ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici> konaného dňa 21.3.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovatelia: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit.
Zapisovateľka: Blažena Šicková

P r o g r a m :
  1.Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   2. Interpelácie poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Schválenie VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu.
   5. Návrh VZN č. 2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou.
   6. Návrh VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
   7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2006.
   8. Návrh zmluvy o spolupráci pri organizovaní 5. ročníka Slovenského Festivalu seniorských folklórnych súborov.
   9. Rôzne:
    1. Informácia o obnove prieskumnej činnosti v oblasti Prostrednej doliny.
     2. Žiadosť o poskytnutie a znovuoživenie Klubu mládeže.
     3. Doplnenie zásad odmeňovania členov samosprávy.
     4. Príprava spomienkovej slávnosti výročia oslobodenia obce dňa 6. apríla 2007.
     5. Informácia o umiestnení na stolnotenisovom turnaj mikroregiónu.
     6. Úprava rozpočtu vzhľadom k revízii hasiacich prístrojov.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   Pán starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných 8 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Za overovateľov boli ustanovení: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit.
Za zapisovateľku bola ustanovená: Blažena Šicková.
    Informoval o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OcZ.


2. Interpelácie poslancov.

- Ing. Ján Krchnavý - stĺpy pre miestny rozhlas sú hrdzavé, doporučuje ich ponatierať,
- žiada hlavnú kontrolórku, aby preverila, či vybudované osvetlenie z obce po lyžiarske stredisko Piesky bolo fakturované z obecného rozpočtu. Ak sa tak stalo, žiada refakturáciu na SKI-Centrum s.r.o.- podať správu HK.

- Anna Krchnavá - kto bude platiť elektrickú energiu počas prevádzky osvetlenia z obce po lyžiarske stredisko Piesky, či SKI, alebo obec – preveriť HK

- Ing. Mário Pečit - doporučuje zabezpečiť informačnú tabuľu na zdravotné stredisko v obci /objednávku na vyrobenie tabule zabezpečí MUDr. Benáková/
   - Preveriť možnosť úpravy ceny lístka v autobuse pri cestovaní do Kálnice resp. Nového Mesta n/V s prestupovaním v Rakoľuboch / p. starosta v tejto veci už rokoval s poslankyňou VÚC Trenčín i SAD Trenčín, aby cena lístka s prestupom, alebo bez prestupu, bola rovnaká. Dostal prísľub, že je to v riešení/.
  - V miestnej časti „Pod Bulovou“ dochádza k presunu kolíkov, ktorými bol v jeseni vyznačený tok potoka. Doporučuje komisii pre výstavbu v spolupráci s poslankyňou v tomto volebnom obvode MUDr. Benákovou, zvolať zhromaždenie občanov v tejto časti obce a porušovateľov riešiť v priestupkovom konaní.
V priebehu interpelácie prišla poslankyňa MUDr. Benáková.3. Kontrola plnenia uznesení.
   Zástupca starostu vykonal kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ.

Uznesenie č. 008-2007/Z – k inventarizácií majetku
- Pri inventarizácií vyradený elektronický majetok bol odovzdaný do zberu šrotu.
/priložiť zápisničné vyradenie/

Uznesenie č. 010-2007/Z –VZN č.1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu – bolo vyvesené - bez pripomienok občanov.

Uznesenie č. 011-2007/Z –DHZ - úprava plochy na ihrisku – priebežne bude vykonané.

K interpelácií RNDr.Ševčíkovej k voľne sa pohybujúcim psom po obci – upozornenie majiteľov psov nepomohlo /dom č.14 / – vyhlásiť v miestnom rozhlase – pokutovať – odchyt – útulok ...

K doplneniu plánov činností komisií:
- Komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie – predložiť plán činnosti
- Všetky komisie predložiť do zasadnutia OcR – Všeobecnú náplň komisie - jej poslanie.
- v obecnej rade zosumarizovať, prípadne doplniť.


4. Schválenie VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu.

Uvedený návrh VNZ č.1/2007 bol vyvesený a obdržal ho každý poslanec. - pripomienky od poslancov ani od občanov neboli vznesené

Vstup do občianskeho združenia Refugium Trenčín – HOSPIC
  - Poslankyňa RNDr. Ševčíková po návšteve uvedeného zariadenia podrobne informovala o jeho poslaní, kapacitných možnostiach, poradovníku na umiestnenie v zariadení, evidencii žiadostí, požičovni zdravotníckych potrieb - vozíky, postele, barly, možnosti vyškolenia ošetrovateliek, vzornej hygienickej a lekárskej starostlivosti, poplatkoch za pobyt. V prípade potreby pre obec poskytnú metodickú pomoc. Porovnala i zariadenie Centra sociálnych služieb v Novom Meste n/V, kde sú podmienky pre starých občanov tiež veľmi dobré. Poukázala na nízke preplácanie nákladov zdravotnou poisťovňou a pod.
   - komisia doporučuje vstúpiť do Občianskeho združenia Refugium


Uznesenie č. 013-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e - VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu
- s ú h l a s í - so vstupom do Občianskeho združenia Refugium Trenčín a úhradou členského poplatku 3.000,- Sk na rok

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková, p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


5. Návrh VZN č. 2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou.
   Pán starosta predložil návrh Sadzobníka poplatkov vyberaných obcou, okrem správnych poplatkov, ktoré sú dané zo zákona. Tento návrh dal poslancom na preštudovanie. Pripomienky odovzdať do zasadnutia OcR – 4.4.2007.


Uznesenie č. 014-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- ukladá OcÚ - návrh VZN č.2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou vyvesiť na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu občanov.
- OcR prípadné pripomienky od poslancov a občanov zosumarizovať a predložiť na najbližšie zastupiteľstvo na posúdenie a schválenie

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


6. Návrh VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
   Pán starosta predložil návrh - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica. Poslanci po preštudovaní uvedeného materiálu odovzdajú svoje pripomienky do zasadnutia OcR.


Uznesenie č. 015-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní - ukladá OcÚ
- návrh VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica vyvesiť na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu občanov
- OcR pripomienky poslancov resp. občanov zapracovať do návrhu a predložiť do najbližšieho zastupiteľstva na schválenie


7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2006.
   Pani hlavná kontrolórka predložila správu kontrolnej činnosti za rok 2006, ktorá je prílohou č. 1 zápisnice.

   Poslanec Ing. J. Krchnavý požiadal pani hlavnú kontrolórku o vyhodnotenie, či boli opatrenia zo správy realizované, či správa priniesla účinok. Vysvetlenie k danej požiadavke zodpovedala pani hlavná kontrolórka.


Uznesenie č. 016-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní - berie na vedomie
- Správu hlavnej kontrolórky za rok 2006

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


8. Návrh zmluvy o spolupráci pri organizovaní 5. ročníka Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov.

   Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s návrhom zmluvy a informoval, že dňa 2.6.2007 - sobota - sa uskutoční 5. ročník SFSFS v Krivosúd-Bodovke. V našej obci, v kultúrnom dome, sa uskutoční 31.5.2007 – štvrtok - od 09,00 hod. prezentačné vystúpenie folklórnych súborov pre školy. Predpokladá sa, že festivalu sa zúčastnia i deti z našej MŠ.
    Je predpoklad, že v Kálnici sa obnoví i činnosť detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorý by mala viesť pani Kolínková. Od našej obce sa očakáva zapožičanie stolov a lavíc, pomoc pri nacvičovaní súborov v kultúrnom dome, propagácia celej akcie ako i pomoc pri organizačno-technickom zabezpečení. Dňa 2.6.2007 zabezpečiť prepravu občanov do Krivosúd-Bodovka autobusom TJ Zavažan.
  V kultúrnej komisii prerokovať danú problematiku a zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu obce.


Uznesenie č. 017-2007/Z Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

- informácie starostu o pripravovanom 5. ročníku festivalu Slovenských seniorských folklórnych súborov v Krivosúd-Bodovke a túto: - berie na vedomie

- schvaľuje - Zmluvu o spolupráci pri organizovaní 5. ročníka Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov.

- ukladá - kultúrnej komisii pripraviť a zabezpečiť podmienky pre vystúpenie v Kálnici a spolupracovať pri organizácií celej akcie.

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 09. Rôzne.

9.1 Informácia o obnove prieskumnej činnosti v oblasti Prostrednej doliny.
   Pán starosta predložil informáciu o obnove prieskumnej činnosti fy Uranpress Spišská Nová Ves. V súčastnosti prebiehajú prípravné práce súvisiace s prieskumom. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi, aby urobil dotaz na RNDr. Jozefa Komoňa – zodpovedného za prieskumnú činnosť - Aký vplyv bude mať prieskum, resp prípadná ťažba rudy na zámer výstavby golfového ihriska, ktoré by malo byť z časti na prieskumnom uzémí
  - požiadať o vydanie predbežného stanoviska. O prebiehajúcich prácach informovať OcZ z pohľadu dopadu na životné prostredie.

Uznesenie č. 018 – 2007/Z
Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu
- berie na vedomie
- doporučuje starostovi:
   - požiadať RNDr. Komoňa o vydanie predbežného stanoviska k zámeru výstavby golfového ihriska.
   - informovať OcZ o prebiehajúcich prácach – dopad na životné prostredie

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


9.2 Žiadosť o poskytnutie a znovuoživenie Klubu mládeže v Kálnici.
   Pani Monika Plichtová predložila, v zastúpení viacerých rodičov detí, žiadosť o poskytnutie, respektívne znovuoživenie funkčnosti klubu mládeže. /Žaneta Potočková, Juraj Dedík/.
OcZ predbežne súhlasí s prenájmom priestorov bývalého klubu mládeže, ale je potrebné spracovať rámcový program náplne činnosti počas jeho prevádzkovania. Zabezpečiť nad činnosťou detí dozor, predovšetkým rodičov týchto detí a dohodnúť ďalšie náležitosti prenájmu. Problematiku prejenať v komisii pre prácu s mládežou – pripraviť návrh zmluvy o prenájme.

Uznesenie č. 019-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti:
- ukladá - predsedníčke komisie pre kultúru, školstvo a mládež prejednať žiadosť rodičov o prenájme KM – na zasadnutie prizvať rodičov, pripraviť a predložiť do OcZ návrh nájomnej zmluvy

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


9.3 Doplnenie zásad odmeňovania členov samosprávy.
   Zástupca starostu predložil návrh na doplnenie zásad odmeňovania poslancov. Vzhľadom k tomu, že v čase jeho schvaľovania nebola ustanovená rada obce, doporučuje tieto zásady dolplniť o odmeňovanie členov rady obce, ako i stanoviť termíny výplácania náhrad. OcZ po prerokovaní doporučuje doplniť zásady odmeňovania takto:
- členovia obecnej rady – odmena ako za zasadnutie OcZ.
- odmeny vyplácať:
    január – máj: júnové zasadnutie OcZ
     jún – december: posledné zasadnutie OcZ v danom roku.

Uznesenie č. 020-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
- schvaľuje - doplnenie zásad odmeňovania:
- členovia obecnej rady – odmena ako za zasadnutie OcZ
- odmeny poslancom a členom komisií vyplácať v termíne:
     január – máj: júnové zasadnutie OcZ
     jún – december: posledné zasadnutie OcZ v danom roku.

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


9.4 Príprava spomienkovej slávnosti výročia oslobodenia obce dňa 6. apríla 2007.
   Predsedníčka komisie pre kultúru, školstvo a mládež, predložila návrh na zabezpečenie spomienky výročia oslobodenia obce 6.4.2007 o 17.00 hod. pri pamätnej tabuli pred budovou ZŠ. Program zabezpečí cez ZŠ, príhovor starosta.

9.5 Informácia o umiestnení na stolnotenisovom turnaji mokroregiónu.
   Informáciu podal p. starosta a zástupca starostu. Obec reprezentovali pp. Lintner, Kukučka, Šicko a Janega. V silnej konkurencií deviatich zúčastnených obcí obsadili prvé miesto.
Obecné zastupiteľstvo informáciu
    - berie na vedomie
    - ďakuje za úspešnú reprezentáciu Kálnice


9.6 Úprava rozpočtu vzhľadom k revízii hasiacich prístrojov.
  Pán starosta predložil návrh na zakúpenie chýbajúcich hasiacich prístrojov do objektov obce.
Ambulancia obvodnej lekárky, TJ Zavažan, požiarne auto - v sume do 24 tisíc Sk

Uznesenie č. 021-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- schvaľuje - nákup hasiacich prístrojov podľa návrhu.

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil pán starosta.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk