ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
comenius-regio
popovice
zs kalnica
ECAV Beckov
pohostinstvo Potoček
oslavy, svadby, stužkové, posedenia, nové mesto nad váhom, kálnica
zlaty erb
babyburza.sk
AKTUÁLNA TÉMA
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:

Foto - pridané 19.12.2017

Beseda s Petrom Ondrejovičom
17.12.2017
________________________

Foto - pridané 12.12.2017

Vianočný koncert
09.12.2017
________________________

Foto - pridané 10.12.2017

Vianočné trhy s Mikulášom
08.12.2017
________________________

Foto - pridané 30.11.2017

Schôdza klubu dôchodcov
24.11.2017
________________________

Foto - pridané 13.11.2017

Posedenie dôchodcov
11.11.2017
________________________

Foto - pridané 11.11.2017

Lampiónový sprievod
10.11.2017
________________________

Foto - pridané 29.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny,
prác žiakov, obrazov
hradov pána Jamricha
28.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.10.2017

Náš mladý tím na súťaži
Plameň, v Trenčianskom Jastrabí
7.10.2017
________________________

Foto - pridané 10.9.2016

Verejné zhromaždenie
7.9.2017
________________________

Foto - pridané 2.9.2016

Hviezdicový výstup k dvojkrížu
1.9.2017
________________________

Foto - pridané 1.9.2017

Výlet do Podhájskej
29.8.2017
________________________

Foto - pridané 28.8.2017

73.výročie SNP
26.8.2017
________________________

Foto - pridané 30.7.2017

Tour de Baška - Návšteva župana
30.7.2017
________________________

Foto - pridané 26.6.2017

70.výročie založenia TJ Zavažan
24.6.2017
________________________

Foto - pridané 25.6.2017

LSOV - kontrolný deň porastov
8.5.2017
________________________

Foto - pridané 13.6.2017

Výlet so Selca
10.6.2017
________________________

Foto - pridané 29.5.2017

Bikefest
27.5.2017
________________________

Foto - pridané 16.5.2017

Deň matiek
12.5.2017
________________________

Foto - pridané 3.5.2017

Stavanie mája
29.4.2017
________________________

Foto - pridané 9.4.2017

Beh oslobodenia
8.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

72.výročie oslobodenia
našej obce, 6.4.2017
________________________

Foto - pridané 8.4.2017

Upratovanie cintorína
a klubu dôchodcov, 3.4.2017
________________________

Foto - pridané 4.4.2017

Veľkonočné podujatie, 2.4.2017
________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, dievčatá Kálnica, 19.2.2017

________________________

Video - pridané 2.4.2017

Sútaž "Chodbovica", Senica, chlapci Kálnica, 19.2.2017

________________________

Foto - pridané 30.3.2017

Odhalenie pamätníka J.M.Hurbana, 18.3.2017
________________________

Foto - pridané 24.3.2017

Túra na Zbojnícky kopec, 11.3.2017
________________________

Foto - pridané 12.3.2017

Posedenie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, 10.3.2017
________________________

Foto - pridané 01.3.2017

Pravá kálnická zabíjačka, 25.2.2017
________________________

Foto - pridané 28.02.2017

Mladí hasiči na súťaži "Chodbovica" v Senici, 19.2.2017
________________________

Foto - pridané 27.02.2017

Schôdza miestneho
odboru MO, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 19.02.2017

Uvítanie detí do života, 11.2.2017
________________________

Foto - pridané 23.01.2017

Poľovnícky ples, 14.1.2017
________________________
Nájdi výraz:

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici> konaného dňa 21.3.2007


Zasadnutie otvoril: p. starosta.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Overovatelia: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit.
Zapisovateľka: Blažena Šicková

P r o g r a m :
  1.Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   2. Interpelácie poslancov.
   3. Kontrola plnenia uznesení.
   4. Schválenie VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu.
   5. Návrh VZN č. 2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou.
   6. Návrh VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
   7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2006.
   8. Návrh zmluvy o spolupráci pri organizovaní 5. ročníka Slovenského Festivalu seniorských folklórnych súborov.
   9. Rôzne:
    1. Informácia o obnove prieskumnej činnosti v oblasti Prostrednej doliny.
     2. Žiadosť o poskytnutie a znovuoživenie Klubu mládeže.
     3. Doplnenie zásad odmeňovania členov samosprávy.
     4. Príprava spomienkovej slávnosti výročia oslobodenia obce dňa 6. apríla 2007.
     5. Informácia o umiestnení na stolnotenisovom turnaj mikroregiónu.
     6. Úprava rozpočtu vzhľadom k revízii hasiacich prístrojov.


1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov.
   Pán starosta privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že počtom prítomných 8 poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné.
Za overovateľov boli ustanovení: RNDr. Ingrid Ševčíková, Ing. Mário Pečit.
Za zapisovateľku bola ustanovená: Blažena Šicková.
    Informoval o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia OcZ.


2. Interpelácie poslancov.

- Ing. Ján Krchnavý - stĺpy pre miestny rozhlas sú hrdzavé, doporučuje ich ponatierať,
- žiada hlavnú kontrolórku, aby preverila, či vybudované osvetlenie z obce po lyžiarske stredisko Piesky bolo fakturované z obecného rozpočtu. Ak sa tak stalo, žiada refakturáciu na SKI-Centrum s.r.o.- podať správu HK.

- Anna Krchnavá - kto bude platiť elektrickú energiu počas prevádzky osvetlenia z obce po lyžiarske stredisko Piesky, či SKI, alebo obec – preveriť HK

- Ing. Mário Pečit - doporučuje zabezpečiť informačnú tabuľu na zdravotné stredisko v obci /objednávku na vyrobenie tabule zabezpečí MUDr. Benáková/
   - Preveriť možnosť úpravy ceny lístka v autobuse pri cestovaní do Kálnice resp. Nového Mesta n/V s prestupovaním v Rakoľuboch / p. starosta v tejto veci už rokoval s poslankyňou VÚC Trenčín i SAD Trenčín, aby cena lístka s prestupom, alebo bez prestupu, bola rovnaká. Dostal prísľub, že je to v riešení/.
  - V miestnej časti „Pod Bulovou“ dochádza k presunu kolíkov, ktorými bol v jeseni vyznačený tok potoka. Doporučuje komisii pre výstavbu v spolupráci s poslankyňou v tomto volebnom obvode MUDr. Benákovou, zvolať zhromaždenie občanov v tejto časti obce a porušovateľov riešiť v priestupkovom konaní.
V priebehu interpelácie prišla poslankyňa MUDr. Benáková.3. Kontrola plnenia uznesení.
   Zástupca starostu vykonal kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí OcZ.

Uznesenie č. 008-2007/Z – k inventarizácií majetku
- Pri inventarizácií vyradený elektronický majetok bol odovzdaný do zberu šrotu.
/priložiť zápisničné vyradenie/

Uznesenie č. 010-2007/Z –VZN č.1/2007 O poplatkoch za opatrovateľskú službu – bolo vyvesené - bez pripomienok občanov.

Uznesenie č. 011-2007/Z –DHZ - úprava plochy na ihrisku – priebežne bude vykonané.

K interpelácií RNDr.Ševčíkovej k voľne sa pohybujúcim psom po obci – upozornenie majiteľov psov nepomohlo /dom č.14 / – vyhlásiť v miestnom rozhlase – pokutovať – odchyt – útulok ...

K doplneniu plánov činností komisií:
- Komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie – predložiť plán činnosti
- Všetky komisie predložiť do zasadnutia OcR – Všeobecnú náplň komisie - jej poslanie.
- v obecnej rade zosumarizovať, prípadne doplniť.


4. Schválenie VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu.

Uvedený návrh VNZ č.1/2007 bol vyvesený a obdržal ho každý poslanec. - pripomienky od poslancov ani od občanov neboli vznesené

Vstup do občianskeho združenia Refugium Trenčín – HOSPIC
  - Poslankyňa RNDr. Ševčíková po návšteve uvedeného zariadenia podrobne informovala o jeho poslaní, kapacitných možnostiach, poradovníku na umiestnenie v zariadení, evidencii žiadostí, požičovni zdravotníckych potrieb - vozíky, postele, barly, možnosti vyškolenia ošetrovateliek, vzornej hygienickej a lekárskej starostlivosti, poplatkoch za pobyt. V prípade potreby pre obec poskytnú metodickú pomoc. Porovnala i zariadenie Centra sociálnych služieb v Novom Meste n/V, kde sú podmienky pre starých občanov tiež veľmi dobré. Poukázala na nízke preplácanie nákladov zdravotnou poisťovňou a pod.
   - komisia doporučuje vstúpiť do Občianskeho združenia Refugium


Uznesenie č. 013-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- s c h v a ľ u j e - VZN č. 1/2007 o Poplatkoch za opatrovateľskú službu
- s ú h l a s í - so vstupom do Občianskeho združenia Refugium Trenčín a úhradou členského poplatku 3.000,- Sk na rok

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková, p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


5. Návrh VZN č. 2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou.
   Pán starosta predložil návrh Sadzobníka poplatkov vyberaných obcou, okrem správnych poplatkov, ktoré sú dané zo zákona. Tento návrh dal poslancom na preštudovanie. Pripomienky odovzdať do zasadnutia OcR – 4.4.2007.


Uznesenie č. 014-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- ukladá OcÚ - návrh VZN č.2/2007 - Sadzobník poplatkov vyberaných obcou vyvesiť na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu občanov.
- OcR prípadné pripomienky od poslancov a občanov zosumarizovať a predložiť na najbližšie zastupiteľstvo na posúdenie a schválenie

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


6. Návrh VZN č. 3/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica.
   Pán starosta predložil návrh - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica. Poslanci po preštudovaní uvedeného materiálu odovzdajú svoje pripomienky do zasadnutia OcR.


Uznesenie č. 015-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní - ukladá OcÚ
- návrh VZN č. 3/2007 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kálnica vyvesiť na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu občanov
- OcR pripomienky poslancov resp. občanov zapracovať do návrhu a predložiť do najbližšieho zastupiteľstva na schválenie


7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2006.
   Pani hlavná kontrolórka predložila správu kontrolnej činnosti za rok 2006, ktorá je prílohou č. 1 zápisnice.

   Poslanec Ing. J. Krchnavý požiadal pani hlavnú kontrolórku o vyhodnotenie, či boli opatrenia zo správy realizované, či správa priniesla účinok. Vysvetlenie k danej požiadavke zodpovedala pani hlavná kontrolórka.


Uznesenie č. 016-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní - berie na vedomie
- Správu hlavnej kontrolórky za rok 2006

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


8. Návrh zmluvy o spolupráci pri organizovaní 5. ročníka Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov.

   Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s návrhom zmluvy a informoval, že dňa 2.6.2007 - sobota - sa uskutoční 5. ročník SFSFS v Krivosúd-Bodovke. V našej obci, v kultúrnom dome, sa uskutoční 31.5.2007 – štvrtok - od 09,00 hod. prezentačné vystúpenie folklórnych súborov pre školy. Predpokladá sa, že festivalu sa zúčastnia i deti z našej MŠ.
    Je predpoklad, že v Kálnici sa obnoví i činnosť detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorý by mala viesť pani Kolínková. Od našej obce sa očakáva zapožičanie stolov a lavíc, pomoc pri nacvičovaní súborov v kultúrnom dome, propagácia celej akcie ako i pomoc pri organizačno-technickom zabezpečení. Dňa 2.6.2007 zabezpečiť prepravu občanov do Krivosúd-Bodovka autobusom TJ Zavažan.
  V kultúrnej komisii prerokovať danú problematiku a zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu obce.


Uznesenie č. 017-2007/Z Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

- informácie starostu o pripravovanom 5. ročníku festivalu Slovenských seniorských folklórnych súborov v Krivosúd-Bodovke a túto: - berie na vedomie

- schvaľuje - Zmluvu o spolupráci pri organizovaní 5. ročníka Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov.

- ukladá - kultúrnej komisii pripraviť a zabezpečiť podmienky pre vystúpenie v Kálnici a spolupracovať pri organizácií celej akcie.

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 09. Rôzne.

9.1 Informácia o obnove prieskumnej činnosti v oblasti Prostrednej doliny.
   Pán starosta predložil informáciu o obnove prieskumnej činnosti fy Uranpress Spišská Nová Ves. V súčastnosti prebiehajú prípravné práce súvisiace s prieskumom. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi, aby urobil dotaz na RNDr. Jozefa Komoňa – zodpovedného za prieskumnú činnosť - Aký vplyv bude mať prieskum, resp prípadná ťažba rudy na zámer výstavby golfového ihriska, ktoré by malo byť z časti na prieskumnom uzémí
  - požiadať o vydanie predbežného stanoviska. O prebiehajúcich prácach informovať OcZ z pohľadu dopadu na životné prostredie.

Uznesenie č. 018 – 2007/Z
Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu
- berie na vedomie
- doporučuje starostovi:
   - požiadať RNDr. Komoňa o vydanie predbežného stanoviska k zámeru výstavby golfového ihriska.
   - informovať OcZ o prebiehajúcich prácach – dopad na životné prostredie

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


9.2 Žiadosť o poskytnutie a znovuoživenie Klubu mládeže v Kálnici.
   Pani Monika Plichtová predložila, v zastúpení viacerých rodičov detí, žiadosť o poskytnutie, respektívne znovuoživenie funkčnosti klubu mládeže. /Žaneta Potočková, Juraj Dedík/.
OcZ predbežne súhlasí s prenájmom priestorov bývalého klubu mládeže, ale je potrebné spracovať rámcový program náplne činnosti počas jeho prevádzkovania. Zabezpečiť nad činnosťou detí dozor, predovšetkým rodičov týchto detí a dohodnúť ďalšie náležitosti prenájmu. Problematiku prejenať v komisii pre prácu s mládežou – pripraviť návrh zmluvy o prenájme.

Uznesenie č. 019-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti:
- ukladá - predsedníčke komisie pre kultúru, školstvo a mládež prejednať žiadosť rodičov o prenájme KM – na zasadnutie prizvať rodičov, pripraviť a predložiť do OcZ návrh nájomnej zmluvy

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. J. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


9.3 Doplnenie zásad odmeňovania členov samosprávy.
   Zástupca starostu predložil návrh na doplnenie zásad odmeňovania poslancov. Vzhľadom k tomu, že v čase jeho schvaľovania nebola ustanovená rada obce, doporučuje tieto zásady dolplniť o odmeňovanie členov rady obce, ako i stanoviť termíny výplácania náhrad. OcZ po prerokovaní doporučuje doplniť zásady odmeňovania takto:
- členovia obecnej rady – odmena ako za zasadnutie OcZ.
- odmeny vyplácať:
    január – máj: júnové zasadnutie OcZ
     jún – december: posledné zasadnutie OcZ v danom roku.

Uznesenie č. 020-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
- schvaľuje - doplnenie zásad odmeňovania:
- členovia obecnej rady – odmena ako za zasadnutie OcZ
- odmeny poslancom a členom komisií vyplácať v termíne:
     január – máj: júnové zasadnutie OcZ
     jún – december: posledné zasadnutie OcZ v danom roku.

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


9.4 Príprava spomienkovej slávnosti výročia oslobodenia obce dňa 6. apríla 2007.
   Predsedníčka komisie pre kultúru, školstvo a mládež, predložila návrh na zabezpečenie spomienky výročia oslobodenia obce 6.4.2007 o 17.00 hod. pri pamätnej tabuli pred budovou ZŠ. Program zabezpečí cez ZŠ, príhovor starosta.

9.5 Informácia o umiestnení na stolnotenisovom turnaji mokroregiónu.
   Informáciu podal p. starosta a zástupca starostu. Obec reprezentovali pp. Lintner, Kukučka, Šicko a Janega. V silnej konkurencií deviatich zúčastnených obcí obsadili prvé miesto.
Obecné zastupiteľstvo informáciu
    - berie na vedomie
    - ďakuje za úspešnú reprezentáciu Kálnice


9.6 Úprava rozpočtu vzhľadom k revízii hasiacich prístrojov.
  Pán starosta predložil návrh na zakúpenie chýbajúcich hasiacich prístrojov do objektov obce.
Ambulancia obvodnej lekárky, TJ Zavažan, požiarne auto - v sume do 24 tisíc Sk

Uznesenie č. 021-2007/Z
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
- schvaľuje - nákup hasiacich prístrojov podľa návrhu.

Počet prítomných poslancov: 9

Hlasovalo za: D. Filip, J. Bagová, MUDr. L. Benáková, M. Borcovan, I. Kliešek, A. Krchnavá, Ing. Krchnavý, Ing. M. Pečit, RNDr. I. Ševčíková p. starosta, hl. kontrolórka

Hlasovalo proti: 0

Hlasovania sa zdržal: 0


Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil pán starosta.

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2015, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk