ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


Turistický výlet
Rakovského chodníkom
20.7.2019
________________________


45.výročie - TJ Popovice
29.6.2019
________________________


Stretnutie dôchodcov
30.6.2019
________________________


Jánska vatra
22.6.2019
________________________


Súťaž mladých hasičov
15.6.2019
________________________


DHZ Kálnica
na chate Široké
11.5.2019
________________________


Legrad, Chorvátsko
14.-16.6.2019
________________________


Hasičská súťaž
v Čachticiach
8.6.2019
________________________


Úprava cintorína
3.6.2019
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici konaného dňa 17.1.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovatelia: Ing. Ján Krchnavý, Janka Bagová
Zapisovateľka: Blažena Šicková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Zloženie sľubu poslankyne.
3. Rokovací poriadok a interpelácie poslancov.
4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva.
5. Aktuálnosť prenesených uznesení z minulého volebného obdobia a ich stav plnenia.
6. Doplnenie členov komisií, návrh na ustanovenie rady i komisie pre ochranu verejného záujmu, ustanovenie kronikára, vedenie pamätnej knihy i obecnej internetovej stránky, redakčnej rady Kálnických ozvien, menovanie preventivára PO a veliteľa DHZ.
7. Návrh poriadku odmeňovania volených a ustanovených členov samosprávy.
8. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
9. Rôzne:
   1. Ustanovenie poslaneckých obvodov.
   2. Zriadenie obecnej knižnice.
   3. Zabezpečenie Fašiangovej zábavy.
   4. Zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu pomocou čípovej evidencie.
   5. Aktuálne informácie a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
  P. starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Za overovateľov boli ustanovení Ing. Ján Krchnavý a Janka Bagová.
Za zapisovateľku bola ustanovená Blažena Šicková.

Pre ospravedlnenú neprítomnosť novozvolenej poslankyne RNDr. Ingrid Ševčíkovej na ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa 29.12.2006, sľub zložila na dnešnom zasadnutí. Obdržala osvedčenie o zvolení za poslanca a zároveň sa podpísala do pamätnej knihy.
P. starosta ďalej predložil program rokovania, ktorý bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

3. Rokovací poriadok a interpelácie poslancov.
  P. starosta predložil k rokovaniu rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý bol schválený v r. 1995. Bol odovzdaný poslancom na pripomienkovanie. Svoje návrhy je potrebné predložiť do rokovania obecnej rady, t.j. 7.2.2007.


V interpelácii vystúpila poslankyňa:
- p. J. Bagová – upozornila na postavané kamene pred domom č. 93 a tieto bránia vstupu do do domu oproti, taktiež na kamene a odstavený osobný automobil pred domom č. 97, ktoré tvoria prekážku na miestnej komunikácii. Taktiež upozornila na vypúšťanie odpadovej vody z dvora č. 272 p. Záhumenskej Beáty na miestnu komunikáciu.


4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva.    Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva vykonal zástupca starostu. Konštatoval, že uznesenie prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OcZ bude doplnené na dnešnom zasadnutí.


5. Aktuálnosť prenesených uznesení z minulého volebného obdobia a stav ich plnenia.
   P. starosta predložil nesplnené uznesenia z minulého volebného obdobia, ktorých plnenie sa prenáša do ďalšieho volebného obdobia. Kontrola ich plnenia bude vykonaná do konca roku 2007.

Uznesenie č.:286-2006/Z – projekčne pripraviť rekonštrukciu vodovodu a chodníka v časti obce od parku po dom s.č. 1
324-2006/Z – pripraviť návrh rozšírenia a dobudovania areálu ihriska
345-2006/Z – vyhodnotenie zmluvy o prenájme obecných lesov
347-2006/Z – pripraviť zlúčenie materskej školy, základnej školy, školskej jedálne do jedného právneho subjektu
351-2006/Z – vykonať prieskum u občanov na výstavbu penziónu pre dôchodcov
357-2006/Z – zvolať spoločnú prehliadku vodných tokov v 8/07
243-2005/Z – pripraviť návrh znenia družobnej zmluvy s obcou Popovice
051-2003/Z – spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
046-2003/Z – budovanie detského ihriska Sklepárovec


6. Doplnenie členov komisií, návrh na ustanovenie rady i komisie pre ochranu verejného záujmu, ustanovenie kronikára, vedenia pamätnej knihy i obecnej internetovej stránky, redakčnej rady Kálnických ozvien, menovanie preventivára PO a veliteľa DHZ.
   P. starosta navrhol zriadenie obecnej rady, ktorá by zároveň plnila i funkciu finančnej komisie. Už zriadená finančná a sociálna komisia by riešila len sociálnu oblasť.
Hlasovanie k návrhu:
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Ing. J. Krchnavý


Navrhnutá bola obecná rada v zložení: D. Filip, Ing. J. Krchnavý, A. Krchnavá,

Komisia pre kontrolu verejného záujmu v zložení: Ing. J. Krchnavý. D. Filip, A. Krchnavá


Ďalej predsedovia komisií, v zmysle uznesenia č. 1 zo dňa 29.12.2006, navrhli ďalších členov do jednotlivých komisií:

  komisia výstavby a ochrany životného prostredia
     – Ing. arch. Ján Krchnavý, Ing. Dušan Bednárik, Štefan Jurík
  komisia sociálna – Mgr. Danka Badžgoňová
  komisia pre kultúru, školstvo, mládež - Ľubica Záhumenská, Marián Dovina, Daša Filipová, Milan Borcovan
  komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie - Štefan Jurík, Ľubica Záhuemenská
  ZPOZ - Ľubica Záhumenská, Ing. Katarína Filipová, Mgr. Ružena Bandurová, Ing. Eva Borcovanová, Ing. Ján Krchnavý, Ing. Miroslav Borcovan a v prípade potreby a požiadania i ďalší
   kronikárka obce – Iveta Markechová
   redaktorka Kálnických ozvien – Jarmila Kippel
   vedenie pamätnej knihy – Miroslava Bôžiková
   zástupca obce v spoločnosti SKI-Centrum Kálnica s.r.o. – bude doplnený na budúcom zasadnutí OcZ
   preventivár a veliteľ PO – Tomáš Kukučka
   tvorba internetovej stránky obce – Miroslav Bušo, Martin Markech, Marián Záhumenský

/Kompletné zloženie komisií tvorí prílohu č. 1 zápisnice/.

Uznesenie č. 002-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ú h l a s í
   a/ so zriadením obecnej rady
   b/ s vytvorením komisie na kontrolu verejného záujmu
   c/ s doplnením členov do komisií

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Návrh poriadku odmeňovania volených a ustanovených členov samosprávy.

Zástupca starostu predložil návrh na odmeňovanie starostu, zástupcu starostu, hlavnej kontrolórky, predsedov a členov komisií OcZ. /Návrh tvorí prílohu č. 2 zápisnice/.

Uznesenie č. 003-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
zásady odmeňovania volených a ustanovených členov samosprávy

Počet prítomných poslancov: 9 Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
   P. starosta predložil návrh harmonogramu zasadnutí obecnej rady i obecného zastupiteľstva. Tento bol odovzdaný poslancom na doplnenie a konečné znenie bude upravené na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.


9. Rôzne.

  9.1 Ustanovenie poslaneckých obvodov.
   Každý poslanec obdržal rozdelenie poslaneckých obvodov a zoznam jednotlivých domov i obyvateľov.

Uznesenie č. 004-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í
s rozdelením poslaneckých obvodov

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.2 Zriaďovacia listina Obecnej knižnici v Kálnici a Knižný poriadok.
   P. starosta predložil zriaďovaciu listinu a knižný poriadok obecnej knižnice, ktoré tvoria prílohu č. 3 zápisnice/.

Uznesenie č. 005-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
  a/ zriaďovaciu listu obecnej knižnice
  b/ knižný poriadok

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9.3 Zabezpečenie Fašiangovej zábavy.
   Poslankyňa Janka Bagová predložila organizačno-technické zabezpečenie Fašiangovej zábavy, ktorá sa bude konať dňa 17.2.2007 a vyzvala všetkých poslancov, aby sa aktívne zúčastnili na jej príprave i usporiadaní.


9.4 Zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu pomocou čípovej evidencie.
   P. starosta podal informáciu o zmene a zabezpečení vývozu komunálneho odpadu pomocou čípov, ktoré nahradia doterajší žetónový systém.
Poslanci obdržia zoznam domov vo svojom obvode a do konca týždňa čípové karty roznesú a zároveň sa predstavia občanom.

Uznesenie č. 006-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í
   a/ so zmenou spôsobu vývozu
   b/ s roznesením čípových kariet na vývoz komunálneho odpadu

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.5 Aktuálne informácie a záver zasadnutia.
   K interpelácii poslankyne Bagovej p. starosta uviedol, že táto problematika je mu známa.
      - o nutnosti odstránenia automobilu i trstinového plota pri dome s.č. 97 už požiadal ústne p. Kucharovičovú. V prípade neodstránenia navrhol OcZ uplatniť poplatok za užívanie verejného priestranstva
      - odstránenie kamennej prekážky súvisí s predchádzajúcim bodom i s využívaním priestoru od susedov. O odstránenie uvedenej prekážky bol p. Rabatin požiadaný starostom
      - p. Emília Pasienková, vlastníčka nehnuteľnosti, bola vyzvaná doporučeným listom o zamedzenie vypúšťania odpadových vôd na miestnu komunikáciu. Doporučený list neprevzala. V prípade opakovaného neprevzatia a následného neuposlúchnutia výzvy, obec odstúpi problém na riešenie Priestupkovej komisii Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom s patričným sankčným postihom.
      - p. starosta informoval o narastajúcom vandalizme dospievajúcej mládeže, ktorá postŕhala a porozbíjala žiarovky na vianočnom stromčeku pri kultúrnom dome, sústavne je po nej potrebné pred kultúrnym domom i pri klube jednoty dôchodcov upratovať a sústavne znečisťuje okolie a poškodzuje označenie smetných nádob vrátane výstražnej značky STOP

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil: p. starostaPríloha č.1

Zloženie samosprávy obce Kálnica

Starosta obce – Ing. Miroslav Borcovan
Zástupca starostu – Dušan Filip
Hlavná kontrolórka obce – Emília Krchnavá
Poslanci OcZ
Janka Bagová
MUDr. Lenka Benáková
Milan Borcovan
Dušan Filip
Igor Kliešek
Anna Krchnavá
Ing. Ján Krchnavý
Ing. Mário Pečit
RNDr. Ingrid Ševčíková

Obecná rada: Dušan Filip, Ing. Ján Krchnavý, Anna Krchnavá

Komisie:
- pre kontrolu verejného záujmu - Ing. Ján Krchnavý. Dušan Filip, Anna Krchnavá

- výstavby a ochrany životného prostredia – Ing. Mário Pečit, Anna Krchnavá, Ing. arch. Ján Krchnavý, Ing. Dušan Bednárik, Štefan Jurík

- sociálna – RNDr. Ingrid Ševčíková, MUDr. Lenka Benáková, Mgr. Danka Badžgoňová

- pre kultúru, školstvo, mládež – Janka Bagová, Ľubica Záhumenská, Marián Dovina, Daša Filipová, Milan Borcovan

- pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie – Ing. Ján Krchnavý, Igor Kliešek, Štefan Jurík, Ľubica Záhuemenská

- sobášiaci - Ing. Miroslav Borcovan, Ing. Ján Krchnavý

- ZPOZ - Blažena Šicková, Ľubica Záhumenská, Ing. Katarína Filipová, Mgr. Ružena Bandurová, Ing. Eva Borcovanová, a v prípade potreby a požiadanie i ďalší

- kronikárka obce – Iveta Markechová

- redaktorka Kálnických ozvien – Jarmila Kippel

- vedenie pamätnej knihy – Miroslava Bôžiková

- preventivár a veliteľ PO – Tomáš Kukučka

- poverený poslanec
      pre DHZ Kálnica – Milan Borcovan
      pre TJ Zavažan Kálnica – Dušan Filip


- Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav Bušo, Martin Markech, Marián Záhumenský


Zloženie obecného úradu v Kálnici

Blažena Šicková – samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská – samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky
- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2018, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk