ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 23.01.2017

Poľovnícky ples, 14.1.2017
________________________
Nájdi výraz:

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 21.11.2007

- otvoriť ako textový dokument


Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Dušan Filip, RNDr. Ingrid Ševčíková
Zapisovateľ: Blažena Šicková

P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Interpelácie poslancov.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Inventarizácia majetku obce, ustanovenie inventárnych komisií.
5. Návrh rozpočtu na rok 2008 – pripomienky poslancov.
6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu – pripomienky poslancov.
7. Ustanovenie zástupcov do rady školy a informácia o výberovom konaní.
8. Možnosť výstavby nájomných bytov – bytovky.
9. Rôzne -
  1. Žiadosť obce Beckov o prehodnotenie Zmluvy o spolupráci v sociálnej obl.
  2. Informácia o krste knihy Príbehy z Kálnice – 8.12.2007.
  3. Usporiadanie vzájomného užívania nehnuteľností – Obec Kálnica - Vlasta Sláviková.
10. Diskusia a záver zasadnutia.

1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
  Pán starosta na 10. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 8 je zasadnutie uznášaniaschopné.
Neprítomní: Igor Kliešek.
  P. starosta navrhol do programu doplniť bod 9.4 Informácia o plynofikácii časti KD.
Takto predložený program s doplnením poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: Dušan Filip, RNDr. Ingrid Ševčíková
Zapisovateľom bola ustanovená: Blažena Šicková


2. Interpelácie poslancov.
  - p. D. Filip – poukázal na neupravené priestory pred obchodom Coop Jednota
  - p. MUDr. L. Benáková – poukázala na nepriaznivý sociálny stav nášho občana p. Jaroslava Dovinu č. 280. Doporučuje formou sociálneho príspevku na lieky, resp. príspevku na stravu menovanému pomôcť.
  - Ing. Pečit – poukázal na nevhodný termín fakturovania za celoročnú spotrebu vody koncom roka. Doporučuje, aby v budúcnosti odpočet a fakturácia za celoročnú spotrebu boli presunuté na skoršie mesiace.


3. Kontrola plnenia uznesení.
  Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 19.10.2007 a konštatoval, že uznesenia sú plnené.
  P. starosta zdôraznil, že uznesenie č. 51-2007/Z – VZN č. 4/2007 – určenie času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Kálnica je potrebné dodržovať i zo strany jednotlivých obchodných jednotiek – každá zmena otváracích hodín, a každé zatvorenie predajne je potrebné vopred nahlásiť na obecný úrad.


4. Inventarizácia majetku obce, ustanovenie inventárnych komisií.
  P. starosta predložil návrh zloženia inventarizačných komisií. Predsedovia komisií si prevezmú inventárne zoznamy a podľa nich komisie vykonajú inventarizáciu do 31.12.2007.

Uznesenie č. 066-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
u k l a d á
inventarizačným komisiám vykonať inventarizáciu majetku do 31.12.2007
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečti, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


5. Návrh rozpočtu obce na rok 2008 – pripomienky poslancov.
  Rozpočet na rok 2008 je spracovaný z predchádzajúceho roka. Obecná rada na návrh poslancov pripraví návrh – zmeny, ktoré treba do rozpočtu zapracovať. Jedná sa o TJ, príspevok pre jubilantov, KD – zariadenie kuchyne, chatu – sociálne zariadenie, plynofikáciu OcÚ a sobášnej siene. Vyčleniť prostriedky na dokončenie revitalizácie parku.

Uznesenie č. 067-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á
obecnej rade v spolupráci so starostom a obecným úradom zohľadniť pripomienky poslancov pripraviť návrh rozpočtu na rok 2008 a zverejniť na úradnej tabuli
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu
- pripomienky poslancov.

  Pripomienky poslancov k VZN – o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu dopracovať na zasadnutí OcR.

Uznesenie č. 068-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- u k l a d á
obecnej rade dopracovať VZN o miestnych daniach a poplatkoch za likvidáciu komunálneho odpadu na r. 2008 a návrh vyvesiť na úradnú tabuľu
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Ustanovenie zástupcov obce do rady školy a informácia o výberovom konaní.
  P. starosta informoval o povolení z MŠ SR zlúčenia základnej školy a materskej školy do jedného právneho subjektu – Základná škola s materskou školou Kálnica od 1.1.2008.
Je vypísaný konkurz na riaditeľa nového právneho subjektu, ktorého z prihlásených uchádzačov bude vyberať rada školy a menovať p. starosta. Do 7-člennej rady školy zloženej z rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a zástupcov obce, p. starosta doporučuje poslancov: Janku Bagovú a Ing. Jána Krchnavého.

Uznesenie č. 069-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
členov do rady školy za obec - Janku Bagovú a Ing. Jána Krchnavého
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 7 - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 - Ing. M. Pečit


8. Možnosť výstavby nájomných bytov – bytovky.
  Informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov na mieste pod jestvujúcimi bytovkami č. 144 /Filipovec, múzeum/ podal Ing. M. Pečit. Z hľadiska výstavby nájomných bytov – 4 podlažná stavba s 12 b.j., je táto lokalita najvhodnejšia.
 Z diskusie poslancov vyplynulo, že je potrebné rokovať s nájomcom - rímsko-katolíckou cirkvou – o náhradnom riešení - prenájme bývalého klubu mládeže na cirkevné účely. Novú zmluvu o prenájme bývalého klubu mládeže uzatvoriť za podmienok predchádzajúcej zmluvy s možnosťou neskoršieho odpredaja objektu v zmysle platných zákonov. V prípade, že bude potrebné pre výstavbu nájomných bytov asanovať i dom s.č. 142-143 /múzeum/, exponáty z múzea je možné premiestniť do náhradných priestorov, ktoré by mohli byť na Ševčíkovci, resp. i v kultúrnom dome.
  P. starosta informoval o ponuke na výstavbu bytov do osobného vlastníctva. Od obce táto firma požaduje určenie vhodných pozemkov s tým, že výkup i samotnú realizáciu zabezpečí na vlastné náklady s následným odpredajom bytov uchádzačov do osobného vlastníctva.

Uznesenie č. 070-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í s výstavbou nájomných bytov na pozemku pod bytovkami
- u k l a d á stavebnej komisii v tejto veci ďalej konať
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: p. starosta

9. Rôzne.
 9.1 Žiadosť Obce Beckov o prehodnotenie Zmluvy o spolupráci v sociálnej oblasti.
  Predsedníčka sociálnej komisie predložila žiadosť o navýšenie úväzku sociálnej pracovníčky p. Mgr. D. Badžgoňovej z 2 hod. na 4 hod. denne v prospech občanov našej obce. Po diskusii poslancov vyplynulo, že vzhľadom na jej kvalifikáciu a skúsenosti je činnosť tejto pracovníčky pre našu obec potrebná.

Uznesenie č. 071-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í so zvýšením úväzku sociálnej pracovníčky p. Mgr. D. Badžgoňovej z 2 na 4 hodiny denne
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 7 - D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 1 – Ing. J. Krchnavý

9.2 Informácia o krste knihy Príbehy z Kálnice – 8.12.2007.
  Krst knihy Príbehy z Kálnice, ktorej autorom je Milan Stano, sa uskutoční dňa 8.12.2007, t.j. v sobotu o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Kálnici. Pozvanie hostí zabezpečí M. Stano.
Pri tejto príležitosti p. starosta, na návrh obecného zastupiteľstva, odovzdá Milanovi Stanovi ocenenie – Čestný občan obce Kálnica.
P. starosta doporučuje poslancom, aby sa krstu knihy zúčastnili.

9.3 Usporiadanie vzájomného užívania nehnuteľností – Obec Kálnica – Vlasta Sláviková.
  P. starosta informoval poslancov o nutnosti vzájomného majetkoprávneho vysporiadania prístupovej cesty ku kultúrnemu domu s p. Vlastou Slávikovou. Jedná sa o vyrovnanie hraníc jednotlivých pozemkov. Poslankyňa p. A. Krchnavá preverí stav na geometrickom pláne. Pripraviť zámennú zmluvu.
Uznesenie č. 072-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í
so vzájomným vysporiadaním pozemkov medzi Obcou Kálnica a p. Vlastou Slávikovou
- d o p o r u č u j e
p. starostovi vypracovať zámennú zmluvu
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.4 Informácia o plynofikácii časti KD.
  P. starosta informoval o potrebe samostatne plynofikovať priestory obecného úradu a sobášnej miestnosti s cieľom oddelenia od centrálneho vykurovania kultúrneho domu.
Uznesenie č. 073-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í
s plynofikáciou obecného úradu a sobášnej miestnosti
- d o p o r u č u j e
p. starostovi zabezpečiť realizáciu
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.5
  P. starosta ďalej informoval o spoločnom postupe okolitých obcí, ktorých sa týka prieskum výskytu uránovej rudy. Najnovšie sa k tejto činnosti pridalo i Nové Mesto nad Váhom a bola vytvorená akčná skupina týchto obcí, ktorá bude k tejto problematike ďalej jednať.

Na interpelácie p. starosta odpovedal:
 - za priestory pred uvedenou predajňou zodpovedá vlastník pozemku – Coop Jednota, s ktorou už v minulosti bolo rokované. Starosta doporučuje napísať list na predstavenstvo družstva o úpravu plochy pred predajňou.

 - na základe doporučenia ošetrujúcej lekárky MUDr. Lenky Benákovej a sociálnej komisie, preveriť možnosť odoberania obedov zo školskej jedálne pre p. Jaroslava Dovinu, ktoré formou sociálnej výpomoci bude uhrádzať obec, resp. poskytnúť príspevok na potraviny v predajni Coop Jednota vo výške 1.500,- Sk prijať uznesenie:

Uznesenie č. 074-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- u k l a d á
sociálnej komisii preveriť možnosť odoberania stravy zo školskej jedálne
- s ú h l a s í
po preverení - s možnosťou odoberania obedov zo školskej jedálne, resp. so sociálnou výpomocou vo výške 1.500,- Sk do konca roka 2007 na nákup potravín v predajni Coop Jednota pre Jaroslava Dovinu č. 280
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, M. Borcovan, MUDr. L. Benáková, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, p. hlavná kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta a poďakoval prítomným za účasť.

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk