ÚVOD   TLAČ   Facebook oficiálne stránky
ŠKOLA, ZDRAVIE, CIRKEV
KULTÚRA
ŠPORT
ORGANIZÁCIE
SLUŽBY V OBCI
FIRMY V OBCI
ZDRUŽENIA OBCÍ
WEBKAMERA - areál Piesky
POČASIE
ODKAZY
popovice
zs kalnica
pohostinstvo Potoček
zlaty erb
babyburza.sk
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE
RÔZNE
UŽITOČNÉ INFO
GALÉRIE

Najnovšie galérie:


TJ Zavažan, prípravka
3.9.2020
________________________


BIKEFEST 2020
4.9.2020
________________________


Hurbanova lipa
29.6.2020
________________________


Detské ihrisko
jar 2020
________________________


Stavanie mája
30.04.2020
________________________


Dezinfikovanie
18.04.2020
________________________


75.výročie oslobodenia obce
09.04.2020
________________________


Zhromaždenie obyvateľov obce
28.02.2020
________________________


Tradičná obecná zabíjačka
15.02.2020
________________________


Poľovnícky ples
18.01.2020
________________________


Divadelné predstavenie
26.01.2020
________________________



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kálnici, konaného dňa 29.12.2006



Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil krátkym programom zbor pre občianske záležitosti.
Ďalšie rokovanie zastupiteľstva viedol poslanec Dušan Filip. Vo svojom príhovore poďakoval sa za doterajšiu prácu predchádzajúcemu OcZ a p. starosta, po podpise odchádzajúcich poslancov do pamätnej knihy, im odovzdal ďakovné listy.
Predsedajúci Dušan Filip predložil nasledovný
program rokovania, podľa ktorého sa zasadanie riadilo:
 • 1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
 • 2. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce.
 • 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií od predsedajúceho.
 • 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
 • 5. Príhovor novozvoleného starostu.
 • 6. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie.
 • 7. Voľba zástupcu starostu.
 • 8. Voľba predsedov komisií.
 • 9. Schválenie platu starostu.
 • 10. Diskusia.
 • 11. Schválenie návrhu uznesení.
 • 12. Záver zasadnutia.

1. Otvorenie zasadnutia, ustanovenie zapisovateľa, overovateľov, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia.
   Za zapisovateľa na dnešnom zasadnutí bola ustanovená p. Blažena Šicková, za overovateľov boli stanovení Anna Krchnavá a Igor Kliešek. Na ustanovujúcom zasadnutí je prítomných 8 novozvolených poslancov, poslankyňa RNDr. Ingrid Ševčíková, je t.č. odcestovaná a sľub zloží na ďalšom zasadnutí OcZ. To znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Predložený program rokovania bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

2. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce.
   Výsledok volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Kálnici predložila predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ľubica Záhumenská /výsledky volieb sú prílohou č. 1 zápisinice/.

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií od predsedajúceho.
   Znovuzvolený starosta obce Kálnica Ing. Miroslav Borcovan zložil Ústavou predpísaný sľub starostu do rúk poslanca Dušana Filipa. A následne mu predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu. Po zložení sľubu p. Dušan Filip odovzdal p. starostovi štátne a obecné insígnie. Tak uviedol p. starostu do funkcie a odovzdal mu vedenie ďalšej časti zasadnutia.

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
   Na ustanovujúce zasadnutie OcZ sa nedostavil poslanec Libor Potoček, ktorý sa vzdal mandátu poslanca. V takom prípade sa poslancom stáva prvý náhradník, ktorým je Igor Kliešek. P. poslankyne a poslanci zložili Ústavou predpísaný sľub poslanca OcZ do rúk starostu obce. Po podpísaní sľubu im predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca.

5. Príhovor novozvoleného starostu.
   Vo svojom príhovore p. starosta uviedol niektoré problémy a úlohy, ktoré bude potrebné riešiť a to bude možné len spoločným pričinením nielen poslancov, obecného úradu, ale i celej obce. /Príhovor je prílohou č. 2 zápisnice/.

6. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
   Do mandátovej a volebnej komisie p. starosta navrhol:
Štefana Juríka – predseda komisie, Boženu Bolechovú Verejným hlasovaním bola mandátová a volebná komisia zvolená hlasmi všetkých 8 poslancov. Za členov návrhovej komisie doporučil predseda volebnej komisie: Ing. Jána Krchnavého – predseda komisie, Janku Bagovú Návrhová komisia vo verejnom hlasovaní bola schválená hlasmi všetkých 8 poslancov.

7. Voľba zástupcu starostu.
   Do funkcie zástupcu starostu p. starosta navrhol funkčne najstaršieho a najskúsenejšieho poslanca p. Dušana Filipa. Zdôvodnil to nielen dlhodobým i súčasne najvyššie dosiahnutým počtom hlasov vo voľbách do samosprávy, ale i jeho organizačnými schopnosťami a dosiahnutými výsledkami v TJ Zavažan. P. Filip sa k návrhu vyjadril, že pokiaľ mu dajú poslanci dôveru, tak funkciu zástupcu starostu prijíma. Verejným hlasovaním bol zástupca starostu schválený – za 7 poslancov, zdržal sa hlasovania 1.

8. Voľba predsedov komisií.
   P. starosta predložil návrh na zriadenie komisií OcZ nasledovne:

- komisia výstavby a ochrany životného prostredia:
Ing. Mário Pečit – predseda
Anna Krchnavá – člen

- finančná a sociálna komisia
RNDr. Ingrid Ševčíková – predseda
MUDr. Lenka Benáková – člen

- komisia pre kultúru, školstvo a mládež
Janka Bagová – predseda

komisia pre cestovný ruch, podnikanie a občianske spolunažívanie
Ing. Ján Krchnavý – predseda
Igor Kliešek - člen

zbor pre občianske záležitosti
Blažena Šicková

dobrovoľný hasičský zbor
Milan Borcovan

TJ Zavažan
Dušan Filip
- 3 -
- zástupca sobášiaceho
Ing. Ján Krchnavý

Predsedovia komisií a zloženie komisií a zástupca sobášiaceho boli schválení verejným hlasovaním všetkými prítomnými poslancami. Ďalší členovia komisií budú doplnení na ďalšom zasadnutí OcZ.

9. Schválenie platu starostu.
Predseda mandátovej a volebnej komisie predniesol návrh platu starostu. Základný plat je určený zákonom, v obci Kálnica je to 2,2 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. K základnému platu môže OcZ priznať odmenu do výšky 50 % platu. Konkrétna výška v % mesačne i spôsob určovania a vyplácania bude stanovená na najbližšom zasadnutí OcZ. Návrh bol schválený všetkými 8 poslancami.

10. Diskusia.
V diskusii nevystúpil nikto.

11. Schválenie návrhu uznesení.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia OcZ, ktorý bol schválený hlasmi všetkých 8 poslancov /uznesenie je prílohou č. 3 zápisnice/.

12. Záver zasadnutia.
P. starosta ešte raz poďakoval končiacim poslancom za prácu v uplynulom volebnom období a tým novozvoleným poprial veľa úspechov, optimizmu a správne rozhodovanie vo veciach verejných. Následne ukončil prvé zasadnutie OcZ.


Príloha č.1

Voľby do orgánov samosprávy obcí
dňa 2.12.2006

V obci Kálnica sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 852
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 568
Počet odovzdaných obálok 568
Počet platných hl. lístkov odovzdaných pre voľby do ob. zastupiteľstva 550
Počet zvolených poslancov 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 559


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Ing. Miroslav Borcovan - SNS 269
2. Ing. Ján Krchnavý - SMER 208
3. Darina Klasová – NK 44
4. Ján Kubiš – ĽS-HZDS 38

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Miroslav Borcovan

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.
1. Dušan Filip - SMER 375
2. Anna Krchnavá - SNS 346
3. Janka Bagová - SMER 322
4. RNDr. Ingrid Ševčíková - SNS 309
5. Ing. Ján Krchnavý - SMER 287
6. Ing. Mário Pečit – SDKÚ-DS 272
7. MUDr. Lenka Benáková - SNS 258
8. Libor Potoček - SNS 243
9. Milan Borcovan - SNS 206


Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Igor Kliešek – SMER 200
2. Dáša Filipová - SNS 199
3. Ľubica Klinčúchová - SMER 191
4. Štefan Jurík - SMER 172
5. Jozef Petráš – ĽS-HZDS 139
6. Miloš Šagát – ĽS-HZDS 137
7. Marián Dovina – ĽS-HZDS 123
8. Roman Mordin – ĽS-HZDS 100
9. Miroslav Dovina – ĽS-HZDS 99
10. Erik Kukučka - SMER 92
11. Dušan Meravý – ĽS-HZDS 81

- otvoriť ako textový dokument

späť


 

© Obec Kálnica 2007 - 2020, administruje Miroslav Bušo a do roku 2014 aj Martin Markech
Svoje nápady a pripomienky nám posielajte na e-mail: webmaster@kalnica.sk