáciu zabezpečí na vlastné náklady s následným odpredajom bytov uchádzačov do osobného vlastníctva.

Uznesenie č. 070-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í s výstavbou nájomných bytov na pozemku pod bytovkami
- u k l a d á stavebnej komisii v tejto veci ďalej konať
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: p. starosta

9. Rôzne.
 9.1 Žiadosť Obce Beckov o prehodnotenie Zmluvy o spolupráci v sociálnej oblasti.
  Predsedníčka sociálnej komisie predložila žiadosť o navýšenie úväzku sociálnej pracovníčky p. Mgr. D. Badžgoňovej z 2 hod. na 4 hod. denne v prospech občanov našej obce. Po diskusii poslancov vyplynulo, že vzhľadom na jej kvalifikáciu a skúsenosti je činnosť tejto pracovníčky pre našu obec potrebná.

Uznesenie č. 071-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í so zvýšením úväzku sociálnej pracovníčky p. Mgr. D. Badžgoňovej z 2 na 4 hodiny denne
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 7 - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 – Ing. J. Krchnavý

9.2 Informácia o krste knihy Príbehy z Kálnice – 8.12.2007.
  Krst knihy Príbehy z Kálnice, ktorej autorom je Milan Stano, sa uskutoční dňa 8.12.2007, t.j. v sobotu o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Kálnici. Pozvanie hostí zabezpečí M. Stano.
Pri tejto príležitosti p. starosta, na návrh obecného zastupiteľstva, odovzdá Milanovi Stanovi ocenenie – Čestný občan obce Kálnica.
P. starosta doporučuje poslancom, aby sa krstu knihy zúčastnili.

9.3 Usporiadanie vzájomného užívania nehnuteľností – Obec Kálnica – Vlasta Sláviková.
  P. starosta informoval poslancov o nutnosti vzájomného majetkoprávneho vysporiadania prístupovej cesty ku kultúrnemu domu s p. Vlastou Slávikovou. Jedná sa o vyrovnanie hraníc jednotlivých pozemkov. Poslankyňa p. A. Krchnavá preverí stav na geometrickom pláne. Pripraviť zámennú zmluvu.
Uznesenie č. 072-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í
so vzájomným vysporiadaním pozemkov medzi Obcou Kálnica a p. Vlastou Slávikovou
- d o p o r u č u j e
p. starostovi vypracovať zámennú zmluvu
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.4 Informácia o plynofikácii časti KD.
  P. starosta informoval o potrebe samostatne plynofikovať priestory obecného úradu a sobášnej miestnosti s cieľom oddelenia od centrálneho vykurovania kultúrneho domu.
Uznesenie č. 073-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í
s plynofikáciou obecného úradu a sobášnej miestnosti
- d o p o r u č u j e
p. starostovi zabezpečiť realizáciu
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.5
  P. starosta ďalej informoval o spoločnom postupe okolitých obcí, ktorých sa týka prieskum výskytu uránovej rudy. Najnovšie sa k tejto činnosti pridalo i Nové Mesto nad Váhom a bola vytvorená akčná skupina týchto obcí, ktorá bude k tejto problematike ďalej jednať.

Na interpelácie p. starosta odpovedal:
 - za priestory pred uvedenou predajňou zodpovedá vlastník pozemku – Coop Jednota, s ktorou už v minulosti bolo rokované. Starosta doporučuje napísať list na predstavenstvo družstva o úpravu plochy pred predajňou.

 - na základe doporučenia ošetrujúcej lekárky MUDr. Lenky Benákovej a sociálnej komisie, preveriť možnosť odoberania obedov zo školskej jedálne pre p. Jaroslava Dovinu, ktoré formou sociálnej výpomoci bude uhrádzať obec, resp. poskytnúť príspevok na potraviny v predajni Coop Jednota vo výške 1.500,- Sk prijať uznesenie:

Uznesenie č. 074-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- u k l a d á
sociálnej komisii preveriť možnosť odoberania stravy zo školskej jedálne
- s ú h l a s í
po preverení - s možnosťou odoberania obedov zo školskej jedálne, resp. so sociálnou výpomocou vo výške 1.500,- Sk do konca roka 2007 na nákup potravín v predajni Coop Jednota pre Jaroslava Dovinu č. 280
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk