ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 23.01.2017

Poľovnícky ples, 14.1.2017
________________________
Nájdi výraz:

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici,konaného dňa 25.1.2008

Zasadnutie otvoril: p. starosta
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Anna Krchnavá, Ing. Ján Krchnavý
Zapisovateľ: Dušan Filip


P r o g r a m :
1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Zloženie sľubu poslanca - bod odložený.
3. Interpelácie poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa o výsledku inventarizácie.
6. Správa o hospodárení za rok 2007.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2008.
8. Harmonogram práce OcZ na rok 2008.
9. Stanovenie priorít vo výstavbe pre rok 2008 a ďalšie roky.
10. Rôzne –
    1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
    2. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti KD.
    3. Zmluva o poskytnutí služieb Ing. Majtáza.
    4. Zabezpečenie fašiangovej zábavy.
11. Záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
    Pán starosta na 12. zasadnutí OcZ privítal poslancov a pani hlavnú kontrolórku.
    Konštatoval, že počtom prítomných poslancov 8 je zasadnutie uznášaniaschopné.
    Predložil návrh programu, z ktorého doporučil vypustiť z rokovania bod č.2 – zloženie sľubu poslanca, nakoľko ďalší zvolení náhradníci na uvoľnené miesto poslanca, nedali kladný písomný súhlas. Podľa výsledku volieb do OcZ na uvoľnené poslanecké miesto bola starostom obce vyzvaná pani Daša Filipová, ktorá sa písomne vyjadrila, že pre pracovnú zaneprázdnenosť miesto poslankyne OcZ neprijíma. Ďalšia v poradí, p. Ľubica Klinčúchová, taktiež pre pracovnú zaneprázdnenosť funkciu poslankyne OcZ neprijala. Ďalší v poradí p. Štefan Jurík i keď je prítomný na zasadnutí OcZ, písomne požiadal p. starostu o odklad zloženia sľubu poslanca /chce čas na rozmyslenie/.

Predložený program poslanci odsúhlasili.
Za overovateľov boli ustanovení: Anna Krchnavá, Ing. J. Krchnavý
Zapisovateľom bol ustanovený: Dušan Filip


3. Interpelácie poslancov.

Ing. Ján Krchnavý – petícia občanov v časti Podbulová – zatiaľ nebola uskutočnená regulácia potoka.

RNDr. I. Ševčíková – sociálna komisia doporučuje uskutočniť anketu na zriadenie domova dôchodcov prostredníctvom Kálnických ozvien
- Donášanie obedov pre občanov so zdravotnými ťažkosťami: p. Pavlovi Krchnavému – rodina je ochotná znášať náklady na donášanie.
p. Jaroslavovi Dovinovi - donášanie na náklady obce /sociálny prípad/ - Doporučuje uhradiť členský poplatok pre OZ Refugium v Trenčíne 3000,- Sk.

Na interpelácie reagoval p. starosta:
    - Najskôr otázkou na poslankyňu MUDr. Benákovú, či v obvode Podbulová bolo zvolané zhromaždenie občanov, ktorá odpovedala, že stretnutie dotknutých občanov nebolo zvolané. Doporučil zvolať rokovanie za účasti zástupcu z Povodia Váhu a dohodnúť ďalší postup.

- S anketou v Kálnických ozvenách o zriadenie, resp. výstavbu domova dôchodcov, ale i s inou formou zistenia názoru občanov súhlasí.

- Donášanie obedov menovaným občanom zabezpečí prostredníctvom p. D. Krchnavej č. 94. - Doporučuje pokračovať v členstve v Občianskom združení Refugium – hospic Trenčín.

Uznesenie č. 086-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í  s pokračovaním členstva v Občianskom združení Refugium Trenčín a s úhradou členského poplatku na rok vo výške 3000,- Sk
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 6 - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta
Hlasovalo proti: 2 - Ing. J. Krchnavý, A. Krchnavá
Hlasovania sa zdržal: 0
Nehlasovali: p. hlavná kontrolórka


4. Kontrola plnenia uznesení.
  Zástupca starostu vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ zo dňa 14.12.2007 :
Z interpelácie vyplynula povinnosť p. Janke Bagovej a p. Anne Krchnavej vykonať kontrolu zatváracích hodín v pohostinských prevádzkach v obci do 15.1.2008.
- p. poslankyne sa vyjadrili, že kontrolu pre zaneprázdnenie z rodinných dôvodov neuskutočnili.

Uznesenia sú nasledovne plnené:
Uznesenie č. 075-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 079-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 080-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 084-2007/Z - splnené
Uznesenie č. 076-2007/Z - v konaní
Uznesenie č. 077-2007/Z - v konaní

Obecné zastupiteľstvo pri kontrole tohto uznesenia a po prerokovaní predloženej písomnej informácie p. Š. Juríka vo veci vybavovania výstavby nájomných bytov, ako novostavbu bytového domu 8 b.j. na pozemkoch p. č. 182, 175/1, 174 a 173 v k. ú. Kálnica, rozhodlo:

- pokračovať v spracovaní komplexného projektu bytovky až do štádia potrebného k stavebnému povoleniu

- zvolať rokovanie stavebnej komisie za spoluúčasti projektanta a dohodnúť všetky potrebné záležitosti

- i keď Ing. M. Pečit – predseda stavebnej komisie - nesúhlasí so zvolaním zasadnutia stavebnej komisie k tejto veci, túto zvolá p. starosta za spoluúčasti projektanta.

Ing. M. Pečit – má otázku, či to bude obecná nájomná bytovka, alebo obecná nájomná s možnosťou postupného odkúpenia do súkromného vlastníctva? Zastáva názor, že prvé byty by mali byť čisto nájomné, malometrážne byty pre mladé rodiny, resp. starších občanov a až následne stavať väčšie byty s možnosťou prevodu do súkromného vlastníctva. Je potrebné mať kompletný projekt a až potom sa rozhodovať.

- p. starosta podal vysvetlenie k danej problematike i k potrebe riešenia ČOV i pre ďalšie bytovky

Uznesenie č. 078-2007/Z – v konaní
Uznesenie č. 082-2007/Z – v konaní

Písomnú žiadosť o odkúpenie bývalého klubu mládeže pre potreby rkt. cirkvi predložili správca farnosti PaedDr. Tibor Šuba a p. Ján Kubiš. Uvádzajú, že daný objekt si vyžiada určité úpravy pre cirkevné využitie a ich predpisy im nedovoľujú investovať do cudzieho objektu.

Uznesenie č. 083-2007/Z – v konaní
Uznesenie č. 085-2007/Z – v konaní
Uznesenie č. 081-2007/Z – v programe dnešného rokovania - /Rôzne – 10.2/


5. Správa o výsledku inventarizácie.
    Pán starosta predložil informáciu o prevedení inventarizácie. Konštatoval, že inventúry neboli kompletne ukončené. Do hodnoty majetku obce k 31.12.2007 bola zaradená hodnota pozemkov vo vlastníctve obce, ktorých hodnota nebola doposiaľ určená v celkovej hodnote 22 098 860 Sk stanovenej na základe smernice starostu obce. Majetok nadobudnutý v hodnote nad 500,- Sk - priradiť inventárne číslo.

Uznesenie č. 087-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e  zaradiť do hodnoty majetku obce hodnotu pozemkov vo výške 22 098 860,- Sk
- u k l a d á  inventárnym komisiám v zmysle smernice starostu obce dokončiť inventarizáciu
T: do 31.3.2008
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 8 - D. Filip, J .Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


6. Správa o hospodárení za rok 2007.
  Pán starosta informoval o hospodárení obce za rok 2007 s konštatovaním dosiahnutia priaznivého výsledku.

Uznesenie č. 088-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- b e r i e n a v e d o m i e správu p. starostu o hospodárení obce za r.2007

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 8 - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2008.
  Pani hlavná kontrolórka predložila návrh plánu práce kontrolnej činnosti na prvý polrok 2008.

Uznesenie č. 089-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2008 predložený hlavnou kontrolórkou obce
Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 8 - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Harmonogram práce OcZ na rok 2008.
  P. D.Filip predložil návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2008 i s termínmi zasadnutí obecnej rady. Požiadal poslancov o dopracovanie plánov práce jednotlivých komisií v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 090-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní a doplnení
- s c h v a ľ u j e   plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2008

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 8 - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9. Stanovenie priorít vo výstavbe pre rok 2008 a ďalšie roky.
  Pán starosta požiadal poslancov o návrh priorít vo výstavbe pre rok 2008, ktoré budú zohľadnené v rozpočte obce. Po diskusií a predložených niekoľko návrhov bolo stanovené nasledovné poradie priorít výstavby na rok 2008:

- revitalizácia a obnova miestneho parku v nadväznosti na úpravu prístupových priestorov k cintorínu

- plynofikácia priestorov obecného úradu a sobášnej miestnosti

- uzavretie projektovej dokumentácie bytového domu.

S realizáciou ďalších návrhov uvažovať v budúcom období.

Uznesenie č. 091-2008/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e za stavebné priority obce na rok 2008
- revitalizácia a obnova miestneho parku v náväznosti na úpravu prístupových priestorov k cintorínu
- plynofikácia priestorov obecného úradu a sobášnej miestnosti.
- zabezpečenie projektovej dokumentácie bytového domu /8 bytovka/

Počet prítomných poslancov: 8
Hlasovalo za: 8 - D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková. p. starosta, p. hlavná kontrolórka.
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


10. Rôzne.

10.1 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
  Poslanci obdržali čiastočný výpis z Regionálneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý po spripomienkovaní a doplnení bude prijatý pre našu obec.

10.2 Návrh zmluvy na prenájom časti KD.
  Ing. J. Krchnavý predložil návrh komisie pre obchod a služby na cenu prenájmu časti KD – kuchyne a príslušenstva vo výške 36 000,- Sk/rok – podložený výpočtom za m2 prenajatej plochy podľa využitia. Informáciu doplnil Ing. M. Pečit. – s prenajímateľom rokoval o podmienkach prenájmu i s tým, že na obecný úrad predloží konkrétny návrh využitia prenajatých priestorov.

10.3 Zmluva o poskytnutí služieb Ing. Majtáza.
  Obecné zastupiteľstvo s predloženým návrhom zmluvy nesúhlasí.

10.4 Zabezpečenie fašiangovej zábavy.
2.2.2008 od 20.00 hod.
Pani Janka Bagová predložila organizačné zabezpečenie fašiangovej zábavy.
Požiadala poslancov o splnenie si pridelených úloh.

10.5 Digitalizácia ÚP.
Ing. M. Pečit – predseda stavebnej komisie - je splnomocnený rokovať vo veci digitalizácie Územného plánu.

10.6 Informácia z rodičovského združenia na škole.
P. Janka Bagová informovala o prvom rodičovskom združení na ZŠ po jej zlúčení s MŠ.

11. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil p. starosta.
Poďakoval prítomným za účasť

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk