ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici konaného dňa 17.1.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovatelia: Ing. Ján Krchnavý, Janka Bagová
Zapisovateľka: Blažena Šicková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
2. Zloženie sľubu poslankyne.
3. Rokovací poriadok a interpelácie poslancov.
4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva.
5. Aktuálnosť prenesených uznesení z minulého volebného obdobia a ich stav plnenia.
6. Doplnenie členov komisií, návrh na ustanovenie rady i komisie pre ochranu verejného záujmu, ustanovenie kronikára, vedenie pamätnej knihy i obecnej internetovej stránky, redakčnej rady Kálnických ozvien, menovanie preventivára PO a veliteľa DHZ.
7. Návrh poriadku odmeňovania volených a ustanovených členov samosprávy.
8. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
9. Rôzne:
   1. Ustanovenie poslaneckých obvodov.
   2. Zriadenie obecnej knižnice.
   3. Zabezpečenie Fašiangovej zábavy.
   4. Zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu pomocou čípovej evidencie.
   5. Aktuálne informácie a záver zasadnutia.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
  P. starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Za overovateľov boli ustanovení Ing. Ján Krchnavý a Janka Bagová.
Za zapisovateľku bola ustanovená Blažena Šicková.

Pre ospravedlnenú neprítomnosť novozvolenej poslankyne RNDr. Ingrid Ševčíkovej na ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa 29.12.2006, sľub zložila na dnešnom zasadnutí. Obdržala osvedčenie o zvolení za poslanca a zároveň sa podpísala do pamätnej knihy.
P. starosta ďalej predložil program rokovania, ktorý bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

3. Rokovací poriadok a interpelácie poslancov.
  P. starosta predložil k rokovaniu rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý bol schválený v r. 1995. Bol odovzdaný poslancom na pripomienkovanie. Svoje návrhy je potrebné predložiť do rokovania obecnej rady, t.j. 7.2.2007.


V interpelácii vystúpila poslankyňa:
- p. J. Bagová – upozornila na postavané kamene pred domom č. 93 a tieto bránia vstupu do do domu oproti, taktiež na kamene a odstavený osobný automobil pred domom č. 97, ktoré tvoria prekážku na miestnej komunikácii. Taktiež upozornila na vypúšťanie odpadovej vody z dvora č. 272 p. Záhumenskej Beáty na miestnu komunikáciu.


4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva.    Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva vykonal zástupca starostu. Konštatoval, že uznesenie prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OcZ bude doplnené na dnešnom zasadnutí.


5. Aktuálnosť prenesených uznesení z minulého volebného obdobia a stav ich plnenia.
   P. starosta predložil nesplnené uznesenia z minulého volebného obdobia, ktorých plnenie sa prenáša do ďalšieho volebného obdobia. Kontrola ich plnenia bude vykonaná do konca roku 2007.

Uznesenie č.:286-2006/Z – projekčne pripraviť rekonštrukciu vodovodu a chodníka v časti obce od parku po dom s.č. 1
324-2006/Z – pripraviť návrh rozšírenia a dobudovania areálu ihriska
345-2006/Z – vyhodnotenie zmluvy o prenájme obecných lesov
347-2006/Z – pripraviť zlúčenie materskej školy, základnej školy, školskej jedálne do jedného právneho subjektu
351-2006/Z – vykonať prieskum u občanov na výstavbu penziónu pre dôchodcov
357-2006/Z – zvolať spoločnú prehliadku vodných tokov v 8/07
243-2005/Z – pripraviť návrh znenia družobnej zmluvy s obcou Popovice
051-2003/Z – spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
046-2003/Z – budovanie detského ihriska Sklepárovec


6. Doplnenie členov komisií, návrh na ustanovenie rady i komisie pre ochranu verejného záujmu, ustanovenie kronikára, vedenia pamätnej knihy i obecnej internetovej stránky, redakčnej rady Kálnických ozvien, menovanie preventivára PO a veliteľa DHZ.
   P. starosta navrhol zriadenie obecnej rady, ktorá by zároveň plnila i funkciu finančnej komisie. Už zriadená finančná a sociálna komisia by riešila len sociálnu oblasť.
Hlasovanie k návrhu:
Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: Ing. J. Krchnavý


Navrhnutá bola obecná rada v zložení: D. Filip, Ing. J. Krchnavý, A. Krchnavá,

Komisia pre kontrolu verejného záujmu v zložení: Ing. J. Krchnavý. D. Filip, A. Krchnavá


Ďalej predsedovia komisií, v zmysle uznesenia č. 1 zo dňa 29.12.2006, navrhli ďalších členov do jednotlivých komisií:

  komisia výstavby a ochrany životného prostredia
     – Ing. arch. Ján Krchnavý, Ing. Dušan Bednárik, Štefan Jurík
  komisia sociálna – Mgr. Danka Badžgoňová
  komisia pre kultúru, školstvo, mládež - Ľubica Záhumenská, Marián Dovina, Daša Filipová, Milan Borcovan
  komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie - Štefan Jurík, Ľubica Záhuemenská
  ZPOZ - Ľubica Záhumenská, Ing. Katarína Filipová, Mgr. Ružena Bandurová, Ing. Eva Borcovanová, Ing. Ján Krchnavý, Ing. Miroslav Borcovan a v prípade potreby a požiadania i ďalší
   kronikárka obce – Iveta Markechová
   redaktorka Kálnických ozvien – Jarmila Kippel
   vedenie pamätnej knihy – Miroslava Bôžiková
   zástupca obce v spoločnosti SKI-Centrum Kálnica s.r.o. – bude doplnený na budúcom zasadnutí OcZ
   preventivár a veliteľ PO – Tomáš Kukučka
   tvorba internetovej stránky obce – Miroslav Bušo, Martin Markech, Marián Záhumenský

/Kompletné zloženie komisií tvorí prílohu č. 1 zápisnice/.

Uznesenie č. 002-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ú h l a s í
   a/ so zriadením obecnej rady
   b/ s vytvorením komisie na kontrolu verejného záujmu
   c/ s doplnením členov do komisií

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


7. Návrh poriadku odmeňovania volených a ustanovených členov samosprávy.

Zástupca starostu predložil návrh na odmeňovanie starostu, zástupcu starostu, hlavnej kontrolórky, predsedov a členov komisií OcZ. /Návrh tvorí prílohu č. 2 zápisnice/.

Uznesenie č. 003-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
zásady odmeňovania volených a ustanovených členov samosprávy

Počet prítomných poslancov: 9 Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


8. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
   P. starosta predložil návrh harmonogramu zasadnutí obecnej rady i obecného zastupiteľstva. Tento bol odovzdaný poslancom na doplnenie a konečné znenie bude upravené na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.


9. Rôzne.

  9.1 Ustanovenie poslaneckých obvodov.
   Každý poslanec obdržal rozdelenie poslaneckých obvodov a zoznam jednotlivých domov i obyvateľov.

Uznesenie č. 004-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo
- s ú h l a s í
s rozdelením poslaneckých obvodov

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.2 Zriaďovacia listina Obecnej knižnici v Kálnici a Knižný poriadok.
   P. starosta predložil zriaďovaciu listinu a knižný poriadok obecnej knižnice, ktoré tvoria prílohu č. 3 zápisnice/.

Uznesenie č. 005-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e
  a/ zriaďovaciu listu obecnej knižnice
  b/ knižný poriadok

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0


9.3 Zabezpečenie Fašiangovej zábavy.
   Poslankyňa Janka Bagová predložila organizačno-technické zabezpečenie Fašiangovej zábavy, ktorá sa bude konať dňa 17.2.2007 a vyzvala všetkých poslancov, aby sa aktívne zúčastnili na jej príprave i usporiadaní.


9.4 Zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu pomocou čípovej evidencie.
   P. starosta podal informáciu o zmene a zabezpečení vývozu komunálneho odpadu pomocou čípov, ktoré nahradia doterajší žetónový systém.
Poslanci obdržia zoznam domov vo svojom obvode a do konca týždňa čípové karty roznesú a zároveň sa predstavia občanom.

Uznesenie č. 006-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s ú h l a s í
   a/ so zmenou spôsobu vývozu
   b/ s roznesením čípových kariet na vývoz komunálneho odpadu

Počet prítomných poslancov: 9
Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka
Hlasovalo proti: 0
Hlasovania sa zdržal: 0

9.5 Aktuálne informácie a záver zasadnutia.
   K interpelácii poslankyne Bagovej p. starosta uviedol, že táto problematika je mu známa.
      - o nutnosti odstránenia automobilu i trstinového plota pri dome s.č. 97 už požiadal ústne p. Kucharovičovú. V prípade neodstránenia navrhol OcZ uplatniť poplatok za užívanie verejného priestranstva
      - odstránenie kamennej prekážky súvisí s predchádzajúcim bodom i s využívaním priestoru od susedov. O odstránenie uvedenej prekážky bol p. Rabatin požiadaný starostom
      - p. Emília Pasienková, vlastníčka nehnuteľnosti, bola vyzvaná doporučeným listom o zamedzenie vypúšťania odpadových vôd na miestnu komunikáciu. Doporučený list neprevzala. V prípade opakovaného neprevzatia a následného neuposlúchnutia výzvy, obec odstúpi problém na riešenie Priestupkovej komisii Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom s patričným sankčným postihom.
      - p. starosta informoval o narastajúcom vandalizme dospievajúcej mládeže, ktorá postŕhala a porozbíjala žiarovky na vianočnom stromčeku pri kultúrnom dome, sústavne je po nej potrebné pred kultúrnym domom i pri klube jednoty dôchodcov upratovať a sústavne znečisťuje okolie a poškodzuje označenie smetných nádob vrátane výstražnej značky STOP

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil: p. starostaPríloha č.1

Zloženie samosprávy obce Kálnica

Starosta obce – Ing. Miroslav Borcovan
Zástupca starostu – Dušan Filip
Hlavná kontrolórka obce – Emília Krchnavá
Poslanci OcZ
Janka Bagová
MUDr. Lenka Benáková
Milan Borcovan
Dušan Filip
Igor Kliešek
Anna Krchnavá
Ing. Ján Krchnavý
Ing. Mário Pečit
RNDr. Ingrid Ševčíková

Obecná rada: Dušan Filip, Ing. Ján Krchnavý, Anna Krchnavá

Komisie:
- pre kontrolu verejného záujmu - Ing. Ján Krchnavý. Dušan Filip, Anna Krchnavá

- výstavby a ochrany životného prostredia – Ing. Mário Pečit, Anna Krchnavá, Ing. arch. Ján Krchnavý, Ing. Dušan Bednárik, Štefan Jurík

- sociálna – RNDr. Ingrid Ševčíková, MUDr. Lenka Benáková, Mgr. Danka Badžgoňová

- pre kultúru, školstvo, mládež – Janka Bagová, Ľubica Záhumenská, Marián Dovina, Daša Filipová, Milan Borcovan

- pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie – Ing. Ján Krchnavý, Igor Kliešek, Štefan Jurík, Ľubica Záhuemenská

- sobášiaci - Ing. Miroslav Borcovan, Ing. Ján Krchnavý

- ZPOZ - Blažena Šicková, Ľubica Záhumenská, Ing. Katarína Filipová, Mgr. Ružena Bandurová, Ing. Eva Borcovanová, a v prípade potreby a požiadanie i ďalší

- kronikárka obce – Iveta Markechová

- redaktorka Kálnických ozvien – Jarmila Kippel

- vedenie pamätnej knihy – Miroslava Bôžiková

- preventivár a veliteľ PO – Tomáš Kukučka

- poverený poslanec
      pre DHZ Kálnica – Milan Borcovan
      pre TJ Zavažan Kálnica – Dušan Filip


- Vedenie internetovej stránky obce - Miroslav Bušo, Martin Markech, Marián Záhumenský


Zloženie obecného úradu v Kálnici

Blažena Šicková – samostatný zamestnanec pre ekonomické a samosprávne činnosti obce, matrikárka
Ľubica Záhumenská – samostatný zamestnanec pre ostatné samosprávne činnosti obce, zástupkyňa matrikárky
- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk